Jump to content

Gaupejakt i Sogn


vest

Recommended Posts

I dagens Sogn Avis (papirutgåva) går leiaren i eit lokalt beite og sankelag i Luster ut og krev at staten må hjelpe til med å jakte gaupe. Han er redd gaupestamma kjem til å eksplodere om ikkje noko blir gjort. Han seier at det prinsippielt er eit offentleg ansvar.

 

No er eg ikkje tilhengar av slik kravmentalitet uten at dei sjølve har gjort noko , eller lagt forholda til rette for at andre kan få jakte. Forholda for gaupejakt på vestlandet er rett nok vanskelege med tanke på topografi ,men det blir ikkje felt dyr om dei ikkje blir jakta på.

Så her bør det vera rom for folk som vil jakte gaupe. Ta kontakt med grunneigarar o.l. så får de forhåpentligvis jakta så mykje de vil. I tillegg vil dette ikkje kosta skattebetalarane ei krone i utgifter. Jakt utført av det offentleg er jo ikkje akkurat gratis.

 

Korleis hadde forresten gaupejegerar andre stader i landet reagert om grunneigarane hadde gått ut og sagt at dei ville det offentlege skulle felle gaupene fordi dette prinsippielt var eit offentleg ansvar?

Link to comment
Share on other sites

Dette er gale! Som sogning og jeger blir eg direkte flau. Det er ikkje meir enn eit halvt år sidan Sogn Avis også hadde ein heil artikkelserie om ein rev (!) som hadde spesialisert seg på å ta lam på innmarksbeite på våren/forsommaren. Også her stod fortvilte bønder fram og bad om hjelp!

 

Kan dei ikkje for p... legge ut åte og kome seg ut i gluggen sjølve, om ikkje dei får jegerhjelp? Eller er all anna jakt enn på hjorten uinteressant, og noko staten skal besørge.

 

Blir heilt matt...

Link to comment
Share on other sites

Leiaren i det aktuelle beite og sankelaget i Luster sin utalelse har eg stor forståelse for. Me har ingen erfaring med gaupejakt og topografien er ikkje på jegrane si siden. Det er og langt til nokon som har hund som er trena til slik jakt. Når ein les om innsatsen som vert gjort med sporing av gaupa rundt om i landet ellers, som ofte etter vegar som går på kryss og tvers. I det aktuelle området så er det ein veg i dalbotnen og ellers bratte fjellsider opp til snaufjellet. Korleis skal ein klare å slå ring om slike områder?

Det er fleire som har åte liggande ute etter både rev, jerv og gaupe. Reven klarer dei å skyte dei andre går ikkje på åteplassen.

 

Det råvdyret som har vore mest plagsomt tidlegare er jerven. Sjølv om mange har prøvd seg så er det berre eit fåtall som har lykkast å skyte jerv (meiner det er 3 stk.). Kor mange SNO har teke ut på si jakt er eg ikkje sikker på. Men det eg veit er at SNO har moglegheit til meir effektiv jakt, dei kan bruke snøskutrar og helikopter til å spore opp jerven. Det hadde kansje vore meir effektivt på gaupa også?

Link to comment
Share on other sites

Det blei teke ut 11 jerv i Sogn sist sesong. Når det gjeld scooterbruk på gaupe: Viss det er for bratt til å gå/jakte/ringe så må det vel vere for bratt til å køyre scooter og..?

 

Eg trur det går meir på manglande tradisjonar, kunnskap og interesse for predatorjakt i Sogn og Fjordane. Her er det berre matviltet som gjeld.

Link to comment
Share on other sites

Det råvdyret som har vore mest plagsomt tidlegare er jerven. Sjølv om mange har prøvd seg så er det berre eit fåtall som har lykkast å skyte jerv (meiner det er 3 stk.). Kor mange SNO har teke ut på si jakt er eg ikkje sikker på.

 

Forrige året reduserte vel DN jervekvota i region 1 etter klage fra "Fellesaksjonen for Ulv", med begrunnelse om at kvota sannsynligvis var høyere enn jervestammen i det aktuelle området. Etter avslutta jakt uten felling gikk SNO inn og tok ut ett dyr mer enn den opprinnelige kvota, etter fortløpende skadefellingstillatelser fra DN.

