Jump to content

Er Tursti vei?


vingemutteren

Recommended Posts

Hei Vinge, jeg vil vel velge å tolke litt her :D

 

Enhvær tursti som ligger i utmark, som er preparert av mennesker, feks gruset etc, vil vel være definert som vei, anngående skuting/jakt. Dette er vel noe du har relativt lite av i Ålesund, og jeg også i Grimstad. Men Oslo/storbyfolket folket har nok en del av denslags.

 

En sti i utmark, som er en dannelse av at folk eller dyr, til stadighet ferdes der, bør vel heller defineres som et tråkk. Og bør derfor ikke fanges inn under samme bestemmelse.

 

At en eller annen turforening velger å merke denne av på et kart som tursti, bør ikke oppklassefisere tråkket til vei, sånn uten videre.

 

Jamfør friluftsloven, så er det fri ferdsel i utmark i norge, så den er grei. Noe mange glemmer, er at all organisert ferdsel, feks O-løp, skoleklasser og utflukter for større organiserte grupper, krever grunneiers tillatelse. Dette er noe som ikke blir praktisert. Drar man denne lengre, så betyr dette at feks en turforening som ferdes mye i et område, må søke grunneier om tillatelse, for å merke stien/tråkket i terrenget hans som anbefalt tursti. Da blir nemlig dette organisert, ved og offentlig anbefale et terreng, og grunneier vil da få foringet kvaliteten på feks jakt.

 

Det må også skilles på engangstillfeller, og gjentagelser. Her i min by, måtte feks en friluftsbarnehage, søke både grunneier og komune/fylke, før dem kunne etablere en fast bålplass på en velbenyttet øy i skjærgården vår. Dette fordi det var en organisering av bruken, samt at den var gjentagende/påfølgende.

Link to comment
Share on other sites

Vil tro at for å bli definert som "vei" etter loven så må den ha en viss bredde, samt være preparert. Er det en sti som er stedvis gruset pga gjørme, så er det ikke vei. Er den jevn og brei nok til f.eks. å kjøre med hest (kjøre, ikke ri), kan det regnes som vei.

 

Hm. Dette vil implisere at diverse lysløyper rundt i Norges land sommerstid defineres som vei. Er det riktig?

Link to comment
Share on other sites

jeg tror i det minste at stien må være regulert for ferdslel, altså inngå i en reguleringsplan, for å være en veg i denne sammenhengen.

 

Det er ikke forbud mot å skyte over eller fra vei, det er forbud mot å skyte fra eller over _offentlig_ vei.

 

"Definisjon av offentlig vei: Europaveier, riksveier, fylkesveier og kommunale veier. D.v.s. veier som er åpne for alminnelig ferdsel og som vedlikeholdes av det offentliges veibudsjett. Inntil et detaljert kart over offentlige veier foreligger kan følgende "tommelfingerregel" benyttes: Utføres snøbrøyting av kommunen/fylket, - da er det en offentlig vei."

 

Så vingemutteren - hvis kommunen brøyter snø på stiene der du jakter, bør du avstå fra å skyte. Ellers får du bare kauke "deinn som ikkje he lagt se ne på na sie tå grøftoppkaste å trokkje puinnbrokja oppunde haka om to menuttj får hør ein kjæmpesmeill!" før du skyter.

 

:twisted:

Link to comment
Share on other sites

Søkte litt på nettet her nå, og fant dette (http://www.klikk.no/friluft/jakt/article290362.ece):

 

Jakt ved offentlig vei

 

Hva er definisjonen på offentlig veier, skogsbilveier og private veier? En vanlig forståelse av offentlig vei i mange sammenhenger, er at dette er en vei som er åpen for alminnelig ferdsel, fortsetter Brun. I jaktsammenheng er ikke dette en god nok definisjon. Man må her gå inn i veilovens § 1, som definerer offentlig vei som at den må være åpen for alminnelig ferdsel og at den blir holdt ved like av stat, fylke eller kommune etter veilovens bestemmelser. Under jakt er det ikke lov å skyte over eller mot offentlig vei. Det er heller ikke lov til å skyte fra denne type vei. Du må skikkelig ut i grøfta og inn i skogen slik at du er ute av det området som blir definert som vei.

 

 

Jakt ved privat vei

 

På en privat vei stiller det seg litt annerledes. På en privat vei kan du sitte på post og skyte fra. Likeledes kan du skyte over denne og mot den så lenge den ikke kommer inn under veilovens § 1. Men husk at sikkerhetsansvaret fortsatt ligger hos den enkelte jeger, sier Brun. Husk også at slike typer veier, hvor man faktisk har muligheten til å benytte jaktretten, kan være åpen for ferdsel, og derfor gjenstand for ytterligere skjerpelse i forhold til sikkerheten, og kravet til trygg bakgrunn, slutter Brun.

