Jump to content

Ny våpenlov med forskrift trer i kraft 1. juni 2021


Target

Recommended Posts

Forskriften skal ikke behandles i Stortinget, det er lover som behandles der.

Endringen av våpenloven er behandlet og ble vedtatt enstemmig i første runde forrige tirsdag. (Instillingen fra justiskomiteen sa forøvrig 3 år avhending så det er det det blir). Andre runde er sikkert i morra.

 

I forbindelse med behandlingen på tinget ble det sagt av Mæland at forskrift etter plan skulle tre I kraft i juni.

Som target sier blir nok ny forskrift publisert relativt kjapt etter vedtak av lovendringen

Edited by meatpukk
Link to comment
Share on other sites

Ja, ser når jeg leser hele min egen link at Mæland sier det er planlagt til 1. juni. 

 

Egentlig tenker jeg at det er negativt at de har beholdt den opprinnelige planen om 3 års frist for å avhende halvautomatene, for jeg tenker at det kommer til å bli brukt som en unnskyldning for å ikke betale erstatning: "ånei, dere har jo fått tre år på dere".

Link to comment
Share on other sites

Det eneste vi har av håndfast info er Høringsnotatet fra i fjor. Forskriften kommer sannsynligvis til å ligne mye på forslaget, med visse modifikasjoner. Spesielt hvis noen av høringsinstansene har kommentert det.
Notatet finner du her.
https://www.regjeringen.no/contentassets/ea8e137522ec47aa80fe87877664c190/hoyringsnotat-om-ny-vapenforskrift.pdf
Ellers ligger høringsvar og info her https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---forslag-til-ny-vapenforskrift-mv/id2692915/?expand=horingssvar

Edited by meatpukk
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Takker!

 

Fant dette interessante innspillet fra Politidirektoratet:

 

Hagler før 1.okt 1990

Hagler ervervet før 1. oktober 1990 er lovlige uregistrerte. Dette er moderne våpen som benytter moderne ammunisjon som er lett å få tak i. Politidirektoratet anbefaler at det innføres obligatorisk etterregistrering av disse haglene, slik at man hindrer at opprinnelig eier overlater våpenet til andre som politiet ikke har vurdert skikketheten til. Etterregistrering bør være gebyrfritt, og haglene bør ikke telle som en del av jaktvåpengarderoben til eier. Det primære målet er å få kontroll på disse våpnene ved å få de registrert i våpenregisteret. Flere av politidistriktene har påpekt at det er behov for med etterregistrering av lovlige uregistrerte hagler, og det anføres at dette er viktigere enn å innføre registreringsplikt på antikke svartkruttvåpen produsert før 1890. Politidirektoratet deler denne oppfatningen, og anmoder om at departementet innfører obligatorisk etterregistrering.

 

Svartkruttvåpen som skyter patroner

Departementet har bedt spesielt om innspill på dette. I dag ansees svartkruttvåpen produsert før 1890 som antikviteter og er registreringsfrie. Departementet har bedt om innspill på om disse bør omfattes av registreringsplikt. Politidistriktene Innlandet, Oslo, Sør-Øst mener at det ikke bør innføres registreringsplikt for patronvåpen produsert før 1890. Det vises til at de fleste som innehar disse våpnene har våpentillatelse fra før, og at de ikke utgjør noen stor fare for samfunnet. De anser at det er mange slike våpen ute blant folk, og at det vil bli et omfattende arbeid å få våpnene registrert. Politidistriktene Finnmark, Troms, Trøndelag, Vest anbefaler at svartkruttvåpen som kan skyte ferdigladde patroner ikke omfattes av fritaket fra registreringsplikt. Kripos mener at "selv om man antar at slike skytevåpen ikke vil utgjøre et større problem, åpner bestemmelsen i sin nåværende form for at personer som ikke er skikket til det, lovlig kan komme i besittelse av funksjonsdyktige enhåndsvåpen." Politidirektoratet er enig med Kripos i den prinsipielle tilnærmingen om at skytevåpen som kan avfyre moderne enhetspatroner bør være underlagt våpenlovens tillatelsessystem. Det er likevel tale om et stort antall skytevåpen, og en etterregistrering vil kreve store ressurser. POD foreslår at en prioriterer å styrke kontrollen med eksisterende våpentillatelser, samt å innføre krav til løyve- og registreringsplikt for innehav av hagler som i dag er fritatt fra dette kravet. Dersom departementet likevel kommer til at det bør være en viss kontroll med antikke patronvåpen, foreslår vi at det begrenses til enhåndsvåpen laget for enhetspatroner i metall med sentertenning eller randteningspatroner i .22 LR og 6mm. Registrering av disse bør i så fall skje ved enkel melding til politiet uten behovsprøving, hvoretter politiet utsteder en generell tillatelse til å erverve og inneha slike våpen til de som anses å oppfylle våpenlovens krav til alder og personlige egenskaper. Hensikten med slik registreringsplikt må jo i så fall være å hindre uskikkede i å få hånd om denne type patronvåpen. Vi ser imidlertid ingen hensikt i at munnladere, perkusjonsvåpen, stifttenningsvåpen og øvrige randtenningsvåpen produsert før 1890 omfattes av en slik registreringsplikt.