 

Angående å ringe inn områder i Sogn så er jeg rimelig dårlig kjent med geografien, men tør nesten garantere at gaupa trekker ned i bygda på matsøk slik den gjør andre steder i landet. Mye av gaupene skytes i områder med landskap som ikke er ulik (men i mindre skala) vestlandsterrenget, men som regel når de har kommet ned i bygda og gått inn i hauger og skogsåser som ligger lettere tilgjengelig. Det som skjer er at de går ned på matsøk, dreper rådyr eller hjort, og blir liggende på kadaveret i et par dager. Det er da en har best sjans.

 

Derfor tror jeg dere burde satse på å finne områder som er litt lettere å jakte nede i bygda, som enklere kan skjæres av - og holde oppsikt med disse. Gaupa er jo ikke noe fjelldyr, den går etter maten og maten er nede i bygda, i form av rådyr og hjort.

 

Men det virker som om du har skjønt hovedutfordringa med gaupejakta. Det er ikke fra du har en sikker ring fram til felling, det er fra du ikke har spor frem til du har en sikker ring... Når du først har en sikker ring er jo løpet ofte kjørt, se bare de dyra som ble skutt her oppe i går. De lå på kadaver i en skogås på ca 500 mål nede i bygda, med åker på alle sider. Når ringen var sikker, var det egentlig bare et spørsmål om skyteferdigheter og at hunden klarte å presse gaupene ut av åsen.

 

Det skal også nevnes at det er spora jevnt før og i gaupejakta i dette området i flere år før man endelig lyktes, så det er en overdrivelse å si at det er lett, selv om den aktuelle jakta ble rimelig enkel. Det ligger noen liter med svette bak hver av de tre gaupene.

Link to comment
Share on other sites

Når det gjeld scooterbruk på gaupe: Viss det er for bratt til å gå/jakte/ringe så må det vel vere for bratt til å køyre scooter og..?

 

 

Med snøscooter så kan ein i mange tilfeller køyre slik at ein kjem inn i terrenget fra oppsida. Det er mykje lettare å gå ned enn opp, og ikkje minst mykje raskare.

Link to comment
Share on other sites

Det er klart at lokale jegerar manglar erfaring med slik jakt.men med ei slik holdning om at det først og fremst er det offentlege som må utøve jakta så kjem dei lokale aldri til å få erfaring.

Det går og an å få inn jegerar med erfaring som kan vera med å vise korleis dette skal gjerast.men då må grunneigarane syna ei litt meir åpen holdning.

 

I tillegg til topografien så er det nok mindre gaupebestand her enn andre stader der dei har lang jakterfaring med gaupe.

Eg for min del kunne gjerne vore med på å jakta gaupe for eksempel i Luster der det synes å vera ein bestand,men ein får nesten inntrykk av at er ein ikkje frå SNO så er ein ikkje velkomen.

 

Når det gjeld hundar så finns det folk i Hallingdal som har hundar med erfaring på gaupe. Så finns det vilje hos grunneigarane så finns det mogelegheiter.men felling av gaupe er det uansett ingen som kan garantera.

Link to comment
Share on other sites

En trenger ikke 40 mann for å jakte gaupe. Hvis en gjeng interesserte organiserer seg over et større område med grunneiertillatelser og enes om å spore hver sine områder for å finne spor, og at man ved sporfunn kan møtes for å ringe inn og jakte, kan det være nøkkelen for å bygge erfaring.

 

Det kan kanskje høres ut som om gaupejakta er stor i Trøndelag f.eks, men i realiteten er det en liten prosent av jegerne som jakter gaupe, og relativt få gaupejaktlag. I mange kvoteområder er det bare ett jaktlag, i de fleste er det to-tre. Gjerne er det en "kjerne" (hundeførere osv) fra de større jaktlagene som assisterer i andre områder ved sporfunn.

 

Fordelen dere har er at dere kan konsentrere dere om perioder med gode sporingsforhold. Her oppe er en som regel avhengig av å holde koken de første dagene. I det kvoteområdet jeg jakter (mest) trengs det som regel 1-5 dager med ok sporingsforhold for å fylle kvoten, og dess mer gaupe det er dess raskere går det (og dess flere jaktlag dukker opp). I år tok det tre dager, og da har det laget som historisk sett har vært mest effektivt kun skutt ei av fem gauper, og det er jaktet/sporet i kanskje 10% av kvoteområdet.

 

En annen viktig brikke er å få folk til å forstå at de må rapportere inn synsobservasjoner og sporfunn til jaktlaget - umiddelbart. Og måten å gjøre det på, er at dere får organisert et jaktlag som lykkes minst en gang med jakta.

