Jump to content

Ny våpenlov med forskrift trer i kraft 1. juni 2021


Recommended Posts

 • Replies 177
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Jeg ser på det som utelukkende positivt at det kan skapes presedens for at staten må betale for seg når de tar folks eiendom. Og beklager hvis jeg virker ensporet og enkel, men jeg kan personlig ikke

Når denne tråden dukker opp "på topp", forventer jeg at det nok er noen har plukket opp nytt om den nye våpenforskriften, og at det kanskje har kommet litt relevant informasjon om denne. Det man finne

Punkt to skal faen meg vekk, om jeg så må jobbe for det til jeg stryker med. Jeg får fysisk vondt i hodet når jeg ser at voksne folk har skrevet slik piss. 

Posted Images

det er 4 ting jeg liker.

 

 

definisjon av Pipe: gjenstand med eit gjennomgåande hol, som er kamra for å kunne skyte ammunisjon

 

man kan få byttet kaliber uten å søke

 

man kan nå ha 8 jakt våpen.

godkjentlisten for konkuranse våpen er borte.

 

resten av endringene er stort sett dritt. om jeg forstår det rett så får jeg ikke løyve på magasiner til min ar 15 siden jeg ikke har fått deltat på 10 stemner i semi auto open de to siste årene.. også skal de vist ha valmet petraen min uten noe om og men i 2024

Edited by madlychip
Link to post
Share on other sites
1 hour ago, madlychip said:

resten av endringene er stort sett dritt. om jeg forstår det rett så får jeg ikke løyve på magasiner til min ar 15 siden jeg ikke har fått deltat på 10 stemner i semi auto open de to siste årene.. også skal de vist ha valmet petraen min uten noe om og men i 2024

 

Hvor står det at de skal ha Petraen din?

Link to post
Share on other sites
Just now, madlychip said:

les forskriften så se på et bilde av en valmet petra. det er 2 punkter som kan brukes mot den. begge er like urimelige men teknisk sett sanne.

Har lest forskriften, og sett bilde. Men hvor står det at du må levere den?

 

Jeg lurer helt oppriktig altså, ikke noe ironi eller spydigheter eller noe.

Link to post
Share on other sites
6 minutes ago, fleskebacon said:

 

stor skrift fordi jeg ikke gidder rette den etter plain text.

.Kapittel 4 Erverv av skytevåpen, våpendelar og ammunisjon til jakt, sportsskyting og samlingErverv av skytevåpen og våpendelar til jakt§ 4-1 Halvautomatiske rifler til jakt

Politiet kan gje løyve til erverv og innehav av halvautomatiske riflemodellar somopphavleg er konstruertefor jaktbruk,og som:

1.frå fabrikk er produsert for bruk av våpenmagasin med patronkapasitet på inntil 10,

 

2.ikkje er tilverka med skjefte eller annan innretning som heilt eller delvis dekker oversida av pipa, og

 

3.ikkje er tilverka med pistolgrep som står att på våpenet når bakstokken takast av.

 

Eit løyve etter første ledd kan likevel berre gjevast for våpentypar som oppfyller krava til lovleg våpentype etter §§ 3-1og3-2i denne forskrifta og våpenlova § 5 andre ledd.

Politidirektoratet kan gje førehandstilsegn om ein våpenmodell er tillaten etter første og andre ledd.

 

Kapittel 14 overgangsreglar og ikraftsetjing§ 14-1 Overgangsreglar1.Søknader som fremjast før ikraftsetjingav denneforskrifta, men som vert handsama etter ikraftsetjinga, skal som hovudregel handsamast etter regelverket på søknadstidspunktet. Det nye regelverket kan likevel brukast om dette er til føremon for søkar eller om vedkomandesjølv ber om det.2.Løyver eller godkjenningar som er gjeve etter lov 9. juni 1961 nr. 1 om skytevåpen og ammunisjon mv. er også gyldige etter ikraftsetjing av våpenlova og denne forskrifta, med dei unnatak som følgjer av§14-1 nr. 3, 4og 14

3.Løyve til å ha halvautomatisk rifle som nemnt i våpenlova § 5 andre ledd nr. 3 er berre gyldige i tre år etter ikraftsetjing av denne forskrifta, med

49mindre det er gjeve særskilt løyve etter våpenlova §§ 10, 12 eller 13, jf. våpenlova § 43

 

Løyve til å ha halvautomatisk rifle som nemnt i våpenlova § 5 andre ledd nr. 3 er berre gyldige i tre år etter ikraftsetjing av denne forskrifta, med mindre det er gjeve særskilt løyve etter våpenlova §§ 10, 12 eller 13, jf. våpenlova § 43.

