Jump to content

Riksrevisjonens årlige revisjon og kontroll- Våpen


skog

Recommended Posts

Interessant lesning. Dette vil medføre et tøffere kontrollregime og endret våpenforvaltning. Mye bra, men er usikker på hva bedre og tettere "oppfølging av våpeneiere" vil medføre for oss.. Håper vi unngår tilstander som i Troms, og midlertidige våpenkort! Uansett vil dette prege den nye forskriften.

 

Kapittelet om våpenforvaltning begynner på side 99: https://www.riksrevisjonen.no/rapporter/Sider/ArligRevisjonOgKontroll2017.aspx

Link to comment
Share on other sites

En fordel kan være at det tvinger Politiet inn på digitale løsninger med et integrert våpensøknad og våpenregister. Det vil føre til en mye mer enhetlig behandling av våpensøknader, og ikke minst sikkerhet for våpeneiere i forhold til søknader som blir sendt feil, borte i posten osv osv. En lokal sheriff kan ikke lenger bestemme seg for at de skal kreve å vite antall skudd i magasinet.

 

Når du sender fra deg et våpen med tilhørende våpensøknader/blanketter, har man null kontroll på at riktig person faktisk har mottatt det, at politiet har fått sin kopi og at registeret er oppdatert innenfor rimelig tid.

 

Angående sjekk av oppbevaring; så lenge dette informeres om på forhånd synes jeg det er ok. Vet om mange som rett og slett driter i det fordi Politiet ALDRI sjekker det. Hvis de personene får et innbrudd og noe skjer med de våpnene, vil det til slutt gå ut over andre lovlydige våpeneiere.

Link to comment
Share on other sites

Er ikke lovlige anskaffede våpen som kommer på avveie et helt ubetydelig problem for samfunnet?

 

Det er vel ikke slik at det ukentlig ranes og drepes med våpen stjålet fra vanlige våpeneiere? Lager vi nå et byråkratisk system som løser teoretiske problemstillinger? 

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Dette var vel ikke så veldig overraskende, mye av dette har jo vi skrevet i diverse tråder her inne. Blant annet at praksis varierer fra distrikt til distrikt. Det Riksrevisjonen ikke omtaler, er at POD opererer som lovgivende myndighet, og "vedtar" lover og regler, uten hjemmel.

 

"Et overordnet mål med lov om skytevåpen og ammunisjon (våpenloven) er å ha kontroll med og forebygge ulovlige handlinger og ulykker ved bruk av skytevåpen. Svakheter og utfordringer på våpenområdet er tidligere kjent gjennom ulike rapporter, for eksempel rapport fra 22. juli-kommisjonen (6) og våpenutvalget (7)".

 

"Å forebygge ulovlige handlinger med skytevåpen"? Da må man ta de N siste "ulovlige handlingene" med skytevåpen, og se hvor mange av disse som kunne vært avverget ved mer nidkjær "kontroll" i forhold til registrering/godkjenning av våpenlisenser. Jeg har ikke ført noen utfyllende statistikk, og baserer meg kun på min subjektive oppfatning av nyhetsmeldinger, - men jeg vil likevel påstå at minst 90 % av "ulovlige handlinger med skytevåpen" er hendelser der oppfølging av denne korreksen fra Riksrevisjonen ikke kan avverge noe som helst. Våpnene er uregistrerte, "eierne" har aldri søkt om noe våpen, og står ikke i noe våpenregister hos politiet, enten det føres på gammeldags papir, eller på de aller mest avanserte datasystemer.

 

"Departementet vil særlig følge opp at det er tilstrekkelig oversikt over våpen", svarer minister Wara (Frp). Riksrevisjonen påpeker at det er et antall hagler, kjøpt før 1990, som ikke er registrert. Betyr det at vi får enda en runde, der politi og justispolitikere går opp som løver, og skal registrere alle hagler, og så mageplasker som skinnfeller, når det viser seg at dette ikke er praktisk gjennomførbart?

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

1 time siden, Wintel skrev:

Er ikke lovlige anskaffede våpen som kommer på avveie et helt ubetydelig problem for samfunnet?

Det har du sikkert helt rett i, men det selger godt i media. I tillegg er det helt uproblematisk, det er jo mye skummlere med ekte skurker. Omtrent som at vi nå kan redde kloden med at bøndene i Norge reduserer antall kyr som fiser. Det er både lett og uproblematisk å gi bonden skylda- og det selger godt.  Når det er sagt, krav om våpenskap er en god  ting, men at Politiet nå skal kunne komme uanmeldt for å sjekke dette strider som kjent mot grunnloven. Det er et alvorlig problem for rettsikkerheten.

