Jump to content

einherje

Members
 • Posts

  507
 • Joined

 • Last visited

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

einherje's Achievements

Proficient

Proficient (10/17)

 • Dedicated Rare
 • 10 years in Rare
 • First Post
 • Collaborator
 • Posting Machine Rare

Recent Badges

68

Reputation

 1. Jeg bruker 43 i M77. Min erfaring er at skoene er normale på størrelsen. Støvlene fra Protex har vært tjukkere og stivere i læret enn Alfa. Dermed krever de mer arbeid og flere kilometer å gå inn. De kan også føles trangere over vristen.
 2. einherje

  Ødelagt forskjefte

  Schou er importør. Butikker eller børsemakere som fører Schou sitt sortiment bør kunne hjelpe deg.
 3. Legger ved denne uten kommentar. Den er klipt og limt fra Nord-Norsk avis. politibetjenter. Omregistreringen gjøres av egne kollegaer. Ulovlige helautomatiske maskinpistoler endte opp i privat eie hos polititjenestemenn Eskil Mehren 02.10.21 07:01 Åpne deleknapper for artikkelen For abonnenter (Nordlys) I 2017 innførte regjeringen et nasjonalt våpenamnesti. – Ulovlig våpenbesittelse utgjør en risiko for samfunnet, sa sa daværende justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (FrP). Formålet var å destruere ulovlige våpen og å redusere antallet uregistrerte skytevåpen. Ordningen ble omtalt som en suksess, man slapp straff ved å levere inn ulovlige våpen mens ordningen pågikk. – Det er grunn til å tro at det fortsatt finnes en del ulovlige skytevåpen, våpendeler og ammunisjon i privat eie. Et nytt våpenamnesti vil bidra til å bedre politiets våpenkontroll, sa Amundsen videre. «Fikk sjokk» Men det skulle vise seg at heller ikke alle i politiet hadde våpenkontroll. I 2019 innledet Spesialenheten for politisaker etterforskning mot Troms politidistrikt og flere tjenestepersoner etter mulig brudd på våpenloven. Årsaken var at flere våpen som ble innlevert av privatpersoner under amnestiordningen, endte opp hos to polititjenestemenn. To av våpnene er ulovlig å eie. De andre skulle heller ikke blitt overført til dem. ULOVLIG: En helautomatisk Stengun mk2 ble overført til en polititjenestemann av lederen på forvaltningsavdelingen. Foto: Wikimedia Commons / Museum Rotterdam En tidligere leder ved forvaltningsavdelingen i Harstad innvilget og godkjente alle søknadene om overføring av våpen til politibetjentene. Han forklarte i ettertid at han «fikk sjokk» da han forsto hvordan regelverket egentlig var. Etterforskningen viste også at det på flere av våpnene var forsøkt å gjøre endringer i våpenregisteret ved å «selge våpenet fra seg selv – til seg selv». – Han vet ikke hvorfor han har trodd dette Ett år etter at de helautomatiske maskinpistolene ble overført til politibetjentene, var vedkommende som innvilget søknadene på opplæring i Tromsø. Han og en annen ansatt i politiet gikk gjennom sak for sak og kom til slutt til våpensøknaden som omhandlet en Stengun maskinpistol. Et våpen som var innlevert på amnestiordningen for destruksjon, men likevel godkjent og overført til politibetjenten. MP40: En MP40 helautomatisk maskinpistol som var innlevert til destruksjon, ble overført privat på en polititjenestemann. En leder ved saksbehandlingsavdelingen sto for registreringen. Foto: Sun Ladder Wikimedia Commons Ingen av tjenestepersonene har vært under etterforskning fra Spesialenhetens side, men lederen og den ansatte på forvaltningsavdelingen var mistenkt for grov uaktsom tjenestefeil. – Han gjorde da mistenkte oppmerksom på at man som privatperson i Norge ikke lovlig kan inneha automatvåpen. Dette var første gang mistenkte ble klar over at dette var ulovlig. Han ble sjokkert, fordi han hele tiden hadde levd i den oppfatning at en særordning har gitt politi- og forsvarsansatte mulighet til å erverve våpen uten å være medlem i skytterklubb, også automatvåpen, heter det i