Link to comment
Share on other sites

det sankelaget som uttalte seg i sogn avis ringte i vår, det var observert rev i saueflokken. 2 tima etter var hiet oppspora og kvalpane tatt, tok 28 revekvalpar i 3 forskjellige kommunar i 2oo9, så dei bøndene som tek kontakt får hjelp.

Bonden var litt feisitert i avisa når det jalt kor jegrane kom fra, eg har sjøv russisk støver som alt har hatt gaupelos her i kommunen, det er hundar som er dugande på gaupe i jostedal, luster,hafslo og ein ung karlenar i sogndal,so dei slepp reisa til østlandet for å henta hjelp.

for jegrar som vil vere med på rev og gaupejakt so send pm eg brukar russisk støver og har fulle huset av tysk jakterrier.

www.jakt.nl

Link to comment
Share on other sites

Nei ikkje såvidt eg veit.Det er visst berre i Luster at dei meiner å kunne sei at det har vore yngling.Er usikker på om dette er offisiellt. Gaupe kan vandre langt det stemmer, er det ikkje i Nord Norge det er påvist lengste vandringen av gaupe i verden? Hugsar ikkje antal kilometer ,men andre har kanskje desse tala.

 

Når ein er inne på vandring så vart skoten ei jerv på halvøya mellom Luster og Årdal som kom heilt frå Lierne Trøndelag :shock:

Link to comment
Share on other sites

Ja eg kjenner til det,men eg lurte på om det er komen med på bestandskart frå DN. Har forresten snakka ein del med eldre folk og lest litt om temaet,men Gaupa har såvidt eg forstår aldri vore spesiellt utbreidd på Vestlandet. Dette i motsetning til dei 3 andre store rovdyra. No er det jo dei siste tiåra auka på med hjort, og bestanden av gaupe ellers i landet har auka så då er det vel ikkje så unormalt med auke også her.

 

Har forresten prøvd å spore opp tidlegare fellingar av gaupe her i fylket ,men utanom den i Stryn i fjor så har eg berre høyrt om ei felling i Årdal eller Luster for mellom 30 og 35 år sidan. Er det nokon som har meir info om denne eller tidlegare fellingar? Om ein ser vekk frå mangelen på rådyr(med få unntak) så er det egentlig rart at det ikkje er meir gaupe her. Gaupa likar jo ulendt og bratt terreng slik som her.

 

Kan ta med ei litt spesiellt historie; I 1993 eller 94 så var forrige lensmann i Lærdal på skitur på Aurlandsfjellet i januar månad.På toppen av Jernhetta ca 1420moh,eg trur det var der, så gjekk han rett på ei gaupe som låg og solte seg.

Dette er i snaufjellet langt ifrå skog så han fekk seg litt av eit sjokk.Ingen kunne vel tenka seg å treffa på gaupe der :shock: Så gaupe kan ein treffe på over alt. Forresten så observerte årdalspolitiet som var på tur ei gaupe som kryssa Erismarki, altså riksvegen i Lærdal tidleg ein morgon i haust. Så gaupe kan ein treffa over alt .

Link to comment
Share on other sites

I boka gaupejeger av John S. Opdahl er det eit kart med oversikt over gaupas utbredelse i ulike tidsperioder og då er Sogn og Fjordane iallefall avmerka med gaupebestand i 1850. Kun Sør-Vestlandet som er gaupefritt og lengst i nord.

 

Meiner eg har hørt at den fellinga du refererer til i Luster var i 1976. Og ellers er det vel observerte gaupe med unger fleire plasser i fylket.

Link to comment
Share on other sites

Som naturbruker ønsker jeg gaupa velkommen til Sogn & Fjordane, og det tror jeg mange andre naturbrukerne er helt enige i.

Hvis saueeierne her gir like mye blaffen i dyra sine som de gjør den dag i dag, da kan det nok gå mot slutten for denne hobbyen for enkelte.

 

Vi har pr i dag en fauna bestående av forsvarsløs sau, halvtam hjort og skabbrev- Og som jeg sa til lokalavisa, naturen vår er mer kjedelig enn ei tom ølflaske.