Link to post
Share on other sites
19 minutes ago, fleskebacon said:

Har lest forskriften, og sett bilde. Men hvor står det at du må levere den?

 

Jeg lurer helt oppriktig altså, ikke noe ironi eller spydigheter eller noe.

 

Paragraf 14-1 punkt 3.

 

"Løyve til å ha halvautomatisk rifle som nemnt i våpenlova § 5 andre ledd

nr. 3 er berre gyldige i tre år etter ikraftsetjing av denne forskrifta, med mindre det er gjeve særskilt løyve etter våpenlova §§ 10, 12 eller 13, jf.

våpenlova § 43."

Link to post
Share on other sites
12 minutes ago, Anonymrifle said:

 

Paragraf 14-1 punkt 3.

 

"Løyve til å ha halvautomatisk rifle som nemnt i våpenlova § 5 andre ledd

nr. 3 er berre gyldige i tre år etter ikraftsetjing av denne forskrifta, med mindre det er gjeve særskilt løyve etter våpenlova §§ 10, 12 eller 13, jf.

våpenlova § 43."

 

Men er Valmet Petra opprinnelig konstruert for helautomatisk ild eller for militæret eller politiet? Trodde det var ei ren jaktrifle, på linje med Browning BAR, Remington 7400, Winchester M100, Mini-14 og andre.

Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, fleskebacon said:

 

Men er Valmet Petra opprinnelig konstruert for helautomatisk ild eller for militæret eller politiet? Trodde det var ei ren jaktrifle, på linje med Browning BAR, Remington 7400, Winchester M100, Mini-14 og andre.

 

Paragraf 4-1 punkt 2 omfatter Valmet Petra

§ 4-1 Halvautomatiske rifler til jakt

Politiet kan gje løyve til erverv og innehav av halvautomatiske riflemodellar

som opphavleg er konstruerte for jaktbruk, og som:

1. frå fabrikk er produsert for bruk av våpenmagasin med patronkapasitet på

inntil 10,

2. ikkje er tilverka med skjefte eller annan innretning som heilt eller delvis

dekker oversida av pipa, og

3. ikkje er tilverka med pistolgrep som står att på våpenet når bakstokken

takast av.

Edited by Anonymrifle
Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Anonymrifle said:

 

Paragraf 4-1 punkt 2

 

"ikkje er tilverka med skjefte eller annan innretning som heilt eller delvis

dekker oversida av pipa"

Dette går på nye løyver, altså nytt erverv, og har ingenting med overgangsreglene for allerede eksisterende løyver å gjøre.

 

Overgangsreglene i § 14-1 som sier at løyvet bare gjelder i tre år, rammer kun rifler som omfattes av våpenlovens § 5 annet ledd nr 3 - opprinnelig konstruert for helautomatisk funksjon eller for militæret eller politiet.

Link to post
Share on other sites

ja det ser nesten ut som de har rota det til for seg selv på noe vis her.
ville trodd de ville brukt § 5 annet ledd nr  5, så de kunne bestemt litt selv. 
nr 3 er jo omtrent ingenting, bortsett fra garand, m14, fn fal, hk91 muligens og den type våpen ervervet til jakt

😮

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
10 minutes ago, meatpukk said:

ja det ser nesten ut som de har rota det til for seg selv på noe vis her.
ville trodd de ville brukt § 5 annet ledd nr  5, så de kunne bestemt litt selv. 
nr 3 er jo omtrent ingenting, bortsett fra garand, m14, fn fal, hk91 muligens og den type våpen ervervet til jakt

😮

Og diverse AR og HK416 ervervet av politi og yrkesbefal for yrkesmessig øvingsskyting etter gamle § 14.

 

Men det er § 5 annet ledd nr 3 det refereres til i loven også, så det er nok ingen glipp. Det er det beste de fikk til.

 

Edit: Mente vel egentlig MR223.