 

Av det følger at turstier, skiløyper etc IKKE er å regne som vei.

Link to comment
Share on other sites

 

Det er ikke forbud mot å skyte over eller fra vei, det er forbud mot å skyte fra eller over _offentlig_ vei.

 

"Definisjon av offentlig vei: Europaveier, riksveier, fylkesveier og kommunale veier. D.v.s. veier som er åpne for alminnelig ferdsel og som vedlikeholdes av det offentliges veibudsjett. Inntil et detaljert kart over offentlige veier foreligger kan følgende "tommelfingerregel" benyttes: Utføres snøbrøyting av kommunen/fylket, - da er det en offentlig vei."

 

Så vingemutteren - hvis kommunen brøyter snø på stiene der du jakter, bør du avstå fra å skyte. Ellers får du bare kauke "deinn som ikkje he lagt se ne på na sie tå grøftoppkaste å trokkje puinnbrokja oppunde haka om to menuttj får hør ein kjæmpesmeill!" før du skyter.

 

:twisted:

 

Helt enig, og det kunne vel ikke bli sagt bedre! Læng sia æ hi hørt intrønderdialekta no, men deinn gjør sæ på trykk å! :mrgreen:

 

Trur reglene har kommer klart og korrekt fram her, og så gjenstår det bare å vise aktsomhet og skjønn, og helst VITE at det bak krattet der faktisk befinner seg en vei/sti/tråkk som folk kan komme til å være på.

Link to comment
Share on other sites

 

Så vingemutteren - hvis kommunen brøyter snø på stiene der du jakter, bør du avstå fra å skyte. Ellers får du bare kauke "deinn som ikkje he lagt se ne på na sie tå grøftoppkaste å trokkje puinnbrokja oppunde haka om to menuttj får hør ein kjæmpesmeill!" før du skyter.

 

:twisted:

 

Helt enig, og det kunne vel ikke bli sagt bedre! Læng sia æ hi hørt intrønderdialekta no, men deinn gjør sæ på trykk å! :mrgreen:

 

Hmmm, det var egentlig et forsøk på å etterape møringene, men det skar seg kanskje... Oversatt til trøndersk er jo den setningen der helt enkelt "OINNA!"

 

I tilfelle noen ikke skjønte det, så mener jeg det selvsagt ikke bokstavelig - jeg jakter i flere terreng som brukes flittig av turgåere, og er av den klare oppfatning at en gjensidig våpenhvile mellom turgåere og jegere er det klart beste...

Link to comment
Share on other sites

Hei Vinge, jeg vil vel velge å tolke litt her :D

Jamfør friluftsloven, så er det fri ferdsel i utmark i norge, så den er grei. Noe mange glemmer, er at all organisert ferdsel, feks O-løp, skoleklasser og utflukter for større organiserte grupper, krever grunneiers tillatelse. Dette er noe som ikke blir praktisert. Drar man denne lengre, så betyr dette at feks en turforening som ferdes mye i et område, må søke grunneier om tillatelse, for å merke stien/tråkket i terrenget hans som anbefalt tursti. Da blir nemlig dette organisert, ved og offentlig anbefale et terreng, og grunneier vil da få foringet kvaliteten på feks jakt.

 

Det må også skilles på engangstillfeller, og gjentagelser. Her i min by, måtte feks en friluftsbarnehage, søke både grunneier og komune/fylke, før dem kunne etablere en fast bålplass på en velbenyttet øy i skjærgården vår. Dette fordi det var en organisering av bruken, samt at den var gjentagende/påfølgende.

 

Her må du lese friluftsloven og rundskriv til friluftsloven litt mer nøye.

 

Allemannsretten omfatter i utgangspunktet også organisert ferdsel! Det som er avgjørende er om arangemetet/ferdselen medfører "sammenstimling av folk", og derfor "kan medfører nevnverdig skade eller ulempe".

 

Skoleklasse eller en skole på tur i skogen vil tvilsomt måtte spørre grunneier om tillatelse, da dette sjelden kan medføre nevnverdig skade eller ulempe. Turforening likeså (men de har ikke lov til å merke løyper). Om de arangerer en fast mandagstur i skogen, trengs ikke tillatelse. En skole, som camper et sted bør spørre om lov, da det er en samling av folk. Dette kommer selvfølgelig an på hvor stor skolen er. Je har gått på en skole med 21stk, og det ville nok ikkeutløst krav om tilatelse, men man skal uanset opptre hensynsfullt og varsomt (friluftsloven §11) O-løp vil ofte utløse krav om tillatelse, det er riktig.

