Jump to content
 • Forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2017 til og med 31. mars 2022

     (0 reviews)

  slemmo
  Dato FOR-2017-01-25-106
  Departement Klima- og miljødepartementet
  Publisert  
  Ikrafttredelse 01.04.2017
  Endrer FOR-2012-03-01-190
  Gjelder for Norge
  Hjemmel LOV-2009-06-19-100-§15, LOV-2009-06-19-100-§16, LOV-1981-05-29-38-§9, LOV-1981-05-29-38-§24, LOV-1981-05-29-38-§44, FOR-2001-04-30-1670, FOR-2013-03-15-283, FOR-1982-04-02-592
  Kunngjort 01.02.2017   kl. 14.10
  Rettet 20.02.2017
  Journalnr 2017-0094
  Korttittel Jakt- og fangsttider m.m. 1. april 2017–31. mars 2022
   

  Hjemmel: Fastsatt av Miljødirektoratet 25. januar 2017 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 15 og § 16 og lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 9, § 24 og § 44, jf. delegeringsvedtak 30. april 2001 nr. 1670, delegeringsvedtak 15. mars 2013. nr. 283 og delegeringsvedtak 2. april 1982 nr. 592.

  § 1.Jaktbare arter

  Jaktbare arter er alle arter med jakttid etter § 2. Jakttidsrammen tilsvarer jakttiden fastsatt for den enkelte art.

