Jump to content

Samleartikkel "Lover og regler"?


mS

Recommended Posts

Stadig vekk dukker de samme spørsmålene opp her inne: 1+1 eller 2+1 i hagla?, kan jeg skyte leirduer på jordet?, kan jeg skyte ender fra jolla?, kan jeg arve kragen til bestefar?, holder det å låse in sluttstykket? Etc.

 

Poenget med denne tråden er å samle opp de ”vanligste” spørsmålene og tilhørende svar, med kildehenvisninger til offisielle kilder (lovverk, forskrifter, svar fra POD/DN, politivedtekter, rundskriv etc.). Planen er å oppdatere 1. inlegget etterhvert som spørsmål, svar og rettelser kommer inn og så, når tråden har vokst seg god og fet, renskrive og lage en artikkel som (kanskje?) kan få plass på poratlen. Jeg sitter ikke på den nødvedige kunnskap inne alle felt, men ett samlet Kammeret bør få til det meste. Mye er sikkert besvart allerede, og venter bare på å samles.

 

Forslag til kategorier:

Våpen:

- erverv

- ombygging

- innførsel/utførsel

- transport

- oppbevaring

- atikke våpen

- avheding/destruksjon/plombering

 

Jakt:

småvilt:

- magasinbegrensniger

- ammunisjon

- jakt på fjord/sjø

 

storvilt:

- magasinbegrensniger

- ammunisjon

- skyteprøve

- natt/kveld/måneskinn

- ettersøk

 

annet:

- seljakt

- fellefagst

- gjeddeskyting

 

Trening/konkuranse/morroskyting:

Hvor kan jeg skyte?

- privat grunn

- offentlig område (hav/fjord f.eks)

- skytebaner

- når og med hva?

 

 

 

Linker:

Våpeloven (Lov om skytevåpen og ammunisjon m.v.)

 

Våpenforskriften (Forskrift om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon mv.)

 

Rudskriv til våpenforskrift(POD)

 

Viltloven (Lov om jakt og fangst av vilt)

 

Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst

 

veiledning til 'Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst' fra DN(2008)

 

Forskrift om forvaltning av sel på norskekysten

Edited by Guest
Link to comment
Share on other sites

Legger delbidragene i egen post før de redigeres inn i 1.posten, som en slags peer review og kvalitetsikring.

 

Hvor mange skudd kan jeg lade hagla med på jakt?

 

Dette reguleres av Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst som sier :

§ 15. Våpen under jakt og felling:

”[...] Til jakt og felling er bruk av hagle for mer enn to skudd forbudt.”

 

Direktoratet for Naturforvaltning har laget en veiledning til forskriften som sier:

"Under jakt og felling med haglevåpen er det ikke tillatt med mer enn to skudd, det

vil si ett i magasinet og ett i kammeret. Dette betyr at det må settes magasinsperre

på magasinhagler/pumpehagler før de er lovlige under jakt og felling. Dette må

gjøres på en slik måte at det ikke kan fjernes ved et enkelt håndgrep."

 

Dette medfører at om haglen din kan lades med mer enn 2 skudd må den sperres eller ”plomberes” slik at dette ikke lenger er mulig. I pumpehagler og halvaotomatiske hagler med ”rørmagasin” gjøres dette enkelt ved at magasinet demonteres og en ’pinne’ (f.eks ”elektrikerrør”) av passe lengde legges inne i magasinfjæren. Når denne er montert skal det bare være mulig å få plass til ett skudd i magasinet, det lønner seg å begynne med litt for lang ’pinne’ og heller sage av litt mer om nødvendig for kirkefri fuksjoering. Denne løsningen vil og tilfredsstille tolknigen om ” ikke kan fjernes ved et enkelt håndgrep” da magasinet må demonteres for å fjerne magasinsperren. Eksempel på løsning som ikke vil tilfredstille dette vil være å fylle magasinet med klikkpatroner eller tomhylser.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Sakset fra vigemutterens innlegg her

Oppbevarig av luftvåpen:

Hva er registreringspliktigt:
§ 23. Erverv av luft- og fjærvåpen

 

Våpenloven § 29 første og annet ledd om 18-års aldersgrense gjelder tilsvarende ved overlatelse av luft- og fjærvåpen, herunder luftvåpen drevet med gass, paintballvåpen og air soft gun. Politimesteren kan gi dispensasjon fra 18-årskravet på de vilkår som fremgår av § 10 annet og tredje ledd.

 

Det er forbudt uten politimesterens tillatelse å erverve, eie eller inneha luft- og fjærvåpen, herunder luftvåpen drevet med gass, som har grovere kaliber enn 4,5 mm. Kravet om ervervstillatelse gjelder ikke for paintballvåpen og air soft gun. Denne bestemmelsen får ikke anvendelse på luft- og fjærvåpen som er ervervet før ikrafttredelse av denne forskrift.