 

Det at barnehagen måtte ha tillatelse var fordi den medførte en sammenstimling av folk, og i dette tilfellet fare for økt slitasje.

 

Håper utklippet under klarner opp i dette.

 

 

 

Under følger et utklipp av Rundskriv T-3/07

 

"7.2 Organisert og kommersiell ferdsel

 

Allemannsretten omfatter også organisert ferdsel. Grensen for hva som inngår i allemannsretten i denne sammenheng framgår av friluftslovens

§ 10 om friluftsmøte o.l. Bestemmelsen setter en grense for allemannsretten ut fra ferdselen og oppholdets omfang. I visse tilfelle er det krav om samtykke fra grunneier. Det avgjørende er om et arrangement gir «sammenstimling av folk» og av den grunn «kan medføre nevneverdig skade eller ulempe». I slike tilfeller kreves samtykke av grunneier. Konkret angitt følger det av § 10 at friluftsmøte, idrettsstevne og «liknende sammenkomst» som kan medføre nevneverdig skade eller ulempe, krever samtykke av eier eller bruker av den grunn hvor avsperring foretas, samling, start eller innkomst finner sted, eller hvor sammenstimling av folk for øvrig må påregnes. Mao kan såvel organisert som kommersiell ferdsel foregå i utmark på fremmed grunn såfremt det ikke medfører slikt masseopphold på et bestemt sted at skade eller ulempe av betydning kan oppstå.

 

Det er med andre ord to forhold som må foreligge før det kreves samtykke fra grunneier:

- Arrangementet må ha et visst omfang.

- Arrangementet kan med sannsynlighet medføre nevneverdig skade eller ulempe på det arealet som berøres av sammenstimlingen.

 

Det er bare krav om samtykke av grunneiere som berøres av selve sammenstimlingen i forbindelse med arrangementet (som ved avsperring, samling, start eller innkomst).

 

Hvor grensen går for hva som er tillatt uten samtykke må avgjøres på grunnlag av de konkrete forhold i det enkelte tilfellet. Det må f.eks. legges vekt på type aktivitet, omfanget av tilstrømming, hva slags terreng folk samles i, og hvilken årstid det dreier seg om. Momenter som taler for at samtykke kreves kan f.eks. være at arrangementet sannsynligvis vil medføre gir skade på trær og vekster, forstyrrer viltet i yngletiden, eller hindrer dyr på beite. Frykt for skade på arealer som ikke omfattes av sammenstimlingen gir ikke grunnlag for krav om samtykke.

 

Skiløp, turløp og orienteringsløp som går over flere eiendommer der sammenstimling bare vil skje visse steder, kan følgelig arrangeres uten at samtlige grunneiere behøver å samtykke. I § 10 annet ledd er det imidlertid nedfelt et spesielt aktsomhetskrav som gjelder ved avholdelse av slike løpsarrangementer, idet løyper ikke må legges slik at skogforynging, ungskog eller gjerde skades.

 

Friluftslovens § 10 trekker grensen for forholdet til grunneier når det gjelder organisert og kommersiell ferdsel. Men andre bestemmelser i friluftsloven setter også grenser, slik at omfanget av ferdselen er av betydning i praksis. Man bør være mer aktpågivende i forhold til kravene om ferdselskultur i § 11 dersom ferdselen har stort omfang.

Link to comment
Share on other sites

Takker for meget oppklarende svar.

@grisley Du glemte at all ferdsel/aktivitet som hindrer/foringer grunneiers bruk av utmark, kan nektes. :wink:

(dog kun så lenge grunneier faktisk har aktivitet/bruk der).

 

Og Jibrag, det der var Trønder med ispedd Romsdaling (lo så eg grein :lol: ). Heltkonge. 8)

 

 

På SunnMørsk ville det nok ha blitt noe mere som så:

 

Om det E nåkjen på veien no, så må dokke få med dokke fotAnE og hute dokke te helsike. For no kjem det enj sjikkEleg smell. :twisted:

Eller variasjoner over temaet. :wink:

Link to comment
Share on other sites

Takker for meget oppklarende svar.

@grisley Du glemte at all ferdsel/aktivitet som hindrer/foringer grunneiers bruk av utmark, kan nektes. :wink:

(dog kun så lenge grunneier faktisk har aktivitet/bruk der).

 

Glemte det ikke. Det går under Friluftsloven § 11, som jeg også viste til :wink: (men jeg siterte ikke noe av dette leddet)

 

Uansett så regner jeg med at vi er enige i at allemansretten går greit så lenge både grunneier og turfolket viser alminnelig høflighet. Viser man det skal man klare å følge resten av bestemmelsene i Friluftsloven også :D

Edited by Guest
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...