Jump to content

Erverve pipe eller pipeemne - Hvordan var det nå igjen?


Lindskog

Recommended Posts

Må nok innrømme at jeg (for en gangs skyld :winke1: ) ikke er helt sikker her, og da er det jo fint å kunne spørre om hjelp.

 

Tenkte jeg skulle handle pipeemne® til revolver. Revolver er i .357, det skal også emne være, altså samme kaliber.

 

Våpenforskriften § 22, Erverv av pipe og glidestykke, sier følgende:

 

Hos autorisert våpenhandler kan innehaver av våpenkort uten politimesterens tillatelse erverve geværpipe, revolverpipe og pistolpipe kamret for samme kaliber som den som skal skiftes ut, mot å fremvise våpenkort og legitimasjon

 

Altså bare å handle. Pipeemner er jo ikke kamret, og revoverpiper blir jo ikke kamret heller, men jeg regner at hvis jeg kan erverve kamret pipe i likt kaliber uten å måtte søke kan jeg også erverve ukamret emne.

 

Grunnen til at jeg spør er at jeg har hørt (altså rykter, ikke fått bekreftet) at blant andre Midway har begynt å kreve godkjent ervervstillatelse for kjøp av pipeemner. Dette kan jeg ikke se noe belegg for. Jeg har hørt fra flere at det visstnok skulle være en endring til det strengere enten nettopp iverksatt eller på gang, men jeg kan ikke finne bevis på det heller.

 

Jeg har selvsagt googlet litt, og fant tilfeldigvis denne: http://www.advokatforeningen.no/_/Forsi ... ng-av-lop/

 

Det er en høringsuttalelse fra Advokatforeningen til Endring i Våpenforskriften ang. registrering av løp, men jeg har ikke klart å finne noe som tyder på en endring noen andre steder. Som sakens bakgrunn oppgis at:

 

Justisdepartementet har foreslått endring i forskrift 25. juni 2009 nr. 904 om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon mv. (våpenforskriften). Forslaget innebærer at den som ønsker å beholde gammel pipe etter kjøp av ny kan gjøre det uten å søke særskilt om erverv av registreringspliktig våpendel. Det gjøres ikke unntak fra registreringsplikt.

 

Dette ser jo ut til å være en oppmykning av hva jeg har forstått gjelder. Skjønt, når jeg leser i våpenforskriften har jeg ikke klart å finne noe sted hvor det nevnes at gammel pipe ikke kan beholdes ved bytte til ny pipe i samme kaliber.

 

Noen som har lyst til å forklare dette for meg? Ammetåka har lagt seg tjukk i huset for tiden, så hvis det er noe åpenbart jeg har gått glipp av så bruker jeg det som unnskyldning.

Link to comment
Share on other sites

Rundskrivet forteller onkel og tante - og alle oss andre - hvordan forskriften skal forstås. Den omtaler egentlig hele problemstillingen greit, så her er det aktuelle kapitlet i fulltekst (jeg har markert viktige ord med rødt):

 

3.5.2.1 Erverv av geværpiper, pistol og revolverpiper , samt erverv av ombyggningssett for skytevåpen og erverv av glidestykket (sleiden/sluttstykket eller tilsvarende) til hel og halvautomatiske pistoler.

Etter forskriften § 22 kan innehaver av våpenkort erverve piper hos autorisert forhandler uten politimesterens tillatelse når pipen er kamret for samme kaliber som den pipen som skal skiftes ut, mot å fremvise våpenkort og legitimasjon. Ved distansesalg skal kopi av våpenkortet og legitimasjon vedlegges bestillingen, og forsendelsen skal skje rekommandert.

 

Bakgrunnen for regelen er at søknader om ervervstillatelse for geværpiper etter den tidligere rettstilstand rutinemessig ble innvilget. Geværpiper brukt til trening og konkurranse blir erfaringsmessig fort nedslitt.

 

Politidirektoratet er gjort kjent med at det er forskjellig praksis ved de enkelte politikamrene ved erverv av ombyggingssett for skytevåpen. Politidirektoratet viser til våpenloven § 2 og understreker at når slike ombyggingssett inneholder låskasse eller pipe, eventuelt innstikningspipe til skytevåpen som nevnt i § 5, kreves det politimesterens tillatelse etter § 7.

 

Politidirektoratet understreker videre at bestemmelsen i våpenforskriften § 22 om erverv av geværpipe uten politimesterens tillatelse, utelukkende gjelder ved utskifting av piper, m.a.o. piper som skiftes fordi de er slitt, ødelagt el. Bestemmelsen om utskifting av piper uten politimesterens tillatelse kommer derfor bare til anvendelse ved utskifting av identiske piper.

 

Bestemmelsen forutsetter således at utskiftingen ikke medfører en vesentlig endring av skytevåpenet. En slik vesentlig endring krever politimesterens tillatelse etter våpenloven § 8 tredje ledd. Det skal også søkes ervervstillatelse i de tilfelle man bytter til en pipe av et annet kaliber enn det som står oppført på våpenkortet. Likeledes må det søkes om politimesterens tillatelse dersom den gamle pipen ønskes beholdt.

 

Glidestykket (sleiden) på pistoler er definert som våpendel og således undergitt våpenlovens tillatelsessystem. Dette er gjort med hjemmel i våpenlovens § 2 annet ledd jf. våpenforskriften § 22. I de tilfelle rammestykket og sleiden har forskjellig våpennummer, Rundskriv 2009/009 Retningslinjer for politiets behandling av våpensaker Side 35 av 59 forutsettes begge våpennumrene ført opp på våpeninnehaverens våpenkort. I de tilfelle våpeninnehaver har flere sleider til samme rammestykke, forutsettes at det av våpenkortet fremgår hvor mange sleider vedkommende har.

 

Ved systemvåpen der låskasse og pipe har forskjellige våpennr., skal begge våpennumrene føres som våpendeler som henholdsvis låskasse og pipe i våpenregisteret.

 

Hele rundskrivet her

Link to comment
Share on other sites

Før kunne man kjøpe ny pipe ved å vise våpenkort. Man kunne også beholde den gamle pipa uten dikkedarer. I dag må man søke på ny pipe hvis man skal beholde den gamle. Hvis man IKKE skal beholde pipa, er det bare å levere jernet til børsemaker å få byttet uten papirtull. Det er i alle fall slik praksisen har vært på mitt kontor.

At f eks Midway krever godkjendt søknad for å selge pipe emne synes jeg ikke er noe merkelig ettersom man samtidig kan bestille med brosj i et kaliber man ikke har tilatelse for.

 

Men at det kan kalles en oppmyking, er jeg ikke helt enig i..for det var "likar før";-)

Link to comment
Share on other sites

Det er vel mest fordi piper er en av de vanskeligste delene å lage selv, og samtidig en av de delene som ødelegges ved plombering. Regfrie piper ville dermed gjort deletilgangen enklere for dem som vil ulovlig reaktivere et plombert skrapjern.

 

Ikke at det er vanskelig uansett altså, jeg tror nok ikke samfunnet ville blitt stort mere utrygt ved et eventuelt frislipp på piper, men slik er det nå en gang.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...