Jump to content

willyandre

Members
 • Posts

  447
 • Joined

 • Last visited

About willyandre

 • Birthday 04/19/1982

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

willyandre's Achievements

Rising Star

Rising Star (9/17)

 • First Post
 • Collaborator
 • Conversation Starter
 • Week One Done
 • One Month Later

Recent Badges

5

Reputation

 1. Det blir vel akkurat som før? Eg har to våpenkort til den eine pistolen, eit som dekker pistolen slik den var då eg kjøpte den, og eit for ekstra-pipa som kompensatoren sit på. Nja, det vi har igjen for karantenetida er jo at vi framleis har halvauto-rifler. Det er ikkje akkurat som karantenetida var sjølvpålagt ut av det blå uten kulisseforhandlinger med øvrigheita. (Ellers har vi jo som følge av aktivitetskrava ei markant auke i aktivitet i fleire delar av landet, det må ein jo faktisk seie at vi har att for). Om ein ser på kva justisministeren skriv, istadenfor kva statsministeren lirar av seg på sparket i ein pressekonferanse: Kva med å lese lovframlegget? Dei seier ikkje eit kløyva ord om hvilke våpen som er godkjendt eller ikkje der, dei henviser til forskrift. Det er det same som i dag, og i dag henviser forskrifta vidare til rundskriv. Ein del har heller ikkje klart for seg kva tilbakevirkande kraft betyr. Det gir ingen bekyttelse for slikt som dette. Det betyr berre at om Mini-14 blir forbode i morgon kan dei ikkje bøtelegge deg på mandag fordi du eigde ei for nokre år sidan. Det dei kan gjere er å kreve at du leverar den inn uten å lage trøbbel om det. Reknar med slikt, dersom det skjer, skjer ved tilbakekalling av våpenløyve. Då har du eit år på deg til å avhende (finne ein svenske som vil ha den), om ikkje må du levere inn.
 2. SveinSkogen: Såret var der allereie. Det Hassel med fleire gjorde var å forbinde det og forsøke å unngå amputasjon. Du argumenterar tydelegvis heller for å la det blø medan du hyler høgt. Dette er ei svært produktiv linje. Dynamisk på nordvestlandet har vel aldri hatt så høg rekruttering som etter dei strengare krava kom. Plutseleg er det mykje fleire stemne, og med fleire stemne kjem fleire interessentar. Det slår meg at dei som hyler høgast er dei som knappast ville vore aktive medlemmer uansett... Ellers føler eg eigentleg at med mindre nokon kjem med nye poeng istadenfor å dra fram gamle kjepphestar er det lite poeng i å halde fram med diskusjonen. Eg logga meg på kammeret i dag for første gong på lenge for å sjå om nokon hadde noko fornuftig å seie om korleis dette vil påverke oss, men som vanleg var det berre krisemaksimering og panikk å spore. Nok ein gong måtte eg lese meg fram til det sjølv. Dette var i det minste noko meir lesbart enn EU si blekke tidlegare i år. Den var vranglest den...
 3. Les lovframlegget. Unntaket gjeld ikkje dei på høgt internasjonalt nivå. Unntaket for sportsskyttarar er grunngjeve med at vi har skyttarar på høgt nivå. For å komme seg dit må du først få kjøpe rifle, og deretter trene. Heile seksjonen om erverv for sportsskyttarar omtalar dette. Er ein sportsskyttar så skal ein få eige ting dersom ein oppfyller særskilt strenge krav. Desse krava slik dei står i dag er velkjent stoff, eg fekk mitt løyve til rifla mi under desse krava. Dei er og behørig omtalt over heile kammeret, gjerne med ein harmdirrande peikefinger retta mot Hassel (Igjen, kammeret og den evinnelige skitkastinga). Korleis desse krava ser ut i framtida er det forskriftene som setjer, det er ingenting i framlegget som tyder på noko strengare enn dagens praksis (med unntak av at no som politiet faktisk får heimel i lova til å føre tilsynet med aktivitet dei skulle ha ført sidan 1967 kan ein del sovande støttemedlemmer få seg ei stygg overrasking eller ti). Du siterer småsetninger her og der som rett og slett ikkje gir meining då unntaka er omtalt heilt andre stader. Eg ba tidleg i tråden folk om å lese heile framlegget før dei fekk panikk og trakk nisselua ned over ørene. Eg trur det kan høve seg med ei gjentaking av det, og