Jump to content

Jaktoppsyn og regler


storjegeren

Recommended Posts

Jeg har en her i området hos meg som er jaktoppsyn og går litt for mye inn for jobben, Maktsyk er vel kanskje det det kan kalles.....

 

Flyr etter oss i skogen for å kunne sjekke papirer selv om han vet vi har papirene i orden.

 

Jeg fikk i dag beskjed om at han egentlig ikke har lov til å spørre etter papirer og slikt når han selv er ute på jakt og er ute å trener hunder. Hvis han skal ut å sjekke så må det være det eneste ærende han skal. Noen som vet om dette stemmer??

Link to comment
Share on other sites

lovdata feks.

Der står det mye.

Bla når folk har plikt å legitimere seg for oppsyn osv.

 

feks:

 

 

LOV-1902-05-22-10 Almindelig borgerlig Straffelov (Straffeloven) § 333. Med Bøder eller med Fængsel indtil 3 Maaneder straffes den, som for et Stevnevidne, en Polititjenestemand eller iøvrigt for nogen offentlig Myndighed negter at opgive Navn, Fødselsdato, Fødselsaar, Stilling eller Bopæl, naar Oplysning derom i den offentlige Tjenestes Medfør begjæres, eller som i saadant Tilfælde for eget eller andres Vedkommende opgiver falsk Navn, Fødselsdato, Fødselsaar, Stilling eller Bopæl, eller som medvirker til saadan Negtelse eller falsk Opgave.

Link to comment
Share on other sites

Ja, men det er jo ikke akkurat det som er spørsmålet her da. Siden jeg vet at denne karen har godkjenning som oppsyn, men flyr rundt og sjekker papirer hele tiden. Det gjør liksom ikke noe for han om han kommer inn og ødelegger jakten selv om han vet vi sitter der med alt i orden i papirene.

 

Det som er spørsmålet er om man kan opptre som jakyoppsyn hvis man er ute på jakt eller f.eks trener hund.

 

Slik jeg tror det er så skal man KUN ha jaktoppsyn som ærende hvis man først skal rundt og sjekke papirer, men er ikke helt sikker. Det er disse reglene jeg er ute etter.

Link to comment
Share on other sites

Det som er spørsmålet er om man kan opptre som jakyoppsyn hvis man er ute på jakt eller f.eks trener hund.

 

Slik jeg tror det er så skal man KUN ha jaktoppsyn som ærende hvis man først skal rundt og sjekke papirer, men er ikke helt sikker. Det er disse reglene jeg er ute etter.

Har han politimyndighet? Viser han den først? Da forteller han at han spør om papirer i embeds medfør å du plikter å vise han det jeg feks linka til. Om han kan jakte eller ikke, om han kan ha hunden sin med samtidig, det blir vel egentlig opp til hans arbeidsgiver(selv om det vanligvis er vanlig kotyme slik vestlandsjeger påpekte at om du er oppsyn så jakter eller fisker du ikke samtidig, så er det nok ikke noe forbud mot dette heller.)

Så du må nok gå ut fra at han har lov til å spørre om dette (forutsatt riktig fremgangsmåte, legitmiasjon, osv).

Den regelen du tror eksisterer eksisterer ikke så vidt jeg vet. (har bladd litt i lovdata, men har sikkert ikke sett alt)

Link to comment
Share on other sites

  • 10 months later...
oppsynsmannen her har begrenset politi myndighet, så han kan sjekke hagla som ligger i bilen din!

 

Hei, vet posten er gammel men allikavel: Oppsynsmann har ikke anledning til å sjekke hagla som ligger i bilen. Dette kommer inn under tvangsmidler jf. straffeprossessloven og kan kun gjennomføres av politi.

Link to comment
Share on other sites

De fleste oppsynsfolk har "BP" (begrenset politimyndighet). I "begrensningen" ligger at -

- myndigheten kun gjelder et bestemt sett lover -

- kun i et begrenset geografisk område

- i et begrenset tidsrom.

 

Men innenfor disse begrensningene har folk med BP samme myndighet som andre politifolk, og kan dermed også bruke de tvangsmidlene som er hjemlet i str.pr.l., herunder ransakelse/anholding. Men, som for øvrige politifolk, skal tvangsmidlene stå i forhold til alvorligheten av det mulige lovbruddet.