Link to comment
Share on other sites

*klipp&lim fra side 11*:

"For å få tillatelse til å erverve og inneha skytevåpen til øvelses- og konkurranseskyting må søkeren kunne dokumentere medlemskap og aktivitet i forening tilsluttet godkjent skytterorganisasjon, jf. våpenforskriften § 13. *For erverv av rifle/hagle til øvelses- og konkurranseskyting har direktoratet gjennom sin praksis lagt til grunn at vedkommende i tillegg må kunne dokumentere seks måneders aktivt medlemskap i pistolklubb, jf. rundskriv 2009/009 pkt. 3.5.1.2.2 og 3.5.1.2.3."

*min utheving

 

En smule forenklet framstilling fra rundskrivet det refereres til??:

"3.5.1.2.2 Presisering av behovskravet i våpenloven § 7 tredje ledd – krav til aktivitetsnivå Det fremgår av våpenforskriften § 13 første ledd at tillatelse til å erverve og inneha, pistol, revolver, rifle eller hagle til øvelses- og konkurranseskyting kan gis til søker som kan dokumentere medlemskap og aktivitet i forening tilsluttet en skytterorganisasjon godkjent av Politidirektoratet, jf. våpenforskriften § 24. Det gis bare tillatelse til å erverve og inneha slik rifle eller hagle som lovlig kan brukes innenfor de skyteprogrammer som vedkommende skytterorganisasjon administrerer. For erverv av rifle/hagle til øvelses- og konkurranseskyting har direktoratet gjennom sin praksis lagt Rundskriv 2009/009 Politiets behandling av våpensaker – à jour pr 04-10-2016 Side 25 av 64 til grunn at vedkommende må kunne dokumentere at han har deltatt aktivt i foreningens skyteaktiviteter. Ved erverv av halvautomatiske skytevåpen som ikke er tillatt til jakt, gjelder likevel samme krav til aktivitet som for pistol/revolver, jf. nedenfor, *med unntak av at det ikke kan kreves 6 måneders medlemskap."

*min utheving

Link to comment
Share on other sites

Og i tillegg til manglende skikkethet, har de heller ikke nødvendige ressurser.
Ressursknapphet dukker opp som forklaring i nesten alle saker hvor det påpekes at politiet gjør en for dårlig jobb, enten det gjelder det taktiske/tekniske,  oversitting av tidsfrister eller annet politiarbeid.
Men "Nærpolitireformen" vil sannsynligvis ivareta alt dette når ting har gått seg til …….eller hva Wara?

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Så Riksrevisjonen har tilsyn med Departementets og etatens rutiner og resultat

Ihht. Riksrevisjonsloven så er deres oppgave å føre kontroll med at Statens interesser blir ivaretatt, f.eks gjennom etatens økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra Stortingets vedtak og forutsetninger.

 

Behandlingstid på søknader og manglende felles rutiner for alle VK/PD vedr. behandling av våpensaker blir påpekt som problemområder der eventuelle tiltak kan komme våpeneierne til gode, men ellers virker Riksrevisjonens arbeid å være veldig fokusert på å avdekke hull i den forebyggende forvaltningen. Dette er kanskje bra, og kan faktisk komme de seriøse våpeneierne til gode, men dette er nok en ensidig behandling av sivilt våpeneierskap i Norge, der det ikke blir fokusert på kunden (våpeneieren).

Bla.a. skriver de om rapportens omfang:

Sitat

Politidirektoratets behandling av klagesaker omfattes ikke av revisjonen.

 

Det virker ikke som noen, noen plass er interessert i om våpeneieres "rettigheter" og rettsikkerhet blir ivaretatt. Når Riksrevisjonen her skal ivareta statens interesser så får mann ikke ett inntrykk av at det er VI som er staten, og at det er våre (innbyggernes) interesser som er viktig. 

 

Jeg legger også merke til hvordan man måler etatens resultat:

Sitat

Resultatkravet er at det skal produseres like mange eller flere bekymringsmeldinger enn resultatene for tidligere år.

Det er noe etisk urovekkende med det utsagnet.