 

Oppmykning i erverv av replika munnladere

Politidirektoratet støtter at behovsprøvingen tas bort på replika munnladere og perkusjonsrevolvere. Dette vil gjøre saksbehandlingen i distriktene enklere, og vi ser ikke behov for behovsprøving av replikaer av skarpe våpen som i dag er i fritt salg som antikke. Imidlertid mener vi det bør innføres krav om medlemskap i godkjent skytterorganisasjon som administrerer program hvor omsøkte våpen kan lovlig benyttes i tillegg til krav om alder og personlige egenskaper. Dette sikrer at de som erverver våpen har sikkerhetsopplæring slik at uhell og ulykker kan unngås.

 

Kapittel 14

Dersom det innføres registreringsplikt på våpen produsert før 1890 og som kan avfyre svartkruttpatroner, samt forbud mot blankvåpen bør det utarbeides overgangsregler som tar sikte på minst mulig ressurskrevende innregistrering.

Link to comment
Share on other sites

@arnegunDet er vel fortsatt teksten i forslaget til den nye forskriften som fortsatt er gjeldende.

Quote

§ 4-1 Halvautomatiske rifler til jakt
Politiet kan gje løyve til erverv og innehav av halvautomatiske riflemodellar, som
opphavleg er konstruert for jaktbruk og som:
1. frå fabrikk er produsert for bruk av våpenmagasin med patronkapasitet på inntil 10,
2. ikkje er tilverka med skjefte eller annan innretning som heilt eller delvis dekker oversida av pipa, og som
3. ikkje er tilverka med pistolgrep som står att på våpenet når bakstokken takast av.

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Teknokratisk og byråkratisk skrot:

Dette er ikke noe annet enn et byråkratisk/teknokratisk overgrep mot vanlige folk, hårreisende lesing fra ende til annen. Her brukes det tid og krefter på noe de selv omtaler som et: IKKE ET SAMFUNNSMESSIG PROBLEM. Politidistriktene Innlandet Oslo, Sør-Øst som har den tetteste befolkningen (med spesielle utfordringer) har den mest liberale holdningen til våre antikviteter mens byråkrater i Finnmark, Troms, Trøndelag, Vest er kritiske og vil regulere ytterligere et IKKE ET SAMFUNNSMESSIG PROBLEM.  Maktens korridorer er tydeligvis infisert av elementer som med diktatoriske trekk vil ta hånd om borgernes antikviteter som veggpynt - familiers arvegods fra flere generasjoner tilbake. I beste fall "stateliggjøre" objektene bak glassmontere i offentlige museer som fy fy saker. Disse forskriftene hører ikke hjemme i vårt samfunn, heller ikke de som kommer med konspirasjoner og paranoide holdninger mot vanlige folk, de bør i det minste ikke bekle offentlige verv.

Kapittel 14:

"samt forbud mot blankvåpen", ord som og overgangsordning registrering står også nevnt.

Det må vel finnes noen oppegående politikere som kan ta i mot en alvorlig bekymringsmelding fra folk? Det er ikke hjemme hos folk det bør tas en renovasjon/razzia hos, heller en seriøs personalrevisjon i visse korridorer. Det kunne være på sin plass å analysere hvilken arbeidskultur og holdninger som sitter i veggene der, og eventuelt komme med nødvendige justeringer.

Har borgere i Norge, de berørte eller de ikke berørte etterlyst dette makkverket som et behov?

 

På en annen side er det fint at denne galskapen kommer åpent frem svart på hvitt. Det burde blinke rødt i varsellampene på Stortinget. Dette er så krenkende inngripende i folks privatliv at det er på tide å sette foten ned og vurdere om vi har rette folk til å administrere. Har de ti tommeltotter utenfor kontorene sine så har NAV ordninger som dekker deres grunnleggende primærbehov.

