Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 03/01/2020 in all areas

 1. 28 points
  Høringsarbeid- NOJS står fremdeles på lista over høringsinstanser, klarer vi å bidra til tross for at organisasjonen ligger med brukket rygg? Som så mange andre har jeg dessverre sovet i timen, og feilet ved at jeg ikke har bidratt tilstrekkelig til at NOJS kunne bestå som en aktiv organisasjon med kontaktflate opp mot landets myndigheter. Vi er antakelig mange som kunne ha bidratt mere, men ikke gjorde det, og som dermed nå står uten den slagkraftige organisasjonen NOJS i sin tid var ment å være. Jeg har fremdeles et gammelt medlemskort liggende ett eller annet sted, men registrerer at der ikke lengre finnes noe medlemskammer eller ambisjon om å lobbyere for jegere og skytteres sak opp mot myndighetene. Ei heller finner jeg noen mulighet for å melde meg inn og betale kontingent igjen… Nuvel, en ny forskrift er på høring og det ville være synd å sløse bort en mulighet til å ha positiv innvirkning. Jeg foreslår at vi brukerne på Kammeret hamrer ut et forslag til høringsuttalelse, i alle fall om de punktene vi klarer å oppnå noenlunde enighet. Vi presenterer så forslaget til styret, som vel er de eneste som formelt sett kan avgi uttalelse på vegne av NOJS. Om styret så nekter å sende det inn, da får jeg heller sende det som privatperson- men sannsynligheten for å bli hørt er nok større om det i alle fall tilsynelatende kommer fra en oppegående organisasjon. Jeg må presisere at jeg ikke har spurt noen i styret om de i det hele tatt gidder å være med på noe slikt, men håpet er at de bare kan sende videre et ferdig produkt som NOJS sin høringsuttalelse. Ikke har jeg noen som helst verv eller myndighet i organisasjonen heller, jeg er bare en som en gang i tiden var medlem og som har vært lit med på et par runder med høringsuttalelser tidligere. Kanskje strander det hele på at ingen gidder, men jeg forsøker herved å sparke i gang et arbeid! Forslag til spilleregler: I mangel av fungerende system på hvem som er medlem og ikke, og fordi Kammeret har mange brukere som er kommet til lenge etter at NOJS sluttet å ta opp medlemmer, så foreslår jeg stemmerett til alle Kammerater som har vært aktive på forumet fra før regjeringen la ut høringen. Avstemning kan antakelig enklest foregå ved simpelthen å telle tomler opp og ned om/når vi kommer så langt at vi kan legge fram forslag til deler av teksten til avstemning/godkjenning. Andre forslag til minst mulig byråkratisk fremgangsmåte, som allikevel må være noenlunde demokratisk? Husk at dette ikke er noe valg til styre eller lignende, kun et forsøk på å forfatte en tekst som de fleste kan stille seg bak i håp om å påvirke forskriften i positiv retning. Vi avgir kun høringsuttalelse på de tingene vi klarer å oppnå noenlunde enighet om, slik at færrest mulig føler seg overkjørt. Så får vi heller la være med å uttale oss om ting det er stor splid om, jeg registrerer for eksempel at vi er nokså uenige om hvorvidt det er riktig å fjerne «politi/befalskvoten». Jeg tenker dette eventuelt må være PF sin jobb å stå på barrikadene for, jeg rammes selv av endringen men vil ikke trumfe gjennom en høringsuttalelse på dette i strid med andre Kammeraters meninger. Skulle det dukke opp andre ting vi blir rykende uenige om, så får vi heller holde kjeft ovenfor myndighetene siden vi da sannsynligvis har med noe kontroversielt å gjøre der vi risikerer å bli oppfattet som useriøse. Så, over til det viktigste og mest arbeidskrevende- Gjennomgang av hele forskriften! Jeg ser at EUs våpendirektiv er premissleverandør for store deler av forskriften, jeg synes derfor at vi må ha dette direktivet foran oss når vi diskuterer forskriften. EU setter minstestandard, Norge kan ha strengere regler men ikke mer slepphendte. Direktivet utgjør dermed regjeringens «høyre og venstre begrensning» i denne saken- men innenfor direktivet går det an å åpne opp litt mer enn det som nå er foreslått. Videre så tror jeg at enkelte detaljer i forskriften skyldes misforståelser og dårlig oversatt EU-regelverk, dette bør vi kunne bøte på! Jeg vil under påpeke alle de små og store tingene i den foreslåtte forskriften jeg synes er upresist eller som jeg mener vi bør forsøke å få endret på, samt noen lettelser som vi bør applaudere og argumentere for at ikke skal fjernes. Noe er fliesepikkeri, andre ting er kanskje av større betydning. Jeg gjengir ikke hele forskriften, dere finner den på regjering.no §1.1, Definisjoner, 2. «Pipe: sylindrisk metallstykke med eit gjennomgåande hol, som er kamra for bruk av ferdigladde patroner.» Her vil jeg bare påpeke at en pipe ikke behøver å være sylindrisk utenpå. Bortsett fra av konkurransepiper med tung profil har vel de fleste piper en annen form enn sylindrisk, ja de kan endog være oktagonale eller flutede. Forslag til endring: Stryk ordet «sylindrisk». For øvrig er jeg fornøyd med at det bare er kamrede piper som er definert som pipe, ikke pipeemner uten kammer. Dermed sitter man ikke uforvarende igjen med en ulovlig stålbit om man kapper noen cm av en pipe, den ukamrede delen er da ikke en pipe i lovens forstand. Videre tolker jeg teksten dithen at piper til munnladningsvåpen heller ikke vil være pipe i lovens forstand, i og med at de ikke er «kamra for bruk av ferdigladde patroner». 3. Låskasse: den delen av eit skytevåpen som pipa og avtrekkarmekanismen er festa i. For pistolar, revolverar, rifler, haglevåpen og kombinasjonsvåpen som brekkast for lading og tømming reknast rammestykket som låskasse. For skytevåpen med dela låskasse reknast både over- og underdelen som låskasse. 4. Sluttstykke: den delen av eit skytevåpen som fører patrona inn i kammeret. For revolverar, rifler, haglevåpen og kombinasjonsvåpen som brekkast for lading og tømming reknast rammestykket også som sluttstykke. For pistolar reknast glidestykket som sluttstykke. Jeg behandler disse under ett. Jeg vet at EU her har bestemt en utvidelse av hvilke deler som er kontrollpliktige, blant annet er sluttstykker nå regnet som våpendel. Jeg stusser likevel over at rammestykke på brekkvåpen og revolver her står ramset opp som både låskasse og sluttstykke? Det gjør vel ikke store praktiske forskjellen i og med at de er registreringspliktige okkesom, men det ser rotete ut. Mulig inkurie? 6. Vital våpendel: Sluttstykke, låskasse og pipe. For hagle- og kombinasjonsvåpen med to eller fleire piper og som spennast ved å brekke våpenet, reknast også forskjeftet som vital våpendel. For pistol reknast også rammestykket som vital våpendel. For revolver reknast også tønna som vital våpendel. For haglevåpen med utvending hane som ikkje kan brekkast, reknast også hane eller tennstift som vital våpendel. For skytevåpen med flintlås reknast også flinten som vital våpendel. For skytevåpen med perkusjonslås reknast også nippelen som vital våpendel. Her var det mye bra, synes jeg! Man har fått på plass definisjoner på vital del på en rekke eldre våpenkonstruksjoner som ikke passer inn i eksisterende regelverk. Om jeg forstår dette rett, i lys av oppbevaringsbestemmelsene, så er dette egentlig en gedigen oppmyking. Ved å plukke ut tennstemplene fra ei gammel men registreringspliktig hanehagle, og låse tennstemplene inn i våpenskapet, så har man vital del forskriftsmessig oppbevart og kan henge resten av hagla på til pynt på veggen. Tilsvarende kan man gjøre med registreringspliktige munnladere- lås inn flinten eller niplene så er det greit. Forslag til endring pga det jeg tror er en våpenteknisk misforståelse: For haglevåpen med utvending hane som ikkje kan brekkast, reknast også hane eller tennstift som vital våpendel. Slett «som ikkje kan brekkast». De hanehaglene som ikke kan brekkes er stort sett munnladere, og de har ikke tennstempler så bestemmelsen kan ikke være ment på disse. De fleste hanehagler har ikke forskjefte som vital del, fordi hanene spennes opp manuelt og ikke av forskjeftet ved brekking. Det at forskjeftet ikke er vital del på disse betyr ikke at våpenet ikke kan brekkes, jeg antar derfor at dette er en inkurie/misforståelse. De har nok ment hanehagler som ikke spennes ved å brekkes. § 1-2 Klassifisering av skytevåpen 4. Pistol: einhandsskytevåpen som er laga for å kunne skytast utan støtte mot skuldra og som ladast med å enten legge patroner direkte inn i våpenet sitt kammer, eller ved å bruke laust magasin. Her vil jeg bare påpeke at det finnes pistoler som har fast, ikke løstagbart magasin. Definisjonen som foreslått ser ut til å bare definere enhånds enkelstskuddsvåpen og våpen med løst magasin som å være pistol. Hva er da en Mauser C96 for noe, om den ikke er pistol? Definisjonen er antakelig ment å skille mellom pistol og revolver. Forslag til endring: Teksten endres til einhandsskytevåpen som er laga for å kunne skytast utan støtte mot skuldra og som ikkje brukar revolverande tønne som magasin. § 1-3 Skytevåpen sine funksjoneringsmåtar I denne forskrifta vert skytevåpen dela inn i følgjande funksjoneringsmåtar: 1. enkeltskot: skytevåpen utan magasin med eitt eller fleire løp, som ladast ved at patron leggast manuelt i våpenet sitt kammer, og der våpenet sin avfyringsmekanisme må spennast med ekstern kraft for kvar omlading. Igjen litt flisespikkeri fra min side, bare påpeker at det finnes enkeltskudds våpen som faller utenfor denne definisjonen og som heller ikke passer inn i de andre definisjonene. Senest i forrige uke håndtere jeg en enkelstkudds pistol med en pussig variant av blowback-mekanisme. Intet magasin eller mulighet for magasin, lading skjer manuelt rett i kammeret. Rekylen kaster ut tomhylsa og spenner opp mekanismen, som så blir stående i åpen stilling inntil man putter neste skudd i kammeret og opphever sikring. Er denne ikke en enkeltskudds pistol i og med at avfyringsmekanismen ikke spennes opp med ekstern kraft for hvert skudd? Hva er den da, i alle fall ikke halvautomat siden den ikke lader selv. Er den simpelthen forbudt siden den ikke passer definisjonen, eller hva? Forslag til endring: slett teksten «, og der våpenet sin avfyringsmekanisme må spennast med ekstern kraft for kvar omlading.». § 2-3 8. svartkrutvåpen produsert før 1890, Som håpet videreføres unntaket for antikviteter. Som enser av høringsbrevet ber de om synspunkter på eventuell løyveplikt på patronvåpen fra før 1890. Synspunkter? Jeg antar bakteppet for denne forespørselen er at en del gamle revolvere i .32 har dukket opp i kriminelle miljøer, disse er noe av det enkleste å få tak i uten papirer som går an å skyte med moderne ammunisjon (selv om det ikke er helt smart å skyte røyksvakt i dem). Nå ser jeg ikke for meg at antikke Rolling Block rifler og lignende utgjør noe samfunnsproblem, så å argumentere for et fortsatt unntak for rifler og hagler bør i alle fall være spiselig. Det som muligens kan være et reelt problem er revolvere som er små nok til å putte i lomma. Men: denne typen klientell har som regel ikke lov til å inneha ammunisjon til noe våpen, og vil ikke få innvilget løyve til å kjøpe ammunisjon. Videre så kan en vel presisere at bæring av antikviteter på offentlig sted osv. omfattes av samme straffebud som bæring av moderne våpen. Da har man i praksis skaffet seg de hjemler man trenger for å kunne beslaglegge våpen og ammo samt straffe de kriminelle som måtte påtreffes med en rusten H&R .32 på innerlomma, uten at man behøver å legge fler restriksjoner på lovlydige. Dersom en mot formodning skulle innføre registreringsplikt på antikke pistoler og revolvere, så bør vi argumentere for at disse ikke behovsprøves eller begrenses i antall. Altså at man kun kontrollerer alder og vandel/personlig skikkethet ved registrering og eierskifte av svartkrutt patronvåpen produsert før 1890, og lar antikvitetssamlere få ha så mange slike våpen de vil. § 2-5 Krav til løyve for erverv av våpenmagasin med stor patronkapasitet Den som vil erverve eller ha våpenmagasin til løyvepliktige skytevåpen med større patronkapasitet enn 10 for rifler eller fem for hagler, samt våpenmagasin med større patronkapasitet enn 20 for pistolar, må ha løyve etter våpenlova §§ 10, 12 eller § 13 og §§ 4-4 andre