Jump to content

Våpenloven og ulovlige forskrifter.


Robert Aasen

Recommended Posts

Justisdepartementet ved Politidirektoratet har laget ulovlige forskrifter om antall våpen man kan erverve. Disse begrensninger på seks jaktvåpen og bare ett våpen for hver skytegren eller program (ingen reservevåpen), har ikke Politidirektoratet fullmakt til å lage forskrifter om. Våpenloven gir Justisdepartementet fullmakt til å lage noen forskrifter. Disse er: § 2 annet ledd, § 6a, § 7 fjerde ledd, § 10 tredje ledd og § 27a. Dessuten står det i § 31 første ledd: Kongen kan gi nærmere forskrifter til gjennomføring og utfylling av reglene i denne lov.

 

I realiteten har Politidirektoratet laget en ny lov. Dvs. at Justisdepartementet har satt Stortinget til side og satt seg over Stortinget og gjort seg selv til lovgivende makt. Dette er alvorlig, spesielt fordi det gjelder Justisdepartementet. Vi skal ha tredeling av makten i et demokrati. Den lovgivende (Stortinget), den utøvende (regjeringen), og den dømmende (rettsvesenet og dommerne). Politidirektoratet opptrer nå som om alle er samlet hos politiet, (all makt til politiet). De lager lovene, de håndhever lovene og de dømmer deg. Politiet har den spesielle oppgave å håndheve loven, ikke lage den. Den praksis som nå pågår må det bli en brå slutt på.

 

Robert Aasen.

Link to comment
Share on other sites

Forskriften bryter vel ikke veldig med det loven legger opp til. Det er ikke noe i loven som tilsier at du skal få innvilget ervervstillatelse til et ubegrenset antall våpen. Loven legger også til grunn en behovsprøving for erverv av våpen. Forskriften er slik sett kun utfyllende/forklarende til lovens ordlyd. I tillegg er det fortsatt mulig å erverve flere enn 6 jaktvåpen og reservevåpen til konkurranse. Du må bare begrunne søknaden godt nok og vise til at du faktisk har behov for våpen du søker om utenfor de generelle retningslinjene som loven m/forskrift legger opp til. Driver du aktivt med jakt som medfører et behov for mer enn 6 jaktvåpen skal det være mulig med dagens lov/forskrift/rundskriv.

 

Sitat fra rundskriv om behandling av våpensaker:

Jegere som har behov for ytterligere våpen skal ha mulighet til å erverve flere våpen.

Kravet er at vedkommende må dokumentere et «meget kvalifisert behov». I disse

tilfellene må man se hen til hva jegeren allerede innehar av jaktvåpen samt hans

behov for ytterligere våpen av den type det søkes tillatelses til. Såfremt jegeren

innehar våpen vedkommende ikke lenger har behov for, eller de anses som

utrangerte, vil jegeren eventuelt måtte gi fra seg disse på en eller annen måte, evt. at

de destrueres eller plomberes, for å kunne erverve ytterligere våpen. Den fastsatte

bestemmelsen vil imidlertid ikke hindre jegere i å erverve våpen de har behov for til

å utøve den jakten de ønsker. Det er imidlertid et klart mål at selv en dreven jeger

ikke bør inneha flere våpen enn hans jegeraktivitet tilsier………………………»

 

Dette bryter ikke slik jeg ser det med lovens ordlyd eller formål:

§ 7. Den som vil kjøpe eller på annen måte erverve skytevåpen eller våpendeler, må ha tillatelse fra politimesteren.

 

Tillatelse gis av politimesteren på søkerens bosted eller - hvis søkeren ikke har bopel i riket - av politimesteren på oppholdsstedet.

 

Tillatelse kan bare gis edruelige og pålitelige personer som har behov eller annen rimelig grunn for å ha skytevåpen, og som ikke av særlige grunner kan ansees som uskikket til det.