 

Beklager, jeg vet at enkelte ser meg som en solist i hylekoret, men kan bare ikke la være...

 

 • Like 6
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

3 minutes ago, Øystein said:

Nå var vel det med "blankvåpen" heftig kommentert i høringssvarene. Var mange svar som kun omtalte det og alle var negative til det.

Det er illevarslende nok at det gikk så langt at det kom med som en høring, det sier mye om kildene bak som har tekstet dette til høring (skremmende). Her er det flere som sitter med ryggen til hverandre, eks. om antikke  svartkruttvåpen som kan benyttes i en klubb som driver med dette. I en annen gruppering jobbes det med blyforbud som mulig ikke gir grunnlag for svartkrutt i det hele tatt med enkelte våpen. I hovedsak vil jeg påstå at det aller meste av forskriftene ikke er tuftet på reelle samfunnsmesige problemer. 

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, Olesøn said:

Punkt to skal faen meg vekk, om jeg så må jobbe for det til jeg stryker med. Jeg får fysisk vondt i hodet når jeg ser at voksne folk har skrevet slik piss. 

Ja skal man dra alle byråkratiske følelser til side her, så burde forbudet mot magasiner med større kapasitet enn 10 patroner dekke alle behov. Og om rifla da har skjefte som dekker pipa, pistolgrep, oransje farge eller baklengs avtrekk har fint lite å si for skadepotensialet eller dens egnethet for bruk på jakt. At man ønsker å forby pistolgrep kan med litt velvilje forstås, selv om det også strengt tatt er fullstendig følelsesbasert fjas uten innvirkning på noe som helst annet enn det estetiske.

 

Hvis man først skal tillate halvauto rifler i det hele tatt, blir det nesten håpløst å trekke noen fornuftig grense for hvilke modeller som skal være tillatt, og hvilke ikke. Utover det å forby rene militære våpen og sivile utgaver av disse (AR15, HK91 osv.), og å begrense magasinkapasiteten til et fornuftig nivå til bruk på jakt. Det er jo her det baller seg til og blir direkte usaklig. Selv det å kategorisk forby sivile utgaver av militære våpen synes jeg kan være problematisk å forsvare, og tidvis en vanskelig grense å trekke.

Edited by fleskebacon
 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

7 hours ago, fleskebacon said:

 

nå blir vel verken browning bar eller benelli argo rammet. selv om begge disse har militær våpen i nert slektskap. mens mini 14 som er designet spesefikt for sivil bruk blir forbudt. hva med valmet petra? den er jo basert på en rifle som har militært opphav men er rent sivil. tipper den blir forbud for ikke annet en utsenede/slektskap eller det at fantes noen få 20skudd magasiner til disse, som forøvrig er omtrent like tilgjengelige som hønsetenner.

 

jeg er av den oppfatningen at alle halv auto rifler skulle vært lov til jakt i utgangspunktet. uavhengig av om det er en ar10, mak90, hk91 eller sauer 303.  hvordan de ser ut er helt urelevant. å må det reguleres så reguler hvem som får kjøpe magasiner over 10 skudd heller en pistolgrep, fortre å annet som kan være virke ¨militært¨ for et utrent øye. en benelli argo med 10skudd 30-06 er minst like farlig som en ar 15 med 10skudd 223.

 

  dette med å ivareta jaktens anseelse i befolkningen eller hva nå unskyldningen har vert tidligere er bare idioti. våpenet utgør rent lite for hvordan turgåere oppfatter jegere. det er helheten som er viktig. har du ¨normale¨ jaktklær å sier hei så blir du stort sett ansett som en grei kar uavhengig av våpenet du bærer. går du i norsk felt uniform med ansiktsmaling. mens du hilser på turgåere ved å kalle de idioter som forstyrrer jakten, så blir du sett på som en tulling. så enkelt er det.

 

tenkt deg at turid på 60 er ute å går tur gjennom et område med to ekrer, ett vann å så tjukk skog. først møter hun på en busk som sier at nå har du ødelagt denne morgenen for meg mens han tar patronene ut av pumpehagla. det var en gåsejeger som ikke vet å plasere seg rett ;)

så etter å ha kommet inn i skogen møter hun på en jeger med ar som sier hei å ønsker henne godt tur videre. hvem av disse tror du turid mener har størst skadepotensiale/ er farligst/ gir dårlig omdømme for jegere?