ledd, 4-12 andre ledd, 5-6, 5-8 eller § 5-9 i denne forskrifta. Her går forslaget lengre enn det EU krever. EU-direktivet spesifiserer at dette gjelder sentertente kalibre, en kan altså tillate større magasin for randtente salonggevær uten å komme i konflikt med EU-direktivet. Kaliber .22lr utgjør ikke «størst skadepotensiale», uavhengig av magasinkapasitet. Videre så er det mange salongrifler som har større magasin enn ti patroner, også bøylerepeter og andre våpen med fast ikke løstagbart magasin. Noen av disse lades fra enden av magasinet ved å dra ut hele fjæra og tilbringeren, a’la Henry forfra eller på noen våpen bakfra der det er magasin i kolben. Disse er det vel ikke teknisk sett helt enkelt å plombere ned til mindre kapasitet heller? EU-direktivet er noe forvirrende på blant annet dette med magasiner, på https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-FR/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-20170613&from=EN kan man lese teksten på to språk side ved side og veksle mellom alle de offisielle språkene i EU. Oversettelsen ser dårlig ut, det er forskjellig plassering av noen kommaer og slikt i flere setninger som gjør at flere av artiklene får litt forskjellig betydning avhengig av hvilket språk du leser. Se på artikkel 5 pkt 3, kan noen med stålkontroll på fransk kontrollere oversettelsen? Engelsk og fransk tekst side ved side: 3. Member States shall ensure that an authorisation to acquire and an authorisation to possess a firearm classified in category B shall be withdrawn if the person who was granted that authorisation is found to be in possession of a loading device apt to be fitted to centre-fire semi-automatic firearms or repeating firearms, which: 3. Les États membres veillent à ce qu'une autorisation d'acquérir et une autorisation de détenir une arme à feu de la catégorie B soit retirée si la personne qui a reçu cette autorisation est trouvée en possession d'un chargeur susceptible d'être monté sur des armes à feu semi-automatiques à percussion centrale ou à répétition qui: (a) can hold more than 20 rounds; or a) peut contenir plus de vingt cartouches; ou (b) in the case of long firearms, can hold more than 10 rounds, b) dans le cas d'armes à feu longues, peut contenir plus de dix cartouches, Jeg har en snikende følelse av at direktivet er utarbeidet og vedtatt på fransk, deretter feil oversatt til en rekke språk. Kan det stemme at man på fransk snakker om «halvautomatisk repetisjon» og at dette feilaktig er blitt oversatt til «halvautomatiske våpen og repetervåpen»? Jeg er nokså sikker på at forbudet mot store magasin utelukkende var ment å gjelde sentertente, halvautomatiske våpen. Mitt syn styrkes av artikkel 10: The acquisition of loading devices for centre-fire semi-automatic firearms which can hold more than 20 rounds or more than 10 rounds in the case of long firearms shall be permitted only for persons who are granted an authorisation under Article 6 or an authorisation which has been confirmed, renewed or prolonged under Article 7(4a). L'acquisition de chargeurs pour les armes à feu semi-automatiques à percussion centrale pouvant contenir plus de vingt cartouches ou plus de dix cartouches pour les armes à feu longues n'est permise que pour les personnes qui ont obtenu une autorisation en vertu de l'article 6 ou une autorisation qui a été confirmée, renouvelée ou prolongée en vertu de l'article 7, paragraphe 4 bis. Her snakkes det kun om halvautomatiske våpen. Det fremstår ulogisk om det bare er magasiner til halvauto som har begrensninger på kjøpt, mens man skal fratas våpentillatelsen hvis man er i besittelse av store magasin til manuelle repetervåpen. Jeg oppfatter det dithen at departementet ikke har lest EU-direktivet på originalspråket, og at en dårlig oversettelse derfor har blitt med videre inn i den norske forskriften i form av forbud mot riflemagasin med kapasitet over 10 også for manuelle repetervåpen. Med mindre en franskprofessor kommer på banen og sier jeg tar feil, så mener jeg EU slett ikke har noe krav om forbud mot f.eks. «cowboyrifler» med rørmagasin for 14-15 skudd .38 Special. Videre så er det kanskje hensiktsmessig i norsk sammenheng å tillate repetervåpen med store magasin samt store magasin til halvauto salonggevær, slik at DSSN-skyttere kan delta i manuell rifle eller med «minirifle» mens de går karantenetiden for å senere kunne kjøpe en AR med så store magasiner de vil? Forslag til endring: legg til «sentertente, halvautomatiske», så teksten blir Den som vil erverve eller ha våpenmagasin til løyvepliktige sentertente, halvautomatiske skytevåpen med større patronkapasitet enn 10 for rifler osv. § 2-7 Lengda på eit ervervsløyve Eit løyve til erverv av skytevåpen eller våpendelar gjeld for eitt år. Politiet kan forlenge ervervsløyvet for inntil eitt år av gangen. Eit løyve til erverv av krut og tennmiddel til skytevåpen som er friteke frå løyveplikt etter § 2-3 i denne forskrifta gjeld fram til løyvet vert tilbakekalla. Nok et lyspunkt- her får svartkruttskyttere som bruker antikke våpen mulighet til en permanent kjøpetillatelse for krutt og tennhetter. Applaus til departementet! Kapittel 3 Våpentypar, våpendelar og ammunisjon det ikkje kan gjevast løyve for § 3-1 Felles føresegner for alle våpentypar Føresegnene etter dette kapitlet gjeld for erverv, innehav, tilverking, innføring eller omsetjing av skytevåpen. Sjølv om våpentypen er tillaten etter §§ 3-2 til 3-4 i denne forskrifta, kan ikkje politiet gje løyve for skytevåpen som kan skyte patroner i kaliber 12,7X99, 5,7X28 eller 4,6X30. Dette kunne vil realistisk sett ikke håpe på å unngå. Lyspunktet er at det ikke står noe forbud om større kulediameter, kun disse tre spesifikke kalibrene er forbudt. En kunne forsøke å argumentere for at det er ammunisjonstypen, med panserbrytende og andre spesielle prosjektiler, som er farlige. En del andre land tillater alle disse kalibrene men forbyr de ammunisjonstypene som har panserbrytende, brannstiftende osv egenskaper. Jeg personlig tror dog at løpet er kjørt på dette punktet, og at vi ikke har noe å vinne på akkurat den kampen. § 3-2 Rifler Politiet kan ikkje gje løyve for rifler med kortare totallengde enn 84 cm eller kortare pipelengde enn 40 centimeter. Her synes jeg en bør argumentere for å bruke samme minimumslengde som EU, det vil si 30 cm pipe og 60cm totallengde. Den våpentekniske utviklingen går i stor grad i retning av kortere, hendigere våpen og våpenprodusentene vil nå tilpasse sin produksjon til EU-reglene. Det norske lengdekravet på 84 cm er vel også lengre enn amerikanske regler? Det vil være uheldig om norske skyttere får dårligere utvalg og høyere priser på våpen som følge av et særnorsk lengdekrav, slik at våpen til det norske markedet enten må bygges om av importør eller må spesialbestilles med ustandard pipelengde osv. Hensikten med å ha et minstekrav til lengde er jo å unngå at tohåndsvåpen lett kan bære skjult, 60 cm totallengde er mer enn nok til at en ikke kan putte rifla på innerlomma. Noen som kan bidra med en saklig og pedagogisk begrunnelse for at vi ønsker EU-standard minstemål på 30/60 cm? Hvis vi ønsker det da? § 3-3 Haglevåpen Politiet kan ikkje gje løyve for haglevåpen med ein eller fleire av følgjande eigenskapar: 1. haglevåpen med kortare totallengde enn 84 centimeter, 43 2. haglevåpen med kortare pipelengde enn 40 centimeter, 3. haglevåpen med større magasinkapasitet enn fem patroner, 4. haglevåpen med laust magasin, med unnatak for hagler med boltrepetermekanisme. Her er det jo skjedd en stor endring, slutt på det tullet med forbud mot pistolgrep osv. En kan kanskje si at vi har vunnet såpass mye her at det ikke er vits i å krangle, samtidig kan en vel påpeke at lengdekravet også her avviker fra EU sin standard på 60 cm. Videre så er dette med fem skudds begrensning og ikke løstagbart magasin forståelig i en norsk politisk korrekt kontekst, men dette er strengere enn EU-direktivet som tillater 10 skudd og ikke har noen begrensning på om haglemagasin må være fastmontert. Selv i UK er det mulig å få innvilget halvauto hagle med løst 10-skudds magasin, hvorfor skulle dette være farligere i Norge? Jeg personlig tror vi framstår som useriøse om vi prøver oss halvautohagle med 10-skudds boksmagasin, men kanskje noen her vil overbevise meg om det motsatte? § 3-4 Halvautomatiske pistolar Politiet kan ikkje gje løyve for halvautomatiske pistolar som er laga for å kunne skytast med støtte frå skuldra med bruk av to hender Denne er helt klart ment å hindre kjøp av maskinpistolaktige konstruksjoner samt omgåelse av karantenekrav ved hjelp av løskolbe, og er nok fornuftig. For å være mest mulig inkluderende i idrettslivet skulle jeg likevel gjerne sett ett unntak for pistolskyttere med medisinsk dokumentert handicap, som svekkelse eller amputasjon i en arm e.l, som gjør at de kunne hatt stor nytte av en eller annen form for kolbe eller armstøtte påmontert våpenet. § 3-6 Våpen som ikkje reknast som skytevåpen Det er ikkje tillate å erverve, ha, tilverke, innføre eller omsette særskilt farlege gjenstandar som saknar eit lovleg bruksområde og som står fram som eit valdsprodukt, som til dømes: 1. elektrosjokkvåpen, 2. peparspray, tåregasspray eller andre sjølvforsvarssprayar med tilsvarande verknad, 3. springknivar, 4. batangaknivar, 44 5. stilettar, 6. slosthansker, 7. batongar, 8. karatepinnar, 9. kastestjerner, 10. blåserør for å kunne skyte pilar eller andre gjenstandar, 11. sprettertar, med unnatak for enkle husflidsprettertar, og 12. blankvåpen. Første ledd gjeld ikkje for den som har løyve i medhald av våpenlova § 10 og § 5-10 i denne forskrifta. Stort sett videreføring av tidligere regelverk, men merk dere pkt 12 Blankvåpen jamfør §5-10. Jeg savner en definisjon av blankvåpen, hvor går grensa for hva som er et blankvåpen? Vil dette gjelde en litt stor samekniv, eller må gjenstanden være produsert med tanke på bruk som våpen? Hva med jalla- dekorasjonssverd og lignende som ikke er laget for bruk? Her legges det opp til at alle som har et gammelt (eller nyprodusert) sverd eller lignende må søke om å få samle på blankvåpen og må kunne godtgjøre en «seriøs samlerinteresse». Jeg antar at de aller fleste våpensamlere også har en gammel bajonett eller ti, og mange har nok større blankvåpen også. I tillegg er det mange mange der ute som ikke er våpensamlere, og heller ikke er medlem i noen samlerorganisasjon, og som eier ett eller fler blankvåpen. Hva skal vi mene om dette? Skal vi i det hele tatt mene noe om et slikt regime omkring blankvåpen, det kan se ut som å bli noe ubyråkratisk lignende det å være godkjent patronsamler for så vidt. Eller mener de man må søke for hvert enkelt blankvåpen, jeg ser ikke helt hva de har tenkt? Erverv av skytevåpen og våpendelar til jakt § 4-1 Halvautomatiske rifler til jakt Politiet kan gje løyve til erverv og innehav av halvautomatiske riflemodellar, som opphavleg er konstruert for jaktbruk og som: 1. frå fabrikk er produsert for bruk av våpenmagasin med patronkapasitet på inntil 10, 2. ikkje er tilverka med skjefte eller annan innretning som heilt eller delvis dekker oversida av pipa, og som 3. ikkje er tilverka med pistolgrep som står att på våpenet når bakstokken takast av. Eit løyve etter første ledd kan likevel berre gjevast for våpentypar som oppfyller krava til lovleg våpentype etter våpenlova § 5 og § 3-1 i denne forskrifta. Her legges det opp til at alle våpen som tilfredsstiller disse enkle kravene er tillatt, slutt på godkjenningsliste. Hurra for det, for så vidt. Samtidig skjønner jeg ikke helt hvorfor i alle dager det skal være forbudt med overtre som dekker oversiden av pipa, dette finner man blant annet på gamle H&K SL7 tror jeg. Et våpen med 10-skudds magasin blir ikke spesielt mye farligere for samfunnet av at forskjeftet har en annen utforming og delvis dekker oversiden av pipa. Videre så er det et krav at våpenet «opphaveleg er konstruert for jaktbruk». Dette stopper Garand og andre gamle militærvåpen, som ikke på noe vis er farligere enn moderne jaktvåpen og for Garands vedkommende til og med har mindre magasinkapasitet