  § 2.Jakttider
  Art Område Jakttid
      Fra og med Til og med
  Skarver      
  Toppskarv Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag fylker samt kommunene Osen, Roan, Åfjord, Bjugn, Ørland og Rissa i Sør-Trøndelag fylke. 01.10. 30.11.
  Storskarv I saltvannslokaliteter kan kun ungfugl med hvit buk felles. 01.10. 30.11.
  Storskarv I ferskvannslokaliteter i Østfold, Akershus, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland og Hordaland fylker. 10.08. 23.12.
  Andefugler      
  Kortnebbgås Hele landet med de unntak som nevnes nedenfor. 10.08. 23.12.
    I Finnmark fylke er arten fredet.    
    Troms fylke og Nordland fylke nord for Rana og Rødøy kommuner. 21.08. 23.12.
    Den frie jakten på hav og fjord, jf. viltloven § 32, fra svenskegrensen til og med Vest-Agder fylke. 10.09. 23.12.
  Grågås Hele landet med de unntak som nevnes nedenfor. 10.08. 23.12.
    I Finnmark fylke er jakt kun tillat i ytre fjordstrøk og kyst med følgende avgrensing: Nord for riksvei 98 fra Smalfjord i Vestertana og landområdet vest for Smalfjord og Tanafjorden til Børselv i Porsanger. Videre nordvest for en rett linje fra Børselv til Ytre Billefjord. Videre nord for E6 fra Ytre Billefjord i Porsanger til Rafsbotn i Alta. Herfra følger avgrensingen rett vest i en rett linje fra Rafsbotn til Talvik. Videre nord for E6 fra Talvik til grense Troms fylke og nordover langs fylkesgrensen. 21.08. 23.12.
    Troms og Nordland fylke nord for Rana og Rødøy kommuner. 15.08. 23.12.
    Den frie jakten på hav og fjord, jf. viltloven § 32, fra svenskegrensen til og med Vest-Agder fylke. 10.09. 23.12.
  Brunnakke, krikkand og stokkand Hele landet med det unntak som nevnes nedenfor. 21.08. 23.12.
    Den frie jakten på hav og fjord, jf. viltloven § 32, fra svenskegrensen til og med Vest-Agder fylke. 10.09. 23.12.
  Toppand, kvinand, siland og laksand Hele landet. 10.09. 23.12.
  Svartand Østfold. 10.09 23.12
  Ærfugl Østfold, Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder.
  Det kan kun felles hannfugl av ærfugl.
  01.10. 30.11.
  Hønsefugler      
  Jerpe, orrfugl og storfugl Hele landet. 10.09. 23.12.
  Lirype og fjellrype Hele landet med det unntak som nevnes nedenfor. 10.09. 28.02./29.02.
    Finnmark og Troms fylker og Narvik, Ballangen og Evenes kommuner samt den delen av Tysfjord kommune som ligger nord for Tysfjorden/Hellemofjorden i Nordland fylke. 10.09. 15.03.
  Vadere      
  Heilo Hele landet med unntak av Rogaland fylke hvor arten er fredet. 21.08. 31.10.
  Enkeltbekkasin Hele landet. 21.08. 31.10.
  Rugde Hele landet. 10.09. 23.12.
  Duefugler      
  Ringdue Hele landet med unntak av Finnmark og Troms fylker hvor arten er fredet. 21.08. 23.12.
  Spurvefugler      
  Gråtrost og rødvingetrost Hele landet. 10.08. 23.12.
  Nøtteskrike Hele landet med unntak av Finnmark, Troms og Nordland fylker hvor arten er fredet. 10.08. 28.02./29.02.
  Skjære Hele landet. 10.08. 28.02./29.02.
  Kråke Hele landet. 15.07. 31.03.
  Ravn Hele landet med det unntak som nevnes nedenfor. 10.08. 28.02./29.02.
    Finnmark og Troms fylker. 10.08. 15.03.
  Haredyr      
  Hare Hele landet med det unntak som nevnes nedenfor. 10.09. 28.02./29.02.
    Finnmark og Troms fylker og Narvik, Ballangen og Evenes kommuner samt den delen av Tysfjord kommune som ligger nord for Tysfjorden/ Hellemofjorden i Nordland fylke. 10.09. 15.03.
  Gnagere      
  Ekorn Hele landet. 01.11. 15.03.
  Bever I de kommuner hvor lokal forskrift åpner for beverjakt. 01.10. 30.04.
  Rovdyr      
  Rødrev Hele landet. 15.07. 15.04.
  Røyskatt Hele landet. 21.08. 15.03.
  Mår Hele landet. 01.11. 15.03.
  Grevling Hele landet. 21.08. 31.01.
  Gaupe Hele landet.
  Jakt er kun tillatt i de områder der rovviltnemnden/direktoratet har fastsatt kvote eller tillatt kvotefri jakt på gaupe (jf. forskrift 18. mars 2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt). Rovviltnemnden kan fastsette en kortere jakttid dersom særlige forhold tilsier det.
  01.02. 31.03.
  Hjortevilt      
  Hjort I de kommuner hvor lokal forskrift åpner for hjortejakt. 01.09. 23.12.
  Elg I de kommuner hvor lokal forskrift åpner for elgjakt. 25.09. 23.12.
    Unntatt: Kommunene Guovdageaidnu - Kautokeino og Kárášjohka - Karasjok. 01.09. 23.12.
  Rådyr I de kommuner hvor lokal forskrift åpner for rådyrjakt. 25.09. 23.12.
  Voksen rådyrbukk I de kommuner hvor lokal forskrift åpner for rådyrjakt. 10.08. 23.12.
  Villrein Hele landet (alle villreinområder). 20.08. 30.09.
  Fremmede/introduserte arter      
  Kanadagås Hele landet med de unntak som nevnes nedenfor. 10.08. 23.12.
    Finnmark og Troms fylker, og Nordland fylke nord for Rana og Rødøy kommuner. 21.08. 23.12.
    Den frie jakten på hav og fjord, jf. viltloven § 32, fra svenskegrensen til og med Vest-Agder fylke. 10.09. 23.12.
  Stripegås Hele landet med det unntak som nevnes nedenfor. 10.08. 23.12.
    Den frie jakten på hav og fjord, jf. viltloven § 32, fra svenskegrensen til og med Vest-Agder fylke. 10.09. 23.12.
  Knoppand (moskusand) Hele landet. 21.08. 23.12.
  Mandarinand Hele landet. 21.08. 23.12.
  Stivhaleand Hele landet. 21.08. 23.12.
  Fasan Hele landet. 01.10. 15.10.
  Sørhare og viltlevende kanin Hele landet. 10.09. 28.02./29.02.
  Beverrotte Hele landet. 21.08. 15.05.
  Bisam (bisamrotte) Hele landet. 01.04. 31.03.
  Mårhund Hele landet. 01.04. 31.03.
  Vaskebjørn Hele landet. 01.04. 31.03.
  Villmink Hele landet. 01.04. 31.03.
  Villsvin Hele landet med det unntak som nevnes nedenfor. 01.04. 31.03
    Sugge som har unger er fredet, men ungene er jaktbare hele året.    
  Dåhjort og muflon Hele landet. 25.09. 23.12.
  § 3.Delegering av myndighet
  1. Følgende myndighet til å fastsette forskrift er delegert til fylkesmannen:
  a. Fylkesmannen kan åpne for jakt på grågås inntil 15 dager før ordinær jaktstart når det foreligger en godkjent lokal forvaltningsplan. I denne perioden fastsetter fylkesmannen jakttiden innenfor et tidsrom fra kl. 24.00–10.00 eller 16.00–22.00.
  b. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag kan innkorte jakttida for kortnebbgås i Nord-Trøndelag fylke mellom 15. oktober og 23. desember når bestandsforholdene krever det.
  2. Følgende myndighet til å fastsette forskrift er delegert til fylkeskommunen:
  a. Fylkeskommunen kan på eget initiativ eller etter forslag fra kommunen innskrenke jakttiden på elg og/eller hjort. Startdato kan endres til 5. oktober og/eller sluttdato kan endres til 31. oktober eller 30. november for hele, eller en avgrenset del, av en kommune når ett eller flere av følgende punkt er oppfylt:
  i. Elg- og/eller hjortejakt antas å hindre annen friluftslivsutøvelse.
  ii. Elg- og/eller hjortejakt reduserer muligheten for annen jaktutøvelse.
  iii. Kommunen har arealer som er viktige for reindriftsnæring i jaktperioden.