 

en ting er sikkert. utviklingen går uavhengig av hva politikkere å fudds måtte tro. jeg gir det 20 år før nesten alle går rundt med carbonlight chassi rifler å folk med hv mauser å tasco sikte blir sett på som raringer.

gåsejakt.jpg

NAWar_043012C.jpg

 • Like 8
Link to comment
Share on other sites

Men "oppegående person med genuin og sunn interesse for våpen" finnes kun i samlermiljøet vettu. Ingen jegere, skyttere eller noen under 30 kan falle innunder denne kategorien uten å også være samler. Alle eiere av Mini14 skader anseelsen til jakt, skyting, gjødselkjøpere og kvite menn. 

Link to comment
Share on other sites

Det jeg ikke forstår er at jeg i teorien kan bevæpne en liten milits med alle samlevåpnene jeg har, men fordi minien er registrert for jakt, så er den ekstremt mye farligere enn allt det andre.

 

Når man er kvalifisert til å eie 100 samlevåpen så burde ikke en skarve jaktrifle være et problem. 

Link to comment
Share on other sites

ser poenget ditt, men så er det vel også hakket vanskeligere å bli samler en å søke med begrunnelsen jakt. jeg har prøvd å få en fot innenfor døren i nvs i ca 6 år. har fortsatt ikke funnet person nr2 som kan gå god for meg. hjelper jo heller ikke at nermeste lokal lag er noen timers kjøring unna.

Edited by madlychip
Link to comment
Share on other sites

17 hours ago, Lien said:

Det jeg ikke forstår er at jeg i teorien kan bevæpne en liten milits med alle samlevåpnene jeg har, men fordi minien er registrert for jakt, så er den ekstremt mye farligere enn allt det andre.

 

Når man er kvalifisert til å eie 100 samlevåpen så burde ikke en skarve jaktrifle være et problem. 

 

Lover og regler er ikke alltid common sense.

 

Da jeg bodde i England funderte jeg ofte på nettopp det at, på vei til skytebanen, hadde jeg bilen full av hagler og rifler. Skulle jeg bli stoppet av politi, har jeg en legitim grunn til det, så det skal ikke være noe problem. Men hadde de funnet en lommekniv, da er det plutselig rabalder, fordi den har jeg ikke uten videre noen begrunnelse til å ha i bilen.

 

Så hva er hensikten til loven da? Er denne kniven viktig, når jeg allerede har bilen full av skytevåpen? Skal politimannen benytte loven's bokstavelige betydning, eller bruke skjønn i denne situasjonen?

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Da var forandringen i den nye Våpenloven som trengtes godkjent for andre gang. 

 

I tillegg ble et forslag fra Sp om digitalisering av våpensøknader godkjent med 56 mot 30 stemmer (Regjeringen stemte mot).
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=82390

 

Ikke at det betyr noe. Dobbeltspor jernbane på hele Intercity ble vedtatt av Stortinget på 90-tallet og er enda 50 år unna... :D

 

 • Haha 1
Link to comment
Share on other sites

21 hours ago, Øystein said:

I tillegg ble et forslag fra Sp om digitalisering av våpensøknader godkjent med 56 mot 30 stemmer (Regjeringen stemte mot).
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=82390

Hvordan er det mulig å stemme i mot et sånn forslag? Som hadde spart både politiet og søkeren for mye tid, i tillegg at det spares flere millioner kroner på det.

Link to comment
Share on other sites

13 minutes ago, 5.6×15mm said:

Hvordan er det mulig å stemme i mot et sånn forslag? Som hadde spart både politiet og søkeren for mye tid, i tillegg at det spares flere millioner kroner på det.

1. Tar det lengre tid blir det mindre våpen blant folk(tror de)

2. Bruke som pressmiddel for å få gjennom andre(egne) politiske saker.

3. Generell avsky/redsel for det som måtte ha med våpen å gjøre(er det noe ang våpen stemmer vi nei uansett, selv om det hadde bidratt til noe positivt.)

Link to comment
Share on other sites

Hvis dere ser på posten til Virre her, så svarte Justisministeren på det i går:

 

Digital søknad for jaktvåpen innen 1 september. 

Så en logisk grunn til at Regjeringen stemte imot er at de jobber med det allerede, men ønsker å holde sitt tidsskjema. 

Edited by Øystein
Link to comment
Share on other sites

52 minutes ago, Øystein said:

Så en logisk grunn til at Regjeringen stemte imot er at de jobber med det allerede, men ønsker å holde sitt tidsskjema. 

