Jump to content
Sign in to follow this  
Tika

Saksliste årsmøte NBSF

Recommended Posts

Norges Benkeskytterforbund

Generalforsamling 2015

 

Norges Benkeskytterforbund minner om Generalforsamling lørdag 2 april 2016 kl.11.30 på Herredshuset, Jessheim.

 

Innkomne saker:

 

Sak 1:

Innsendt forslag fra Jørgen Løe, Håvard Todal og Erik Dahl:

Forslag om å godkjenne PRS som konkurransegren innenfor Norges Benkeskytterforbund.

 

Vi ønsker at PRS (Presicion Rifle Series) også kjent som Presisjonsrifle i Norge blir tatt opp i forbundets konkurranseprogram som et eget program. PRS er den raskest voksende skytegrenen i USA og sprer seg raskt i Europa.

 

I løpet av det siste året har en fremdriftsgruppe, bestående av medlemmer fra SBSK, NBSK og Jæren Skytterklubb, jobbet med en innføring av PRS i Norge. Vi jobber med å få til et felles regelverk for all PRS skyting slik at man kan ha en nasjonal serie som går over en sesong. Det er allerede sponsorer fra flere større firma i bransjen som ønsker å sponse en slik serie. Denne typen skyting favner svært mange skyttere som ønsker å drive med variert skyting og langhold uten at de finner riktig program i NBSF. Dette ønsker vi å endre på gjennom å tilby PRS i regi av forbundet. Vårt fokus blir å favne de medlemmene og skyttere som har ervervet egnet våpen til forbundets programmer men ikke bruker det i organisert aktivitet i regi av forbundet. Ved å samle lignendes kyteformer i et felles forbund vil vi kunne jobbe sammen for å bevare skytesporten i Norge. Mer aktivitet betyr større påvirkningskraft.

 

Formålet er å fremme praktiske skyteferdigheter og utvikle den individuelle skytter. Vi er inneforstått med forbundets arbeid med F-Class og ervervsgrunnlag. Derfor presiserer vi at det ikke er ment at PRS skal overskygge dette arbeidet eller medføre en forventning om ervervsgrunnlag. Kun en utvidelse av forbundets konkurranseprogram og dermed favne flere medlemmer som foretrekker denne form for skyting.

Vi foreslår at NBSF approberer PRS som program fra og med dagens dato. Programmet og regelverk vil formaliseres av en arbeidsgruppe bestående av 3-5medlemmer fra medlemsklubber i NBSF.

 

 

Sak 2:

 

Innsendt forslag fra John-Arthur Skogås:

Fremmer med dette ett forslag til F-Class skive brukt her i Norge.

(dette har blitt luftet for styret ved en tidligere annledning).

 

Ettersom det blir jobbet med å få godkjent F-Class som skyteprogram har jeg fått noen spørsmål om skiver brukt til F-Class skyting. I utlandet er standard sort skive blitt brukt, men der blir det anvist for hvert skudd. Noe som er vanskelig med de baner som eksisterer her i landet, tenker da i hovedsak 500 meter som blir brukt til UNL skyting. Der er det bare vanlig skivestativ med evt sighter skive/gong under. Uten muligheter for anvisergrav.

Med dette som utgangspunkt så har jeg og min samboer Åshild Halvorsen lagd ett forslag med utgangspunkt i UNL skiven vi bruker i dag.

Dvs at den er basert på samme farge/design men med de internasjonale målene.

x = 1/2 moa

10 = 1 moa

9 = 2 moa

8 = 3 moa

osv.....

Der 10'er ringen er farget 70 % raster i cyan

Skiver vil bli vist fram på møtet

 

 

Sak 3:

Innsendt av styret i NBSF

 

Forbundet vil fra og med 1. juni ikke lenger benytte registrermeg.no

Forbundet vil i stedet benytte eget medlemsregister med integrert iregnskapssystemet.

 

Forbundet foreslår at klubbene pålegges å kreve inn forbundskontingentensammen med klubbkontingenten. Dette er allerede nedfelt i forbundets vedtekterparagraf 4. Men har de senere år blitt organisert gjennom registrermeg.no medvekslende hell og funksjonalitet. Ved at medlemsklubbene er ansvarlige forinnkreving av forbundskontingenten vil det føre til at alle klubbenes medlemmerogså er medlemmer i forbundet. Dette bedrer oversikten for både klubb ogforbund. Æresmedlemmer blir også bedre håndtert. Samt at nye medlemmer blirbedre ivaretatt gjennom direkte innmelding i lokal klubb og forbund samtidig.Medlemsklubbene skal oversende medlemslister til forbundet innen utgangen avjanuar hvert år. Dette for å avstemme foregående års medlemstall før årsmøtet.

 

 

Sak 4:

Innsendt av styret i NBSF

Forbundets vedtekt nr 3, bokstav c fjernes.

Det er ikke ønskelig at enkeltmedlemmer kun er medlem i forbundet. Forbundet ogdets medlemsklubber har bedre kontroll på at NBSF formålsparagraf følges nåralle medlemmer i forbundet også er medlem i en lokal klubb tilknyttet NBSF.

 

 

 

Sak 5:

Innsendt av styret i NBSF

Forbundets vedtekt nr 8 endres til følgende:

 

§8 Generalforsamling

 

NBSF`s høyeste organ er den ordinære generalforsamling som holdes hvert årinnen utgangen av mars måned. De vedtak som gjøres må være i samsvar med NBSF`s(også WBSF) lover og bestemmelser.

 

Generalforsamlingen utgjøres av NBSF styre og de fremmøtte klubbersrepresentanter. Alle medlemmer som har betalt sin årskontingent for foregåendeår (for regnskapsåret som behandles av generalforsamlingen) har møte- ogtalerett. Stemmeberettigede representanter til generalforsamling er alleklubber som er medlem i NBSF. Hver klubb får 1 stemme for hvert 10. medlem iklubben. En klubb har maksimalt 5 stemmer.

 

Generalforsamling kan ikke avholdes dersom færre enn tre -3- av forbundetsklubber er til stede. Vedtak på generalforsamlingen treffes med simpeltflertall dersom ikke annet fremgår av disse vedtekter. I alle saker skalvedtakene for å være gyldige, være fattet med flertallet av de avgitte stemmer,når ikke annet er bestemt av loven.

 

Hvis det skulle forekomme stemmelikhet, avgjøres dette ved intern avstemmingi det sittende styre, med simpelt flertall. Generalforsamling kan ha tilhørere(innbudte personer) til stede.

 

Disse personer har ikke tale- og stemmerett, og skal plasseres slik at dettydelig markeres at de kun er tilhørere.

 

 

 

Dagsorden:

 

1.Konstituering av Generalforsamling.

 

2.Valg av møteleder og referent.

 

3.Godkjenning av innkalling og dagsorden.

 

4.Valg av to medlemmer til å signere protokollen.

 

5.Gjennomgang og godkjenning av styrets årsberetning.

 

6.Fastsette medlemskontingent og startkontingent.

 

7.Gjennomgang og godkjenning av regnskap i revidert stand.

 

8.Behandle budsjett og arbeidsprogram.

 

9.Behandle innkomne saker og forslag, herunder straffesaker.

 

10.Valg

 

Stemmeberettigede representanter til generalforsamlingen er alle medlemmer som har betalt

 

kontingent for 2015.

 

 

MVH

 

NORGESBENKESKYTTERFORBUND

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...