  Fylkeskommunen må påse at nærliggende kommuner vurderes i sammenheng.

  b. Fylkeskommunen kan åpne for jakt på kanadagås og stripegås inntil 15 dager i forkant av ordinær jakttid og i inntil to måneder i etterkant av ordinær jakttid.
  3. Følgende myndighet til å fastsette forskrift er delegert til kommunen:

  Utvide jakttiden for bever med inntil 15 dager i etterkant for hele eller deler av kommunen der is- og snøforhold vanskeliggjør en bestandsmessig forsvarlig forvaltning innenfor ordinær jakttid.

  4. Følgende myndighet til å fastsette forskrift er delegert til villreinnemnda:

  Utvide jakttida for villrein i sitt villreinområde med inntil 14 dager i løpet av oktober måned når særlige bestandsmessige behov foreligger.

  § 4.Helgefredning av elg i deler av Oslomarka

  I følgende områder, er det ikke tillatt å jakte elg på lørdager og søndager:

  Fylke Kommune
  Akershus Asker, Bærum, Lørenskog
  Buskerud Hole, de deler av Lier kommune som ligger øst for riksveg 285 og Holsfjorden.
  Oslo De deler av Oslo kommune som ligger sør for en linje trukket fra der kommunegrensen mot Ringerike krysser Langlivatnet rett øst for Vestre Fyllingen, videre østover langs vassdraget over Østre Fyllingen-Bjørnsjøen-Helgeren-Lille og Store Gørja til Manntjern og Store Svarttjern i kommunegrensen mot Nittedal.
  § 5.Snarefangst etter ryper

  Det er adgang til snarefangst etter ryper fra og med 1. november til utgangen av jakttiden for ryper i følgende kommuner:

  Fylke Kommune
  Finnmark Alle kommuner unntatt Vardø.
  Troms Bjarkøy, Ibestad, Tranøy, Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord, Lyngen, Karlsøy, Tromsø, Balsfjord, Målselv, Bardu, Salangen, Dyrøy, Sørreisa, Lenvik, Skånland, Lavangen og Gratangen.
  Nordland Grane, Hattfjelldal, Rana, Hemnes, Beiarn, Brønnøy, Steigen, Sørfold, Øksnes, Evenes, Tysfjord og Narvik.
  Nord-Trøndelag Verdal, Steinkjer, Snåsa, Lierne, Namsskogan, Overhalla, Røyrvik, Høylandet og Meråker.
  Sør-Trøndelag Røros, Holtålen, Midtre Gauldal, Tydal og Oppdal.
  Oppland Lesja, Dovre, Skjåk, Lom, Vågå, Nord-Fron, Øyer, Etnedal, Øystre Slidre og Vang.
  Møre og Romsdal Rauma, Norddal og Stordal.
  Hordaland Odda, Eidfjord, Voss, Vaksdal og Kvam.
  Rogaland Bjerkreim, Forsand, Hjelmeland, Gjesdal og Suldal.
  Vest-Agder Åseral, Hægebostad, Kvinesdal og Sirdal.
  Aust-Agder Bygland, Valle og Bykle.
  Telemark Hjartdal, Seljord, Fyresdal, Tokke, Vinje og Tinn.