 

En annen ting jeg noterer meg, finner jeg blant tilbakemeldingene fra politidistriktene

Sitat

Det oppleves tidvis krevende å vurdere hvilke våpen søkeren har behov for i konkurranse-/øvelsesskyting. Rundskrivet er uklart, og det er spesielt utfordrende å skille våpen som kan brukes i flere skyteprogrammer.

Det er vel ikke få som har opplevd frustrasjon rundt denne måten å tolke loven på. I tillegg til å heve den generelle kompetansen i politidistriktene, er det på høy tid at POD tydeliggjør forskjellen mellom lovlig og egnet.

Dagens rundskriv legger opp til en praksis som ikke er i samsvar med forskriften:

Sitat

Hvor skytterorganisasjonens krav til spesifikasjoner på våpen til øvelses- og konkurranseskyting er identiske for flere programmer i samme eller andre godkjente skytterorganisasjoner, tillates det kun å erverve og inneha ett våpen til bruk i disse programmene

 

Generelt, så lurer man på hva alle folkene i POD holder på med. Utfra rapporten så virker det bare som de overlater det til distriktene å finne lokale metoder og prosedyrer for å løse og kvalitetsikre sitt oppdrag.

 • Like 4
 • Thanks 2
Link to comment
Share on other sites

6 timer siden, Jegermeistern skrev:

 

"Å forebygge ulovlige handlinger med skytevåpen"? Da må man ta de N siste "ulovlige handlingene" med skytevåpen, og se hvor mange av disse som kunne vært avverget ved mer nidkjær "kontroll" i forhold til registrering/godkjenning av våpenlisenser. Jeg har ikke ført noen utfyllende statistikk, og baserer meg kun på min subjektive oppfatning av nyhetsmeldinger, - men jeg vil likevel påstå at minst 90 % av "ulovlige handlinger med skytevåpen" er hendelser der oppfølging av denne korreksen fra Riksrevisjonen ikke kan avverge noe som helst. Våpnene er uregistrerte, "eierne" har aldri søkt om noe våpen, og står ikke i noe våpenregister hos politiet, enten det føres på gammeldags papir, eller på de aller mest avanserte datasystemer.

 

 

Veldig bra poeng. Disse som utfører "ulovlige handlinger med våpen" er nok sjelden i våpenregistrene, men veldig ofte i andre registere hos politiet. Men denne gruppa anses tydeligvis ikke som et samfunnsproblem. Det er ingen som prøver å få til noe tilsvarende hjemmebesøk av politiet for denne gruppa.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

14 minutter siden, Cruiser skrev:

De nærmere 70.000 våpen som er registrert på avdøde personer er det kanskje greit å få kontroll på 😳

 

Hvorfor det?

Hvorfor skal samfunnet bruke verdifulle ressurser til å få kontroll på dette? Hva oppnår vi med denne kontrollen, og hvilke problemer forhindrer vi ved å få kontroll på dette?

 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

Du har rett, men problemet er at kontrollene ofte ikke har annen hensikt en å dekke måltallene. Det blir helt feil å gjennomføre en masse kontroller, av i utgangspunktet lovlydige borgere, uten at det foreligger mistanke eller indisier om at noe er galt. Spesielt når restansene i alvorlige straffesaker øker så mye som de gjør nå. Det er verken kunnskapsbasert politiarbeid eller effektiv bruk av ressurser. Måltall er i ferd med å ødelegge hele etaten, og spesielt FUF.

 

Før man begynner med drakoniske og dyre tiltak bør det undersøkes, på en systematisk måte, hvor stort problem lovlige våpen faktisk er..

Edited by skog
 • Like 7
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

1 time siden, Wintel skrev:

 

Hvorfor det?

Hvorfor skal samfunnet bruke verdifulle ressurser til å få kontroll på dette? Hva oppnår vi med denne kontrollen, og hvilke problemer forhindrer vi ved å få kontroll på dette?

Mener du det er helt uten betydning hvor 70000 våpen befinner seg? Alle som har eid våpen og har vært lovlydige, har automatisk arvinger som også er lovlydige? Eplet faller noen ganger urimelig langt fra stammen.. Hva tror du den narkomane sønnen gjør med våpensamlingen han overtar etter bestefar når han kommer i pengenød? Man omsetter lett en revolver eller pistol for 25-30 tusen med noen få patroner. Hva er i det hele tatt poenget med å opprettholde dagens system med søknad og ervervstillatelse dersom du mener at det ikke er så farlig med disse 70.000? Du får sikker noen likes av enkelte som er i opposisjon til det meste på dette forumet, men jeg tror du er i utakt med det store flertallet i dette landet..

