Jump to content
Wintel

Høringsnotat, ny våpenforskrift

Recommended Posts

Posted (edited)

Høring - forslag til ny våpenforskrift mv.


Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette forslag til ny våpenforskrift på høring. Formålet med forskriften er å gi utfyllende regler til ny våpenlov som ble vedtatt av Stortinget i mars 2018. Planen er at loven med tilhørende forskrift skal tre i kraft i januar 2021. Ny forskrift er ment å samle reguleringen fra flere ulike forskrifter samt løfte opp sentrale bestemmelser som i dag er regulert i et stort rundskrivverk. Det fremmes også forslag til enkelte endringer i ny våpenlov.
Frist for å sende inn høringssvar er 2. juni 2020.


Departementet ber høringsinstansene vurdere om høringsnotatet bør forelegges underliggende organer eller andre som ikke er oppført på adresselisten. Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss.

Brevet er sendt:

Departementene Datatilsynet Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Generaladvokaten Kriminalpolitisentralen (KRIPOS) Politidirektoratet (POD) Politiets sikkerhetstjeneste (PST) Politihøgskolen (PHS) Riksadvokaten Stortingets ombudsmann for forvaltningen (SOM) Sysselmannen på Svalbard Det frivillige skyttervesen Dynamisk Sportsskyting Norge Norges Jeger- og Fiskerforbund Norges Skiskytterforbund Norges Skytterforbund Norsk organisasjon for jegere og skyttere Norsk Svartkruttunion Norsk Våpeneierforbund Norsk Våpenhistorisk Selskap Norske Reserveoffiserers Forbund Våpenrådet Den Norske Advokatforening Den norske Dommerforening Norges Idrettsforbund Norges Røde Kors Norges Skogeierforbund Norsk Politilederlag, Politiets fellesforbund, Regelrådet.

 

Les høringsnotatet her: https://www.regjeringen.no/contentassets/ea8e137522ec47aa80fe87877664c190/hoyringsnotat-om-ny-vapenforskrift.pdf

Edited by Wintel
Fjernet teksten og la til link til notatet

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

Dokumentet er på 80 sider, det tar litt tid å gå gjennom, men frislipp på kaliber over .455 er jo helt fantastisk :-)


Gjeldande krav til særskilt løyve for skytevåpen i kaliber .455 og større er ikkje ført vidare i § 3-1. Sjølv om skytevåpen som kan skyte patroner med tunge prosjektil har stor kraft, er dei krevjande å handtere og skadepotensialet skil seg ikkje vesentleg frå skytevåpen som kan skyte lettare prosjektil. Kaliber .455 og større har etter departementets vurdering ikkje slikt særskilt skadepotensiale som dei kaliber som er nemnt i § 3-1. Departementet meiner difor det ikkje er gode grunnar for å vidareføre forbodet.


Kortere frist for å selge mini14
Etter ei nærare gjennomgang har departementet kome til at overgangsperioda for forbodet mot å ha halvautomatiske rifler med størst eldkraft (ny våpenlov § 43), bør kortast ned frå tre til eitt år, sjå nærare under punkt 2, kapittel 14.
 

Kaliberbytte
Etter andre ledd er det, som noko nytt, gjort unnatak frå kravet til løyve for endring av kaliber, når denne endringa er gjort av ein næringsdrivande som har løyve til å tilverke eller reparere skytevåpen og den næringsdrivande sender melding til politiet om endringa av kaliber.
Så da kan man bytte kaliber på våpen, uten å søke på forhånd. Blir som å kjøpe nytt løp til børsa fra en autorisert forhandler.

 

Oups til våpen produsert før 1890 (trapdoor...)
Fleire svartkruttvåpen produsert før 1890 kan skyte ferdigladde patronar. Slike våpen kan difor ha større skadepotensial en svartkruttvåpen som ikkje kan skyte ferdigladde patronar (munnladarar og perkusjonsvåpen). Departementet ber difor høyringsintansane om innspel på om slike våpen bør omfattas av løyve og registreringsplikt.

 

Utvidet varighet på våpensøknadene
I § 2-7 første ledd vidareførast gjeldande føresegner om lengda på eit ervervsløyve etter gjeldande våpenforskrift § 27, men slik at politiet kan forlenge løyvet med inntil 12 månader av gangen og at det ikkje gjeld nokon lengstetid for kor lenge løyvet kan forlengast.


Hagler med pistolgrep tillates
Gjeldande føresegner om at det som hovudregel ikkje skal gjevast løyve for haglevåpen med pistolgrep utan skulderstøtte og haglevåpen med pistolgrep som er frittståande under våpenet er ikkje ført vidare.