  Den som skal bruke snarer til fangst av rype plikter å føre tilsyn med snarene minst hver andre dag.

  § 6.Sanking av egg og dun

  Grunneier eller bruker kan sanke egg av følgende arter i følgende områder:

  Område Arter
  Finnmark, Troms og Nordland Gråmåke, svartbak og kvinand i tiden til og med 14.06.
  Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag Gråmåke, svartbak og kvinand i tiden til og med 20.05.
  Resten av landet Gråmåke, sildemåke, svartbak og kvinand i tiden til og med 20.05.
  Hele landet Ærfugl i tidligere fredlyste egg- og dunvær i tiden til og med 01.06.
  Hele landet Grågås i tiden til og med 15.04.
  Hele landet Stripegås og kanadagås i tiden til og med 01.07.
  Fylkene Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Buskerud, Vestfold, Oslo og Akershus, Østfold, Oppland og Hedmark Snøgås i tiden til og med 01.07.

  Fylkesmannen kan gi tillatelse til sanking av egg fra grågås utover 15. april i områder hvor dette inngår i en godkjent lokal forvaltningsplan for grågås.

  Dun av ærfugl kan sankes hele sommeren etter at klekking har funnet sted.

  § 7.Dispensasjon

  Miljødirektoratet kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra bestemmelsene i denne forskriften.

  § 8.Straff

  Overtredelser av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften straffes etter viltloven § 56.

  § 9.Kommune- og fylkesgrenser

  Hvor denne forskriften angir særskilte regler for enkelte kommuner eller fylker, gjelder kommune- og fylkesgrenser slik disse er per 1. april 2017.

  § 10.Ikrafttredelse og oppheving

  Forskriften trer i kraft 1. april 2017. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 1. mars 2012 nr. 190 om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra 1. april 2012 til og med 31. mars 2017.

  Fylkeskommunens myndighet til å utvide eller innskrenke jakttida for elg og hjort og utvide jakttida på kanadagås og stripegås, samt fylkesmannens myndighet til å utvide jakttida for grågås og til å innskrenke jakttida for kortnebbgås i Nord-Trøndelag.

  Retningslinjer fastsatt av Miljødirektoratet 25. januar 2017.

  Retningslinjene gjelder fylkeskommunens adgang til å innskrenke jakttida for elg og hjort og utvide jakttida på kanadagås og stripegås, samt fylkesmannens myndighet til å utvide jakttida for grågås og innskrenke jakttid for kortnebbgås i Nord-Trøndelag.

  Fastsetting av forskrift

  Endring av jakttiden med hjemmel i jakttidsforskriften § 3 gjøres ved forskrift jf. forvaltningslovens kapittel VII «Om forskrifter».

  Fylkeskommunen/fylkesmannen skal vurdere om det er grunnlag for å endre jakttid, og kan følgelig avstå fra å høre på slik endring dersom grunnlag ikke finnes. Fylkeskommunens/ fylkesmannens beslutning om ikke å høre på endring, kan ikke påklages.

  Fylkeskommunen/fylkesmannen kan stille krav om at kommunen informerer om regionale og lokale forskrifter. Forskrifter kunngjøres i Norsk Lovtidend, avdeling II (Regionale og lokale forskrifter mv.) jf. forvaltningslovens § 38 c). Det er ikke klagerett på fastsetting av forskrift.

  Elg og hjort

  Utsettelse av jakttidstart for elg og/eller hjort til 5. oktober og/ eller framskynding av jakttidsslutt til 30. november eller 31. oktober

  Uttak av elg og hjort reguleres normalt gjennom fastsetting av minsteareal tilpasset bestandsstørrelsen. Hjorteviltforskriften § 9 gir i tillegg kommunene mulighet til, gjennom enkeltvedtak, å fravike minstearealet med inntil 50 prosent for hele eller deler av kommunen og innenfor et begrenset tidsrom. Vedtaket skal være begrunnet med ulikheter i artens levevilkår i kommunen, bestandens størrelse og utvikling, den skade viltet volder eller andre ekstraordinære forhold.