ei oppmoding til enkelte om å spørre ein vaksen om forklaring dersom det er ting som skremmer dei. Hassel har heilt rett i si analyse. Dette lovforslaget var ikkje uventa, det er ikkje radikalt. Innblanding frå EU i mellomtida gjorde det litt strengare enn vi såg for oss når høringene gjekk, men det er eigentleg ikkje så veldig mange enorme forskjellar frå førre framlegg. Det er fint lite hard viten i lovteksten som er lagt fram, så no startar arbeidet med lobbyvirksomhet på forskriftene som kjem i etterkant av denne. ... dersom ein då får arbeidsfred til det utan at ei eller anna laus kanon klarar å uttale seg så dumt at ein mobiliserar forbodsgjengen.
 4. SveinSkogen: No veit eg ikkje kor godt kjent du er med dagens lov, men dette er jo ikkje nytt. Halvautomatiske rifler er allereie forbode. For min del er ikkje jaktvarianten så relevant, men for dynamisk sin del er det meste omtalt i punkt 8.4.4.2, side 38. Igjen, ikkje dramatisk forskjellig frå i dag. Du talar som om alt var berre kandis og sukkerspinn før, og at kvar borgar fekk utdelt MG-3 på 21årsdagen sin.
 5. Halvauto jaktrifle med avtagbare magasin ligg tynt an, men departementet viser til at for bevegelseshemma skyttarar er halvautomatiske rifler såpass mykje enklare å håndtere at dei har gyldig formål. Dei ser med andre ord for seg å stramme kraftig inn på jaktriflene, men dei argumenterer ikkje for totalforbod. Ein kan gløyme Mini-14 ser det ut til, men i teksten står vertfall at halvauto jaktrifler utan avtagbare magasin videreførast. Når det gjeld dynamisk viser dei til tid, innsats og pengar brukt, at det er ein godt regulert sport, og at ein ivaretar EU sine krav ved å følge dei opp tettare på aktiviteten. Kva desse aktivitetskrava blir har dei ikkje svart på. Dei henviser til $12 tredje ledd, men den henviser vidare til forskrift. Sitat staten, våpenlovframlegg §12 ledd 3: Eit løyve etter andre ledd kan på vilkår som er fastsett i medhald av fjerde ledd nr. 1 også omfatte halvautomatiske rifler som nemnt i § 5 andre ledd nr. 3 og nærare bestemte våpendelar som er forbodne i medhald av § 6 tredje ledd. Kongen gjev forskrift om: 1. krav til aktivitet og opplæring for erverv av løyvepliktige skytevåpen, våpendelar og ammunisjon etter §§ 5, 6 og § 7, medrekna særskilte krav for erverv av skytevåpen og våpendelar etter tredje ledd, 2. talet på løyvepliktige skytevåpen som kan ervervast til sportsskyting, 3. kva våpendelar som kan ervervast i medhald av tredje ledd, 4. godkjenning av halvautomatiske rifler til sportsskyting, medrekna godkjenning av halvautomatiske rifler som nemnt i § 5 andre ledd nr. 3. Så det er det same gamle, lova er vag, forskrifta er flytande og kan skifte over natta.
 6. Om ein les så er faktisk dette den ferdig behandla varianten av våpenlova som har putra og kokt sidan 2010. Ein del ting har vorte trekt ein del lengre i departementet si behandling, men det ser ut i stor grad til å vere ei samanfletting av EU sine nye påfunn og det våpenlovutvalet la fram. I detaljane ser eg faktisk ein del interessante dissensar eg ikkje hadde venta, og at i nokre tilfelle har departementet landa på mindretalets fornuft. I andre tilfelle har departementet landa på mindretallets enfold. Ei nærare gjennomlesing må til, men lovteksten slik han står no gir faktisk svært få svar. Det henvises til ei forskrift som dei så skal revidere seinare.
 7. Tenker ein skal setje seg ned og lese heile framlegget frå perm til perm før ein i tradisjonell kammerånd leitar fram faklar, høygaflar og megafon. Tråden til no er i stor grad støy (og ein grann skitkasting) utan noko særleg informasjon for dei som faktisk ønsker å vite korleis dette påvirkar dei.
 8. Colt1914: 417 er da høyaktuelle for dynamisk dersom målet ditt er å komme deg på skytebana og stevner fra tid til annen, og ønsker å ha det fantastisk moro. Har skutt et par stevner med begge riflene mine, en Stag 3G og en MR308 (for dummies: 417 uten funswitch men med høyere egenpresisjon), og kan vel slå klart fast at der Stag'en er klart mer konkurransedyktig er 308'en desto mer morsom. Forsvarets 417 er vel noe kortere enn 20" løp, og setter en på kort/mellomdistansesikte og en skråmontert rødpunkt er en i gang.