 

Hvis dere leser DNs høringsutkast i forbindelse med utøvelse av jakt og fangst, vil dere se at de foreslår et påbud i forskriften for jakt om at våpen under transport i bil skal være nedpakket/utilgjengelig. Dette påbudet finnes allerede i Veitrafikkloven, men den har vanlige oppsynsfolk ikke politimyndighet i forhold til. For oppsynet bør dette derfor stå i regler ihht. Jaktloven.

Link to comment
Share on other sites

Tror regelen om oppsyn ikke kan drive jakt samtidig som oppsynsvirksomhet kommer av at vi ikke skal ha bevæpnet oppsyn.

Gikk selv oppsynskurs for mange år siden og hadde beg. politimyndighet. Mener det ble sagt at man kunne gripe inn selv om man var på jakt selv, men at man da tydelig viste at man avsluttet jakten, ved feks. å dele hagla å stappe den i sekken.

Link to comment
Share on other sites

Personell med Begrenset politimyndighet skal i utgangspunktet ikke blande sine fritidssysler med oppsynstjeneste. Dette står formulert i justisdepartementets rundskriv G107/2000, som gjelder Begrenset Politimyndighet ifm naturoppsyn. Dersom vedkommende, åpenbart på sin fritid, feks når han er på jakt eller trener hunder, velger å kontrollere formelle ting som papirer, syns jeg du skal ringe det aktuelle politidistrikt og be om å få snakke med miljøkoordinator og legge fram saken for han/hun på en saklig måte.

 

Polititjenestemenn inkl de som har begrenset politimyndighet, plikter å gripe inn når de på sin fritid kommer over straffbare forhold av en viss alvorlighet. Å sjekke feks om jegeravgiften er betalt, ligger nok utenfor denne plikten.

Link to comment
Share on other sites

De fleste oppsynsfolk har "BP" (begrenset politimyndighet). I "begrensningen" ligger at -

- myndigheten kun gjelder et bestemt sett lover -

- kun i et begrenset geografisk område

- i et begrenset tidsrom.

 

Men innenfor disse begrensningene har folk med BP samme myndighet som andre politifolk, og kan dermed også bruke de tvangsmidlene som er hjemlet i str.pr.l., herunder ransakelse/anholding. Men, som for øvrige politifolk, skal tvangsmidlene stå i forhold til alvorligheten av det mulige lovbruddet.

 

Hvis dere leser DNs høringsutkast i forbindelse med utøvelse av jakt og fangst, vil dere se at de foreslår et påbud i forskriften for jakt om at våpen under transport i bil skal være nedpakket/utilgjengelig. Dette påbudet finnes allerede i Veitrafikkloven, men den har vanlige oppsynsfolk ikke politimyndighet i forhold til. For oppsynet bør dette derfor stå i regler ihht. Jaktloven.

 

 

Oppsynet begrenser seg til når en utøver jakt. Dvs - ikke når du er på tur til området der du skal jakte. Dersom oppsyn skal kunne ransake i et begrenset område må det være en beslutning fra Politimester i distriktet. Oppsyn har ikke samme myndighet som politi!

 

Ransaking er et ansett som ett alvorlig inngrepen i privatlivetsfred og skal ikke gjennomføres uten beslutning fra påtalemyndigheten. Anmeldelse på ulovlig ransaking er ganske alvorlig.

 

Høringsutkast er en ting og hva som står er en annen. Det som er gjeldende er at oppsynet kun har mulighet til å gjennomføre kontroll i forbindelse med utøvelse av jakt, jf Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst §37.

SNO beskriver det enkelt her: http://www.naturoppsyn.no/content/500039727/Jaktoppsyn" target="_blank

Link to comment
Share on other sites

Å jo da Bondevik. Her tar du feil. Ransaking kan utføres av politi uten beslutning fra påtalemyndigheten. Se Straffeprosessloven § 198. Oppsynsmenn med begrenset politimyndighet har samme myndighet som polititjenestemenn innen for sitt spesifikke lovverk, feks viltloven og innen for den geografiske begrensning og tidsbegrensning. Altså kan en oppsynsmann ransake etter straffeprosesslovens bestemmelser, altså vilkårene må selvsagt være oppfylt. De i likhet med politiet ikke ransake på måfå

Når det gjelder SNO er de en tilsynsmyndighet. De har ikke begrenset politimyndighet, men de KAN gis begrenset politimyndighet og det blir også ofte gjort.