  Fylkeskommunen kan av hensyn til andre brukere av utmarka innskrenke ordinær jakttid for elg og hjort. Dette kan gjøres ved å utsette starttidspunkt til 5. oktober og/eller framskynde avslutningstidspunkt til 30. november eller 31. oktober. En innskrenking av jakttida kan gjelde hele eller deler av kommunen. Dette gjelder områder hvor jakt på elg og/eller hjort hindrer utøvelsen av annet friluftsliv, der det ikke tillates samjakt eller for arealer som er viktige for reindriftsnæringen.

  Jakttidens lengde

  Jakttidsforskriften gir, med de muligheter som er beskrevet over, åpning for:

  1. En ordinær jakttid for elg og hjort slik de er beskrevet i forskriften.
  2. Fylkeskommunen kan fastsette forskrift om å utsette starten av jakttida for elg og hjort i hele eller deler av en kommune til 5. oktober.
  3. Fylkeskommunen kan fastsette forskrift om framskynde slutten av jakttida for elg og hjort i hele eller deler av en kommune til 30. november eller 31. oktober.

  Vilkår for endring av jakttidene

  Kommunen kan foreslå for fylkeskommunen at det fastsettes forskrift som innskrenker elg/hjortejakttida dersom det antas at elg/hjortejaktutøvelse er til hinder for annen utmarksbruk. Dette gjelder reindrift og friluftslivsaktiviteter, herunder småviltjakt. Det påligger grunneiere og jegere å informere andre brukere om elg/hjortejakta på en slik måte at elg/hjortejaktutøvelse ikke begrenser andre brukeres friluftlivsopplevelser. Kommunen skal særlig vurdere innkorting av elg/hjortejakta i viktige tettstedsnære områder som er viktige for nærfriluftslivet, dersom kommunen antar at elg/hjortejakt hindrer annen friluftslivsutøvelse.

  Saksbehandling

  Hjemmel til å endre nasjonal jakttid for elg og/eller hjort er lagt til Fylkeskommunen jf. kajttidsforskriftens § 3. Fylkeskommunen skal vurdere om det er grunnlag for å endre jakttid, og kan følgelig avstå fra å høre på slik endring dersom grunnlag ikke finnes. Fylkeskommunens beslutning om ikke å fremme et forslag om forskriftsendring kan ikke påklages. I tilfeller hvor det er grunnlag for å høre på en endring kan fylkeskommunen selv utføre høringen eller be kommunen gjennomføre høringen.

  Fylkeskommunen kan på eget initiativ høre på en innskrenkning i jakttid på elg og/eller hjort, jf. § 3.

  Den samme bestemmelsen gir kommunen rett til å fremme forslag ovenfor fylkeskommunen om endring av jakttiden for disse artene. Et slikt kommunalt forslag vil ikke være et vedtak etter forvaltningsloven.

  Et forlag om endring av jakttiden vil ofte være foranlediget av innspill fra rettighetshaver(e)/grunneierlag eller andre. Et innspill må alltid gå gjennom en eller flere kommuner før det kan fremmes for fylkeskommunen. Kommunen må vurdere om innspill tilfredsstiller bestemmelser gitt i jakttidsforskriften og om de er i tråd med retningslinjene her. Kommunens beslutning om å unnlate å fremme forslag for Fylkeskommunen kan ikke påklages. Kommunal forslagsrett skal sikre en mer effektiv fylkeskommunal saksbehandling, lokal forankring og gode medvirkningsprosesser.

  Endring av jakttiden for elg og eller hjort kan gjelde hele eller deler av en kommune eller flere kommuner. Fylkeskommunen skal påse at kommunene innenfor naturlig sammenhengende regioner samordner seg.

  Kanadagås og stripegås

  Fylkeskommunen er gitt myndighet til å utvide jakten på stripegås og kanadagås med inntil 15 dager i forkant av ordinær jakttid, og inntil to måneder forlengelse i etterkant av ordinær jakttid. Hensynet til andre arter må veie tungt i vurderingene om slik ekstraordinær jakttid skal fastsettes. Jakt i områder med særlige verdier for andre arter, for eksempel i overvintringsområder og andre viktige områder for trekkfugl, er ikke ønskelig.