 

Tillatelse som nevnt i annet ledd kan bare gis til den som tilfredsstiller de krav som er nevnt i § 10 første til tredje ledd. Det er likevel ikke nødvendig å godtgjøre behov eller annen rimelig grunn for å ha luft- eller fjærvåpenet.

Luftgevær opp til 4.5mm, paintbalvåpen og softgun våpen. Er altså ikke registreringspliktige.

 

 

Som det står:

Alle registreringspliktige våpen eller en vital del av våpnene skal oppbevares i FG-godkjent sikkerhetsskap

§ 78. Krav til sikker oppbevaring

 

Den som innehar skytevåpen, våpendeler eller ammunisjon, skal oppbevare gjenstandene slik at uvedkommende ikke får adgang til dem. Eier og innehaver av skytevåpen skal påse at våpenet er tomt for ammunisjon under oppbevaring.

 

Uregistrerte hagler som er lovlig ervervet før 1. oktober 1990 regnes i kapittelet her som registreringspliktige våpen og skytevåpen.

 

§ 79. Krav om FG-godkjent verdioppbevaringsenhet og FG-godkjent innbruddsalarm

 

Alle registreringspliktige våpen eller en vital del av våpnene skal oppbevares i FG-godkjent sikkerhetsskap (Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd) eller i skap med et høyere sikkerhetsnivå, jf. « Forsikringsselskapenes bestemmelser vedrørende prøving og godkjennelse av sikkerhetsskap » (1985).

 

Med FG-godkjent sikkerhetsskap eller skap med høyere sikkerhetsnivå menes skap som er godkjent etter Norsk Standard NS 5089, INSTA 610 eller NS-EN 1143-1. Med vital del menes sluttstykke, låsekasse eller pipe. For våpen som lades ved at våpenet brekkes, regnes pipe, forskjefte eller kolbe med avtrekkermekanisme som vital del. For enkeltløpede hagler som lades ved at våpenet brekkes, regnes ikke forskjefte som vital del. Med vital del på pistol regnes våpenets rammestykke, pipe eller sleide/sluttstykke. Med vital del på revolver regnes rammestykke, pipe eller sylinder/tønne.

 

Er det registrert flere enn 25 registreringspliktige våpen, uansett type, i samme husstand (boenhet), skal oppbevaringsstedet være beskyttet av FG-godkjent innbruddsalarmanlegg med overføring til døgnbemannet alarmstasjon som med egne vektere, eller etter avtale med enkeltpersoner eller foretak, kan sikre at det blir foretatt utrykning ved alarm. Politimesteren kan dispensere fra kravet til alarm til døgnbemannet alarmsentral dersom særlige grunner foreligger.

 

Krav om FG-godkjent sikkerhetsskap kan frafalles hvis våpnene oppbevares i eget våpenrom som er forhåndsgodkjent av politiet. For at våpenrommet kan godkjennes skal vegg, tak og gulv være laget av materialer med styrke mot gjennomtrengning som tilsvarer minst 20 cm murt Leca. Dør(er) skal være godkjent etter Norsk Standard NS 3170, 1. utgave januar 1992, klasse 3 eller 4, eller senere utgave. Rommet skal være uten vindu. Politiet kan gi tillatelse til at ammunisjon kan oppbevares sammen med våpen i våpenrom.

 

Den som innehar skytevåpen, våpendeler eller ammunisjon, skal oppbevare gjenstandene slik at uvedkommende ikke får adgang til dem. Eier og innehaver av skytevåpen skal påse at våpenet er tomt for ammunisjon under oppbevaring.

Det er ikke tillatt å oppbevare registreringspliktige skytevåpen i ubebodd hytte, hus eller lignende. Eiers eller innehavers bolig regnes som bebodd også ved lengre fravær.

 

Ved midlertidig oppbevaring av våpen som medbringes i forbindelse med jakt eller konkurranse, hvor det ikke er mulig å oppbevare våpenet i henhold til ovennevnte regler, skal våpenet oppbevares under forsvarlig tilsyn. Våpenet kan midlertidig forlates uten tilsyn hvis en vital del medtas og oppbevares under tilsyn.

 

Politiet kan gi særlige pålegg om oppbevaring av våpen.

Og må derfor ikke låses inn i FG godkjent skap.

 

Den som innehar skytevåpen, våpendeler eller ammunisjon, skal oppbevare gjenstandene slik at uvedkommende ikke får adgang til dem.

De skal derimot låses ned/sikkres, minst tilsvarende som for amo.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...