Edited by Cruiser
 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Ja, jeg mener det er uten betydning. Og ja, jeg er nok i utakt med de aller fleste her i landet - uten at det spiller noen rolle (for meg)...

 

Per i dag har vi 70000 våpen som politiet ikke vet hvor befinner seg. I tillegg har vi hundretusener av våpeneiere med enda flere registrerte våpen.

Samtidig har vi UBETYDELIG kriminalitet som begås med disse våpnene. Da spiller det vel ingen rolle hvor de befinner seg! 

 

Skytevåpen spiller en veldig liten rolle i Norsk kriminalitets-statistikk, og det lille som finnes er i all hovedsak hardbarkede kriminell med illegale våpen fra øst-Europa. Disse er kriminelle fra før av, og skaffer seg våpen hvor de enklest får tak i dem - har ingenting med oss våpeneiere å gjøre... Og om en elgjeger eller DFS-skytter dreper seg selv eller ektefellen så er dette noe du ikke ikke forhindre med strengere håndtering av våpenlov/forskrift. Forbys skytevåpen totalt så blir drapet uansett utført med kniv eller bil etc... Det er altså ikke våpen i seg selv som skaper kriminalitet (selv om enkelte mener skadepotensiale er et vinnende begrep) - det er u-kultur som skaper kriminalitet - har veldig lite med tilgang på våpen å gjøre...

 

Skal du redusere kriminalitet som begås med våpen, så får du mer igjen for pengene ved å bruke dem på forebyggende arbeid mot utenforskap og sosial utjevning fremfor økt kontroll med eksisterende våpeneiere. Og istedenfor å fokusere på dette marginale området, så burde politiet heller overføre ressurser fra våpenkontroll (og trafikk-kontroll) til sedelighet og vinningskriminalitet - her henlegges jo sakene over en lav sko! 

Off-topic: Når så du sist en fartsovertredelse ble henlagt grunnet manglende etterforskningskapasitet? Det må jo være noe galt når man slipper unna med å slå ned et tilfeldig offer på byen, men bøtelegges for å ikke ha spent fast redningsvesten korrekt når du er ute og ror fiske på fjorden... Jeg blir stadig forbauset over at politiet aksepterer politisk innblanding i prioritering av kriminalitetsbekjempelse - for jeg nekter å tro at fagfolk er så faglig svake - til det trengs det politikere ;-)

 • Like 6
 • Thanks 2
Link to comment
Share on other sites

I Kanada tok de til fornuften og fjernet registreringsplikten for rifler og hagler. Et stort og meningsløst byråkrati for liten eller ingen gevinst ift kriminalitetsforebygging. Hadde sikkert fungert helt utmerket her på berget også, men det er nok utenkelig.

 • Like 7
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

2 timer siden, Cruiser skrev:

De nærmere 70.000 våpen som er registrert på avdøde personer er det kanskje greit å få kontroll på 😳

 

Nå har jeg i snart to år prøvd å få lisens på en M1A1 Thompson som er registrert på en avdød person. Uten å lykkes. Jeg har samlerstatus og andre MP-er fra før. Så noen ganger saboterer politiet selv muligheten til å få disse registrert. I tillegg så hjelper jeg med avhending av dette dødsboet, og det er to pistoler som allerede er overtatt av en annen person i et nabopolitidistrikt, men disse er fortsatt registrert på avdøde. Har flere ganger oppgitt navn på nåværende eier til lokalt politi, samt bedt nåværende eier ta kontakt med sin lensmann for å ordne opp i dette, men de maser enda på meg.

 

Har også holdt på i mange flere år på å søke på en annen M1A1, også dette uten hell. Synd at det skal være så vanskelig når man har et godkjent behov.

Link to comment
Share on other sites

 

"Officers, many times, are rewarded for what police departments see as production: more arrests, more felony arrests, more fines, more ticketings. So then your behavior becomes rewarded as you move up the ranks for the same behavior that's detrimental to certain communities," he continued. 

Måltall gone wild

 

Samme skjer vel overalt der en har brukt for lite tid til å definere ut måltall som betyr noe.

