Jump to content

Justisdepartementet (JD) skiver i brev av 30.11.2009.


Hedmarkingen

Recommended Posts

Justisdepartementet (JD) skiver i brev av 30.11.2009, følgende:

 

"JD tar sikte på å nedsette et våpenlovutvalg som skal foreta en total gjennomgang av gjeldende våpenlovgivning og fremme forslag til ny våpenlov ( eller foreta nødvendige endringer i eksisterende våpenlovgivning) med bakgrunn i samfunnsutviklingen og fremtidige utfordringer.

 

Våpenorganisasjonene mv. inviteres samlet til å delta med to representanter i utvalget, herunder en representant for jegere, skytter- og samlerorganisasjonene og en representanter fra bransjen (våpenhandlere og børsemakere/tilvirkere)."

 

Brevet er undertegnet av Knut Fosli og Øivind Fredlund.

 

Her er utkastet til mandat fra JD:

 

Utvalget skal foreta en total gjennomgang av gjeldende våpenlovgivning og fremme forsalg til ny våpenlov (eller foreta nødvendige endringer i eksisterende våpenlovgivning) med bakgrunn i samfunnsutviklingen og fremtidige utfordringer. Forslag til lov (/lovendringer) skal legge vekt på forebyggende og trygghetsskapende tiltak, herunder tiltak som vil kunne forhindre ulovlig våpenbruk og medvirke til en bedre kontroll med sivile våpen. Utvalget skal særlig vurdere:

 

v Våpenlovens formål og virkemåte, forbud mot visse typer våpen og ammunisjon samt deaktivering av skytevåpen. Det skal bl.a. legges vekt på den raske teknologiutviklingen, slik at lovforslagene gjøres mest mulig teknologiuavhengige.

 

v Vilkår for å få tillatelse til å erverve og inneha skytevåpen og ammunisjon, herunder fysiske og juridiske personer. Det skal foretas en særlig vurdering av erverv og innehavelse av skytevåpen og ammunisjon til samling i et samfunnsperspektiv. Videre skal det vurderes behovet for å gjøre ervervstillatelsen tidsbegrenset, eventuelt med krav om fornying av tillatelsen til å inneha skytevåpen.

 

v Godkjenning av våpenorganisasjoner som gir grunnlag for erverv av skytevåpen og ammunisjon, samt muligheten for å pålegge frivillige organisasjoner plikter med hensyn til kontroll av medlemmenes omgang med skytevåpen, herunder i form av rapportering til myndighetene.

 

v Krav til oppbevaring, utlån, transport og forsendelse av skytevåpen og ammunisjon. Herunder om det bør etableres former for oppbevaring av skytevåpen utenfor private hjem, som for eksempel hos våpenorganisasjoner eller i offentlig regi.

 

v Våpenforvaltning i forbindelse med dødsfall eller der våpeneier blir innlagt på institusjon og ikke er i stand til å ivareta sine plikter som våpeneier.

 

v Tilbakekall av mv. av skytevåpen og ammunisjon.

 

v Handel, tilvirkning og reparasjon av skytevåpen og ammunisjon.

 

v Inn- og utførsel av skytevåpen og ammunisjon.

 

v Regler for sentralt våpenregister samt gebyrer og utgifter i våpensaker.

 

v Politiets kontroll med våpeneiere, våpenhandlerer og tilvirkere.

 

v Straffebestemmelser for overtredelse av våpenloven med forskrift. Forhold til annen lovgivning. (Straffeloven mv.)

 

Formålet med utredningen er å få en våpenlov tilpasset dagens situasjon og fremtidens utfordringer, bl.a. i forhold til kriminalitet og teknologiutvikling, samt å løfte viktige prinsipielle spørsmål fra forskriftsnivå til lovnivå.

 

--------

 

 

Dette forslaget er fullstendig uholdbart og vil i realiteten kunne resultere i et effektivt hinder for all bruk av våpen til jakt- og idrett i Norge. I tillegg vil det rent praktisk ikke være gjennomførbart, som følge av at det vil kreve svært store administrative og økonomiske ressurser å skulle administrere en tilstrekkelig trygg ekstern oppbevaring av det store antall våpen som i dag er i privat eie. Forslaget kan derfor ikke oppfattes som annet enn en indirekte og kamuflert måte for JD å sørge for avskaffing av våpen til bruk til lovlig jakt- og idrettslige aktiviteter.

Link to comment
Share on other sites

å sørge for avskaffing av våpen til bruk til lovlig jakt- og idrettslige aktiviteter.

du er vel ikke overrasket over dette?

 

siden de ikke kan forby alt av skytevåpen over natten, så strammer de inn litt etter litt, helt til folk ikke gidder mer å kvitter seg med våpnene.

 

en vakker dag kommer økser, hammere etc til å bli regulert som skytevåpen, merk mine ord.

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...