Edited by fleskebacon
Link to post
Share on other sites
1 hour ago, fleskebacon said:

Dette går på nye løyver, altså nytt erverv, og har ingenting med overgangsreglene for allerede eksisterende løyver å gjøre.

 

Overgangsreglene i § 14-1 som sier at løyvet bare gjelder i tre år, rammer kun rifler som omfattes av våpenlovens § 5 annet ledd nr 3 - opprinnelig konstruert for helautomatisk funksjon eller for militæret eller politiet.

 

Ser at jeg var litt raskt ute med overgangsreglene uten å ha lest det ordentlig.

 

Men man de kan vel bruke våpenlovens § 5 som sier at man ikke kan ha en av de følgende våpnene også bruker man punkt 5 med henvisning til våpenforskriften §4-1 punkt 2.

Men er faren for at siden dette ikke er nevnt i forskrift under overgangsordning, vil alle som eier en Mini-14 bli lovbrytere 1 juni?

 

§ 5.Løyve med vidare for skytevåpen

Den som vil erverve eller ha skytevåpen, må ha løyve frå politiet. Den som vil avhende skytevåpen, må trygge at den som ervervar skytevåpenet, har løyve frå politiet til å kunne erverve gjenstanden.

Utanom dei tilfella som er nemnde i §§ 10, 12 eller 13, kan ikkje politiet gje løyve til å erverve, ha, tilverke, importere eller omsette følgjande skytevåpen:

1.heilautomatiske skytevåpen,

2.skytevåpen som er kamuflerte som annan gjenstand,

3.halvautomatiske rifler som opphavleg er konstruerte for heilautomatisk funksjon eller for militæret eller politiet,

4.skytevåpen som vanlegvis vert bruka som krigsvåpen,

5.andre skytevåpen enn dei som er nemnde i nummer 1 til 4, som saknar ein lovleg bruk, eller som har særskilt farlege eigenskapar.

 

Kongen gjev forskrift om kva skytevåpen som ikkje er tillatne etter andre ledd nr. 5, unnatak frå løyveplikta etter første ledd samt registreringsplikt for skytevåpen som er unnateke frå løyveplikta.

Edited by Anonymrifle
Link to post
Share on other sites
6 hours ago, Pedersen said:

Er fortsatt noe usikker på hvordan Marlin Camp Carbine-riflene står etter dette. Idéer?

 

5 hours ago, madlychip said:

så jeg får beholde min valmet petra? da blir jeg vertfall litt mere fornøyd.

 

Jeg kan fortsatt ikke skjønne annet enn at dette med at man må kvitte seg med enkelte rifler innen tre år bare rammer halvautomatiske rifler som opprinnelig er konstruert for helautomatisk funksjon, eller for militæret eller politiet, slik som beskrevet i nye våpenloven § 5 annet ledd nr 3. Det er denne beskrivelsen både overgangsregelen i vl § 43 viser til, og det er denne beskrivelsen overgangsreglene i forskriften § 14-1 nr 3 peker til.

 

Og selv for kreative byråkrater mener jeg det blir vanskelig å argumentere for at dette skal ramme Valmet Petra, Marlin Camp Carbine eller Ruger Mini-14, ettersom dette faktisk er rene jaktrifler som opprinnelig ikke er laget verken for fullauto eller politiet eller militæret. Det ser ikke i det hele tatt ut som at det har vært hensikten at dette "inndragningsforbudet" skal ramme disse. Så i dette tilfellet ser det mer ut som at det er politikere som har misforstått, eller lovet mer enn de klarte å holde. Det ville jo være kryss i taket, supersjokk og første gang i historien at det har skjedd. (Ikke.)

 

Erverv av nye rifler, derimot, vil jo helt åpenbart ramme både Petra og Mini i hvert fall - her kommer forskriftens § 4-1 inn, med reglene om pistolgrep, overtre osv. Marlin Camp har vel verken overtre eller pistolgrep, så den bør det jo fortsatt kunne gå an å erverve.

 

Så med mindre det er noe vi har oversett, så ligger det an til å bli slik at eiere av Petra, Mini osv. som er ervervet til jakt får beholde disse fram til eieren avgår, men at de i praksis vil bli umulige å selge fordi ingen kan få tillatelse til å erverve dem lenger. De riflene som må avhendes innen 1. juni 2024 blir nok som @meatpukkskriver bare HK91, FAL, Garand, G41 osv., og de få AR15, HK94, MR223 osv. som er ervevet privat av politi og yrkesbefal. Med mindre de får et unntak på et vis, men det klarer ikke jeg å finne noe sted.