Det stemmer.  Alle partiene er enige om at dette skal digitaliseres og regjereringen jobber med dette.


Dette forslaget fra SP ber regjeringen legge frem detaljer på hvordan dette skal gjøres og en konkret fremdriftsplan senest i revidert nasjonalbudsjett 2021 (altså i mai).

For en måneds tid siden  har stortinget (med flertall fra oppsisjonen) bedt regjeringen opprette et nasjonalt våpenregister  som skal legges til Brønnøysundregistrene med forvalting i Mosjøen og Nordland Politidistrikt. Dette skulle vistnok skaffe masse nye arbeidplasser der.

Men merk at selv om våpenregisteret skal forvaltes i Nordland, skal våpensøknader fremdeles behandles hos hvert enkelt politidistrikt... så om det vil gå så mye raskere er ikke sikkert.

På spørsmål om hva man skal gjøre med de lange behandlingstidene, var svaret fra Mæland at det er opptil politidistriktene å prioritere og fordele arbeidsoppgaver.

 

Edited by Virre
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...
On 3/22/2021 at 5:18 PM, madlychip said:

ser poenget ditt, men så er det vel også hakket vanskeligere å bli samler en å søke med begrunnelsen jakt. jeg har prøvd å få en fot innenfor døren i nvs i ca 6 år. har fortsatt ikke funnet person nr2 som kan gå god for meg. hjelper jo heller ikke at nermeste lokal lag er noen timers kjøring unna.

Hele opplegget med at en privat klubb, skal sette føringene for hvem som kan bli samler, er jo helt bak mål. Opprett i det minste flere avdelinger eller distriksforeninger, hvor personlig oppmøte ala pisolklubber, teller.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Velkommen etter. 😉 Det er visst en gammel tråd her inne et sted hvor noen andre har luftet tilsvarende tanker...

 

Det er lokallag rundt omkring. At de er enkle å få tak i er det ingen som kan påstå, men det går til slutt. Jeg brukte mange år på å få tak i noen, og enda flere år på å bli medlem. Pr nå er det bare NVS og KVF som er godkjente samlerforeninger i Norge, og selv om for eksempel mitt lokallag funker fint digitalt, må det være lov å si at begge foreninger hadde vært tjent med en større tilstedeværelse på nett. Og jeg fastholder fortsatt at det trengs (enda) et alternativ til NVS som kunne favnet de som ikke synes at opptaksreglene er noe for dem.

 

Og ja, det er mulig noen synes noe annet, og synes det er helt greit at det er vanskelig, og synes det er helt greit at sorteringen skal foregå gjennom private foreninger, og at enda en forening vil splitte miljøet, og at enda en forening vil bli dårlig mottatt hos øvrigheta, og så videre. Og det er lov å mene det, de som mener det tar selvfølgelig helt fullstendig feil og kan holde fred, men de skal få lov til å mene det.

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

3 hours ago, Jegerlærling said:

   -   at en privat klubb, skal sette føringene for hvem som kan bli samler, er jo helt bak mål.

 

2 hours ago, Olesøn said:

Det er visst en gammel tråd her inne et sted hvor noen andre har luftet tilsvarende tanker...

 

Og i den (eller en eller flere enda eldre tråder om temaet) skrev jeg hva jeg meddelte Justisdep. om denne praksisen, i en høring i forbindelse med en (av de mange) innstrammingene i forskriftene (ikke sjølve loven?) for over 20 år siden. Det gikk omtrent ut på følgende:

 

"At sentrale myndigheter griper omfattende inn i organisasjonfriheten, og gir en enkelt, privat organisasjon monopol på å utøve forvaltning, må vi tilbake til perioden 1940 - 1945 for å finne maken til".

 

Siden datoen i dag er 9. april, kan det jo være noe å tenke over   -  .

 • Like 6
Link to comment
Share on other sites

 

 

 

On 3/15/2021 at 1:13 PM, Target said:

Endelig - og dermed blir det 8 våpen per mann uten for mange spørsmål.

 

On 3/15/2021 at 4:49 PM, Target said:

Tvil i vei. Har intern info. Fasit kommer jo om ikke så lenge.

Har også samme info fra "inside".

Link to comment
Share on other sites

On 3/15/2021 at 4:51 PM, meatpukk said:

Forskriften skal ikke behandles i Stortinget, det er lover som behandles der.