enn det loven tillater. Det vises til den nye våpenlovens §5, hvor vi finner forbudet mot halvautomatiske våpen som opprinnelig er konstruert for militæret. Denne paragrafen åpner for unntak fra dette forbudet i « tilfella som er nemnde i §§ 10, 12 eller 13». § 10.Fritak i særskilde tilfelle Politiet kan gje løyve til å erverve, ha, importere, tilverke eller omsette gjenstandar som er nemnde i eller i medhald av § 5 andre og tredje ledd, § 6 andre og tredje ledd, § 7 tredje ledd eller § 8 når det ligg føre eit særskilt behov, og når omsynet til samfunnstryggleiken ikkje talar imot det. Jeg tør påstå at omsynet til samfunnstryggleiken ikke taler mot at noen kan få jakte med en Garand, forutsatt at den har originalt magasin med max 8-skudds en bloc klips. Om man kan hevde «særskilt behov» for å få jakte med Garand er en annen sak Videre, igjen dette med at EU-direktivet egentlig åpner for halvautomatiske salonggevær med så store magasiner du bare vil. Lages det i det hele tatt halvauto .22 rifler som ikke fra fabrikk kan ta større magasin enn 10 skudd? Det kan ikke være mange modeller, i så fall. Om en ikke får inn et unntak fra magasinbegrensningen for randtente våpen (eventuelt spesifisere at det kun gjelder .22lr og kortere .22), så tror jeg dette betyr et tilnærmet totalforbud mot halvauto salongrifle til jakt. Er dette virkelig hensikten? Jeg klarer ikke helt å se at en 10/22 salongrifle med upålitelig 25-skudds bananmagasin skal være i samme kategori som en AR-15 i .223 med 100-skudds trommel, salongrifler er simlpelthen ikke «rifler med størst skadepotensiale». De har lette og butte prosjektiler i lav hastighet, slik at de ikke egner seg nevneverdig som stridsvåpen. Mulig forslag til endring: I pkt en, legg til et unntak fra kaliberbegrensning for halvautomatiske våpen med randtenning (eventuelt snevre dette inn til .22lr). Stryk pkt to om skjefte som dekker oversiden av pipa, slik at pkt 3 blir ny pkt 2. Legg til et nytt ledd: Politiet kan for enkelte våpenmodeller dispensere for krav om at våpenet opprinnelig skal være konstruert for jaktbruk, når dette finnes ubetenksomt for samfunnssikkerheten. Slik dispensasjon gis i form av en liste over godkjente modeller med stående dispensasjon, ut over den generelle godkjenningen. § 4-2 Erverv av meir enn åtte skytevåpen til jaktbruk Politiet kan gje løyve til erverv og innehav av meir enn åtte jaktvåpen til personar som enten driv med jaktformer som krev bruk av skytevåpen med særskilte eigenskapar eller som regelmessig gjennomfører ettersøk etter skada vilt. Ikke bare får vi utvidet kvoten til åtte jaktvåpen, det åpnes også for litt enklere disp til fler enn kvoten enn det som til nå har blitt praktisert. Jeg tenker vi bør applaudere dette, men at vi også bør nevne noen ulike grunner til at enkelte kan ha behov/sterkt ønske om å ha flere jaktvåpen til spesielle jaktformer. For eksempel at noen som driver med både sjøfugljakt i fjæresteinene og rypejakt i fjellet da gjerne vil ha minst to helt forskjellige hagler, til tross for at det rent skyteteknisk hadde gått fint å bruke den dyre, fintilpassede dobbeltløperen i sjøsprøyt og tang mens man snubler på glatte svaberg. Jeg håper man an legge lista relativt lavt for at spesielle jaktformer skal «kreve» våpen med spesielle egenskaper, men antar at man for en slik dispensasjon nok vil kreve dokumentasjon på at man jakter spesielt mye. Synspunkter? § 4-4 Halvautomatiske rifler til sportsskyting Politiet kan gje løyve til erverv og innehav av halvautomatiske riflemodellar som er godkjent til jakt etter § 4-1 i denne forskrifta til sportsskyting. Politiet kan gje løyve til erverv av halvautomatiske rifler som nemnt i våpenlova § 5 andre ledd nr. 3, med dei avgrensingar som følgjer av § 3-1 og § 3-2 i denne forskrifta, til personar som: 1. har gjennomført tryggingsopplæring, som vert arrangert av skyttarorganisasjonen, og 2. har i minst to år vore medlem i skyttarorganisasjon som har eit godkjent skyteprogram for den omsøkte våpentypen, og 3. har gjennomført minst 10 organiserte treningar og minst 10 opne stemner arrangert av skyttarorganisasjonen i dei siste to åra. Dette er som forventet, lite å krangle på egentlig. Men, igjen: hva med salonggevær? Kunne man hatt en ordning der DSSN-skyttere fikk innvilget «minirifle» kaliber .22lr med store magasin før karantenetiden på to år er utløpt, så de kan trene og konkurrere med egne våpen i disse to årene? Er dette noe DSSN-folket ønsker? Jeg ser som sagt ikke for meg at å tillate dette vil utgjøre noen samfunnsrisiko. Tilsvarende, manuell repeter med store magasin før det er gått to år? § 5-5 Erverv av replikavåpen, luft- og fjørvåpen. Politiet kan utan særskilt behovsprøving gje personar som oppfyller krava til alder og personlege eigenskapar etter våpenlova §§ 15 og 16 løyve til å erverve rifler, hagler, pistolar og muskett som berre kan ladast frå munningen. Det same gjeld for perkusjonsrevolverar som ladast i tønne, kammerladarar, samt luft- og fjørvåpen som er laga for å kunne skyte prosjektil med diameter på meir enn 4,5 mm. Fritaket frå behovsprøving gjeld likevel ikkje for erverv av tønne til revolver eller andre våpendelar som kan gjere eit perkusjonsvåpen om til eit patronvåpen. Dæven, nå ramlet jeg nesten av stolen! Dette betyr tilnærmet frislipp av replika svartkruttvåpen, det kan bli dyrt… Applauderes høylytt! Her bør vi støtte oppunder departementets argumentasjon, det at munnladere utgjør et forsvinnende lite samfunnsproblem slik at krav om alder og personlige egenskaper bør være tilstrekkelig for denne kategorien våpen. En opphever i samme slengen litt av «klasseskillet» mellom de som har lisensfrie antikviteter i ubegrenset antall og de som ønsker å skyte med replikavåpen, dette kan kanskje også redusere slitasjen på hundreårgamle våpen en smule så de holder for fremtidige generasjoner. Å sidestille munnladere med grovkalibrede luftvåpen gir også mening, de har tilsvarende skadepotensiale og lav skuddtakt. Uventet fornuftig av departementet må jeg si! § 6-5 Krav til oppbevaring av skytevåpen og ammunisjon som ikkje er løyvepliktige Krava til oppbevaring etter dette kapitlet gjeld også for haglevåpen som er friteke frå løyveplikt etter § 2-3 nr. 11 i denne forskrifta, samt for ammunisjon til slike haglevåpen. 56 Den som oppbevarer skytevåpen og ammunisjon som er friteke frå løyveplikt skal trygge at skytevåpen er tømt for ammunisjon. Skytevåpen som er friteke frå løyveplikt, eller vital del til slike skytevåpen skal oppbevarast nedlåst i skap, skuff eller annan låsbar innretning. Krava til oppbevaring etter denne føresegna gjeld likevel ikkje for skytevåpen som er lovleg deaktiverte. Litt usikker på denne, slik jeg leser den så presiseres det at uregistrerte hagler kjøpt før 1990 fremdeles må stå i godkjent skap. Videre så gis det noe lempeligere krav- men likevel visse krav til oppbevaring- for andre våpen som ikke er løyvepliktige. Er dette ment å gjelde svartkruttvåpen produsert før 1890 også? I så fall er det noen samlere rundt om som får behov for låsbare stativ eller lignende, eventuelt så får man demontere og låse inn vitale deler. Sistnevnte er en uting for antikviteter, unødig demontering er en sak men så går det 30 år og neste generasjon vet ikke hvilke deler som hører til hvilket våpen eller hvor delene er blitt av. Brått er samlervåpnene forringet i verdi, både historisk og økonomisk… Jeg har uavhengig av forskriften sveiset meg et låsbart vekkstativ så ikke ungene skal fikle for mye med de få antikvitetene jeg har, men jeg ser for meg at dette kan bli uoverkommelig for ivrigere samlere. Når svartkruttvåpen fra før 1890 først er definert som et ikke-problem, og ammunisjon uansett skal oppbevares nedlåst, så kanskje vi kunne få et unntak fra oppbevaringsreglene for disse? Folk som var verdifulle samlinger har nok alarm og greit sikkerhetsnivå uansett om våpnene henger på veggen. Forslag til endring: Legg til nytt ledd, Krav til oppbevaring gjeld likevel ikkje svartkruttvåpen produsert før 1890. § 6-6 Transport og sending av skytevåpen og ammunisjon Den som transporterar skytevåpen på offentleg stad kan ikkje bære skytevåpenet i hylster eller liknande, som er festa til kroppen. Den som transporterar skytevåpen eller ammunisjon etter våpenlova § 20 i motorvogn skal ha skytevåpen og ammunisjon under forsvarleg tilsyn. Skytevåpen eller ammunisjon som transporterast i motorvogn kan likevel forlatast utan forsvarleg tilsyn når skytevåpen og ammunisjon er pakka og skjult og motorvogna enten er låst eller når vital del av skytevåpen er fjerna. Krava til transport etter første punktum gjeld ikkje for transport i samband med jaktutøving. Ved sending av løyvepliktige skytevåpen skal skytevåpenet tryggast slik at det ikkje kan brukast. Skytevåpenet kan enten tryggast med kammerlås eller liknande innretning eller ved å sende ein vital våpendel i eiga sending. Ammunisjon skal ikkje pakkast saman med eit komplett skytevåpen Her var det en god del oppmyking, og en fornuftig endring av reglene for sending som tar bedre høyde for våpentyper hvor en ikke enkelt kan fjerne sluttstykket. Moderne biler har stort sett alarm og bedre låser enn før i tiden, så å kortvarig oppbevare et våpen godt skjult i en låst bil er kanskje helt greit? § 6-7 Mellombels oppbevaring av skytevåpen og ammunisjon Ved mellombels oppbevaring etter våpenlova § 20, skal løyvepliktige skytevåpen og ammunisjon vere under forsvarleg tilsyn. Løyvepliktige skytevåpen og ammunisjon kan likevel forlatast utan forsvarleg tilsyn når gjenstandane er skjult eller dekkja til og oppbevarast i eit låst husvære eller i ein låst motorvogn. Samme greia her egentlig. Nå kan du la hagla ligge innelåst på hytta mens du handler eller besøker hyttenaboen, greit nok? § 7-1 Vilkår for fritak frå alderskravet på 18 år for erverv av hagler og rifler Politiet kan gje personar over 16 år fritak frå alderskravet for anna erverv enn kjøp og for innehav av hagler eller rifler, samt løyvepliktige våpendelar og ammunisjon til slike skytevåpen når søkar enten i minst seks månader har vore aktiv medlem i godkjent skyttarorganisasjon og som har tilråding frå denne, eller som har gjennomført og bestått Jegerprøven. Politiet kan også gje mindreårige personar løyve til å erverve skytevåpen og løyvepliktige våpendelar på grunnlag av minneverde etter § 5-10 i denne forskrifta. Personar under 18 år kan likevel ikkje gjevast løyve til å kjøpe skytevåpen Her er det skjedd noe rart. Formuleringen «for anna erverv enn kjøp» er direkte sakset fra EU-direktivet, men må være misforstått og feil oversatt. Det siste punktet om at person under 18 likevel ikke kan få løyve til å kjøpe skytevåpen henger ikke på greip, hvis det skal finnes en dispensasjonsmulighet. Hvordan har man tenkt at en 16-åring med ferskt jegeravgiftskort skal få ervervet sin første hagle, om han ikke skal kunne kjøpe den i butikken med en innvilget ervervstillatelse? Jeg forsøkte meg på litt lingvistisk detektivarbeid i EU-direktivet, der dette tullballet har sitt oppphav. Jeg tror jeg fant ut hva som er skjedd: en oversettingsfeil i EU-direktivet har ført til at direktoratet har trodd det forelå et EU-forbud mot å la mindreårige få kjøpe våpen, selv om det vitterlig foreligger en dispensasjonsadgang. Den aktuelle bestemmelsen finnes i direktivets artikkel fem. Om man sammenligner teksten på flere språk, så ser man fort at her varierer betydningen nokså mye med varierende tegnsetting osv. Jeg er over gjennomsnittlig flink i engelsk, men den engelske teksten her er for meg komplett uforståelig. Sannsynligvis er det den franske ordlyden som er den offisielle og korrekte, jeg kan ikke fransk selv men kona leste litt for meg og hun oppfatter det også som at betydningen her har endret seg nokså drastisk i enkelte av oversettelsene. Den svenske teksten ser ut til å ligge tett opptil den franske: a) fyllt 18 år; undantag ska dock göras för dels annat förvärv än köp, dels för innehav av skjutvapen avsedda för jakt och ►C1 målskytte ◄ , förutsatt att personer under 18 år i detta fall har föräldrarnas tillstånd eller får