Link to comment
Share on other sites

Da bor du dessverre på feil plass i landet Hjortefot :wink: Fordi: I region 1. (Vest Agder - Rogaland - Hordaland og Sogn og Fjordane) Skal det i følge statlig politikk ikke være ynglende individ av de 4 store. Bakgrunnen for dette vet alle - beitedyr.

 

Tror ikke dette forvaltningsmålet blir endret med det første. Er selv "naturbruker" men jeg føler naturen her Vest er langt mer interessant enn en tom ølflaske. Om "rovdyr- savnet" mitt blir for stort tar jeg bare en tur østpå...

Link to comment
Share on other sites

Hvorfor skal en hobby hindre artsmangfoldet?

 

Det kan jo hende at oppvoksende generasjon tar til vettet :D

Til og med statlig politikk kan endres.

 

 

Geiter og hjorten beiter ned vegetasjon, så kulturlandskap kan man ha uten sau også.

 

Nå tenker jeg på sogn & fjordane, -med en natur som skapt for de store rovdyrene.

Link to comment
Share on other sites

Det er visst berre i Luster at dei meiner å kunne sei at det har vore yngling.Er usikker på om dette er offisiellt.

 

Meiner det er offisielt. Om eg ikje hugsar feil så vart det stadfesta av viltoppsynet i kommunen.

 

 

eg spora på dei i 2 dagar og fekk dei på fote med ein finsk støver,var aleine,ringte halve bygda men ingen kunne komme, jaktoppsynet var på plassen 2 tima etter og fann 2 leger og spora 2 gauper ut av området,finnen blei ikkje slept grunna eg var aleine og det er håplaust utan postrekke, ynglinga blei godkjent etter strengaste ktiteriar, lverte inn møkk fra begge dyra.

 

har vore ute i 2 dg no utan å finne spor,trur gaupa held seg i vinerbeite til hjorten, skulle hatt fastare snø, tongt som f... å gå

nye sjansar til helga

Link to comment
Share on other sites

Som naturbruker ønsker jeg gaupa velkommen til Sogn & Fjordane, og det tror jeg mange andre naturbrukerne er helt enige i.

Hvis saueeierne her gir like mye blaffen i dyra sine som de gjør den dag i dag, da kan det nok gå mot slutten for denne hobbyen for enkelte.

 

Vi har pr i dag en fauna bestående av forsvarsløs sau, halvtam hjort og skabbrev- Og som jeg sa til lokalavisa, naturen vår er mer kjedelig enn ei tom ølflaske.

 

at det går an og ha eit sånt meiningslaust og trangsynt blikk over sauehold og bønder, ka hadde detta fylket vært uten bønder og sau, du kan jo ikkje kritsere bønders syn på rovdyr når du sjølv tydligvis har eit like dårligt om ikkje verre syn på sau, skabb rev og halv tamm hjort, ka vill du egentligt ha her i fylket, alt e jo berre ræva etter di meining. Du skal få eit tips flytt til alaska der e alt som du vill ha det og ikkje ein jævla sau, pluss at vi som til nøden kan ha både sau og litt gaupe slepp og høyre på sutringa di,

ps. kjøp ein six pack so har du meir og gå på. 8)

Link to comment
Share on other sites

ka hadde detta fylket vært uten bønder og sau

 

Er det bare bønder og sauer i sogn og fjordane :?:

 

Ikke vet jeg, men jeg tror ikke det er så mangen som lever av sauehold i Hordaland hvor jeg bor lenger.

Her er det også bestemt at store rovdyr ikke har livets rett.

 

Jeg tror hjortefot har rett i at kommende generasjoner kommer til og forandre på loverket vedr store rovdyr.

Link to comment
Share on other sites

Det går an å bruke rovbasen til direktoratet som en pekepinn på hvor en kan forvente å finne gaupe. Erfaringsmessig er det vanskelig å få godkjent dokumentasjon på rovdyrtatt bufè i områder der SNO ikke forventer at rovdyra finnes, men jeg ser det er registrert en del tilfeller, og det er en klar tendens (selv om de fleste tilfellene er vurdert som "antatt" eller "usikker") i favør av området vest for Sogndal...

 

Det betyr selvsagt ikke at at gaupa har mest tilhold der, det kan like godt skyldes at det er lettere å finne kadaver i dette området, at det er større tilsynsfrekvens, at det er flere turgåere som holder et våkent øye osv. osv...