 

Edit: Alt er selvsagt med forbehold om at jeg/vi ikke har oversett eller misforstått noe. Men slik lov og forskrift er nå, så er det ikke så stort rom for tolkning, egentlig. Så slik sett er jeg ganske sikker på dette.

Edited by fleskebacon
Link to post
Share on other sites
7 hours ago, Anonymrifle said:

 

Ser at jeg var litt raskt ute med overgangsreglene uten å ha lest det ordentlig.

 

Men man de kan vel bruke våpenlovens § 5 som sier at man ikke kan ha en av de følgende våpnene også bruker man punkt 5 med henvisning til våpenforskriften §4-1 punkt 2.

Men er faren for at siden dette ikke er nevnt i forskrift under overgangsordning, vil alle som eier en Mini-14 bli lovbrytere 1 juni?

 

Det er nok heller slik, at når det ikke er utformet noen overgangsregler, så vil det ikke ha noen tilbakevirkende kraft. Alt som skal ha et snev av tilbakevirkende kraft, eller som endrer en allerede gjeldende rettstilstand, må det lages konkrete og rimelige overgangsregler for, nettopp slik at folk kan tilpasse seg til de nye reglene uten å umiddelbart bli kjeltringer. Slik det er utfyllende gjort i forskriftens § 14-1.

 

Har tidligere nevnt f.eks. tek-forskriftene når det gjelder bygging av hus. At det kommer nye, strengere regler rammer ikke automatisk allerede oppførte hus.

Link to post
Share on other sites

Jeg er overrasket over ordlyden i den nye forskriften, for jeg tror Fleskebacon har helt rett i sin tolkning. 

 

Isåfall er jo dette i tråd med norsk rettspraksis på området - kan ikke selge, men kan beholde. 

 

Edit: men lurer jo på om dette er en feil, og/eller om lokale politikamre kommer til å prøve å tilbakekalle våpenkort på mangelfullt juridisk grunnlag. 

Edited by Skrueråmuttere
 • Like 1
Link to post
Share on other sites
6 minutes ago, Skrueråmuttere said:

Jeg er overrasket over ordlyden i den nye forskriften, for jeg tror Fleskebacon har helt rett i sin tolkning. 

 

Isåfall er jo dette i tråd med norsk rettspraksis på området - kan ikke selge, men kan beholde. 

 

Edit: men lurer jo på om dette er en feil, og/eller om lokale politikamre kommer til å prøve å tilbakekalle våpenkort på mangelfullt juridisk grunnlag. 

 

Jeg tviler på at det er en feil eller forglemmelse, for de må gjøre om på ganske mye for at dette skal kunne fungere på noen annen måte. De må jo endre loven, ikke bare forskriften. For det er lovens § 43 som viser til dette, og det kan ikke forskriften overstyre.

Link to post
Share on other sites
24 minutes ago, mig16 said:

Må innrømme at jeg sliter litt med nynorsken. Får jeg beholde min Browning SA-22 halvauto salongrifle med 11 skudds rørmagasin?

 

Det er ingenting som tyder på at noen halvautomatiske jaktrifler må leveres inn i det hele tatt, uansett hvilke egenskaper, kaliber eller magasin de har.

 

Om man fortsatt kommer til å få kjøpt salongrifler med 11-skudds rørmagasin vet jeg ikke, men det vil være rart om det ikke kan gis dispensasjon for det hvis det ikke går an å plombere ned magasinene på et vis.

 

Det er også tydelig skrevet at de som allerede har magasiner for mer enn 10 patroner kan beholde disse uten videre seremoni.

 

Inndragningen rammer nok bare rene militære våpen som folk opp gjennom har fått skaffet seg på ulike måter pga et tidvis uklart og fleksibelt regelverk.

 

Og det er for så vidt ikke fullstendig urimelig, selv om det heller ikke har noen nevneverdig samfunnsnyttig verdi.

 • Like 2
 • Thanks 1
Link to post
Share on other sites
1 hour ago, mig16 said:

Må innrømme at jeg sliter litt med nynorsken. 