vägledning från en förälder eller en vuxen med en giltig skjutvapenlicens eller jaktlicens eller befinner sig på ett licensierat eller på annat sätt godkänt träningscenter och att föräldern, eller en vuxen med en giltig skjutvapenlicens eller jaktlicens, tar ansvar för lämplig förvaring enligt artikel 5a, och Slik jeg leser den svenske ordlyden, og slik min kone leser den franske, så er det to separate dispensasjonsgrunnlag for aldersgrensen. Man kan gi disp for «annet erverv enn kjøp», det vil si at denne bestemmelsen er ment å åpne for at mindreårige kan arve eller få våpen i gave. Videre så kan man dispensere for unge jegere og skyttere med foresattes tillatelse osv. Ingen steder finnes det noe forbud mot kjøp, det er stikk motsatt! Vi har i Norge lange tradisjoner for at ungdom driver med jakt og sportsskyting, dette må vi hegne om. Det har i flere tiår vært rettspraksis at man får kjøpe jaktvåpen fra man er 16 år hvis man har jegerprøven, jeg fikk selv hagle registrert i eget navn til 16-årsdagen for etter hvert nokså lenge siden. Antall hendelser med unge våpeneiere har så vidt jeg vet vært helt minimalt. Forslag til endring, i og med at dette ser ut til å være en helt utilsiktet kopiering av en feil oversatt EU-tekst: Politiet kan gje personar over 16 år fritak frå alderskravet for erverv ved arv eller forskudd på arv. Politiet kan også gi fritak fra samme alder for innehav av hagler eller rifler samt løyvepliktige våpendelar og ammunisjon til slike skytevåpen når søkar enten i minst seks månader har vore aktiv medlem i godkjent skyttarorganisasjon og som har tilråding frå denne, eller som har gjennomført og bestått Jegerprøven. Politiet kan også gje mindreårige personar løyve til å erverve skytevåpen og løyvepliktige våpendelar på grunnlag av minneverde etter § 5-10 i denne forskrifta. § 7-2 Vilkår for fritak frå alderskravet på 21 år for erverv og innehav av pistol eller revolver 59 Politiet kan gje personar over 18 år fritak frå alderskravet på 21 år for erverv og innehav av pistol eller revolver når vedkomande har: 1. gjennomført tryggingsopplæring som vert arrangert av den godkjente skyttarorganisasjonen, 2. vore medlem i minst to år i godkjent skyttarforeining som har godkjent skyttarprogram for den aktuelle våpentypen, og 3. har gjennomført minst 10 opne stemner arrangert av den godkjente skyttarorganisasjonen i dei siste to åra. Helt greit? Det skal lønne seg å være aktiv. Om en person skyter aktivt i pistolklubb fra han er 16 til han blir 18, vil han her kunne få innvilget på 18-årsdagen i stedet for å måtte vente til han blir 21. Høres fornuftig ut for meg, synspunkter? § 8-6 Utfyllande reglar for godkjenning av skyttarorganisasjon Når vilkåra etter våpenlova § 28 andre ledd er oppfylte kan Politidirektoratet godkjenne skyttarorganisasjonar som: 1. eit eige styre, 2. ein stabil drift og økonomi, 3. er registrert i Enhetsregisteret, 4. er open for medlemskap for personer frå heile riket, 5. er tilknytt ein internasjonal skyttarorganisasjon, 6. har minst 10 lokallag, 7. har terminliste med minst 10 opne stevner per år, og 8. har eit teknisk skyteprogram som skildrar organisasjonen sine skytedisip Skal vi mene noe om dette? Det ser ut til at eventuelle nye skytterorganisasjoner må vokse seg relativt store før de blir godkjente, minst 10 lokallag og minst 10 åpne stevner per år? Ikke så lett å starte opp nye skytegrener her, starter ikke slikt gjerne i det små med en gjeng entusiaster og bruker årevis på å vokse til en slik størrelse? Er det et samfunnsproblem om noen få særinger vil drive med en sær sport sammen? § 8-7 Godkjenning av skyteprogram for godkjente skyttarorganisasjonar Skyteprogram eller endringar i gjeldande skyteprogram for skyttarorganisasjonar skal vere godkjent av Politidirektoratet. Ein godkjenning skal 62 omfatte aktuelle våpentypar, medrekna utforming, tillaten magasinkapasitet, kaliber og dei andre tekniske krav til dei våpentypar som skal brukast i skyteprogrammet. Politiet kan berre godkjenne skyteprogram som brukar halvautomatiske rifler som er tillatne til jakt, og som brukar våpenmagasin med patronkapasitet på inntil fem for hagler, 10 for rifler og 20 for pistolar. Dette gjeld likevel ikkje for skyttarforbund, som allereie har godkjente skyteprogram for slike skytevåpen eller våpenmagasin. Igjen, skal vi mene noe om dette? Her låses det helt ned, slik at en aldri vil kunne godkjenne noen nye organisasjoner for store magasin osv. Om regelen var slik da man begynte med praktisk skyting i Norge, så ville man ikke hatt noe DSSN i dag… Er det prinsipielt riktig å bastant si at en for all framtid skal nekte etablering av nye skyteformer hvor halvauto med store magasin passer inn? Eller er det mer fornuftig å la det være en teoretisk mulighet for godkjenning, men legge lista høyt for seriøsitet før man godkjenner noe slikt? Ikke vet jeg, er dette noe som er verdt å stå på barrikadene for? Jeg ser ikke for meg at en eneste godkjent organisasjon vil krangle på dette punktet, de får jo monopol så de er vel fornøyde tenker jeg. Da er det eventuelt bare oss igjen som kan si noe?
 2. 21 points
  Første året med 221 Fireball.Som rifle-entusiast er jeg godt fornøyd med oppgraderingen fra 17 HMR, uten at jeg kan si det har påvirket sluttresultatet så voldsomt. Er mest job-satisfaction med at kulen stort sett rammer der den skal, noe som ikke alltid har vært tilfelle med 17 HMR.
 3. 21 points
  Jeg trenger fint lite annet enn en kommunal leilighet og nav-støtte. Jeg vil ha mulighet for trommel på rifla fordi det er hysterisk morsomt iblant. Sånn. Ferdig. Måtte det jævla survet om hva folk "trenger" for evig og alltid være bannlyst fra kammeret.no.
 4. 18 points
  Problemet er at forskriften og den nye loven går mye lengre en EU-direktivet. I Sverige er det en stor debatt om implementeringen, og det ser ut til at de faktisk får en liberalisering. Nå som magasiner reguleres ser jeg ingen grunn til å regulere halvautomatiske rifler. I mine øyne er en Bennelli Argo med 10 patroners magasin like farlig som en AR-15 med samme type magasin. Nå har jeg jobbet noen år som politibetjent. Lovlige våpen er ikke et problem der ute. Jeg har tillit til mine medborgere. Våpeneiere er en av svært få grupper i befolkningen som faktisk har et bevis på at de er lovlydige. Jeg vil mye heller leve i et fritt samfunn med en mikroskopisk sjanse for å dø i et terrorangrep en i et fulstendig trykt samfunn uten frihet.
 5. 16 points
  Først en oppdatering ang sporene dere ser bilde av i mitt forrige innlegg, ett hakk lengere opp i tråden her. Jeg kan informere om at eieren av disse sporene er tatt hånd om og såpass grundig justert, at den kommer ikke til å sette flere spor etter seg i verdenshistorien. I løpet av besøket i jaktområdet, ca ei uke, la den ned 2 rådyr + 1 hjortekalv. Det sier litt om hvor effektiv denne jegeren er. Nuvel nok om det og over til revejakt. Var perfekte forhold for revejakt i går kveld/natt, med snøbyger i lufta og månen hengende bak lavt skydekke. Helt topp jaktforhold var det. Har vært både revetørke og revekløe aaalt for lenge her i huset nå, pga håpløse jaktforhold. Våren kom brått på besøk forleden, noe som medførte massiv snøsmelting. Såpass at det ble bar bakke ut av det. Nå er man tilbake til normalen, med snø på bakken, etter besøk av et kraftig lavtrykk og snøbyger fra NordØst Ble innstallering av mann og utstyr etter ankomst post. Var uffsine forhold i går natt, som allerede nevnt, med snøbyger i lufta og sur trekk. Da så det ca slik ut. Dette bilde er tatt for noen måneder siden under en tilsvarende revejakt og er således å betrakte som et illustrasjonsbilde, men med ca like forhold. Mann og utstyr snødde etter hvert helt ned. Ble perfekt kamuflasje ut av det da. Gikk etter hvert i ett med terrenget liksom😀 Utenfor nesetippen var det utrivelig og surt, men inni posteringsposen var det lunt og trivelig. Litt av en (mot)setting. Hadde observert spor etter en rev før på turene mine, så hadde litt trua. Tiden gikk. Så kl 00.25 var det bevegelse i jordekanten. Hvor den reven kom fra, aner ikke jeg, men nå var den der. Sikkert mange av dere som har opplevd akkurat det samme. Man scanner og scanner. Helt dødt.....og så plutselig er det bevegelse. Skal si hjerterytmen økte betraktelig i løpet av et lite sekund ja😀 Dette var en avslappet rev, ute på matsøk. Ikke stressa og døvhørte, slik de er i løpetiden. På med lysprikk, av med sikring og KLAKK....reven tverrla seg og strakk seg ut i snøen. Helt topp og gulle godt. Synet på verdensbildet forandret seg til svært så positivt i løpet av et nanosekund gitt. Tuliattentei Så var det å pakke mann og utstyr, for å forberede retur heimen. Så kom plutselig tvilen.......var det virkelig en rev man hadde ekspedert tro?? Ingen "varsellamper" blinket rett før....og rett etter situasjonen. Var rimelig sikker, eller var det noe annet enn en rev som lå der. Kjente jeg ble litt tørr på leppa ja. Man gikk nok med litt kjappere gangelag enn vanlig for å sjekke fangsten. Slik så den ut. Var rev ja. Var nå enda bra. Magefølelsen stemte. Oppførsel og kontur stemte med rev rett før skuddet. Ung hanne....som duftet rev, for å si det slik. Ikke skabb og 70% lytefri pels. Avstand: 155 meter Lar det gå noen dager nå, så kanskje det blir revejakt igjen.
 6. 12 points
  Forslag til innledning på høringssvar: Norsk Organisasjon for Jegere og Skyttere (NOJS) er en forbunds- og partipolitisk uavhengig organisasjon for alle med interesse for jakt, skyting, børsemakerarbeid, våpen- og patronsamling i Norge. NOJS eier og driver www.kammeret.no som med over 32000 registrerte medlemmer er Norges største nettsamfunn for jegere, skyttere og andre med våpenrelaterte interesser. Dette høringssvaret er utarbeidet av medlemmene i fellesskap, og er vedtatt av et klart flertall. Vi tør derfor å hevde at høringssvaret er representativt for "grasrota" av norske våpeneiere. Først vil vi berømme departementet for at forskriften i all hovedsak synes å være veloverveid og fornuftig, med en bra balanse mellom myndighetenes kontrollbehov og våpeneieres behov for å fortsatt kunne drive med jakt, skytesport og samling med videre. Vi ønsker likevel noen endringer. Dels for å gjøre regelverket mer klart og entydig så det blir enklere å håndheve på en rettferdig måte, dels for bedre harmonisering med EUs våpendirektiv, og dels for å hindre unødige og formentlig utilsiktede skadevirkninger for landets mange våpeneiere. I likhet med departementet vil vi også foreslå noen mindre endringer i våpenloven. Våpenlovgivning må sees i et historisk perspektiv, og samtidig være framtidsrettet. Dagens våpenlov er fra 1961, våpenforskriften noe nyere men likevel preget av å være skrevet i en annen tid hvor samfunnet var opptatt av andre trusler enn i dag. På de snart 60 år som er gått siden 1961 har man sett en rivende utvikling, ikke bare i samfunnet men også på områder som jakt- og skytterkultur og ikke minst våpenteknisk. Vi må kunne forvente at denne utviklingen fortsetter. Samfunnet, jaktkultur, skytterkultur og de våpenkonstruksjoner som er vanlige kommer i 2080 til å være like forskjellige fra dagens situasjon som det vi i 2020 er fra situasjonen i 1961. NOJS mener at ny våpenlov og forskrift må være slik innrettet at de minimum kan bestå i nye 50-60 år, uten hyppige endringsbehov. Utvikling og framtidsrettet endring, enten det er innen skyteidrett eller i form av nye og mer egnede jaktvåpen, er både ønskelig og uunngåelig. Det er derfor viktig at forskriften i stor grad er teknologinøytral, og at den tar høyde for framtidige endringer i hvilke jaktformer og skytegrener som kan bli populære. Det er vår oppfatning at enkelte detaljer i forskriften, slik den er forslått, vil kunne stå i veien for slik utvikling og etter relativt kort tid komme i utakt med samfunnet. Vi vil derfor foreslå noen endringer, som vi mener kan bøte på dette. Videre kan ny forskrift være en ypperlig anledning til å kvitte seg med "gammelt grums", så en ikke viderefører forbud som kanskje var fornuftige for 30-40 år siden men som synes ufornuftige eller irrelevante i dag.