Link to comment
Share on other sites

Som aktiv jeger i eit rikt saueområde so har eg funne litt for mykje sundrevne sauer i jakta, seinast i haust so gjekk eit lam halvt daut med halsen full av betennelse,kjente rotelukt på fleire meter, lammet blei avliva og det blei bekrefta bitt fra ung gaupe i halsen.

"hjortefot" kan godt komme te indre sogn og bli med på revejakt (hijakt) i mai/juni og bære sundrevne lam heim til bøndene so hadde du kansje oppdaga att det e vel mykje rovdyr i norsk fauna,hadde vore ok å vist kor mykje hjort gaupa og jerven tek i avsidesliggande fjellsider eks fra Årdal til Urnes eller Hella til Fjærland. det er område som ikkje er framkommelig for folk på vinterstid.

fekk forresten tlf om ferske gaupespor i kveld fra ytre sogn, den bonden kan tuska etter gaupa sjølv for han nektar all bruk av hund på hjort og småvilt, tillet berre hund på gaupa,

Link to comment
Share on other sites

 

at det går an og ha eit sånt meiningslaust og trangsynt blikk over sauehold og bønder, ka hadde detta fylket vært uten bønder og sau, du kan jo ikkje kritsere bønders syn på rovdyr når du sjølv tydligvis har eit like dårligt om ikkje verre syn på sau, skabb rev og halv tamm hjort, ka vill du egentligt ha her i fylket, alt e jo berre ræva etter di meining. Du skal få eit tips flytt til alaska der e alt som du vill ha det og ikkje ein jævla sau, pluss at vi som til nøden kan ha både sau og litt gaupe slepp og høyre på sutringa di,

ps. kjøp ein six pack so har du meir og gå på. 8)

 

off-topic

 

Meiningslaust og trangsynt blikk sier du?

 

Hva dette fylket hadde vært uten bønder og sau er umulig å gjette seg fram til, muligens arbeidsledighet, eller eventuellt og mer sannsynlig nyskapning, næringsliv og innovasjon. Da måtte man tenkt nytt og skape arbeidsplasser og nisjer framfor å bli fødd på tilskudd. Hvis man ser realistisk på det så er mye av Sogn & Fjordane fortsatt på 60-tallet, de tidene da det var stort å ha tjue vinterfora sauer. Folk må komme seg ut av båsen og tenke nytt.

 

On-topic

Du spør hva jeg ønsker her i fylket.

 

Det er en viltbestand og et artsmangfold som er stabilt og bærekraftig. Hjortestammen har godt av predatorer på fire bein også. Hvorfor skal ikke naturbrukere og friluftsinteresserte i Sogn & Fjordane ha samme muligheten som tilsvarende gruppe øst for fjellet?

Jeg jakter rev og andre rovdyr som vi har et bra overskudd av. For et par å siden tok vi ut en bråte med rev som tok lam på innmark. Når husdyra ikke får gå i fred på innmark må noe gjøres, enten det er rev, ørn eller gaupe som er synderen. Der er vi sikkert enige. :D

Link to comment
Share on other sites

blei lammet flådd og sjekka om muligens bittskadder i halsregion, eller bakparten med tanke på hund, SNO brukar som regel å skulde på rev for da får ikkje bonden erstattning, tvilar på at reven klarar å dra eit stort lam i motbakke, i mai/juni so er alle lamma som me finn i eller ved hi altid delt i 2-3 deler

Link to comment
Share on other sites

Beklager litt OT her. Men ser ut til at hjortejakta er hellig i Sogn og Fjordane også. Leste at bønder fikk fellingtillatelte på rev (i fredningstida) fordi den hadde tatt sau, dette skjedde også i Møre og Romsdal.

Når en spør de samme bøndene om å få jakte rev, er svaret: jada, men vent til hjortejakta er over. Dvs til 23 Desember. Hvis dette er holdningen bør de tåle å miste sauer også, eller tilate jakt på rev høsten også.

Link to comment
Share on other sites

blei lammet flådd og sjekka om muligens bittskadder i halsregion, eller bakparten med tanke på hund

 

Lammet blei flådd ja, var ikke tilstede da eksperten foretok "obduksjon", mener skaden var som du ser i buken og halen var revet ut.

 

Jeg har mine tvil om at en rev klarer å dra et slik tung sak såpass langt i motbakke

(jeg kan sikkert få tak i rapport eller få mer detaljer dersom noen ønsker det)

 

 

Dette skjedde få dager etter at en jerv blei observert i nabodalen.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...