Jump to content

Wachtelhund lovlig på rådyr?:OFFISIELL definisjon fra DN


pow

Recommended Posts

Grunnet gnisninger mellom jegere i en bygd noen kolleger av meg bor i, ønsket jeg å finne ut hva som egentlig er lovlig bruk av støtende hunder. I dette tilfellet var det snakk om Wachtelhund etter rådyr.

Her på forumet og blant jegere verserer det veldig forskjellige oppfatninger om hva som er lovlig og ulovlig bruk av slike hunder. Et påstått brev fra DN blir brukt som "bevis" for lovligheten, mens andre mener det like godt kan være oppdiktet. Jegere jeg kjenner sier de ikke godtar lovligheten før håndfaste, konkrete bevis for dette kan legges frem. Jeg sendte et e-brev til Direktoratet for Naturforvaltning for å få definert reglene en gang for alle:

Jeg har snakket med mange de siste tiden om hva regelverket egentlig sier om bruk av for.eks Wachtelhund på rådyrjakt. Her i området har noen begynt å jakte med disse hundene etter rådyr, noe som har resultert i opphetet debatt om lovligheten og trusler om skyting av bikkjer under jakten

Jeg erfarer at det er full forvirring og uklarhet hva som egentlig er lov med hunder over 41cm i boghøyde ved jakt på hjortevilt.

Viltloven, kap.7

§ 22. Løs, på drevet halsende hund

"Bruk av løs, på drevet halsende hund er tillatt brukt under jakt på følgende viltarter: hjort, rådyr, gaupe, rødrev og hare, eller felling av gaupe. Boghøyde til løs, på drevet halsende hund som brukes under jakt på hjort og rådyr må ikke overstige 41 cm.

 

Bruk av løs, på drevet halsende hund under jakt på gaupe og rødrev, eller felling av gaupe er ikke tillatt i ordinær båndtvangstid. Under jakt på rådyr er bruk av løs, på drevet halsende hund tillatt fra og med 25. september og inntil jakttidens slutt."

 

Denne teksten er etter det er den eneste som regulerer hvilke hunder som kan brukes på rådyrjakt:

 

-Enkelte hevder at alle hunder uansett type over 41cm i boghøyde er ulovlig til rådyrjakt med henvisning til denne loven.

 

-Andre mener at en kortdrivende hund som f.eks Wachtelhund er lovlig uansett, så lenge den ikke gir noen form for lyd fra seg.

 

-En tredje gruppe mener lostiden er avgjørende for om en hundetype er lovlig til bruk på rådyr. De mener Wachtelhund er lovlig, så lenge den holder seg til ca et kvarter eller mindre i lostid.

 

 

 

 

 

Mange Wachtelhund-jegere bruker et påstått svar fra dere som definerer at Wachtelhund er lovlig. Referanser til hvem som har skrevet svaret, hvem som har mottatt svaret og når svaret ble sendt mangler:

 

Regelverket for bruk av støtende hund under jakt på hjortevilt.

 

Direktoratet for naturforvaltning (DN) viser til deres brev datert 28.08.04 med forespørsel om en orientering om hva lover og forskrifter tillater når det gjelder bruk av støtende (kortdrivende) hund under jakt på hjortevilt. I dette tilfelle er hunden av rasen Wachtelhund. Det er i Norge ikke fastsatt nærmere bestemmelser for bruk av støtende hund til jakt på rådyr eller annet hjortevilt. Dette betyr at støtende hunder tillates brukt under jakt på hjortevilt uten at det må foreligge dispensasjon. Bruk av støtende hund kan likevel være i konflikt med viltlovens § 19 som sier at jakt og fangst skal utøves på en slik måte at viltet ikke utsettes for unødige lidelser, og slik at det ikke oppstår fare for mennesker eller husdyr eller skade på eiendom. Bruk av støtende hunder som driver viltet med los over lang tid vil kunne drive viltet så hardt at det medfører unødig stress av viltet og dermed kommer i konflikt med viltlovens § 19. Det er derfor opp til eier av denne type hunder å vurdere om bruk av hunden kan komme i konflikt med § 19. DN viser i den forbindelse til viltlovens § 23 og forskrift om utøvelse av jakt og fangst § 22 som regulerer bruken av løs, på drevet halsende hund. Denne type hund er kun tillatt brukt på jakt på hjort, rådyr, hare, rødrev og gaupe, og boghøyden skal ikke overskride 41cm. Årsaken til at bruken av løs, på drevet halsende hund er regulert er at denne type hunder har normalt et mye lengre drev enn støtende hunder. Når det gjelder støtende hunder så vil lengden på et drev med los variere mellom raser og den enkelte hund. DN har likevel valgt å ikke forskriftsfeste en maksimal lengde på et drev med los, men i Sverige er det fastsatt forskrifter som definerer begrepet ”støtende hund” og det er angitt viltarter og jakttider når det gjelder bruk av slik hund. Den viktigste definisjonen er at slik hund ikke får drive med los eller forfølge viltet mer enn i høyst fem minutter. DN mener at dette er en regel som også norske eiere av støtende hunder bør rette seg etter. Wachtelhund er definert som en støtende kortdrivende hund som driver med los i noen minutter, men drevtiden kan være opp til 15 minutter. Regelverket tillater bruk av denne hunderasen, men eier må ta ansvar for at drevet ikke pågår i mer enn fem minutter."