Link to comment
Share on other sites

Måltall er viktig for å se på arbeidet som utføres. Problemet der, som mange andre steder, er om folkene gjør en bedre jobb, og det reflekteres i måltallene, eller om de fokuserer sin jobb i det som måltallene reflekterer. Det er forskjell på å lese for å klare en prøve, og å lese for å lære det prøven skal sjekke at du har lært. Når politiet legger større vekt i å tilbakekalle våpenkort for folk som har latt det legge seg støv på våpenskapet, enn å beslaglegge ulovlige våpen hos "kjenninger" er man på ville veier, men det første er en eklere måte å oppnå måltallene.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

På 19.10.2018 den 21.43, Wintel skrev:

Per i dag har vi 70000 våpen som politiet ikke vet hvor befinner seg. I tillegg har vi hundretusener av våpeneiere med enda flere registrerte våpen.

Samtidig har vi UBETYDELIG kriminalitet som begås med disse våpnene. Da spiller det vel ingen rolle hvor de befinner seg! 

 

Skytevåpen spiller en veldig liten rolle i Norsk kriminalitets-statistikk, og det lille som finnes er i all hovedsak hardbarkede kriminell med illegale våpen fra øst-Europa. Disse er kriminelle fra før av, og skaffer seg våpen hvor de enklest får tak i dem - har ingenting med oss våpeneiere å gjøre... 

Er ikke sikker på om jeg har forstått hva du mener om våpenregistrering. Mener du at man bør ha fri flyt av våpen over disk? Alle bør kunne kjøpe hva de vil? Eller er det kun arvingene av de 70.000 våpenene som bør fritas fra å registrere de over på seg, og resten av oss søke om ervervstillatelse slik det blir praktisert nå?

 

Tipper det hadde blitt en bra oppsving i våpensalget her i landet dersom ingen kriterier stilles. Det er en grunn til at det er veldig dyrt å kjøpe ulovlige funksjonsdyktige våpen med ammunisjon, og det er at de er vanskelige å få tak i. Det er ikke alle 18 år gamle gutter på Tøyen som har kontakter fra Balkan, men det er mange som ønsker å ha tilgang på våpen.

På 19.10.2018 den 21.43, Wintel skrev:

Off-topic: Når så du sist en fartsovertredelse ble henlagt grunnet manglende etterforskningskapasitet?

Hvis overtredelsen ikke medfører førerkortbeslag, avgjøres forholdet vanligvis på stedet med et forenklet forelegg (bot). Hvis forholdet medfører et førerkortbeslag, skrives en anmeldelse, og en jurist fatter en beslutning basert på forholdet beskrevet i anmeldelsen. Det er derfor sjeldent fartsovertredelser krever ytterligere etterforskning, og nødvendigvis sjeldent man ser fartsovertredelser bli henlagt grunnet manglende etterforskningskapasitet.

Link to comment
Share on other sites

8 minutter siden, Cruiser skrev:

Er ikke sikker på om jeg har forstått hva du mener om våpenregistrering. Mener du at man bør ha fri flyt av våpen over disk? Alle bør kunne kjøpe hva de vil? Eller er det kun arvingene av de 70.000 våpenene som bør fritas fra å registrere de over på seg, og resten av oss søke om ervervstillatelse slik det blir praktisert nå?

 

statsborgerskap, vandelssjekk og våpenskap burde holdt for jaktvåpen.

 

Om man skal registrere og kontrollere absolutt alt som teoretisk kan bli misbrukt av kriminelle, vet jeg ikke helt om hvorhvidt jeg vil bo i det landet.

Edited by bjoerkeng
 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

55 minutter siden, bjoerkeng skrev:

som nevnt tidligere. om 70000 våpen er sporløst forsvunnet, og selv de ikke bidrar til økt kriminalitet. hva er da egentlig poenget med et våpenregister?

 

Poenget er vel at det i hovedsak er systemfeil i politiets håndtering av våpensaker som er årsak til at 70.000 våpen angivelig er forsvunnet.

 

Om de faktisk ER forsvunnet, vet vi jo ikke da våpenregisteret er så mangelfullt at det ofte ikke er mulig å spore opp selv registrerte våpen via dette dataregisteret. 