Du er ikke alene!!

Finnes det ikke en utgave som er skrevet på "Norsk"?

Dette er jo verre enn å lese bibelen på hebraisk🥴

 • Haha 1
Link to post
Share on other sites

I alle år har eg måtte slete med nydansk, det frydar mitt hjerte kvar gong eg får lese offisiell dokument på norsk! 

10 minutes ago, bbdg said:

Du er ikke alene!!

Finnes det ikke en utgave som er skrevet på "Norsk"?

Dette er jo verre enn å lese bibelen på hebraisk🥴

 

Edited by Ellingskapteinen
 • Like 3
 • Haha 1
Link to post
Share on other sites

Det er også verdt å merke seg et annet aspekt ved våpenforskriftens § 4-1 (1) nr. 1 som enkelte ser ut til å ha feiltolket. Et av vilkårene for erverv av halvautomatisk rifle til jakt er "frå fabrikk er produsert for bruk av våpenmagasin med patronkapasitet på inntil 10". 

 

Når jeg leser dette med mine juristbriller ser jeg at det ikke står "kun produsert for", det står kun "produsert for". Ergo er det kun et vilkår om at riflen fra fabrikk er produsert for bruk av magasin med maksimalt 10 skudd, ikke at den kun har vært produsert med maksimalt 10 skudds-magasin. Denne tolkningen rimer også aller best med forbudet mot magasinstørrelse over 10 skudd for halvauto jaktrifler. For dersom riflen ikke kan ta 10 skudds-magasiner (eller mindre) så kan heller ikke det forbudet overholdes. Altså i klartekst: dersom riflen fra fabrikk tillater bruk av magasiner med 10 skudd (eller mindre) er dette tilstrekkelig for at vilkåret er oppfylt, uavhengig av om fabrikken også har tilbudt 12 skudds-, 20 skudds-magasiner mv.

Link to post
Share on other sites
32 minutes ago, Viper said:

Det er også verdt å merke seg et annet aspekt ved våpenforskriftens § 4-1 (1) nr. 1 som enkelte ser ut til å ha feiltolket. Et av vilkårene for erverv av halvautomatisk rifle til jakt er "frå fabrikk er produsert for bruk av våpenmagasin med patronkapasitet på inntil 10". 

 

Når jeg leser dette med mine juristbriller ser jeg at det ikke står "kun produsert for", det står kun "produsert for". Ergo er det kun et vilkår om at riflen fra fabrikk er produsert for bruk av magasin med maksimalt 10 skudd, ikke at den kun har vært produsert med maksimalt 10 skudds-magasin. Denne tolkningen rimer også aller best med forbudet mot magasinstørrelse over 10 skudd for halvauto jaktrifler. For dersom riflen ikke kan ta 10 skudds-magasiner (eller mindre) så kan heller ikke det forbudet overholdes. Altså i klartekst: dersom riflen fra fabrikk tillater bruk av magasiner med 10 skudd (eller mindre) er dette tilstrekkelig for at vilkåret er oppfylt, uavhengig av om fabrikken også har tilbudt 12 skudds-, 20 skudds-magasiner mv.

 

Jeg er enig i denne tolkningen. Hvis det skulle være diskvalifiserende at fabrikken en eller annen gang har laget et 12-skudds magasin som passer i våpenet ville dette blitt helt håpløst å forholde seg til, både for de som skal søke og for de som skal behandle søknaden.

Link to post
Share on other sites

Jeg sliter med både juss og nynorsk, kan noen fortelle meg, er det fortsatt mulig for meg å søke Ruger 10/22 til jakt?

 

 

Redigering: Og er det nå mulig å anskaffe pistol i kaliber .50?

Edited by m00se
Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, m00se said:

Jeg sliter med både juss og nynorsk, kan noen fortelle meg, er det fortsatt mulig for meg å søke Ruger 10/22 til jakt?

 

 

Redigering: Og er det nå mulig å anskaffe pistol i kaliber .50?

10/22 går fint til jakt. Jeg fant ikke noe som spesifikt forbyr pistol på kaliberstørrelse bare ikke 5.7x28 4.6x30 og 12.7x99 er spesifikt forbudt. Jeg tror det går fint med kaliber 50 etter 1 juni.

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
×
×
 • Create New...