 

1/2 auto godkjentliste fjernes

Det innførast som noko nytt at våpenmodellar som oppfyller generelle krav til våpentypen skal vere lovleg utan krav til særskilt godkjenning

 

Større jaktgarderobe

I § 4-2 vert det som noko nytt gjeve utfyllande føresegner om kva som kan vere eit «særskilt behov» for erverv av meir enn åtte jaktvåpen etter våpenlova § 11 første ledd.

 

Ett våpen per skyteprogram!

I § 4-8 første ledd vidareførast ordninga etter gjeldande våpenforskrifta § 13 tredje ledd om at det som hovudregel kan ervervast eitt skytevåpen per godkjent skyteprogram, men slik at gjeldande føresegn om at det berre kan gjevast eitt skytevåpen om det kan dekke fleire skyteprogram er teken bort.

 

Samlere kan samle 100 våpen

I § 4-11 vidareførast føresegnene i gjeldande våpenforskrift § 16 tredje ledd, om kor mange skytevåpen som kan ervervast til samling, men slik at det vert satt ei øvre grense på 100 komplette løyvepliktige skytevåpen.

 

18-års grense for pistol (med endel forbehold)

I den nye våpenlova § 15 tredje ledd er det som noko nytt fastsett ein heimel til å kunne gje personar over 18 år fritak frå alderskravet for erverv av pistol eller revolver.

 

Dokumentasjonsplikt hvert 5. år

I § 11-3 fastsetjast som noko nytt at sportsskyttarar med løyve til å ha våpenmagasin med stor patronkapasitet eller halvautomatiske rifler med størst skadepotensiale, kvart femte år må sende dokumentasjon over aktivitet til det politidistrikt som har utferda løyvet.

 

 

Edited by Wintel
La til
 • Like 1
 • Thanks 5

Share this post


Link to post
Share on other sites

Har bare lest oppsummeringen din, så det kan jo være ugler i mosen jeg ikke ser enda, men førsteinntrykket er jo at hverken fornuft eller logikk har vært helt fraværende i dette arbeidet.

 • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites

Linken virker ikke, kan sende deg PDF-en om du sender meg en PM med eposten din.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jeg finner ikke noe om dette på regjeringen.no eller andre steder. Kan du ikke legge ut linken selv om den ikke virker?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Link til høringsutkast: https://www.regjeringen.no/id2692915 (denne virker ikke nå)

 

Nå har jeg skummet gjennom hele høringsnotatet, og dersom forskriften blir slik den er utformet nå, så skal vi si oss godt fornøyd.

 

Kort oppsummert: Sunn fornuft og gjennomtenkt forskrift. Mest lettelser for oss, noen få begrensninger.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Har bare skumlest deler men ser at gamle hagler fortsatt kan beholdes uten registrering. Man må derimot søke om å få kjøpe ammunisjon til disse om eg leser rett. Videre så skal våpendeler som regnes for vitale etterregistres om man er i besittelse av slikt. Då blir det vel å måtte registrere gamle hagler likevel?

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Prøver å forstå biten om halv auto rifler.

§ 4-4 Halvautomatiske rifler til sportsskyting
Politiet kan gje løyve til erverv og innehav av halvautomatiske riflemodellar som er godkjent til jakt etter § 4-1
4-1 ser ut som jakt listen i dag pluss alle de som ikke foreløbig er godkjente.

Politiet kan gje løyve til erverv av halvautomatiske rifler som nemnt i våpenlova
§ 5 andre ledd nr. 3, med dei avgrensingar som følgjer av § 3-1 og § 3-2 i denne forskrifta, til personar som:
Ser ikke at 5 er relevant her.

3-1 gjelder kaliber
3-2 er lengde.

Så hvis du oppfyller 4-4, punkt 1 til 3

 

Det jeg konkluderer med er:
Virker som man skal avvikle godkjennings listen.
Så kan du kjøpe hva du vil av sport Halv auto rifler, uavhengig av gamle godkjennins listen.

Det eneste her er måten kravene for jakt rifler er skrevet på betyr som vi ventet at Mini 14 og Mini 30 blir forbudt, pga. magasinene.

Tolker dere det likt som meg?

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 timer siden, Wintel skrev:

....

Oups til våpen produsert før 1890 (trapdoor...)
Fleire svartkruttvåpen produsert før 1890 kan skyte ferdigladde patronar. Slike våpen kan difor ha større skadepotensial en svartkruttvåpen som ikkje kan skyte ferdigladde patronar (munnladarar og perkusjonsvåpen). Departementet ber difor høyringsintansane om innspel på om slike våpen bør omfattas av løyve og registreringsplikt.

