Jump to content

Endring i hundelovens paragraf 9,rammer jaktprøver/trening?


Guest

Recommended Posts

Stortinget:

 

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=57531

 

Endring i hundelovens paragraf 9... hva nå med jakthundprøver og jakthundtrening utenfor jaktiden(der hund lovlig kan brukes) for det konkrete viltet.

 

Slik jeg leser endringene er det etter endringen ikke lengre lovlig å slippe hund formål jakthundtrening i perioder det ikke er jakttid(med hund) på det konkrete viltet...da dette vil stride mot naturmangfoldsloven.

 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kld/dok/regpubl/prop/2012-2013/prop-161-l-20122013/7.html?id=728198

Link to comment
Share on other sites

Tror ikke det menes at det ikke lenger skal være tillatt med trening av jakt- og ettersøkshunder utenfor båndtvangstiden. Jeg kan i hvert fall ikke få meg til å lese at det er meningen at det skal innføres noe slikt forbud, hverken ut fra lovtekstene eller forslaget. Hensikten er vel mer å sikre at vilt, reir og hi ikke blir skadet under slik trening.

Link to comment
Share on other sites

@truls:

Eksempler slik jeg leser endringen vil det eksempelvis ]ikke være lovlig ved hundetrening:

- rådyr, å slippe løs på drevet hund før 25 september og etter 23 desember...

- "all" trening av hund på bjørn blir forbudt...

Link to comment
Share on other sites

Tja.

Etter å ha lest både den nye teksten og lovteksten det henvises til i naturmangfoldloven, har ikke jeg funnet noe som gjør at jeg våger å konkludere slik du gjør.

 

Det er vanskelig å se hva lovgiver mener. Men det er ikke umulig at hensikten er å unngå at f.eks. en rådyrkilling ikke blir sprengjaget av en topptrent beagle før killingen er i stand til å takle biffen. De tre ukene mellom 20. august og 10. september kan kanskje ha en del å si for rådyrkillingens utvikling. Ikke vet jeg.

 

Oppfatningen er kanskje en vag idé om at det de senere år er blitt mer vanlig med skarpere hunder og metoder med slipp av flere hunder samtidig som utsetter viltet for sterkere påkjenninger enn det som har vært tilfellet tidligere. Uansett - slik den nye teksten foreligger er det en åpenbar fare for at det kan blir brukt feil skjønn, og at vi i noen tid fremover kommer til å se rare saker i rettsapparatet før det utvikles en presedens det går an å leve med.

Link to comment
Share on other sites

@Truls: Enig at dette er "noe"uklart, dog hvis man ser på forarbeidene tror jeg man må legge til grunn min tolkning

 

@amarok: Svenskene har klare regler på dette og jeg leser endringene slik at dette også nå vil gjelde Norge

Link to comment
Share on other sites

http://jagareforbundet.se/jakten/jakttider/jakttid-for-enskilt-djur/?animalId=565&countyname=V" target="_blankärmlands län

Her ser dere et eksempel på hvordan det praktiseres i Sverige.Der er det forkjellige jakt og hundetreningstider som reguleres etter hundetype,viltart og vilket len man er i.Egentlig et bra og logisk system.Kunne være bra med noe lignende i Norge.

 

Det er jeg ikke enig med deg i. Hva skal vi med det?

Svenskene er gode på mye, men best på å byråkratisere og lage regler for alt mulig.

Hva er vitsen med å lage regler for noe som fungerer bra allerede? Takke meg til myndigheter som faktisk stoler på egen befolkning, heller enn et system der teoretikere skal avgjøre hvordan jaktutøvelsen best skal foregå. Jeg våger å påstå at jeg vet hva som er forsvarlig utøvelse av den jakten jeg driver med, og at jeg vet det minst like godt som de aller fleste som kan tenkes å ville tre nye regler ned over hodet på meg.

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

 

Tja... slik jeg leser samme dokument blir det relativt store endringer:

 

Utfordringen vil være forståelsen av § 15 første ledd som skal lyde:

Høsting og annet uttak av naturlig viltlevende dyr skal følge av lov eller vedtak med hjemmel i lov. Unødig skade og lidelse på viltlevende dyr og deres reir, bo eller hi skal unngås. Likeledes skal unødig jaging av viltlevende dyr unngås.

 

Å slippe "rådyrhund" 21 august for trening.... trolig brudd på § 15...osv osv...

Link to comment
Share on other sites

Etter høringsrunden påpekte daværende DN dette:

 

Direktoratet for naturforvaltning mener det må komme klart frem at lovendringen innebærer at lovforståelsen og rettstilstanden skal forstås på samme måte som etter den tidligere § 3 i viltloven, og uttaler bl.a.:

 

”Presiseringen vil bl.a. klargjøre at tidligere praksis for trening av jakthunder utenfor båndtvangstid videreføres, såfremt dette skjer innenfor rammene av aktsomhetsplikten i naturfangfoldloven § 6. Slik trening vil ikke bli ansett som unødig iht. den foreslåtte § 15, 1. ledd tredje setning. På den annen side vil eksempelvis trening av hund innenfor båndtvangstid kunne være unødig ut fra omstendighetene […] Trening av løs hund på bjørn som nettopp har forlatt hiet vil kunne være ”unødig” både innenfor og utenfor båndtvangstid. Tilsvarende vil trening av hund i viltets yngletid eller andre sårbare perioder, kunne være unødig ut fra omstendighetene.”

 

Og departementet svarer på denne måten:

 

Bestemmelsen vil ikke ramme virksomhet som ikke påvirker dyrelivets adferd, for eksempel å søke etter og observere dyreliv der dette ikke påvirker de aktuelle individers adferd. Dette er ikke ”jaging”. Videre er det etter forslaget bare ”unødig” jaging som rammes, altså ikke enhver form for jaging. Vurderingen av om en aktivitet innebærer unødig jaging må vurderes bl.a. ut fra dyrevelferdhensyn, vedkommendes behov for å gjennomføre den aktuelle aktiviteten og hvorvidt en mer skånsom fremgangsmåte kan benyttes. Som eksempel kan nevnes trening av hund for jakt- og ettersøksformål. Aktiviteten i seg selv vil ikke generelt rammes av bestemmelsen, men slik aktivitet i viltets yngletid eller andre sårbare perioder, kan innebære unødig jaging. Denne type trening må da gjennomføres på andre tidspunkter i stedet.

 

Med andre ord: Ingen praktisk endring. Trening av jakthunder utenfor båndtvangstiden tillates som tidligere, men slik trening UTENFOR lovlig periode blir nå i så fall presisert.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...