 9. Nå har jeg bladd opp og ned i EU sitt makkverk av et dokument, og kan ikke se at det blir de helt store endringen for konkurranseskyttere. For vår del har de stort sett vedtatt: Halvautorifler konvertert fra helautorifler blir verboten Allerede forbudt her på berget, ingen unntak. Halvautorifler med mag-kapasitet over 10 skudd blir verboten Unntak for sportsskyttere, dagens situasjon altså. Unntak for reservister/militært personell Jegerene er ikke fullt så heldige, de må kvitte seg med høykapasitetsmagasinene, men slik jeg forstår teksten er ikke rifla forbudt før du er i besittelse av tilhørende magasin over 10 skudd. Kortpang med høykapasitetsmagasin blir verboten Unntak for sportsskyttere Unntak for reservister/militært personell Du får ikke kjøpe kortpang uten å være sportskytter i Norge likevel. Skremmeting for folk som absolutt ikke bør ha våpen tar seg en smell Replikaer Plomberte våpen Signalvåpen Andre ubrukelige våpenlignende gjenstander Strengere forvaltningskrav Politiet må få ut fingern og lage det landsdekkende våpenregisteret sitt, samt digitalisere behandling. Norge kan velge, men blir ikke presset til etter endringene, å inkludere medisinsk/psykologisk sjekk. Må kanskje ha en lappe som sier du har lov å ha høykapasitetsmagasiner fordi du er konkurranseskytter, men dette kan de jo bare sjekke når de raider deg etter magasinene. Ellers er det jo ganske plankekjøring, ingenting der som er strengere enn framlegget til våpenlov som var på høring for fire-fem år siden, og som JD/POD har ruget på siden da fordi det ikke ga helt resultatet de ønsket seg. Om den implementeres beint fram med flertallsforslagene (og ikke POD sine mindretallsforslag) er det ikke så ille i forhold til den eksisterende norske våpenloven. Litt surere for de som er inaktive, litt hjemler så politiet faktisk kan håndheve den, men ellers ikke særlig konsekvens for folk som oppfyller dagens krav.
 10. Har vel satt gode 10.000 skudd gjennom P226 TacOps'en min, og eneste jeg har måttet bytte er rekylfjær. Den sa takk for seg etter ~7500 skudd (rekylen ble rar midt i en stage på trening, og da jeg gikk i safety og kikket var den delt på midten. Fullførte stage helt greit, og med ny fjær var den god som gull), og det må være godkjent siden ymse guruer anbefaler å bytte etter 5000. Fjærer slakkes jo litt etter litt, men om du har et ekstra sett liggende når de blir slappe er det ikke så ille. En ekstra utdrager eller to er jo heller ikke dumt å ha liggende, men utover det er det ingenting som skal knekke sånn helt uten videre. Stort sett det eneste som får seg en knekk med 226'en er stoltheten min når jeg tar den igjen etter alt for lang tid uten ordentlig avtrekkstrening.
 11. SIG Legion er vel et usa-produkt? Mye rart av kvalitetsproblemer Bubba og Jim-Bob klarer å skape. Det er vel aldri heller meningen å fylle pistolen sin med kattesand?
 12. Jeg har ingen problemer med at politistundenter melder seg inn og driver litt egentrening. Ikke bare betyr det mer kontingentpenger i klubbkassa, men de får også kanskje et mer normalisert forhold til vanlige skyttere. Win-Win.
 13. Har ikke sett denne omtalt her, så... 09.08.16 - Uforsiktig med våpen - Vådeskudd under ganske uklare omstendigheter i Ålesund http://www.smp.no/nyheter/alesundogomla ... 153229.ece 10.08.16 - Oppfølging: Politiet opprettholder siktelsene http://www.smp.no/alesund/2016/08/10/Si ... 158828.ece
 14. Skal sjekke ut den open-blokka, skal sikkert ha noe mer fra DAA likevel
 15. Er der en egen insert for X-Five Open? Har allerede X-Five insert. Edit: lette litt, og ser at racemaster funker om en sliper ned blokka så kloa passer, men da vraker en blokka for annet bruk. Kan være en må over på CR-Speed igjen, men har egentlig ikke lyst til det.
×
×
 • Create New...