Eksempelvis våpennummer som er skrevet som 1995-A-0001-28493

 

I enkelte tilfeller er dette registrert fullt ut, i andre tilfeller har man valgt å unnlate å skrive inn årstall. I ytterligere tilfeller har man valgt å bruke mellomrom istedet for -. I tillegg er det noen som har skrevet kun de siste to numrene (0001-28493) og på toppen av det hele er det noen som har valgt å kun bruke det siste nummeret. Det vil altså si at i praksis kan samme våpen være registrert på fem ulike våpennummer. Ja, egentlig kan det være enda flere for noen finner sikkert ut at det ikke står 0001 men O001 eller OO01 eller OOO1. (altså bokstaven OOOOOO som av og til er ganske lik tallet null)  

 

Jeg har jobbet i "bransjen" siden 2009, og var ansvarlig for våpensalg fra 2013-2017. Makan til rot fra politiets side har jeg egentlig aldri vært borti. For det første tok en butikk over et konkursbo i 2011. Da ble det sendt ei liste til politiet over hvilke våpen som ble meldt inn fra konkursboet. Når politiet hadde meldt inn disse, stod det igjen en del våpennummer som var "manglende" (i hovedsak sluttstykkehoder, løp og diverse). Disse fant politiet ut at det var best å overføre til butikken som overtok konkursboet. Dermed tok jeg som våpenansvarlig altså over ansvaret for våpen som manglet fra et konkursbo, der en annen person hadde rota. Det samme skjedde i 2012 og 2013, nye overtak av konkursbo. Politiet overførte først den lista vi sendte, så rubb og stubb som ikke var med på lasset. I 2016 fant politiet det for godt å sende meg ei liste over det som stod registrert på den bevilgningen jeg stod som ansvarlig for. Der var det minst 20 våpennummer på våpen/våpendeler jeg aldri hadde hatt befatning med. Dette gav jeg klar beskjed om, og dermed fikk jeg "ansvar" (jeg tok i allefall et visst ansvar) for å finne ut hvor disse hadde endt opp. 

 

Samtidig viste det seg at våpen som skulle være i vår beholdning, ikke lenger var i vår beholdning. Det viste seg da at konkurrerende bedrift hadde solgt et våpen og notert litt feil våpennummer, og når man hadde sittet og lett etter hvilket våpen som skulle overføres fra bedriften til ny eier, fant man et våpennummer som "lignet" i vår beholdning, som da sikkert måtte være det våpenet som var solgt. Og som da ble overført til en annen bevilgningshaver, og videre over til en kunde. Som altså satt med våpenkort på et våpen som stod i våpenrommet vårt. 

 

Morsom øvelse... 

 

Alt dette skyldes helt enkelt at det ikke er et elektronisk register, men alt skjer via papir. Hadde det vært et elektronisk register der bevilgningshaver (og våpeneier forøvrig) kunne logge inn via Altinn og sjekke  hva som er registrert, ville ikke dette være noe problem. Om våpennummer er skrevet på en måte eller en annen, er høkk det samme - for da måtte man nødvendigvis ved salg velge et våpen som var i beholdning, og overføre dette til ny eier. Om det er en O eller en 0 (altså en oooooo eller en null) har ikke så mye å si, for da hadde man tatt en registrering og overført den til ny eier, uansett tastefeil fra tidligere. 

 

Det er la la la l a t t e r l i g at man lar dagens system passere. 2018, står det på kalenderen. Ikke 1918. 

 

Rett og slett. 

 

 

 • Like 1
 • Thanks 2
 • Haha 2
Link to comment
Share on other sites

17 minutter siden, bjoerkeng skrev:

statsborgerskap, vandelssjekk og våpenskap burde holdt for jaktvåpen.

 

Med et helelektronisk våpenregister hadde det ikke vært noe problem å holde styr på dette uten politibehandling. Om en setter ei maksgrense (som f.eks 8 registrerte våpen), kan dette skje på samme måte som overføring av registrering av biler, som pr i dag kan gjøres veldig enkelt via BankID innlogging, der selger registrerer sine opplysninger og kjøper må inn å bekrefte. Har kjøper 8 våpen registrert, kan det enkelt legges inn ei sperre som umuliggjør overføring. Systemet kan overvåkes av 1 person sentralt, og hvis noen prøver seg på å få overført et våpen som ikke hører inn i jaktvåpengarderoben, er kontaktinfo tilgjengelig via BankID. 

 

Lett, avbyråkratisert, smidig. Sparer millioner i året, og får bedre kontroll på toppen av det hele. 