 7. 12 points
  Hei, eg har drevet litt med skyting og jakt, og bestemte for noken år siden for å lage ein youtube kanal med dette innholdet ilag med pappa som ein kjekk hobby. Var i Sør Afrika for 1 mnd siden på jakttur med pappa, der me fikk tatt noken vedlig fine videoer, og eg vil gjerne dele det med folk som har samme interesse og lidenskap. Så legger ved link til videoene her Me jakta hos Lowlands Hunting Safaris, me har jakta med dei i over 10 år no, og er alltid like fornøgd.
 8. 12 points
  Man kan jo ikke ansette folk med barn i så samfunnskritiske funksjoner som våpenkontor 😆
 9. 11 points
  Jeg ser at flere er skeptiske til håndvåpen fra 18 år. Har dere lest dette punktet grundig? Vilkår for disp fra aldersgrense er to års aktivt medlemskap først. For at en 18-åring skal få kjøpe pistol må han altså ha vært aktivt med på trening og konkurranse fra han fylte 16. De få ungdommene som oppfyller dette kravet har forutsetninger for å bli meget gode skyttere. De har da også vist en seriøs interesse langt utover det som kreves av en 20-åring. Jeg regner med det vil bli relativt få som oppfyller kravene til dispensasjon, og at disse få som regel vil være til å stole på. Skytesport trenger rekruttering, det betyr at vi trenger ungdommen. Langt enklere å rekruttere tenåringer hvis de ikke må gå mange år uten egne våpen. Mulig både jeg og justisdepartementet er for godtroende her, men jeg ser virkelig ikke problemet med en slik dispensasjonsadgang?
 10. 11 points
  Dette var et veldig fint utkast! Enig i at det er viktig å applaudere de gode endringene som ser ut til å komme, dette er veldig viktig. Samtidig bør vi argumentere saklig på et par punkter hvor det ikke er nødvendig å gå lengre enn det man har blitt enig om i EU. Noen tanker: 1. Harmonisere med EU på 30/60 totallengde. Det er kun Norge og Finland som har 40/84 cm lengdekrav, og den nye finske våpenloven ser ut til å ha endret dette til å være lik hovedregelen for Europa på 30/60. Kilde: Våpenlov på nettsiden til det finske justitieministeriet, seksjon 6a, https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980001#L1P6a Nederst på siden ser det ut som den nye finske loven er i effekt fra 1. mars 2020. Mener det går an å argumentere saklig for at vi kan rette oss etter EU-regelen om lengdekrav på 30/60 cm. Dette bør være interessant for både NJFF, DSSN og langholdsskyttere. Dynamisk fordi: For breddeskytterne våre kan da konkurrere i dynamisk med vanlig 16 toms (40 cm) pipe og normal innskyvbar kolbe uten dagens dikkedarier om å måtte plombere kolben og sveise fast munningsbrems for å få de siste ekstra cm for å nå 84 cm på totallengden. Dette er særlig relevant for skyttere med liten kroppsbygning (f.eks. en del kvinner og junior). Vanlige AR-rifler med innskyvbar kolbe og 16-toms pipe må i dag ofte plomberes før import eller bytte til annen kolbe som er et par cm lengre. For toppskytterne våre betyr 30/60 at de kan være mer konkurransedyktige på PCC-stevner i Europa (30/60) og i USA (30/66), i motsetning til dagens norske krav (40/84). Jegere og langholdsskyttere fordi: Hundeførere trenger ikke lenger å søke om unntak fra 40/84 regelen. Andre moderne sportsrifler som har foldekolbe kommer i dag ofte akkurat under 84 cm kravet om totallengde. Det særnorske lengdekravet gir allerede i dag problem med import av en del jakt- og sportsrifler med foldekolbe (for eksempel Ruger Precision Rifle i 6,5 Creedmoor), som dermed må modifiseres spesielt for det norske markedet før import, noe som kan være lite interessant å gjøre for europeiske og andre internasjonale våpenprodusenter. 2. Harmonisere med EU sin standard magasinkapasitet på 10 for både hagle og rifle, og 20 for pistol. Mener at vi bør rette oss etter EU sine magasinbegrensninger både for hagle og rifle. Altså 10 skudd som standard for begge, med unntak for sportsskyttere. Ser for meg at det kan bli mye styr med import av jakthagler fra statene som tar f.eks. 6 eller 7 skudd, så en grense på 10 for hagler bør gjøre salg og håndheving mye enklere. Videre bør det som nevnt spesifisere at kapasiteten til rørmagasin måles med lengste patronlengden som våpenet er kamret for. Det kunne også vært en åpning for at Politidirektoratet etter nærmere bestemmelser kan tillate halvauto-hagler med boksmagasiner, dersom vi skulle få dynamisk hagle i fremtiden. 3. Unntak for salongmagasiner til .22 LR og .17 HMR, dette i tråd med EU. Andre tilsvarende salongkaliber bør også kunne godkjennes av POD i rundskriv. For eksempel: "Politidirektoratet kan også gjøre unntak for andre salongpatroner med lignende dimensjoner og hylsevolum." 4. Presisere eller fjerne bestemmelsen om overtre: " ikkje er tilverka med skjefte eller annan innretning som heilt eller delvis dekker oversida av pipa". På grunn av "annan innretning" vil, slik som det står nå, alle halvauto jaktvåpen med jernsikte på løpet eller med kikkertsikte som stikker ut over løpet kunne tolkes som forbudt. Dersom loven er ment å ramme bare overskjefte som gjør at man kan holde på oversiden av pipen uten å bli brent, så blir det en mye mer presis formulering om man utelater "annan innretning". Selv om hele bestemmelsen er helt tullete så er den nok skrevet spesifikt for å forby Mini-14 til jakt. Som nevnt er det derimot ikke uvanlig at jaktrifler har overtre, og vår kjære Kongsberg M67 konkurranserifle er jo et annet eksempel på rifle med overtre.. Men om vi vil ha bort hele bestemmelsen må vi nok komme med et bedre forslag til tekst som forbyr Mini-14 til jakt med bare en generell setning. Det positive er iallefall at man prøver å sette tydelige kriterier for godkjente halvautorifler til jakt. Jeg tror det kan bli bra om vi får utelatt "annan innretning". 5. Måling av kapasitet på rørmagasiner. På for eksempel vanlige bøylerifler og hagler avhenger kapasiteten på rørmagasinet av hvilken patron man bruker. F.eks. 12/89 vs 12/70. Ettersom det er ingen grenser for hvor kort eller lang ammunisjon man kan lage, så bør kapasiteten til rørmagasin bestemmes utifra den lengste patronen som våpenet kan kamres med. På en 12/89 hagle bør dermed kapasiteten på rørmagasinet måles med 12/89-patroner. 6. Manuelle våpen med fast magasin. Det er nevnt en del utfordringer med manuelle våpen med fast ikke-avtagbart magasin, for eksempel bøylerifler. Mitt inntrykk var også at magasinbegrensningene bare skulle ramme halvautomatiske våpen. Avtagbare magasiner med høyere kapasitet kommer uansett til å kreve tillatelse for å kjøpe, så et ikke-avtagbart magasin som fast sitter i et manuelt våpen burde man kunne spørre om det kan gis unntak for? 7. Manuelle våpen med avtagbart magasin. Det er absolutt en ulempe om dynamiskskyttere ikke kan delta i manuell rifle under karantenetiden med mer enn 10-skudds magasin. 8. Blankvåpen: Ser ikke helt poenget med å forby blankvåpen, dette er vel gjenstander ment som dekorasjon? Hvorfor skal et sløvt dekorasjonssverd til pynt være forbudt, mens et skarpt sverd er lov? Ville heller hatt førstnevnte (et sløvt sverd) på veggen i stua mi. Som nevnt savner jeg en definisjon på blankvåpen, og ser heller ikke helt poenget. (En sløv kastestjerne er fortsatt en kastestjerne, og er allerede forbudt, osv.) Ser absolutt ikke noe poeng med å ha "godkjenning" for å samle sløve sverd, så med mindre noen andre kan overbevise meg synes jeg iallefall vi bør ha lov å stille spørsmål om hva som er tenkt. 9. Magasin på halvautomatiske jaktrifler: Hva menes med "frå fabrikk er produsert for bruk av våpenmagasin med patronkapasitet på inntil 10" ? Det begynner jo å bli mer og mer populært med standardløsninger på magasiner. For eksempel bruker mange, mange langholdsrifler AICS-magasiner. Dette betyr at man som forbruker kan kjøpe et nytt 5-skudds magasin av god kvalitet til for eksempel 250 kroner istedenfor et sært fabrikkmagasin til 2500. Selv om produsenten selger et 5-skudds magasin med riflen, så vil det alltid, uansett våpentype, kunne finnes noen som lager for eksempel kompatible 20-skudds magasiner. Betyr det at riflen blir forbudt? Hva hvis produsenten senere begynner å tilby magasiner med høyere kapasitet, til for eksempel kun det amerikanske markedet? Ettersom man alltids kan konstruere et høykapasitetsmagasin til et hvilket som helst våpen kan denne setningen tolkes som at man selektivt kan forby et hvilket som helst våpen med avtagbare magasiner basert på et hypotetisk scenario. Foreslår at setningen endres til "brukes med våpenmagasin med patronkapasitet på inntil 10" , i tråd med EU-lovene. 10. "Opprinnelig konstruert for jaktbruk". Det er veldig vanskelig å si hva et våpen opprinnelig er konstruert for, da de fleste våpen med en viss utbredelse har en viss bruk av både myndigheter, jegere og sportsskyttere. Likte forslaget til Vargen om at: 11. Internasjonal tilknytning. Var litt skeptisk til at det stilles krav om å være tilknyttet internasjonal skytterorganisasjon. Hvilken liste over godkjente internasjonale skytterorganisasjoner skal legges til grunn? DFS er såvidt jeg vet ikke tilknyttet noen internasjonal organisasjon, og PRS er såvidt jeg vet heller ikke er tilknyttet noen internasjonal organisasjon og kan dermed ikke bli godkjent for erverv. Nå er jo Norges Skytterforbund tilknyttet ISSF, men feltskyting med pistol er et annet eksempel på en særskandinavisk skytterform som kunne fått problemer med å oppstå i dag. Denne bestemmelsen vil nok ikke føre til noen store problemer i praksis i nær fremtid, ettersom det er mange godkjente skytterforbund i Norge i dag som kan ta eventuelle nye disipliner under vingene sine. Tror ikke det er vits å krangle på dette, og vi får heller se det positive ved at vi får en liste med tydelige regler å forholde oss til. Forslaget mitt er å la dette ligge. Man kan fremdeles opprette nye forbund og arrangere stevner med våpen ervervet til andre grener eller jakt, kravet gjelder kun erverv.
 11. 11 points
  Da får det vel bli en oppdatering da... Mot "alle" tips og råd, BLE det en K312! Jeg klarte bare ikke la være den som lå ute på Finn.no til 10 490,- pluss ringer. Fikk den litt rimeligere med ringer, og i dag fikk jeg hentemelding på posten. Gjett hvem som løp rett ned i kjelleren for å se om den passet på rifla! Og joda, ingen problem. Frykten for at den ikke kommer langt nok frem var ubegrunnet. Her kan det justeres så øyeavstanden er riktig. Hevarmen går også greit klar. Høyden er også veldig fin. Det er ca 5 mm ned til pipa. Nå venter jeg en picatinnyskinne (MDT 20MOA) i posten så vet ikke hvordan den er sammenlignet med todelt Weaver, som sitter på nå. Ringene er for øvrig av merket Recknagel. Ellers er siktet rimelig strøkent, og det er med noen slags linsebeskyttere ekstra i tillegg til den originale med strikk. Og originalesken. Av en eller annen grunn liker jeg at originalesken er med. Føles mer komplett ut da! Det eneste er jo at siktet er såpass langt at det blir mye overheng foran. Tror nok at extension-ring hadde vært riktigst her. Jeg har bestilt picatinnyskinne til rifla, så håper den er litt lengre enn slik det er på bildet. Da kan jeg ha ringen et hakk til fremover. Det er et ganske så digert sikte til rifla, men det spiller ingen rolle for min del. Rifla er såpass tung etter stokkbytte at den ikke føles topptung ut, selv uten demper. Retikkelet heter mil2 og forstørres såpass bra at jeg tror det vil fungere fint til "halvskumring" etter bever. Så nå er det bare å skyte inn med beistet, for det er det jo...