 

Tillatelse kan ikke gis til person under 18 år. Unntak kan i særskilte tilfeller gjøres for person under 18 år men over 16 år, der våpen kan oppbevares av verge eller annen person som fyller de alminnelige krav til tillatelse. Tillatelse til å erverve revolver eller pistol eller til deler av slike våpen gis ikke til personer under 21 år. Kongen kan også fastsette høyere aldersgrense for andre arter skytevåpen og våpendeler, likevel ikke over 21 år. Erverves skytevåpen eller våpendeler ved arv, kan vedkommende politimester dispensere fra aldersgrensebestemmelsene på de vilkår han finner nødvendig i hvert enkelt tilfelle.

 

Søknad fra umyndig må være tiltrådt av verge.

 

Kongen kan gi forskrifter om skytterorganisasjoners og andre juridiske personer erverv av skytevåpen og våpendeler.

 

Det samme gjelder for håndvåpen hvor det i rundskriv er fastslått at konkurranseskyttere skal kunne erverve reservevåpen i de grener de kan bekrefte nødvendig aktivitet i. Utover dette går det fortsatt på behovsvurdering.

 

Hvis du leser loven slik at du skal kunne få innvilget alt av våpensøknader, leser du den annerledes enn meg.

 

En annen god ting med den nye forskriften og medfølgende rundskriv er at det nå er mulig med utlån av håndvåpen...

Link to comment
Share on other sites

I realiteten har Politidirektoratet laget en ny lov. Dvs. at Justisdepartementet har satt Stortinget til side og satt seg over Stortinget og gjort seg selv til lovgivende makt.
PoD har helt sikkert vært sentral i utarbeidelsen av forskriften, men JD har sitt på det tørre. De delegerte utarbeidelsen av detaljene til PoD og godkjente det som kom. Da har JD formelt sett laget forskriften.

 

Du er fremdeles ansvarlig byggherre selv om du har leid inn en elektriker til å legge nye kurser ;)

Link to comment
Share on other sites

Det er ikke uvanlig at direktorat eller tilsyn får ansvar for å lage en forskrift til eksisterende lov.

Min mangeårige erfaring med denne materien dreier seg om Oljedirektoratet, senere Petroleumstilsynet som var "eier" og utarbeidet forskrifter til de forskjellige lovene som omhandlet aktiviteten på norsk sokkel.

 

Imidlertid var dette "levende" forskrifter hvor bransjen (både arbeidsgivere og arbeidstakerorganisasjone) kunne komme med innspill når verden og og ikke minst de tekniske forutsetningene forandret seg. Ikke direkte sammenlignbart kanskje, men dog.

Link to comment
Share on other sites

har ikke Politidirektoratet fullmakt til å lage forskrifter om.

En interessant ting som jeg snakket med to jurister om (en er politifullmektig, aktor, og en er byrettsdommer), de mente at at rundskriv fra PD IKKE er bindende for politimestrene! Stikk den.

 

 

K

Link to comment
Share on other sites

Et rundskriv er nok ikke nødvendigvis bindende for etaten det er utarbeidet for, men vil nok legge sterke føringer for behandling av de aktuelle sakene. Dersom enkelte skulle få det for seg at de skulle gå langt utover de tolkninger som rundskrivet legger opp til, vil nok likevel rundskrivet ha stor betydning ved en eventuell klagesak. Så selv om det ikke er direkt bindende vil det være sterkt førende for den forvaltningsmessige behandlingen av saker etter nevnte rundskriv. Et rundskriv vil aldri bli en tung rettskilde, men vil likevel tillegges en god del reell betydning gjennom at vi har klageadgang i forhold til evnetuelle avslag. Og hvem behandler klagen.....?

Link to comment
Share on other sites

har ikke Politidirektoratet fullmakt til å lage forskrifter om.

En interessant ting som jeg snakket med to jurister om (en er politifullmektig, aktor, og en er byrettsdommer), de mente at at rundskriv fra PD IKKE er bindende for politimestrene! Stikk den.

 

 

K

Kan du få det skriftelig?

I så fall vil jeg SVÆÆÆÆRT gjerne ha en kopi!

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...