 

 

 

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

5 minutter siden, Jibrag skrev:

I enkelte tilfeller er dette registrert fullt ut, i andre tilfeller har man valgt å unnlate å skrive inn årstall. I ytterligere tilfeller har man valgt å bruke mellomrom istedet for -. I tillegg er det noen som har skrevet kun de siste to numrene (0001-28493) og på toppen av det hele er det noen som har valgt å kun bruke det siste nummeret. Det vil altså si at i praksis kan samme våpen være registrert på fem ulike våpennummer. Ja, egentlig kan det være enda flere for noen finner sikkert ut at det ikke står 0001 men O001 eller OO01 eller OOO1. (altså bokstaven OOOOOO som av og til er ganske lik tallet null)  

 

Og om noen lurer på hvorfor dette er et problem, så er det helt enkelt slik at:

 

Om jeg tar et våpen i innbytte fra en kunde, er det ikke alltid slik at vedkommende leverer inn våpenkortet til meg. Jeg må derfor melde inn våpenet til min beholdning ut fra det nummeret som fysisk er stemplet inn i kassa. Dersom jeg da skriver våpennummer på en annen måte enn det som er registrert i våpenregisteret, blir det krøll med en gang. Og på toppen av det hele kan jeg da sende inn denne registreringa til politiet, og så tar det selvsagt en måned før politiet tar tak i den innmeldinga jeg har sendt. I mellomværende tid had lørdagshjelpa solgt dette våpenet til en annen kis. Lørdagshjelpa har da fylt ut våpensøknaden ut fra det HAN tror står på kassa, og det trenger ikke å være noe samsvar med det mine øyne har sett. Kanskje har han funnet ut at han skal stå på hodet når han leser våpennummeret, slik at istedet for 060606 blir det 909090. 

Kostnad: Ca 2-3 dagsverk for å rette opp, pluss min dugnadsinnsats ifb med å bekrefte våpenkontorets spørsmål om hva, hvorfor, hvordan. 

 

I motsetning til at: Kunde kommer med våpen i innbytte. Jeg logger inn og søker opp våpenkortnummeret til kunden. Der står det en stk Remington 870 pumpe registrert, som jeg står med i hånda. Klikker på dette våpenet og velger "overfør til beholdning". 

"GODKJENN OVERFØRING". 

 

Lørdagshjelpa: Logger inn, søker opp vår beholdning. Sorterer på Remington 870. Jøss, vi hadde bare en på lager. Jøss, våpennummer stemmer sånn nogenlunde. Klikker på denne, velger overfør til beholdning: våpenkortnr XXXX.XX. 

"GODKJENN OVERFØRING". 

 

Eneste ulempen: Minst 20 byråkrater møter på NAV når dette innføres. 

 

 

 • Like 4
 • Haha 2
Link to comment
Share on other sites

En ting til å ha i bakhodet. Stort sett hvor en du går i verden, er lyddempere ulovlige, eller registreringspliktige. Hvorfor? Du har da ikke lyst på at disse skal ha fri flyt over disk? Så har du Norge, nå følger ikke jeg med så ekstremt nøye, men vil tørre å påstå at lyddempere kjøpt over disk, ikke finns brukt i kriminell aktivtet. Det blir ei rein hypotetisk greie med ''hva om'', og det kan til syvende og sist brukes om nesten alt.

 

Nå er jeg pessimistisk av natur, og vet at jeg er heldig om vi egentlig har noe som helst å diskutere på forumet her om en 20 år.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Dempere blir lagd av gamle Maglite-lykter (type 3xD-batteri du kan slå ihjel en elg med), baseball-balltre i aluminium, eller vilkårlige rør funnet i garasjen (oljefilter eller gammel hydraulikksylinder) i land hvor de ikke er lovlige/krever tidkrevende lisens. Sånn sett er vi bortskjemte i både Norge og Finland, se bare på land som er stort sett mye mer liberale enn oss (Sveits og Østerrike f.eks., eller Tsjekkia og Slovenia) hvor du havner rakt inn på glattcelle etter å ha vært nede på huk og hosta en ti-femten ganger, kun fordi du hadde et rør med noen innvendige gjenger.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

7 timer siden, DoctoRoy skrev:

Moralen er: Ta med våpenkortet når du skal selge våpenet.

 

Eventuelt: I et moderne samfunn burde du ha våpenkort, søknadsprosess og overføring mellom våpeneiere tilgjengelig elektronisk via innlogging på dertil egnet nettportal, og da hadde alle tastefeil vært eliminert.  