 12. 11 points
  Stille som grava her og,heilt til i går kveld. Kun et par som har streifa såvidt forbi siste måneden. Kl 2030 kom der en stor en med rolig gange rett ut på åtet. Lite drama,bly i lufta og rett i bakken. Nestemann kom 0400,rett opp frå skogen med særdeles høg haleføring. Null filter der i gården.. Opp og snuse på konkurrenten litt for så å bli fullstendig distrahert av alt snadderet. Det gikk samme veien med han som kameraten,skinnflat på stedet. Så er det med åtejakta,6 veker dønn stille,for så å gå seg rett på en doublé. God følelse,alt er glømt! To voksne hanner,en på 8 kg med særdeles fin pels og en på 7,65 kg. Spennande tid framover,no kan den komme slarkande før det blir mørkt og ei god stund etter lyset på morgonen og.
 13. 11 points
  Feil utgangspunkt. Du har en frihet. Dersom noen skal innskrenke den friheten bør argumentet være godt. I denne saken er argumentet ikke godt og tiltaket skal følgelig ikke innføres.
 14. 10 points
  Veldig tidlig å dra igang en tråd omhandlende bukkejakta 2020 allerede nå, men jeg er stadig ute i busken for å sjekke opp hvordan det står til med rådyrbestanden, spesielt etter vinteren. En dag for ikke lenge siden, som det heter, fikk man seg en skikkelig overraskelse gitt. Om dere har tid og gidder, så kan dere følge med ut i skauen, på bukkespaning og sporing, ved å trykke på linken under. https://youtu.be/5T38q1w6Acc Det er lov å kommentere evt gi tommel opp/ned. Jeg tåler det.
 15. 10 points
  6.5 Creedmoor ble laget for at Hornady skulle kunne markedsføre sin egen 6.5-patron, en patron som passer i "kort Remington", altså med COL < 75mm. Dette ble markedsmessig korrekt og lurt, da 6.5-markedet tok av, og de hverken ville eller kunne "slå seg opp" med 260Rem eller 6.5x47L, som er nesten like patroner. Ammmunisjonsprodusenter må ha sin egen patron! Mange har ment at småpatronene gir like mye hastighet som x55, noen sågar mer. Lykke til De klarte å lage den litt lurere enn 260 (ved å lage den helt lik 6.5x47L ) hylsa er litt kortere, siden kulene er lange og du uansett er begrenset av patronlengden. Siden det er en moderne patron har de lagt (SAAMI) trykkstandard på et moderne nivå, og patroner ladet til SAAMI vil ha ca samme fart i alle de 4 6.5-kalibrene. CIP har et mer moderne nivå på 6.5x55 enn SAAMI, og i europa ligger 6.5x55 et hode foran hastighetsmessig. "There is no replacement for displacement" sa Carrol Shelby (tror det var han) og hjemmeladeren nyter godt av dette når han lader 6.5x55 til helt moderne trykk - 4200-4350 bar, istf. CIP/SKANs 3600. Da flyr geværkommisjonens 130-åring godt ifra de moderne kreasjonene - men den går altså ikke inn en kort låskasse. Ikke er den glad i 10-skuddsmagasiner heller, det går an, men få gidder. Alle 6.5-patronene er lette å skyte bra med - men dette er 6XC - liggende med reim, på stevne Egenskapene er like i praksis, for de 4 6.5-patronene. Det smeller, og få gidder å lade til maks nå om dagen. Selv skyter jeg mye 6.5x55 i rundt 830m/s, og jeg tror jeg ligger over det i min 6.5x47L, men begge patronene leverer fantastisk presisjon der - i kvalitetsvåpen. Vi skal huske at mye av, kanskje hele, grunnen til at en "ny" patron alltid er svært presis - er at den iallefall til å begynne med kun blir kamret i moderne våpen av høy kvalitet, og det er som regel en høy andel customjobber også. Customrifle i "superkaliber", vet ikke om det er SÅ rart at den går bedre enn morfars gamle mauser? Til økonomi - så fikk jeg nettopp 2000 engangsskutte 6.5x55-hylser. Det er jo omtrent 20 000 6.5 Creedmoor-kroner... Jeg har også et sted mellom 500 og 1000 fabrikkpatroner liggende, til sånn 7-8 kroner stykket. Ikke 17-18,- Skyter man mye vil det være billigere å skyte 6.5x55, uansett om man hjemmelader. En annen ting, for de som kan overleve å ha noe så uamerikansk og utaktisk som en 200STR, pipene koster 3000,- ikke 6000,- ... 6XC er tenkt ut av David Tubb, og gogler du han og patronen så finner du historien. Han hadde skutt HighPower, som du også kan Google, og begynt med 308 i tidenes morgen, gått via mye rart, 243-f.eks. Likte ikke løpslevetida, og prøvde å lage en mindre patron, fikk NOrma med, og fikk laga en patron som er nesten lik de små 6.5-patronene, men i 6mm. 1000m-skyting er gøy, men ofte vanskelig, og lite tilgjengelig her i Norge - man alle de patronene vi snakker om her er vinnere der. Dette er 6.5x47L Nå fins jo 6mm-Creedmoor, og 243Win, og sånt fra før, og mange skyter "Dasher", siden en fabrikkpatron umulig kan være bra nok. Dasheren har andre fordeler da, for XCen er på mange måter litt overkill. Hva søren skal du med 900m/s når du vet avstanden (jeg lader min til 900m/s..) Men enter Dasher - en bitteliten patron, som gir nok, til å få ei 105gr kule pålitelig og presist til 1000m. 6mmBR er litt tungpustet på 1000m, så Dasher. Men XC er enklere, kjøp i butikken, ferdig. Koster skjorta. 6.5-komponenter er rimelige Det gjør også komponentene. 6mm kuler (fordi volumet er mye mindre) er mye dyrere enn 6.5mm-kuler. Kruttet er tilogmed dyrere. Og pipene seff. Min er original til 200STR, men kosta 6k, ikke 3... Men 6mm har (mye) mindre rekyl enn 6.5, når du bruker kuler med samme BC. For det må en hulse på her, det er om langholdsskyting dette, og BC er viktig. Minst mulig rekyl for mest mulig BC, men ei "grei" fart. Vi ser jo folk lade seg seg ned oftere og oftere nå, med baneammo i 6.5x55 til PRS og annet langhold, så lenge det ikke er kilometervis en skal skyte, så er det like greit å lobbe, og slippe allverdens smell og blåst. K
 16. 10 points
  Pang sa det. Ein rev kom luskande på åtet, ca 1 time etter at man var ute å fylte på. Coop hundefor med iblandet våtfor for katt. Rører det sammen og kaster ut. Har viltkamera på åtet, så fikk mms på telefonen. Opp i andre etasje, lade børsa og forsiktig opne vinduet. Tofoten i vinduskarm og sittestilling på armlenet på stolen gir god og stabil skytestilling med støtte under begge armene. Finn reven i korset og venter til den stopper. Stopper med breisida til og ser rett opp mot huset, lar skuddet gå. Ser tydelig reaksjon på skudd før revefanten vender 180grader og spurter ut av åtelyset. Første tanken er kva kan ha gått galt? Satt godt og støtt, reven stod rolig og alt på det rene... Finn fram hagla går rolig ned og finn fram yttertøyet. Gjør dette rolig slik at om reven er skadd skal den få et kvarter til eventuelt å legge seg. Må ned å se etter eventuelle blodspor i fluktveien. Går ut og ned mot åtet. Fluktsporet er lett å finne. Ikkje på grunn av at det er litt svikt i snøen, men. På grunn av at det er rødt overalt etter det. Kjenner pulsen går ned. Den mengden blod betyr store skader. Følger sporet 10 meter der ligg den helt ute. Fluktstrekning på 40 meter, etterfulgt av totalkollaps. Ser at den har vært i full fart og berre kollapsa rundt. Ingen spor etter at den har kavet etter at den har falt. Bekreftelse på at skuddet var innafor finnes i munnen på reven. Der er det rester av lunge i gapet. Kort sakt ein rev som ikkje innså at den var skutt og død. Hannrev på 9,5 kg
 17. 10 points
  Først....ærbødige gratulasjoner til de av dere som har fått rev i bakken i det siste. Winter, jmonsen og einherje bla er i siget. einherje tar de fra gostolen immimellom raw air ser jeg😀 Det er ingen mal på hvordan revejakt skal utøves, er min mening, bare det foregår på en human måte og med god sikkerhetsmargin. Nuvel....nok om det. Jeg har vært ute etter mikkel igjen jeg da. Greide ikke holde meg i heimen, til tross for dårlige odds for rev i bakken. Har ikke observert nye revespor inn i området, på turene mine, etter forrige revefall, for noen netter siden. Det var nok en molefonken revejeger, som innstallerte seg i posteringsposen, godt utpå kvelds-slengen. Tror det må være en av de få gangene i revejegerkarrieren, jeg ikke har hatt trua på revefall, men man må jo prøve. Timene ble lange på post med manglende motivasjon. Det positive med denne revejakta, var at det var glimrende jaktforhold. Man trang ikke bruke kikkert engang, for å scanne av jordet. Lett snødrev i lufta, fullmåne hengende over lavt skydekke og bra med strølys gjorde mørk natt om til høylys dag. Hvertfall føltes det slik. Plutselig var det bevegelse på jordet, på slaget kl 02.07 Opp med håndkikkerten. Steike hakke, der var det jo ei fjong revefrøken i full gang med musejakt. Nesten så øynene holdt på å trille ut av hodebunnen. Helt uventet og hverfall ikke til å tro. KLAKK....rett ned med den. Avstand 110 meter. Oioioi...da fikk man plutselig trua og motivasjonen var tilbake i løpet av rimelig kort tid gitt. Trallalla😀 Hadde bestemt meg for å sitte til kl 04.00, så det var bare å gnu på. Tiden ble langsomt lengere. Dere vet hvordan det er. Nei......der var det jaggu bevegelse igjen. Opp med håndkikkerten. Du store allstryrenes. Enda en rev igang med musejakt. En flott hannrev dette (trodde man) som sikksakket seg fram og tilbake KLAKK....rett i canvas'en med den også på slaget kl 03.31.....gikk så rolig og fint for seg så. Avstand 155 meter. Da var det på tide å pakke snippesken og spasere ut på jordet for inspeksjon av revelik, lett til beins og lett til sinns. Viste seg bla at begge revetassene var skabbfrie. Veldig oppløftende. Slik ser de ut. Ikke verdens vakreste bilde tatt av død rev, men rev er rev. Viste seg at det man trodde var tispe og det man trodde var hanne, var tvert om. Jaja så feil kan man ta. Tispa var markert større enn hannen. Første gang jeg har sett og opplevd. Voksne rever begge to. De var nok et par disse. Slik endte den romansen. Det som er så facinerende med revejakt er at ingen jaktturer er like. Nå går det nok en stund til man er ute på revejakt igjen, har jeg følelsen av, men man vet jo aldri. Revekløe er merksnodig lidelse.
 18. 9 points
  Kom på en ting... Hele greia med EU er fri flyt av personer, varer og tjenester i ett felles marked ikke sant? Jeg er absolutt ikke noen tilhenger av at pengesterke utlendinger skal få kuppe jaktterreng i Norge, men samtidig er jo utleie av jakt en viktig inntektskilde i noen grisgrendte strøk. Argument for å ha samme tekniske krav til jaktvåpen som EUs minimumsstandard i direktivet: Utvikling av jaktvåpen går sin gang, uavhengig av hva man bestemmer seg for her i Norge. Dersom særnorske krav til lengde og konstruksjon etter hvert forbyr en stor andel av de vanligste jaktvåpen i Europa, så hindrer det utenlandske jegere i å komme hit og bruke penger. De får ikke ta med seg sine våpen hit, og vil derfor velge en annen destinasjon. Harmonisert våpenlovgivning med EU blir dermed god distriktspolitikk, og er i tråd med EU's "fire friheter". (Var det fire? Ha'kke peiling egentlig- og som dere skjønner argumenterer jeg her stikk i strid med noen av mine egne synspunkter). Tilsvarende på sportsvåpen, departementet er jo så opptatt av internasjonal tilknytning. Dersom Norge tviholder på 40/84cm lengdekrav vil vi ikke kunne arrangere internasjonale stevner når utlendingene i stor grad bruker våpen bygget etter 30/60cm regel.
