Jump to content

Eldhannas

Members
 • Content Count

  592
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  5

Eldhannas last won the day on March 6

Eldhannas had the most liked content!

Community Reputation

321 Excellent

About Eldhannas

 • Birthday 05/21/1973

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Ja, svaret er enkelt. 1: Lov. 2: Forskrift. 3: Tekniske krav vedtatt av ISSF/NSF. 99: En tilfelding tjenestemanns personlige oppfatning av hva som passer seg i å innvilge. Hvis du ønsker å kjøpe ditt første våpen for grovfelt, som tilfredstiller klassens krav, skal du ikke behøve å dokumentere 10 stevner i militærfelt først.
 2. Spørsmålet er egentlig enkelt: Står Våpenkompendiet, utarbeidet for å gi et minimum av kompetanse for folk som skal behandle våpensaker, over Forskrift om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon mv (våpenforskriften) og NSF Pistolregler? ISSF har ikke satt som krav at det må være anatomisk skjefte på en pistol for grovfelt. Vi må lojalt følge de lover og regler som er fastsatt gjennom lov og forskrift, da kan vi vel kreve at "øvrigheta" gjør det samme.
 3. Den nye våpenloven ble vedtatt i 2018. Når en lov vedtas, må det ofte vedtas nye forskrifter som spesifiserer hvordan loven skal anvendes. Våpenloven kan ikke tre i kraft før den nye Våpenforskriften er vedtatt. Forskriften er ennå ikke sendt ut på høring, så sannsynligvis vil ikke loven tre i kraft før tidligst ved årsskiftet. Husk at Straffeloven av 2005 ikke trådde i kraft før i 2015 fordi politi og domstoler måtte ha nytt datasystem som taklet den nye loven. Våpenforskriften vil sannsynligvis inneholde en liste over tillatte våpen (hvis ikke de bare oppdaterer Forskrift om forbudte våpen), og Våpenloven sier at våpen som blir forbudt må avhendes, dvs. selges til godkjente skyttere, eksporteres, leveres inn eller plomberes. Enten loven eller forarbeidene satte en overgangsperiode på tre år, men den begynner ikke å løpe før lov og forskrift trer i kraft. Helt på tampen av behandlingen i Stortinget ble det vedtatt at det skal vurderes en kompensasjonsordning. I tillegg er det noen som synes at det ikke er helt i tråd med vanlig rettsfølelse at de skal være tvunget til å ødelegge lovlig kjøpte eiendeler fordi de har fått et dårlig rykte.
 4. Man kan ikke helt se bort fra at enkelte her får mindre tålmodighet over tid når lignende argumenter blir tilbakevist gang på gang. I tillegg er det mange myndighetspersoner som har uttalt seg med åpenbare hull i kunnskapen eller har vist at de har målsetninger og virkelighetsforståelse som mange skyttere ikke kjenner seg igjen i.
 5. Det har blitt diskutert at våpengarderoben utvides, men det er en liten bismak ved det. For det første blir antall våpen løftet fra forskrift til lov, som betyr at det ikke lenger er JD som kan gjøre endringer, men Stortinget. Det igjen betyr at en videre utvidelse er nærmest utenkelig før neste gang våpenloven skal revideres, flere tiår frem i tid. For det andre er mulighetene til unntak sterkt begrenset. Tidligere kunne man få flere enn seks om man hadde en god begrunnelse, nå blir grensen på åtte i praksis ufravikelig. Greit nok at man kan omgå det ved å kjøpe systemvåpen, men jeg tror det vil føre til at en del arvegods vil ødelegges. Uansett har jeg også her vanskelig for å se hvordan antall jaktvåpen i skapet til en lidenskapelig jeger påvirker samfunnssikkerheten. Det har også blitt en innskjerping i praksis for å innvilge håndvåpen med "kompendiet" som kom for litt siden. Flere melder om at de får avslag på f.eks. 9mm som grovpistol fordi politiet anser at bare .32 er brukbart, eller .45 som militærpistol fordi de allerede har en 9mm i grov.
 6. Nei, men det er vel ikke vanskelig å finne dokumentasjon på at det har skjedd terrorangrep i land som har skjerpet våpenloven, både før og etter innskjerpingen. England er vel et godt eksempel på dette. Det viser at en strengere våpenlov ikke nødvendigvis øker samfunnets sikkerhet. For den som blir utsatt for et terrorangrep, har det vel mindre betydning om man skades/drepes av en Mini-14, AK-47, hjemmelaget sprengstoff eller en lastebil. For myndighetene er forebyggende arbeid og etterretning viktigere for å unngå at angrepet skjer, enn å prøve å forby alt som kan misbrukes.
 7. Er det virkelig for mye forlangt at de som vil forby ting på grunn av "samfunnssikkerhet" faktisk dokumenterer at forbudet vil øke samfunnets sikkerhet?
 8. Jeg mener det er ganske åpenbart at det er mennesker som jobber med disse sakene i JD og POD som mener at færre våpen i befolkningen er et gode og et mål i seg selv. At slike innstramminger, som du selv sier, ikke påvirker kriminelle i nevneverdig grad, er langt underordnet. Da er i realiteten hensikten å hindre lovlydige borgere å eie våpen og tilbehør. Nå blir jo mer og mer terror utført med kniver og biler, men jeg ser ikke at det strammes inn på det området. Å forby Mini-14 på grunn av Utøya blir symbolpolitikk fullt på høyde med å spikre igjen stalldøra etter at hesten har rømt.
 9. Tsjekkia har det vel nesten slik, og de har meg bekjent ikke noe stort problem med masseskytinger. Alle over 18 år, som kan oppgi et behov, bestå en praktisk og teoretisk eksamen, får en godkjente helseattest fra sin lege og har tilfredsstillende vandel, får tillatelse til å eie skytevåpen. Har man tillatelse til å eie med behovsgrunn selvforsvar, får man også tillatelse til å bære det skjult om man ønsker det. Kjøp av våpen skal meldes til politiet innen 10 dager. Tillatelser må fornyes hvert tiende år, men er man i tide holder det med helseattest.
 10. Da er vi vel enige; endringer i lov og forskrift er gjort i den hensikt å begrense lovlydige borgeres mulighet til å utøve sin hobby og idrett. Mener du fortsatt at det er riktig og nødvendig?
 11. Hvordan er situasjonen for våpeneiere i Storbritannia? Har de hatt mer eller mindre terror etter at de strammet inn våpenloven så kraftig at de måtte vedta en spesiallov for å kunne arrangere pistolskyting under London-OL i 2012?
 12. For meg er det veldig enkelt. Hva ønsker man å oppnå gjennom våpenloven med tilhørende forskrift, og hvordan blir oppgaven løst? Hvis det man vil unngå er at kriminelle skyter på hverandre og andre folk, er vel magasinbegrensning et lite egnet virkemiddel. Hvis man ønsker å begrense lovlydige borgeres tilgang på våpen og tilbehør, er den velegnet.
 13. Man kan spørre hvilken paragraf i våpenlov/forskrift de støtter seg på for å la dette avgjøre søknaden?
 14. Skal huske på det neste gang
 15. Jeg skulle kjøpe ammunisjon hos XXL, men hadde glemt våpenkortene hjemme, og mobilbilde ble ikke godkjent. Litt senere bestilte jeg på nett, da var det samme bildet helt i orden.
×
×
 • Create New...