  Tidligere jaktstart på stripegås og kanadagås skal så langt det er mulig ikke komme i konflikt med utøvelsen av grågåsjakt i områder hvor grågås oppholder seg i samme biotop som enten stripe- eller kanadagås. Det gjøres særlig oppmerksom på at tidligere jaktstart for stripegås og kanadagås enn for grågås kan gi forstyrrelser som medfører tidligere høsttrekk for grågås.

  For å begrense skadeomfanget av kanadagås og stripegås er det åpnet for eggsanking. Det er åpnet for en generell adgang (grunneier/bruker) til eggsanking av begge artene i hele landet i perioden til og med 1. juli.

  Grågås

  Utvidelse av jakttid og forvaltningsplaner

  Fylkesmennene har myndighet til å starte jakta på grågås inntil 15 dager før ordinær jaktstart. For at en slik forskrift skal kunne fastsettes må lokal forvaltningsplan for grågås foreligge, og planens faglige innhold være godkjent av fylkesmannen.

  Lokal forvaltningsplan for grågås skal minimum inneholde:

  - En beskrivelse av det aktuelle skadeproblem, herunder definere hvilke arealer og produksjon som utsettes for skade.
  - En beskrivelse av friområder og områder hvor det kan jaktes. Områdene hvor det kan jaktes skal som hovedprinsipp være aktivt drevne innmarksarealer. Fylkesmannen kan unntaksvis fravike dette dersom intensjonen med tidligjakta likevel ivaretas i planen.

  Det er sterkt ønskelig at grunneierne organiserer og tilrettelegger jakta slik at uttaket optimaliseres og skadeomfanget minimaliseres. Så langt som mulig bør det også legges til rette for salg av jaktkort. God organisering gir sikrere jakt.

  Formålet med å starte jakta på grågås tidligere er:

  1. begrense skadeomfanget på dyrket mark
  2. regulere bestanden slik at jaktuttaket økes ved:
  a) at jakta kan foregå over en lengre periode før gjessene trekker sørover
  b) å felle flere ikke-hekkende gjess

  En forutsetning for å forskriftsfeste tidligere jaktstart er at det ikke drives utstrakt skadefelling av grågås på våren.

  Godkjent forvaltningsplan gir fylkemannen myndighet til å åpne for jakt på grågås inntil 15 dager før ordinær jaktstart. I perioden fram til ordinær jaktstart fastsetter fylkesmannen når det skal jaktes innenfor et tidsrom fra kl. 24.00–10.00 eller 16.00–22.00 ut i fra lokal forhold som f.eks. soloppgang og solnedgang.

  Kortnebbgås

  Kortnebbgåsa inngår i en internasjonal forvaltningsplan hvor flere land har ansvar for en bærekraftig forvaltning. Planen innebærer at antall gjess som kan felles vil variere fra år til år. Basert på årlig oppdaterte bestandstall fordeles en kvote mellom Norge og Danmark. Foreløpig tyder alt på at antallet kortnebbgås som skal felles årlig vil være betydelig også i kommende år.

  Ca. 90 % av kortnebbgjessene som felles i Norge felles i dag i Nord-Trøndelag. Miljødirektoratet velger derfor å rette tiltak for å kunne styre uttaket av arten til dette fylket. Når den årlige kvoten for Norge er over 2000 individer, gjelder ordinær jakttid til 23. desember.

  Fylkesmannen i Nord-Trøndelag er gitt myndighet til å fastsette forskrift om tidligere jaktslutt i Nord-Trøndelag fylke. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag kan innskrenke jakttiden i perioden fra og med 15. september til 23. desember når den norske kvoten blir mindre enn 2000 kortnebbgås.

  Rettelser 


   

  Det som er rettet er satt i kursiv. 

  § 2 raden om Svartand skal lyde:

  Svartand Østfold. 10.09. 23.12.
   

  I retningslinjene etter forskriften under overskrifen «Saksbehandling» skal første ledd første punktum lyde:

  Hjemmel til å endre nasjonal jakttid for elg og/eller hjort er lagt til Fylkeskommunen jf. jakttidsforskriftens § 3.


  User Feedback

  Join the conversation

  You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

  Guest

×
×
 • Create New...