Spesialenheten for politisakers gjennomgang av saken. Også en annen politiansatt hadde fått overdratt en innlevert maskinpistol på seg. – Han vet ikke hvorfor han har trodd dette, om han har hørt det av noen eller om det var en oppfatning han har tatt med seg fra forsvarstiden. ETTERFORSKET: Spesialenheten for politisaker har gjennomgått våpenhåndteringen etter varselet fra Troms politidistrikt. Avgjørelsen som offentliggjøres fra etaten er preget av anonymisering og sensurering. Politiansatte i Troms er ikke de eneste som har vært gjenstand for etterforskning fra Spesialenhetens side i forbindelse med våpeninnlevering. I fjor sommer ble det kjent at tilsynsorganet henla etterforskningen av tidligere politimester og nestleder i Spesialenheten Johan Martin Welhaven. Han hadde «holdt av» flere innleverte våpen og hadde også ett til pynt på sitt eget kontor. Polititjenestemenn ble ikke etterforsket Guro Glærum Kleppe er assisterende sjef i Spesialenheten for politisaker. Hun vil ikke stille til intervju med Nordlys i denne saken. På spørsmål om oppklaring av faktum i saken, svarer hun at sladdingen er gjort for at partene ikke skal kunne identifiseres. Hun omtaler det som at de to som har vært mistenkt har jobbet med våpenforvaltning i politiet. På spørsmål om hvorfor de to polititjenestepersonene ikke har vært etterforsket, svarer Kleppe følgende: – Vi har ikke kommentarer utover det som fremkommer av påtalevedtaket. Avdekket avvik Det var Troms politidistrikt som avdekket at det var avvik ved våpensaksbehandlingen ved Harstad politistasjon, etter at ansatte deltok i internopplæring i Tromsø i forbindelse med sammenslåingen av politidistrikter. Troms politidistrikt meldte selv saken til Spesialenheten for politisaker i mars 2019. «Det groveste er etter min oppfatning at fullstendig ulovlige våpen blir overført til politiansatte. Jeg tenker da på de to helautomatiske våpnene. Dette er våpen vi får inn i amnestiet hvor hele formålet er å få slike våpen innlevert slik at de ikke lengre er tilgjengelig i samfunnet», skriver daværende påtaleleder Einar Sparboe Lysnes til Spesialenheten. – Til dels grove avvik 758 søknader ble gjennomgått av Troms politidistrikt og de ble funnet en rekke mangler. Det var behandlingen av egne ansatte som ble trukket frem: Kunnskapsmangel, saksbehandlingsfeil og mulige tjenestefeil ved våpensaksbehandlingen, het det i varselet til Spesialenheten. – Da vi avdekket avvikene, og til dels grove avvik, var vår vurdering at dette kunne være straffbare forhold. Derfor sendte vi saken over til Spesialenheten, sier Lysnes til Nordlys i dag. De mest graverende forholdene som avdekkes er altså at to ulike polititjenestemenn har tatt et innlevert Stengun M2 og en MP40 og fått disse registrert på seg selv. Dette er våpen i kaliber 9mm, en ammunisjonstype som er utbredt den dag i dag. Den ene oppga affeksjonsverdi og samlerobjekt som begrunnelse. En ansatt i politiet står oppført som selger. – Våpenet er ulovlig og søknaden skulle aldri vært innvilget, skriver Troms politidistrikt. Forsøkte å endre registreringen Politidistriktet skriver at de ikke har klart å finne søknaden om våpenerverv i forbindelse med at en annen ansatt får overført en MP40 på seg. Det ble overført til en politibetjent, men det er ifølge Troms politidistrikt usikkert hvem som har signert som selger. I etterkant er det gjort forsøk på å endre på registreringen i våpenregisteret ved å selge våpenet fra samme kjøper som selger. I en annen søknad om erverv ble det oppgitt «samling/øvingsskyting» som begrunnelse. Også her har gjennomgangen fra Troms politidistrikt funnet at det er gjort forsøk på et fiktivt salg. – B har senere forsøkt å endre på registreringen i våpenregisteret ved å selge våpenet «fra H til H», heter det i avgjørelsen fra Spesialenheten. Begrunnet