 

Men inntil så skjer: Ja, absolutt. 

 

Link to comment
Share on other sites

Dette er Norge, landet som elsker byråkrati så høyt at selv Sovjet og kolonitidrns Storbritannia ville synes det blir litt i overkant.

At vi vil få elektronisk søknad osv er det liten tvil om, at det vil forenkle noe særlig og føre til arbeidsledige byråkrater; ikke snakk om... Det vil gi et solid antall nye byråkrater, helst i en eller annen fraflyttingstruet avkrok (+i direktorat mer sentralt plassert) og gjett hvordan de skal lønnes....

 

Skattetatens kontor i en av nabobyene er et fantadtisk godt eksemprl; som et ledd i effektivisering og avbyråkratisering har de endt opp med nybygd kontorhus og 25 nye årsverk.

Sammenslåing av fylker et annet kroneksempel; en skulle jo tro det ville gi endel ovetallige ansatte? Neida; det må ansettes flere.

Byråkrati er en kreftsvulst ute av kontroll, det finnes ikke en politiker som er så dum at h☆n tør ta relle grep for å stoppe galskapen. Offentlig ansatte utgjør en så stor del av den voksne befolkningen at et slikt tiltak vil bety nix mer politisk karriere. Så da fortsetter galskapen, politikere deler ut nye offentlige tullejobber som valgflesk og rent stemmekjøp.

"Nei her i byen er det behov for flere statlige arbeidsplasser; se her kan dere få 70 i et lønnsenter for politiet. Hva? Har ikke politiet bruk for dette? Ja, nei da sier vi de skal drive med noe for skattedirektoratet da!" 

 • Like 8
Link to comment
Share on other sites

4 timer siden, Chiefen.v-2 skrev:

Offentlig ansatte utgjør en så stor del av den voksne befolkningen at et slikt tiltak vil bety nix mer politisk karriere.

 

"Alt var bedre før" - hvertfall radioprogrammer, jeg har, ved ymse anledninger her inne, nevnt "Søndagsposten", Otto Nielsens "nye nummer annenhver søndag" på daværende NRK (før det ble "Einar i tre kanalar").

 

En av Ottos faste medarbeidere og bidragsytere var universalgeniet Arild Feldborg (  https://no.wikipedia.org/wiki/Arild_Feldborg    ) (sjekk den CV'en!) (universalgeni, for det er jo ikke alle som kan trekke kvadratroten ut av 42-sifrede tall på direkten!). På 60-tallet hadde de en hørespillserie jeg antar Feldborg skrev (den står imidlertid ikke på lista på Wikipedia), den handlet om hvordan "Offentlig ansattes parti", OAP, vokste seg store, og etterhvert fikk rent flertall. En framtidsdystopi, som når som helst kan gå i oppfyllelse - . Egentlig er den for lengst gått i oppfyllelse, når vi ser hvordan de politiske partiene fylles med "broilere", som har samme utdannelse (får så vidt ståkarakter på samfunnsfag), praksis (læregutt i politiske partiers organisasjoner), karriere (p***r seg til topps), omgansgskrets (snitter og champagne hos Civita, omgås hverandre, "politiske motsetninger" er ingen hindring       ), og videre karriere (etter 12 år, så de får full stortingspensjon fra når som helst, går de til flermillionsersstilling som lobbyist).

Edited by Jegermeistern
 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Sitat

I 4. kvartal 2015 hadde 814 000 personer i Norge sin hovedjobb i statlig, kommunal og fylkeskommunal forvaltning, som sammen utgjør offentlig forvaltning. Dette svarer til 31,5 prosent av alle sysselsatte i Norge. I overkant av 1,77 millioner sysselsatte jobbet i privat sektor (inkludert offentlige foretak).

Andelen sysselsatte i offentlig forvaltning var høyest i Troms med 43,6 prosent (...)

Kilde: SSB

Det var en liten økning etter dette, men sammendraget i linken og sammendraget over er i hovedsak representative.

Interessant å se kommentaren om hvor det er størst tetthet av ansatte innen offentlig forvaltning sett opp mot situasjonen som en del av folket her inne irriterer seg over som foregår i samme distrikt. Tydeligvis kan det være noe bak påstanden om at det er for mange ansatte i forhold til reelle arbeidsoppgaver i dette distriktet...

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...