 

 

 

Jakt på vilt med kortdrivende raser etter slikt vilt er en ukjent jaktform for meg og de fleste andre her på sørlandet, så lovligheten av slike jaktformer bør klareres for å unngå feiltolkninger av loven.

Personer med slike hunder ville tjene stort på en slik definering så de faktisk vet hva som er lovlig/ulovlig bruk av hunderasene

 

Jeg ber om at Direktoratet for Naturforvaltning gir en offisiell definering på hva som er lovlig og ulovlig bruk av hund over 41cm i boghøyde på hjort, rådyr, gaupe, rødrev og hare eller felling av gaupe.

 

Vennlig hilsen XXX

Link to comment
Share on other sites

Her er svaret jeg fikk:

Bruk av støtende hund under jakt på hjortevilt

Direktoratet for naturforvaltning (DN) viser til e-post datert 13.09.2010 med forespørsel om en

utdyping av gjeldende regleverk knytta til bruk av støtende (kortdrivende) hund under jakt på hjortevilt i Norge. I dette tilfelle er hunden av rasen Wachtelhund.

Gjeldende regelverk

Viltloven av 29.05.1981:

§ 19. (human jakt): ”Jakt og fangst skal utøves på slik måte at viltet ikke utsettes for unødige lidelser og slik at det ikke oppstår fare for mennesker eller husdyr eller skade på eiendom.”

§ 23. (bruk av hund under jakt): ”Bruk av løs, på drevet halsende hund er forbudt unntatt for jakt på hare, rødrev og gaupe. For jakt på andre arter kan direktoratet gi samtykke for det enkelte område.

Direktoratet fastsetter til hvilke tider jakt med hund etter første ledd kan foregå. Tidene kan settes forskjellig for ulike deler av landet og de kan gjelde bestemte hunderaser.

Det kan settes som vilkår for bruk av hund at jakten skjer på område av en bestemt minstestørrelse.”

Forskrift av 22.03.2002 om utøvelse av jakt, felling og fangst

§ 22. Løs, på drevet halsende hund: ”Bruk av løs, på drevet halsende hund er tillatt brukt under jakt på følgende viltarter: hjort, rådyr, gaupe, rødrev og hare, eller felling av gaupe. Boghøyde til løs, på drevet halsende hund som brukes under jakt på hjort og rådyr må ikke overstige 41 cm.

Bruk av løs, på drevet halsende hund under jakt på gaupe og rødrev, eller felling av gaupe er ikke tillatt i ordinær båndtvangstid. Under jakt på rådyr er bruk av løs, på drevet halsende hund tillatt fra og med 25. september og inntil jakttidens slutt.”

Direktoratets vurdering

Viltlovens § 19 er en overbyggende bestemmelse om at all jakt og fangst skal utøves på slik måte at viltet ikke utsettes for unødige lidelser og slik at det ikke oppstår fare for mennesker eller husdyr eller skade på eiendom. Denne bestemmelsen omfatter dermed alle former for bruk av løs hund under jakt. I tillegg gjelder hundeloven med tilhørende forskrifters bestemmelser om blant annet båndtvangsperiode med mer. Det er kun bruken av løs på drevet halsende hund som reguleres direkte gjennom gjeldende lov- og forskriftsverk. Når det gjelder begrepet ”løs på drevet halsende” knytter dette seg til hundens faktiske funksjonsmåte, og ikke hundens rasetilhørighet. En hund som har en funksjonsmåte som faller

inn under definisjonen løs på drevet halsende vil uavhengig av rasetilhørighet rammes av de begrensninger lovverket setter til bruken av slik hund.