Endringen av våpenloven er behandlet og ble vedtatt enstemmig i første runde forrige tirsdag. (Instillingen fra justiskomiteen sa forøvrig 3 år avhending så det er det det blir). Andre runde er sikkert i morra.

 

I forbindelse med behandlingen på tinget ble det sagt av Mæland at forskrift etter plan skulle tre I kraft i juni.

Som target sier blir nok ny forskrift publisert relativt kjapt etter vedtak av lovendringen

Men er det noen som har noe mer "inside" på hvilke halvautoer som kommer til å rammes av denne tvungne avhendingen? Slik det ser ut nå i loven og forskriften i høringsforslaget, så er det jo forsvinnende få jaktrifler som rammes av forbudet i § 5 annet ledd nr. 3, som spesifisert i § 43 trer i kraft tre år etter loven. Dette gjelder halvautomatiske rifler som "opprinnelig er konstruert for helautomatisk funksjon eller for militæret eller politiet", altså ikke Mini, Vepr, Valmet osv.

 

Dette med tildekt pipe, pistolgrep osv. rammer Mini, Vepr, Valmet osv., men dette gjelder jo bare erverv, beskrevet i forlsaget til forskrift § 4-1, dette vil ikke ramme allerede ervervede våpen.

 

Så den lista som POD har gitt ut over våpen som blir forbudt, er jo de som blir forbudt å erverve til jakt etter den nye forskriftens § 4-1, ikke de som må avhendes etter lovens § 5 og § 43. De som må avhendes blir jo slik det står nå bare de som har Garand eller en FAL eller HK91 eller noe tilsvarende som er ervervet til jakt back in days.

 

Eller har som sagt noen noe inside her som jeg ikke har? Eller noen som har skjønt noe som jeg ikke har skjønt, og som kan forklare det, utover å slå fast at "Mini-14 blir selvsagt inndratt"?

Edited by fleskebacon
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

5 minutes ago, Olesøn said:

Har en teori om at det er der overtre-svadabullshitidiotipisspreiket kommer inn... 

Ja det sølet der er jo åpenbart laget kun for å ramme Mini og Vepr osv., men slik det står nå gjelder jo det bare erverv av nytt, ikke tilbakekall av allerede ervervet.. Det er derfor jeg er litt i stuss over hvordan de mener at dette skal bli.

Link to comment
Share on other sites

håper du har rett fleskebacon. får jeg beholde min valmet så blir jeg ekstremt glad. men jeg tror som olesøn sier at overtre/tildekket pipe dritten kommer til å ta livet av det meste. tror vi står igjen med: benelli argo, sauer 303 og browning bar til jakt.

 

vurderer nesten å designe tactical fortre og stokk til benelli argo bare for å terge. den har potensialet til å bli ganske rå vist man gjør det rett. altså ikke mr1 stil 🤢

gjorde en kjapp sak i photoshop hehe

0026737_benelli-argo-e-comfort-308win-20.jpg

Edited by madlychip
Link to comment
Share on other sites

9 hours ago, fleskebacon said:

Ja det sølet der er jo åpenbart laget kun for å ramme Mini og Vepr osv., men slik det står nå gjelder jo det bare erverv av nytt, ikke tilbakekall av allerede ervervet.. Det er derfor jeg er litt i stuss over hvordan de mener at dette skal bli.

 

De kommer vel til å vedta en ny Forskrift om forbudte skytevåpen og godkjente halvautomatiske skytevåpen?

 

Dagens versjon har eksplisitt hjemmel i lov av 1961 og forskrift av 2009; når disse blir oppdatert må Forskrift om forbudte etc. også oppdateres (eller fjernes) og det er vel en smal sak for forvaltningen å få lagt til "... eie eller inneha"?

Link to comment
Share on other sites

12 hours ago, Olesøn said:

Aner ikke. Men om lista fjernes og jeg ikke kan få min FN 1900 pga overtreet så blir det aktiv lobbyering framover. 

Ja det kommer jo tydelig fram i høringsutkastets kommentarer at hele poenget med "pistolgrep, overtre osv." er at listene skal bort, og at det er disse kriteriene alene som avgjør om rifla kan erverves til jakt.