 19. 9 points
  Det er ett veldig bra stykke arbeid som er lagt ned i gjennomgang og analyse av høringsnotatet fra Kammerets medlemmer så langt. Det er ett ønske fra styret om å sende inn ett høringssvar på vegne av NOJS. Det er således også ett ønske om at dette svaret er representativt for Kammerets medlemmer/brukere, og det vil derfor være en god løsning om svaret utarbeides av Kammerets medlemmer og sendes inn på vegne av NOJS. Styret tar forbehold om at de kan stille seg bak innholdet i det foreslåtte høringssvaret. Mer info om praktisk gjennomføring m.m. kommer etterhvert.
 20. 9 points
  Det ble en ny tur til REVENSKVILE , var på plass 1900. Mørket var begynt å komme. Bilen ble parkert i god avstand. Går inn til åte plassen. Jenny (svarthund) blir bratt i nakken og veldig fokusert mot åte. Det var min faste gjest, gråpus med hvite labber. Den er sky og trakk unna. På plass i buen, fyrer opp gassovnen og setter meg godt til rette. Møkka vær, snø, sludd og regn. Det går en time og en skygge kommer inn i høyre hjørne. Gråpus. Den finner noe mat rester og pellets, og blir på stedet. Mystisk lukt, Jenny har lagt seg litt for tett oppi gassovnen. Tar henne vekk fra ovnen, hun vil opp på fanget. All den tid jeg vet hun er stille får hun sitte der. Det går en liten time og Jenny vrir hode mot venstre og stivner, der kommer mikeline gildene. Katten har ikke registrert konkurrenten om maten. Jeg slipper reven nesten frem til åte, Jeg finner bogen Swaro 8x56 legger krysset rett bak bogbladet. Mikeline blir på stedet, katten fikk det litt travelt med å forlate serveringstedet. En liten tispe, ca 5kg. Antagelig en 1 åring.
 21. 9 points
  Tja, det er lett å si siden vi aldri får vite hva resultatet hadde blitt uten stort engasjement fra noen organisasjoner og enkeltpersoner. På samme måte som hvis denne korona-situasjonen blåser over uten flere døde enn en vanlig influensa, så vil det ikke mangle på kommentarfelteksperter som vil minne omverden på "hva var det jeg sa", uten at vi noen gang kan vite helt sikkert om det var tiltakene som virket, eller "skadepotensialet" som var sterkt overdrevet.
 22. 9 points
  Må ha noe å fikle med når en skal holde seg hjemme Fikk et spørsmål på sidelinja om hva alt er; Marlin 1894 CSBL .38/.357, med XS Lever Scout Hausken SK156 i 9 mm og 1/2"x28, JF gjenga den for meg som del av pakketilbud. Aimpoint Micro H2 2 MOA, byttet fra fast Weaver-montasje til hurtigfeste med LRP-sett Magpul MS1-jallareim som byttes ut ASAP til noe som ikke glir.. Ole
 23. 9 points
  At Stortinget aksepterer et brudd på grunnloven men henvisning til samfunnsikkerhet og det formildende i at det SKAL varsles. For så å akseptere at den samme bestemmelsen i ny lov dyttes NED i forskrift der den kan endres på utenfor lovgivende forsamlings godkjennelse, er i det hele tatt så grotesk inkompetent av Stortinget og bør være et utgangspunkt for en rettsrunde.
 24. 9 points
  Jeg er uenig. Jeg mener signalet er rettet mot våpeneierne. Hvis endringene i lovene rammer våpeneiere er det akkurat det de gjør. Det er ikke noe som virker slik. Intensjon bak en lov kan ikke løsrives fra effekten av den samme loven. Vi må huske at dette er ikke lovendringer som øvrig befolkning eller skyttere har etterspurt. Dette er lover som POD har bedt om fordi våpenforskriften av 2009 gikk utenfor loven fra 60 tallet og at loven derfor måtte justeres. Så kan man påstå at intensjonen er samfunnssikkerhet, men hvis man mente hvert ord av det ville alle våpen vært samlet inn og destruert. 10 eller 11 patroner i et magasin er naturligvis fullstendig uvesentlig hvis det virkelig er intensjonen. Spesielt i et samfunn der hvert våpen er behovsprøvd, der hver eneste skytter eller jeger er sjekket ut. Hvorvidt vi har et demokrati avgjøres ikke om alle land rundt oss er diktatur og vi har diktatur light. Ikke at jeg mener at vi lever i et diktatur, light eller ikke. Poenget mitt er at liberale lover er objektive kriterier ikke relative størrelser.
 25. 9 points
  Å kunne eie 2 jaktrifler mer uten spørsmål er ikke noe kompromiss. Det er noe som burde vært der for lengst. Å ha en "garderobe" er egentlig helt tåpelig i det hele tatt. Ole
 26. 9 points
  Har lenge hatt lyst til å jakte chamois i Europa. Endelig gikk alt i boks og jeg fikk kjøpt en "reste-tag" på slutten av sesongen. Kan egentlig ikke si så mye om jakten da jeg ikke har noe sammenlikningsgrunnlag. Chamois jakt
 27. 8 points
  Nå har vi ikke lagt fram noen forslag til avstemming enda, vi får se om folk er veldig uenige eller ikke når vi kommer så langt. Har notert meg at enkelte ikke liker endringen på svartkruttvåpen, men at de fleste så langt er for. Videre at man kan si seg prinsipielt uenig i at kaliber er et fornuftig parameter for hvorvidt et luftvåpen skal være løyvepliktig, men som jeg redegjorde for ovenfor så tror jeg praktiske hensyn her trumfer teorier og prinsipper. Uansett så bør ikke spissfindigheter om luftgevær bli det som velter lasset for halvauto jaktrifle og salonggevær!
 28. 8 points
  Endelig. Hadde egentlig begynt å tvile på meg selv som revejeger. Forrige gang jeg hadde mulighet å skyte rev var 22des. Har vært masse spor og aktivitet rundt åta, men ingen rev har vært sett. En sjelden gang har den blitt knipset av viltkameraet. Mange timer i åtebua, men ingen rev. Endelig i kveld var det et lyspunkt. Lita tispe skutt med 17hmr. Utras på ca 15 meter. Marlin XT17. S&B Zenith 2,5-10x56. Er ikke like mørkt på natta for tia, så åtebelysninga ble slått av, kan muligens være derfor reven stikker seg frem mot åta. Satser det tar seg kraftig opp på slutten av revejakta, nå er håpet tilbake.
 29. 8 points
  @BC.Airn, spørsmålet er om styret vil eller kan gjøre den jobben. Jeg har forstått det slik at man ikke lengre har noen ambisjon eller kapasitet utover selve driften av Kammeret. Mitt forslag i denne tråden var at vi vanlige brukere utarbeider en tekst som er så ferdig og fullstendig som mulig, og som flertallet her inne kan stille seg bak, for så å be styret levere det som NOJS' høringssvar dersom styret også finner å kunne stå inne for innholdet.
 30. 8 points
  Under pussing av pistolen etter sist stevne oppstå det at tennål plate har sprekk seg i to. Heldigvis den øverste halven hold seg på plass, ellers kunne nålen vel fly ut i marka (eller i ansiktet - er grei å ha brillene på). Det er selvsagt umulig å få tak i Hi Power deler i Norge. Slike ting man finner flere steder i USA men da skal det behandles av en importør. Og takker COVID det kan bety 2022… slik er prisen man betaler for å kjøpe et billig, gammelt våpen. Åh vel. Heldigvis delen ser ut enkelt nok, så det er verdt en forsøk med DIY. Skisser det ut først. Man kan enkelt se svakheten i forming, det var sikker tegnet etter St. John døde… Etter en time med 3D fil og CNC skrustikke. Går rett i våpen uten mye tilpassing: Så er det herdet i olje og anløpt. Skal se på bane (når vi får lov til det igjen) hvor bra holder det seg.
 31. 8 points
  Synes det er artig hvordan masse folk som bare for få uker siden var eksperter på klima nå plutselig er eksperter på virussykdom og smittevern, og med stor sikkerhet kan uttale seg om hvor ufarlig og overdrevet Coronaviruset er.
 32. 8 points
  Jeg har aldri forstått behovet for å starte med ladestige i standardpatroner, det er bortkastet tid og komponenter. Det er blitt en motesak sammen med kapping av løp. Det er kun når du har et topp våpen og en erfaren og god skytter en ladestige kan hjelpe med finpuss av presisjon. Se på DFS konkurranseskyttere. Nytt løp rett i STR'n og ladninger som er trykt på kruttboksen gir topp presisjon. Velg en kule med godt rykte egnet til det du skal bruke ammunisjonen til. Gå i en anerkjent ladetabell og velg en ladning omtrent midt mellom maks og min ladning. Deretter starter du treningen og skyter 30-40 skudd. Som oftest er det skytteren som blir begrensningen. Er du misfornøyd med treningsresultatet så tenk gjennom om det er skytterfeil, våpenfeil eller ammunisjonsfeil. Med en vanlig jaktrifle bør du kunne få samlinger på 3-5 cm med de fleste ladninger. Når du får trent litt og blitt vant til våpenet kan du prøve med litt mer eller mindre krutt.
 33. 8 points
  Antar og tror og mener og synes; nyttige idioter. Men miljøet er fullt av de som tror at om en bare gir etter litt på noe som ikke rammer en selv så blir det ikke noen innskrenkninger på det en selv driver med.. Gjett om de blir overrasket...
 34. 8 points
  Er det virkelig for mye forlangt at de som vil forby ting på grunn av "samfunnssikkerhet" faktisk dokumenterer at forbudet vil øke samfunnets sikkerhet?
 35. 7 points
  Livet suger baller for tiden... 😷 All passiviteten rundt coronakrisa og ensidig snømåkehelvete har fått liv i lumbagoen, igjen!🥵 Inspirasjonen for å fylle på «rosa bloggen» har vært borte lenge, men akkurat nå har jeg bare ikke bedre ting å ta meg til. Så da har jeg forsøk å samle sammen noen bilder og prøver meg på å sy sammen en slags historie om hvordan «MDT lettvekt varianten» ble til slutt. Jeg har lenge tenkt på å ta steget videre fra vakuuminfusjon til prepreg. Tanken var å prøve ut easy composite prepreg som ikke trenger en autoklave, men som i stede kan bakes i ovn under vakuum. Siden temperaturen for bakingen er nokså høy fikk jeg laget pluggen i aluminium. Denne pluggen skal bli forma til karbon delen som låsekassa skal passe ned i. CNC er fine greier til aluminium; Nulling, press play.. Snu rundt, plan.. ..og ferdig. Hva skulle man gjort uten bekjentskaper som har tilgang på så fint utstyr? Alt er enkelt når man bare trenger å levere en 3D tegning av det man vil ha 🥳. Neste steg er prepreg.
 36. 7 points
  Hvorfor må Norge gjøre dette så vanskelig? I EU-direktivet er det bare når en halvautomat innsettes et magasin med mer en 10 patroner våpenet bytter kategori. Vi regulerer nå magasiner, så dette opplegget med "jaktrifler" og "sportsrifler" er fulstendig unødvendig. Skulle ønske vi i større grad fulgte resten av EU på akkurat dette!
 37. 7 points
  Endelig er den her! Den har fått pipe i 9.3x62 og eg har satt ein a-tec hertz på den. Eg er for tiden i heimekarantene, men når den er over, er det å komme seg på den lokale våpensjappa og få montert på varipoint'n som er innkjøpt til børsa 😊 Ein smule plagsomt at montasjen var so stram at eg ikkje får den på pipa, og eg har heller ikkje verktøy som passer skruane 🤢
 38. 7 points
  Et par bilder av børsa.
 39. 7 points
  Men til hvilken grad skal man godta inngripen i privatlivet og sette restriksjoner på lovlydige borgere med grunnlag i samfunnets sikkerhet? Spør deg selv og svar helt ærlig. Vil man gjøre samfunnet tryggere ved at ingen får eie en Mini-14? Utgjør eiere av en Mini-14 en samfunnsrisiko? Hvorfor og hva utgjør jegere som eier en Mini-14 en større risiko for samfunnet enn en som skyter dynamisk som eier en AR15? Drapsstatistikken til KRIPOS viser at skytevåpen ikke er et samfunnsproblem, i 2019 ble kun 3 personer drept med skytevåpen. Vi har kun hatt en masseskyting på 75 år, noe som var så unikt at KRIPOS ikke valgte å ta det med i drapsstatistikken. Hva som skjer i andre land er for så vidt irrelevant så lenge man ikke sammenligner seg med andre land som har samme type samfunn som Norge. Man må i alle tilfeller hvor man skal gjøre noe i navnet av samfunnets sikkerhet om det faktisk vil gjøre samfunnet sikrere eller om det bare vil skape en falsk følelse av trygghet.