Det er ikke fastsatt nærmere bestemmelser for bruk av støtende/kortdrivende hund til jakt på rådyr eller annet hjortevilt. Dette betyr at støtende hunder tillates brukt under jakt på hjortevilt uten at det må foreligge dispensasjon.

Bruk av støtende hund kan likevel være i konflikt med viltlovens § 19 som sier at jakt og fangst skal utøves på en slik måte at viltet ikke utsettes for unødige lidelser, og slik at det ikke oppstår fare for mennesker eller husdyr eller skade på eiendom. Bruk av støtende hunder som driver viltet med los over lang tid vil kunne drive viltet så hardt at det medfører unødig stress av viltet og dermed kommer i konflikt med viltlovens § 19. Det er opp til eier av denne type hunder å vurdere om bruk av hunden kan komme i konflikt med § 19.

Bruk av hunder som i utgangspunktet defineres som støtende/kortdrivende vil også kunne rammes av bestemmelsene i viltlovens § 23 og forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst § 22 som regulerer bruken av løs, på drevet halsende hund. Denne type hund er kun tillatt brukt på jakt på hare, rødrev og gaupe. Hunder med slik funksjonsmåte som har en boghøyden på maksimalt 41cm kan i tillegg brukes under jakt på rådyr og hjort. Årsaken til at bruken av løs, på drevet halsende hund er regulert er at denne type hunder har normalt et mye lengre drev enn støtende hunder.

Når det gjelder støtende hunder så vil lengden på et drev med los variere mellom raser og den enkelte hund. I praksis er det lengden på drevtid som avgjør om en hund en kortdrivende eller løs, på drevet halsende. DN har likevel valgt å ikke forskriftsfeste en maksimal lengde på et drev med los. Basert på tidlige uttalelser fra DN fastholder vi tidligere kommuniserte definisjon om at grensen mellom kortdrivende og løs på drevet halsende hunder er drevtider på 5 minutter. Dette vil si at dersom en hund som i utgangspunktet er støtende/kortdrivende har drevtider som overskrider 5 minutter vil den aktuelle hunden i et slikt drev falle inn under definisjonen løs på drevet halsende.

DN vil påpeke at det er den enkelte hundens forventede/normale drevtid som må vektlegges under vurdering av om en hund er kortdrivende eller løs, på drevet halsende. DN vil understreke at eier/fører av hunderaser som i utgangspunktet er løs på drevet halsende må utvise særskilt aktsomhet under jakt på arter hvor bruk av slik hund ikke tillates, men hvor den aktuelle hunden har antatt kort drevtid.

En Wachtelhund med rasetypisk funksjonsmåte er en støtende/kortdrivende hund som driver med los i noen få minutter. Innenfor rasestandarden godtas hunder med mankehøyde 45 – 54 cm. Regelverket tillater bruk av denne hunderasen under jakt i Norge, men eier må ta ansvar for at drevet ikke pågår i mer enn fem minutter. Hvis det er tilfellet vil hunden falle innunder definisjonen løs, på drevet halsende og vil da være forbudt til hjort og rådyr siden mankehøyden overstiger 41 cm, jf forskriftens § 22. DN vil også presisere at grunneier kan sette egne bestemmelser for utøvelsen av jakt på sin eiendom som blant annet ytterligere restriksjoner til bruk av hund utover de bestemmelser som er gitt i lover og forskrifter.

Med hilsen

Direktoratet for naturforvaltning

 

Roar Skuterud e.f. Tonje Stubsjøen Kvaløy

seksjonssjef

Link to comment
Share on other sites

Veldig grei avklaring det der; max 5 minutter los synes jeg er nok. Da blir det opp til hundefører/-eier å jage inn hunden, eller ha slik dressur på den, at drevet avsluttes etter max 5 minutter.

 

Noe man ellers må tenke på er at om rådyret drar rett ut (noe de oftest gjør med en rask hund i hælene), så kan losdyr og bikkje lett komme minst 2 kilometer avgårde innen 5 minutter har gått. Det finnes ikke den hund i verden som lar seg innkalle fra los på 2 kilometers avstand, den vil rett og slett ikke høre hundefører.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...