 

Dette er høringsforslagets kommentar om hensikten med paragrafen:

 

I § 4-1 gjevast det føresegner om kva halvautomatiske rifler som kan ervervast til
jaktbruk. Det innførast som noko nytt at våpenmodellar som oppfyller generelle krav til
våpentypen skal vere lovleg utan krav til særskilt godkjenning. Slike generelle vilkår vil
vere enklare å praktisere enn gjeldande ordning, ved at det ikkje lenger setjast krav til
at den einskilde våpenmodell må kontrollerast av Kripos og at forskrifta ikkje treng liste
opp dei våpenmodellane som er godkjente
. Av den grunn er også kravet i gjeldande
våpenforskrift § 7 andre ledd om at våpenmodellen ikkje enkelt kan gjerast om til
heilautomatisk eld ikkje vidareført. Dette vilkåret er lite eigna til å avgrense våpenet sitt
skadepotensiale, då dei fleste halvautomatiske rifler kan gjerast om til heilautomatisk
funksjon. Ein slik omgjering til heilautomatisk funksjon vil uansett vere forbode, og det
er samstundes sett forbod mot å erverve og ha våpendelar som kan gje eit
halvautomatisk våpen ein heilautomatisk funksjon, sjå omtalen under kapittel 3.

 

Det vert for det første sett krav om at berre halvautomatiske rifler som opphavleg er
konstruert for jaktbruk skal vere tillatne. Denne føresegna følgjer opp dei føringar om
erverv og innehav av halvautomatiske rifler til jaktbruk som er gjeve i Prop 165. L (2016-
2017) punkt 7.2.5, 8.3.4 og i særmerknadane til § 5 (side 81 og 82). Føremålet med dette
vilkåret er å hindre erverv av våpentypar som enkelt kan gjerast om til stridsvåpen.
Vidare er det i § 4-1 første ledd nr. 1-3 sett krav til utforminga som skal trygge at det
ikkje kan ervervast andre våpenmodellar med nærare bestemte eigenskapar som gjer
det enkelt å bruke våpenet som eit stridsvåpen.

 

Dei ovannemnte krava til godkjent våpentype skal som nemnt erstatte gjeldande
ordning med å forskriftsfeste kva våpenmodellar som kan ervervast til jakt. Ei ulempe
ved å setje slike generelle vilkår for godkjenning er at det i nokre tilfelle vil kunne vere
krevjande å fastslå om den konkrete våpenmodellen oppfyller dei generelle krav til
godkjenning. Vi ber difor om særskilt om at høyringsinstansane gjev innspel på
eventuelle andre måtar å fastsette krava til lovleg våpentype.


Men igjen, dette er jo som sagt bare reglene for erverv, og dette er en helt annen bestemmelse enn den som som man legger opp til at vil føre til tvungen avhendig - det er ny våpenlov § 43, som viser til forbudet i § 5 annet ledd nr. 3.

 

Det punktet om at overtre eller annen innretning som dekker oversida av pipa blir forbudt å erverve, er jo den konkrete grunnen til at POD har ført opp Mini, Vepr, Valmet, Garand og G-41 på sin liste over "40 våpen som blir forbudt". Disse er de eneste på på dagens godkjentliste for jakt som har denne vederstyggeligheten. I tillegg er jo Garand og G-41 opprinnelig konstruert for militært bruk.

 

De resterende på denne fy-lista til POD er jo hele DSSN-lista, som alltid har vært forbudt på jakt. Der har jeg ikke satt meg like godt inn i hvordan den nye ordingen blir, men der er vel greia at disse også nå blir generelt sett ulovlige å eie og/eller erverve, men at det kan gjøre unntak for sportsskyttere som fyller de strenge kravene.

 

Dette blir langt, men i de foreslåtte overgangsreglene i forskriften er det konkretisert ganske entydig hva som gjelder for de som eier tidligere lovlige, nå ulovlige våpendeler, fra § 14:

 

Personar som har våpendelar som vert forbode etter § 3-5 i denne forskrifta, må
innan eitt år etter ikraftsetjing av ny våpenforskrift enten levere våpendelane til politiet
eller avhende våpendelane til personar med særskilt løyve etter ny våpenlov § 10 eller §
13.

 

Det står derimot ikke et knyst om de som eier halvautomatiske rifler som blir forbudt å erverve etter ny lov. Det kan være som @Skrueråmutteresier, at det kommer flere forskrifter om dette, eller at de endrer den. Jeg bare synes det er veldig rart at de ikke har laget tre linjer i overgangsbestemmelsene som sier det samme om disse riflene som skulle bli så innmari forbudt og inndratt, at de må "leverast politiet eller avhendast til nokon som fyller vilkåra"... Det legges jo heller ikke opp til det, ved at det ingen steder står noe om at de blir ulovlige å inneha - bare ikke mulig å erverve.