 40. 7 points
  Lirka meg ut av godstolen og ut i snødrevet for å hente den første reven. Ei lita tispe. Nytta anledningen til å strø litt mer pellets. Det ser ut til at reven liker fór for Bichon Frise med urinveisproblemer. Jeg hadde akkurat satt meg i god ro igjen da det dukket opp en ny fant i grønnlyset. Det var det siste den gjorde.
 41. 7 points
  Man kan kan bruke å stanse folk som handler i vill affekt argumentet på alt som kan misbrukes for å skade og drepe andre mennesker. La oss oppfylle MDG sin våte drøm og forby bilen, man trenger kun sykkel eller hest og kjerre. Er drap som har blitt begått med skytevåpen i Norge et stort problem? Er masseskytinger i Norge et problem? Står lovlig ervervede våpen og våpeneiere bak flesteparten av drap i Norge? Hvis man kan svare ja på de fleste av disse spørsmålene så mener jeg man kan ha en reel diskusjon om man skal ha restriksjoner på halvautomatiske rifler og magasinkapasitet. Så lenge vi ikke har et problem med at halvautomatiske rifler blir misbrukt hvorfor skal man gjøre noe med som ikke er et problem?. Forøvrig så er sjansen for at en person som har en såpass alvorlig psykisk lidelse at man får trangen til å drepe masse mennesker ute av det blå i ren affekt skal få erverve våpen liten. Er man på det stadiet så har man vært i kontakt med både politi og helsevesenet flere ganger.
 42. 6 points
  Ny tanke: Hvilke naturlige høringsinstanser mangler på departementets liste? Der oppfordres jo til at vi kontakter andre som bør gjøres oppmerksom på høringen. BFO og NOF står ikke på listen og har dermed ikke fått noe høringsbrev, til tross for at deres medlemmer rammes nokså drastisk om paragraf 14 fjernes. Videre så ser jeg i farten ingen "reenactor"- foreninger, vi har da vitterlig flere slike i landet og de har alt å vinne på å støtte endringen mtp svartkruttvåpen (og på å få tillatt munnladet kanon etc). Tilsvarende gjelder foreninger som driver med mer middelalder-orienterte ting, og som kan tenkes å ha behov for armbrøst replica av historiske våpentyper samt blankvåpen. Kan alle som kjenner til noen slike organisasjoner ta kontakt med dem og tipse om at de bør sende inn høringssvar?
 43. 6 points
  Ble ei lita tispe inatt. Våknet ved to anledninger, den første var det ein mårkatt som romsterte rundt på åtet. Den var ikkje redd for plystring. Artig å se på. Når den så mot huset og lyset så det ut som den hadde Parkinson, smårista mye på hodet. Den åt seg etterkvart mett og tasks videre. Gikk å la meg igjen, og våkna opp igjen 00.15. så på mobilen og konstanterte rev på åte. Lada børsa og lirka opp vinduet. Konstanterte av den kosa seg på åte og fant den i korset på sikte. Følgte den i 3-4 min før den stod med breisida til og hodet ned i snøen. Pang, rett ned. Lita tispe, kanskje 5 kilo. Dessidert minste reven i år. Har hatt 3 på over 9 kg og ein på over 10kg i år. Men sesongbeste for min del. 6 rever til nå i år.
 44. 6 points
  Er ikke dette litt krisemaksimering? Jeg blir veldig overrasket om det ikke blir en ordning der du får godskrevet politiutdanning e.l. som 6 mnd. karantenetid. Uansett hvilket ervervsgrunnlag våpenet anskaffes etter, så er det Politiet som må sørge for å tilby deg treningsfasiliteter og legge til rette for at du kan trene "politiskyting". Eneste forskjell slik jeg ser det, er at du også må ha noe aktivitet i ett sivilt forbund ved siden av for å kunne erverve og ha selve våpenet. Og som en forholdsvis OK skytter her på forumet har sagt; trigger time er trigger time. Det skal godt gjøres å legge ned kvalitetstid i en skyteøvelse uten det gir avkastning i alle andre "øvelser" du skyter. Jeg trur heller ikke det er mange som har blitt dårligere av å utvide horisonten og se hvordan det jobbes i andre relaterte fagmiljø. Det er ikke sikkert dette slår optimalt ut for deg, men sånn er det med lover, de skal favne bredt, og det rammer som regel skeivest for de som uansett ikke er en del av det problemet som loven skal løse. At det har vært sånn i generasjoner betyr ikke at det er rett. Karantenetid og aktivitetskrav må nødvendigvis ha utspring i lovens formål; samfunnsikkerhet. Politi og militær er vanlig folk det også, så jeg ser ikke helt hva argumentet er for at de skal være fritatt fra de samme filtreringsprosessene som skal forhindre at våpen med størst skadepotensiale innehas av personer med feil motivasjon ellers i samfunnet. Forøvrig trur jeg heller ikke det er dumt at de som forvalter loven er underlagt de samme vilkårene, da den typen tilbakekobling ofte fører til en mer fornuftig praktisering.
 45. 6 points
  Dokumentet er på 80 sider, det tar litt tid å gå gjennom, men frislipp på kaliber over .455 er jo helt fantastisk Gjeldande krav til særskilt løyve for skytevåpen i kaliber .455 og større er ikkje ført vidare i § 3-1. Sjølv om skytevåpen som kan skyte patroner med tunge prosjektil har stor kraft, er dei krevjande å handtere og skadepotensialet skil seg ikkje vesentleg frå skytevåpen som kan skyte lettare prosjektil. Kaliber .455 og større har etter departementets vurdering ikkje slikt særskilt skadepotensiale som dei kaliber som er nemnt i § 3-1. Departementet meiner difor det ikkje er gode grunnar for å vidareføre forbodet. Kortere frist for å selge mini14 Etter ei nærare gjennomgang har departementet kome til at overgangsperioda for forbodet mot å ha halvautomatiske rifler med størst eldkraft (ny våpenlov § 43), bør kortast ned frå tre til eitt år, sjå nærare under punkt 2, kapittel 14. Kaliberbytte Etter andre ledd er det, som noko nytt, gjort unnatak frå kravet til løyve for endring av kaliber, når denne endringa er gjort av ein næringsdrivande som har løyve til å tilverke eller reparere skytevåpen og den næringsdrivande sender melding til politiet om endringa av kaliber. Så da kan man bytte kaliber på våpen, uten å søke på forhånd. Blir som å kjøpe nytt løp til børsa fra en autorisert forhandler. Oups til våpen produsert før 1890 (trapdoor...) Fleire svartkruttvåpen produsert før 1890 kan skyte ferdigladde patronar. Slike våpen kan difor ha større skadepotensial en svartkruttvåpen som ikkje kan skyte ferdigladde patronar (munnladarar og perkusjonsvåpen). Departementet ber difor høyringsintansane om innspel på om slike våpen bør omfattas av løyve og registreringsplikt. Utvidet varighet på våpensøknadene I § 2-7 første ledd vidareførast gjeldande føresegner om lengda på eit ervervsløyve etter gjeldande våpenforskrift § 27, men slik at politiet kan forlenge løyvet med inntil 12 månader av gangen og at det ikkje gjeld nokon lengstetid for kor lenge løyvet kan forlengast. Hagler med pistolgrep tillates Gjeldande føresegner om at det som hovudregel ikkje skal gjevast løyve for haglevåpen med pistolgrep utan skulderstøtte og haglevåpen med pistolgrep som er frittståande under våpenet er ikkje ført vidare. 1/2 auto godkjentliste fjernes Det innførast som noko nytt at våpenmodellar som oppfyller generelle krav til våpentypen skal vere lovleg utan krav til særskilt godkjenning Større jaktgarderobe I § 4-2 vert det som noko nytt gjeve utfyllande føresegner om kva som kan vere eit «særskilt behov» for erverv av meir enn åtte jaktvåpen etter våpenlova § 11 første ledd. Ett våpen per skyteprogram! I § 4-8 første ledd vidareførast ordninga etter gjeldande våpenforskrifta § 13 tredje ledd om at det som hovudregel kan ervervast eitt skytevåpen per godkjent skyteprogram, men slik at gjeldande føresegn om at det berre kan gjevast eitt skytevåpen om det kan dekke fleire skyteprogram er teken bort. Samlere kan samle 100 våpen I § 4-11 vidareførast føresegnene i gjeldande våpenforskrift § 16 tredje ledd, om kor mange skytevåpen som kan ervervast til samling, men slik at det vert satt ei øvre grense på 100 komplette løyvepliktige skytevåpen. 18-års grense for pistol (med endel forbehold) I den nye våpenlova § 15 tredje ledd er det som noko nytt fastsett ein heimel til å kunne gje personar over 18 år fritak frå alderskravet for erverv av pistol eller revolver. Dokumentasjonsplikt hvert 5. år I § 11-3 fastsetjast som noko nytt at sportsskyttarar med løyve til å ha våpenmagasin med stor patronkapasitet eller halvautomatiske rifler med størst skadepotensiale, kvart femte år må sende dokumentasjon over aktivitet til det politidistrikt som har utferda løyvet.
 46. 6 points
  Ikke den helt store interessen for denne tråden. Jeg legger likevel ut bilde av R8 lux som kom i retur fra Holmbro i går. Igjen nydelig arbeid synes jeg. Og ingen skjemmende hull under stokken.
 47. 6 points
  Selvfølgelig er det rettet mot våpeneiere, hvem andre skulle det være rettet mot? Kriminelle bryr seg ikke om lover, og når vi andre nå lydig stiller opp og får våpenkort på vår orange 6mm Olympic startrevolver står ikke kjeltringene i den køa for å registrere sine knallvåpen. Det stemmer at organisasjonene ønsket en revidering av våpenloven, de undervurderte solid hva motparten ønsket seg og fikk en lov som ikke engang sier hva den omfatter, en kopp kaffe og kikk litt på peisflammene mens du tenker på hva det betyr... Klassisk "forsiktig med hva du ønsker deg-det kan hende du får det.."-tilfelle. For meg betyr det null og mix, ikke bryr jeg meg om halvautoskrot, pistol og revolver interesserer meg null, plomberte våpen er og blir jernskrot og oppbevaringen av det jeg har er på stell. Men jeg har nok evne til å tenke såpass vide tanker at jeg skjønner at det vi får ikke er bra i det hele tatt. Om ikke annet burde det politikere og byråkrater sier om hjemmekontroll få selv de mest sedate til kjenne høyere puls...
 48. 6 points
  @psvanevik Jeg er enig i mye av det du skriver her, men det er noe med hvordan ting gjennomføres. Gjennom forarbeidene til den nye våpenloven kommer det frem at man ikke ønsker å styrke rettsvernet til våpeneiere da hensynet til samfunnsikkerhet alltid måtte veie tyngst, dette til tross for at flere instanser, også innen politiet, mente at dette var en svakhet med dagens våpenlov, som burde adresseres. Når det nå er uttalt at hensynet til samfunnsikkerhet er vesentlig viktigere enn enkeltindividers rettssikkerhet så mener jeg det påhviler de som skal ivareta samfunnssikkerheten ett stort ansvar for at den inngripen de gjør i innbyggernes frihet er grundig evaluert og at nytteverdien er større enn bivirkningene. I den sammenhengen blir symbolpolitikk ett hån mot våre lovlydige innbyggere. Macheteforbud, mini-14 forbud, forbud mot store magasiner... hvor mye av dette er resultatet av en grundig konsekvensanalyse og hvor mye er symbolpolitikk ? En annen ting man bør kunne forvente når politikere bruker store ord som «samfunnssikkerhet» er at samfunnet tar regningen for de tiltakene som man anser som nødvendig. At det i det heletatt vurderes at lovlydige våpeneiere skal sitte igjen med regningen er smålig og nok ett hån mot individets rettigheter.
 49. 6 points
  Problemet er at du skråsikkert går inn for at ulogisk skytterfiendtlig politikk er klokt, uten mulighet for å se noe annet synspunkt. Denne typen kvalmskaping, satt i sammenheng med at du samtidig er en ny bruker som kun har deltagelse i denne tråden, med ovennevnte budskap, gjør også at man ikke helt ser at du har ærlige hensikter med deltakelsen din på dette forumet.
 50. 6 points
  For meg er det veldig enkelt. Hva ønsker man å oppnå gjennom våpenloven med tilhørende forskrift, og hvordan blir oppgaven løst? Hvis det man vil unngå er at kriminelle skyter på hverandre og andre folk, er vel magasinbegrensning et lite egnet virkemiddel. Hvis man ønsker å begrense lovlydige borgeres tilgang på våpen og tilbehør, er den velegnet.
This leaderboard is set to Oslo/GMT+02:00


×
×
 • Create New...