Link to comment
Share on other sites

Kontrollmyndigheten gjelder under jaktutøvelse. Kontroll med våpen og våpenkort i andre situasjoner enn under jakt, er det bare politiet som har myndighet til å foreta. Bestemmelsen i § 37 gir heller ikke hjemmel for å foreta handlinger som har karakter av tvangsmidler, så som for eksempel ransaking eller beslag. Selv om jegeren plikter å bruke godkjent våpen og ammunisjon og oppsynet har myndighet til å foreta rutinekontroll av dette, kan ikke oppsynet i medhold av bestemmelsen undersøke sekk, lommer og lignende for å kontrollere at jegerens ammunisjonsbeholdning er lovlig. Det samme vil gjelde kontroll med fangst, for eksempel i forbindelse med såkalt bag-limit. Slike undersøkelser er etterforsking og kan bare foretas av politiet eller av personer som er gitt begrenset politimyndighet, og foregår etter reglene i straffeprosessloven om ransaking og beslag. Når det gjelder bag-limit kan imidlertid grunneier avtalefeste en plikt for jegeren til å vise frem fangsten for kontroll av oppsynet.

 

Dersom oppsynet har utøvd begrenset politimyndighet i kontrollsituasjonen, for eksempel foretatt ransaking av sekk og/eller beslag av ammunisjon eller annet, er oppsynet underlagt politiet og skal opptre og rapportere slik som politiet har bestemt.

- http://www.naturoppsyn.no/content/500039727/Jaktoppsyn

 

 

Ifølge straffeprosessloven § 198 første ledd nr 3 kan også polititjenestemenn ha kompetanse til å iverksette ransaking. Men i så fall må det foreligge sterk mistanke om et straffbart forhold som kan medføre mer enn 6 måneders fengsel, og det må være en nærliggende fare for at formålet med ransakingen ellers ville forspilles. Sterk mistanke innebærer at det foreligger en betydelig sannsynlighetsovervekt for at den det skal ransakes hos har begått en bestemt straffbar handling, se Rt 1993 side 1025.

- http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/nouer/2004/nou-2004-6/8/7/3.html?id=385416

 

Hvis jeg var oppsyn så ville jeg voktet meg vel og lenge for å initiere en ransakelse av person uten støtte fra påtalemyndigheten som et absolutt minimum.

Strafferammekravet er selvfølgelig latterlig lavt.

Link to comment
Share on other sites

Okei, som du vet har ikke SNO så mye mer myndighet enn til å si god dag til jegere de påtreffer, hvis ikke de har begrenset politimyndighet. Jeg tror nok politifolk og de fleste oppsynsmenn med "BP" vet mer om hva skjellig grunn til mistanke om straffbar handling som kan medføre mer enn 6 mnd fengsel er, enn en gjennomsnitts jeger. Det er ikke så vanskelig å tenke seg eksempler. La oss feks si du må vise fram patronbeltet ditt under kontroll på rypejakt, og det viser seg at du har noen patroner med blyhagl i beltet. Da er det selvsagt anledning til å ransake lommene dine og sekken din. Det trengs ikke noen beslutning for dette. Dette kan en oppsynsmann med "BP" selv beslutte.

Men det er selvsagt ikke grunn til å mistenke alle fuglejegere for å benytte blyhagl selv om alle forhandlere i romjula før forbudet kom, pøste ut blypatroner til flere enn to jegere som ikke ville forholde seg til forbudet. De fleste er enige i at blyforbudet er tullete, men en god del forholder seg også til tullete regler. Slik må det nesten være. De som ikke gjør det må ta konsekvensen om de mot alle odds skulle bli tatt.

Link to comment
Share on other sites

Jeg lette litt rundt og kunne bare finne et sitat om strafferammen på å faktisk bruke bly i patronene, og det var dette :

Bruk av blyhagl straffes etter Produktkontrollovens paragraf 12, med bøter og/eller fengsel i inntil tre måneder.

Hvis overingeniøren har rett, så kan vel ikke noe oppsyn med BP gjøre noe dypdykk i sekken etter bly ihvertfall?

Litt rart at jeg ikke fant noe mer om det - det leder meg vel egentlig til å tro at jeg har bommet på noe åpenbart.

 

Uansett - ikke særlig lurt å satse på å ikke bli oppdaget. Hvis ransakingen allikevel gjennomføres så kan ikke resultatet av ransakingen påkjæres, selv om utøveren av ransakingen og kan bli straffet hvis han har brutt loven.

Norsk rett har en hovedregel om "Fri bevisføring" - noe som betyr at det viktigste for domstolen er å få belyst sakens fakta. De er svært lite bekymret over om disse fakta har kommet på bordet via ulovligheter. Se denne avhandlingen (http://www.ub.uit.no/munin/bitstream/handle/10037/1366/thesis.pdf?sequence=3 ) for utdypende informasjon.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

Hei.