 

Det vil også være veldig rart om de nå i ettertid lager ei liste over konkrete forbudte våpen, som overstyrer de generelle reglene for erverv, når hele poenget med de nye reglene er beskrevet å være at man ikke lenger trenger å administrere noen liste.

 

Den bestemmelsen i loven som det er bestemt at skal tre i kraft etter tre år, § 43, viser altså kun til ny våpenlov § 5 annet ledd nr. 3, som forbyr halvautomatiske rifler opprinnelig produsert for helautomatisk funksjon, eller for militæret eller politiet. Og det er vel snakk om et forsvinnende lite antall slike rifler som er ervervet til jakt? Og det gjelder helt åpenbart ikke Mini, Vepr eller Valmet.

 

FN 1900-en til @Olesønblir vel en vurderingssak, om pipa er nok tildekket på oversida... Det er vel et slik tvilstilfelle som man kan tenke seg at kan bli godkjent, ettersom det vel verken er gassrør eller overtre som dekker oversida av pipa, bare et ... slags rør? :)

Edited by fleskebacon
Link to comment
Share on other sites

21 minutes ago, fleskebacon said:

Dette blir langt, men i de foreslåtte overgangsreglene i forskriften er det konkretisert ganske entydig hva som gjelder for de som eier tidligere lovlige, nå ulovlige våpendeler, fra § 14:

 

Personar som har våpendelar som vert forbode etter § 3-5 i denne forskrifta, må
innan eitt år etter ikraftsetjing av ny våpenforskrift enten levere våpendelane til politiet
eller avhende våpendelane til personar med særskilt løyve etter ny våpenlov § 10 eller §
13.

 

Det står derimot ikke et knyst om de som eier halvautomatiske rifler som blir forbudt å erverve etter ny lov. 

 

Ah.

De kommer til å endre til "personar som har våpen eller våpendelar som vert forbode..." og hevde at det var meningen hele tiden, at de innså at de hadde formulert seg uklart, og at de nå har rettet det opp.

Link to comment
Share on other sites

1 minute ago, Skrueråmuttere said:

 

Ah.

De kommer til å endre til "personar som har våpen eller våpendelar som vert forbode..." og hevde at det var meningen hele tiden, at de innså at de hadde formulert seg uklart, og at de nå har rettet det opp.

Ja, men de omtalte halvautomatiske riflene blir jo ikke forbudt å ha, bare ikke lenger mulige å erverve. Så da må de lage ganske mye nytt å vise til. De omtalte våpendelene er det en egen paragraf om, som beskriver hvilken type våpendeler det er forbudt å ha.

 

Det er stor forskjell på at "politiet kan ikke gi tillatelse til å erverve og inneha", og "det er forbudt å ha".

 

@m00seSlik jeg leser den nye loven og forskriften er nok Garand og G-41 de to som faktisk kan komme til å ryke. Men som vi vet er jo ikke ting i kraft, praksis kan bli annerledes enn det jeg klarer å lese meg til osv. Så jeg tar ikke gift på noe av dette.

 

Det eneste som jeg ser at er ganske så sikkert, er at det ikke lenger blir mulig å erverve verken Mini, Vepr, Valmet, Garand eller G41 til jakt lenger - fordi de har ovetre eller annen innretning på oversida av pipa, og at Garand og G-41 i tillegg er militære våpen.

 

Jeg må jo si at jeg synes de har vært ganske finurlige og smarte når de har laget ordlyden i dette. "Fra fabrikk produsert til å bruke magasin med kapasitet inntil ti skudd", "ikke skjefte eller annen innretning som helt eller delvis dekker oversida av pipa" og "ikke pistolgrep som står igjen på våpenet når bakstokken tas av". Dette utlukker vel absolutt alle kjente varianter av AR-15 og andre militærrifle-kloner, selv om de er laget spesifikt for jakt.

 

Dette inndragningshysteriet de har holdt på med tror jeg derimot at kommer til å koke bort i kålen, og at de "ulovlige" våpnene forblir i eie fram til eieren dør og ingen kan overta det. Jeg er villig til å vedde penger på dette, men ikke så mye. Men at man fortsatt må leve i uvisshet en stund til, er jo åpenbart. ;)

Link to comment
Share on other sites

Problemet med at gass system teller som tildekking av pipe er at du sitter igjen med svært få metoder å lage en halv automat på. Det er liksom bare enkel blow back/roller/argo typ igjen. Skal man ha for eksempel en slags ar type DI må man være veldig kreativ.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...