med «jakt» I 2012 ble en 9mm Luger innlevert fra arvinger i forbindelse med at eieren var gått bort. I stedet for å sendte det til Kripos slik instruksen sa, overtok den ansatte på forvaltningsavdelingen pistolen selv. Forklaringen var at våpenet var «meget pent og hadde affeksjonsverdi». Han forklarte til Spesialenheten at han ikke ville ha det selv, men hadde plan om at et historisk senter kunne overta det. – Det fremkommer ikke hvem som solgte våpenet, står det i redegjørelsen fra Troms politidistrikt. En uregistrert hagle som ble levert inn under våpenamnestiet ble overtatt av en politiførstebetjent i august 2017. Behovet for overtakelsen var begrunnet med «jakt». Søknaden ble innvilget to dager senere. Undersøkelsene viser at det også i dette tilfellet ble forsøkt med et fiktivt salg for å endre på registreringen i våpenregisteret. Troms politidistrikt skriver at de nå anser å ha «brakt situasjonen under forsvarlig kontroll» og at de har ryddet opp i sakene der det har vært mulig. Påtalelederen i Troms politidistrikt skriver videre at det er avdekket at saksbehandleren ikke hadde den kompetansen som kreves for å inneha lederstillingen og at ble overført til en rådgiverstilling uten ansvar for våpensaksbehandling. Spesialenhetens vurdering av de mistenkte Spesialenheten skriver i sitt påtalevedtak den 29. september 2020 at det ble begått tjenestefeil av den politiansatte som overførte maskinpistolene og haglen til polititjenestemenn. – Den er så graverende at forholdet må anses som grovt pliktbrudd, står det i påtalevedtaket. Det vises også til at det i lang tid har vært streng praksis for å kunne erverve skytevåpen. Likevel henlegges saken mot ham på bevisets stilling. Det begrunnes med at det er bevismessig tvil om de subjektive vilkår for straff er oppfylt – om det beviselig er «grunnlag for sterk bebreidelse». – Videre legges det noe vekt på at skytevåpnene ble overdratt til ansatte i politiet og at det således ikke er grunn til å tro at de ville bli oppbevart og/eller behandlet på uforsvarlig vis. Heller ikke at han selv overtok en Luger anses av Spesialenheten som straffbart. Kvinnen som også var under etterforskning for grov uaktsom tjenestefeil slipper også straff. Hun har forklart til Spesialenheten at hun ikke hadde kunnskap om politiets behandling av våpensøknader da hun ble tildelt arbeidsoppgaven. – Selv om Cs behandling av to våpensøknader førte til at to maskinpistoler ble overført til nye eiere, objektivt sett utgjør et grovt brudd på tjenesteplikt, mangler også C subjektiv skyld for at dette skal utgjøre en straffbar handling, står det i avgjørelsen. De oppsummerer også med at et straffansvar mot kvinnen uansett ville vært foreldet i dag. Etterforskningen mot Troms politidistrikt henlegges også. Årsaken er at distriktet ikke kan anses som ansvarlig for en eventuell manglende opplæring av et tidligere politidistrikt de overtok i forbindelse med sammenslåingen i juni 2017. – Det er heller ikke holdepunkter i saken for at Troms politidistrikt hadde kunnskap om eller skulle hatt kunnskap om at den faglige standarden på våpenbehandlingen ved politistasjonen var så vidt mangelfull, at de umiddelbart selv skulle ha overtatt denne oppgaven. Saken er imidlertid sendt til administrativ gjennomgang for å unngå liknende situasjoner i fremtiden. Les mer om: Våpen Ulovlig våpen Politiet
 4. Selskap? Reinkjøtt? Nobrainer!! Bidos. Resepten til "Kokkejævel" anbefales til en dáčča. https://kokkejaevel.blogg.no/bidos-et-vepsebol.html
 5. Jeg jakter stort sett gås og rovvilt på privat eiendom i Finnmark. Trenger jeg da å betale jaktkort til Finnmarkseiendommen (FeFo)??
 6. Brno´en har trestokk. Hvis våpenet har stått lenge, kan stokken ha slått seg. Hvis treet i løpskanalen legger press på pipa kan mye rart skje med presisjonen. Det skal svært lite til før du får ganske store utslag. Det gamle rådet om at et papirark skal kunne beveges fritt mellom pipe og løpskanalen er fortsatt et godt råd.