Kan fortelle deg at oppsynspersonell har INGEN rett til å sjekke deg for papirer osv hvis de er ute på jakt eller hundetrening. De SKAL være uniformert, og skal være ute i oppsynsærend for å ha tillatelse til den typen oppførsel.

Edited by Guest
Link to comment
Share on other sites

§ 41. (kontroll med betalt jegeravgift)

Den som mot eller uten vederlag stiller rett til jakt og fangst til rådighet for en annen, plikter å forvisse seg om og er selv ansvarlig for at vedkommende har betalt jegeravgift.

Bevis for betalt jegeravgift, jegerkortet, skal medbringes under jakt og fangst og fremvises på forlangende av grunneier, noen som opptrer på hans vegne eller av jaktoppsynet.

 

Det er brudd på viltloven om man nekter å vise frem dokumentasjon på betalt jegeravgift til grunneier eller en som opptrer på dennes vegne.

Så kan man altids kverrulere om hva som skjer om man nekter.

Link to comment
Share on other sites

Qluet er vel at oppsynet ikke kan fungere i en dobbeltrolle, foreks trene hund ,jakte osv og samtidig som man utøver oppsynsvirksomhet

 

Tror det er på samme måte i lakseelver man fisker ikke å samtidig utøver oppsyn

 

Tror heller ikke oppsynspersonell kan ha en "på vegne av grunneier" rolle i hvertfall ikke #uniformert"

Link to comment
Share on other sites

Det er nok helt riktig at en med politimyndighet ikke kan være oppsyn på vegne av en grunneier, men han kan være det for et jaktkortområde hvor kortsalg er allment tilgjengelig.

 

Jeg også lærte en gang at man ikke kunne gå oppsyn og jakte i terrenget samtidig, jeg finner bare ikke hvor det står.

Men om det er forbud for oppsynet å gå tur med hunden vet jeg ikke, noe annet blir vel om oppsynet driver jakthundtrening.

 

Jeg har bare truffet hyggelige oppsynsfolk, men har da hørt om folk som har møtt oppsyn som har ødelagt hele jaktsituasjonen og gleden ved å være ute i naturen.

Link to comment
Share on other sites

  • 7 months later...

Jeg var på det årlige møtet i bygda hvor det deles ut jaktkort, tok i den forbindelse opp en sak med en rep. fra styret i grunneierlaget om rollen til oppsynsmannen i bygda, da jeg hadde en episode i fjor. Den var som følgende:

 

Jeg satt på rådyr post da det kommer en jeger med børse og legitimerer seg som oppsynnsmann og lurer på om mine papirer var i orden.

Alle nødvendige dokumenter ble lagt frem og han takket for det, og la til at han hadde sluppet hund litt lenger sør i teigen.

 

Ble sittende på stolsekken og funderte litt på dette. Hadde han lov til det ? han var jo ikke ute i embets medfør men ute og jaktet.

 

Rep. fra styret mente at alle som sitter i styeret i grunneierlaget kunne drive oppsyn selv om de var ute på jakt.

Jeg har ikke noe problem med og bli kontrollert men dette syntes jeg ikke hørte riktig ut.

Link to comment
Share on other sites

det går vel under det mappy siterte litt lengre opp (min utheving):

§ 41. (kontroll med betalt jegeravgift)

-----

Bevis for betalt jegeravgift, jegerkortet, skal medbringes under jakt og fangst og fremvises på forlangende av grunneier, noen som opptrer på hans vegne eller av jaktoppsynet.-----

 

så, vil nok tro att alle som sitter i styret kan sjekke slikt ja ( på vegne av grunneier altså )

Link to comment
Share on other sites

Har lest en plass at man ikke kan drive oppsyn mens man jakter/fisker, men dette tror jeg kun gjaldt hvis man hadde stilling som oppsyns mann for det bestemte området, og med det begrenset politimyndighet.

 

Grunneier og de på vegne av grunneier kan selvfølgelig drive oppsyn uten begrenset politimyndighet, også er det jo opp til den som blir spurt om han vil gi ifra seg opplysningene eller ikke. Skjer vel neppe mer enn at politiet blir ringt og saken anmeldt, og evt lite sannsynlig at man er ønsket tilbake dersom man ikke vil gi ifra seg opplysningene.

 

Ialelfall slik jeg har oppfattet reglene rundt det:)

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...