 7. Jeg glemte å si at den kanskje største utfordringen for en aspirerende børsemaker, er å finne en plass der du får være lærling. Det er ikke så mange små bedrifter som har kapasitet og økonomi til å forsvare en læreplass. Dette gjelder for så vidt ikke bare dette yrket. Tilskuddet til bedrifter som tar inn lærlinger fra fylkeskommunen i min del av landet er ca 165K i året, men mesteparten av dette blir spist opp av opplæringskontorene. Ikke et vondt ord om fremmedarbeidere eller arbeidsinnvandring, men mange bedrifter i flere fag synes det er lettere å ansette en fagarbeider fra Polen eller Litauen i stedet for å lære opp en lærling. Våre elever står av og til i fare for å ikke få den utdanningen de har rett til. Såh......
 8. Som ved alle yrkesfag ved videregående skoler i dag er du ikke fullt utlært etter 2 år å skole. Første året (Vg1) er det helt grunnleggende året. Da går du Design og håndverk eller TIF (TIP). Deretter går du løs på Vg2, som du ser læreplanmålene for over her. Det sier nesten seg selv at du må ha mer enn 477 timers utdanning for å bli en dyktig børsemaker. I tillegg til disse 477 timene kommer faget YFF der eleven skal fordype seg i sitt fagområde, eller ha praksis i bedrift. Ofte en dag i uka. Her, som i de fleste andre yrkesfag, foregår den viktigeste utdanningen ute i bedrift etter at eleven er ferdig med Vg2. Da begynner 2 års læretid hos en veileder som bør ha fagbrev. Etter to års lære, eller når bedrift og evt. opplæringskontor mener eleven er klar, kan eleven gå opp til fagprøve. Vipps, etter 4 år har man en gryende børsemaker. Alternativ er Vg3 i skole, der man tar hele utdanningen fram til svennebrev på skolen. Da skal man prøve å gi samme opplæring på skolen som man får i bedrift, noe som er vanskelig. https://web.trondelagfylke.no/gauldal-videregaende-skole/yrkesfaglige-utdanningsprogram/yrkesfag/landsdekkende-tilbud/borsemaker/
 9. Hmmm. Finner ikke at å være sær og spesiell er noe læreplanmål. Det må være YFF da. (Yrkesfaglig fordypning)
 10. 8 mil til Bjerkvik fra Harstad. Da er du riktignok i Nordland, men det går vel bra? Da har du for eksempel Bjerkvik tekniske verksted, eller Knut Bjørnar Mellem.
 11. Her ligger et til salgs. Det må vel sies å være for spesielt interesserte. Men du slipper jo å søke øvrigheta hvis du skulle ha lyst til å lære deg bajonettfekting, eller bare friske opp gamle kunster. Startsiden > Mix miltære effekter, kopi og ekte, fra 1800-tallet til i dag "Gevær" til bajonettfekting Mix miltære effekter, kopi og ekte, fra 1800-tallet til i dag > Ekte våpen fra 1800 til i dag [plombert] Artikkelnummer:PA5408 Enhet:stk kr 5 000,00 Lagerstatus:Våpen og Antikk og Kommisjon - Kun salg i butikk Antall: http://www.pentagon.no/App_Themes/FrameworkBasic/images/send_tip.gif http://www.pentagon.no/App_Themes/FrameworkBasic/images/print.gif http://www.pentagon.no/App_Themes/FrameworkBasic/images/showLargeImage.gif http://www.pentagon.no/App_Themes/FrameworkBasic/images/pdf.gif http://www.pentagon.no/pub_images/medium/3333_10561.jpg (Klikk for større bilde) Beskrivelse
 12. Jeg brukte et slikt i forsvaret i Harstad. Blir aldri å glemme timene med geværfekting og nærkampteknikk. Tror disse ble kjøpt inn i antall av forsvaret og brukt der. NB! Forrige årtusen.
 13. Det ser ut som om du har rett. Hylsen er 162,5mm lang. Jeg tror eieren tok denne med seg fra fronten ved Narvik, så det kan nok stemme med fransk våpen. Her sammen med 20mm x 102, og en vanlig tolvsjuhylse.
 14. Rydder opp på et verksted. Ut fra skuffer og skap dukker det opp de merkeligste ting. Er det noen som kan fortelle hvilket våpen denne ble brukt i, og nasjonalitet?
×
×
 • Create New...