....

 

 

 

 

Hvis det blir registreringsplikt på antikke patronvåpen vil det nok sikkert medføre et dramatisk prisfall på slike i så fall. I dag er prisen på reg.frie våpen ofte like høy eller høyere enn tilsvarende replikaer. Nå vil de ta opp plass i garderoben plutselig, og bli mindre attraktive.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minutt siden, mig16 skrev:

Nå vil de ta opp plass i garderoben plutselig, og bli mindre attraktive

Det er det ingen automatikk i - at de skal inngå i jaktvåpengarderoben.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

 

2 minutes ago, mig16 said:

Hvis det blir registreringsplikt på antikke patronvåpen vil det nok sikkert medføre et dramatisk prisfall på slike i så fall. I dag er prisen på reg.frie våpen ofte like høy eller høyere enn tilsvarende replikaer. Nå vil de ta opp plass i garderoben plutselig, og bli mindre attraktive.

Ta opp plass? Ja, men hvilken? Mindre attraktive? Kanskje

 

1 minute ago, Skjøttarstuggun said:

Det er det ingen automatikk i - at de skal inngå i jaktvåpengarderoben.

Trur ikke jaktgarderoben var implisitt, da svært mange antikke våpen vil være ulovlig eller uegnet til jakt.

 

Løyve og registreringsplikt for antikke patronvåpen må evt. følges opp med nærmere definisjon av behov og omfang.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 timer siden, Elg skrev:

Det jeg konkluderer med er:
Virker som man skal avvikle godkjennings listen.
Så kan du kjøpe hva du vil av sport Halv auto rifler, uavhengig av gamle godkjennins listen.

Det eneste her er måten kravene for jakt rifler er skrevet på betyr som vi ventet at Mini 14 og Mini 30 blir forbudt, pga. magasinene.

Tolker dere det likt som meg?

 

Ja, jeg forstår teksten på samme måte. Godkjenningslista for jakt og konkurranse forsvinner og erstattes av en generell beskrivelse av rifla. Magasin under 10 skudd til jakt, over 10 skudd til konkurranse. Enkelte kalibre blir forbudt, og fortsatt krav til minimums lengde. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
43 minutter siden, psAico skrev:

 

 

Ta opp plass? Ja, men hvilken? Mindre attraktive? Kanskje

 

Trur ikke jaktgarderoben var implisitt, da svært mange antikke våpen vil være ulovlig eller uegnet til jakt.

 

Løyve og registreringsplikt for antikke patronvåpen må evt. følges opp med nærmere definisjon av behov og omfang.

 

 

Etteregistrering uten noe krav utover oppbevaring, å kjøpe noe mer vil fort kreve samlerlisens.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Chiefen.v-2 said:

Etteregistrering uten noe krav utover oppbevaring, å kjøpe noe mer vil fort kreve samlerlisens.

 

det er ikke sikkert det er så dumt som det høres ut.

Hvis forskriften går igjennom som den står, må også politi og militære være medlem i sivile skytterorganisasjoner for å erverve våpen til øvelsesskyting.

 

Den nye forskriften kan dermed føre til en medlemsboost i noen forbund, som igjen gir disse potensielt mer innflytelse. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

DSSN har innført "service rifle" divisjon på prøve i Norge....basic AR/HK med rødpunkt. Det kombinert om krav til medlemskap i forbund kan gi en bra boost til IPSC rifle iaf.

 • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jeg blir forvirra av delen som omtaler delte låskasser (upper/lower) , hvor uppere tilsynelatende skal likestilles med lowere.

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 timer siden, Wintel skrev:

Vidare er det gjort nokon endringar i definisjonen av låskasse i høve til gjeldande våpenforskrift § 4 a, slik at den delen av eit skytevåpen som sluttstykket er festa i reknast som låskasse, sjå framlegg til § 1-1 nr. 3. Bakgrunnen for denne endringa er å tilpasse definisjonen til ulike våpenkonstruksjonar, som ikkje har ein låskasse i tradisjonell forstand.

Vil dette da si at lowere igjen skal fritas for registrering, slik som stort sett alle våre naboland har.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)


>Vil dette da si at lowere igjen skal fritas for registrering, slik som stort sett alle våre naboland har.

Både lower og upper blir nå registreringspliktig.

Edited by Brother In Arms

Share this post


Link to post
Share on other sites

Forbud mot blankvåpen har sneket seg inn, definer blankvåpen og betyr det at det er forbudt å ha et gammel sverd på veggen? Hva med bajonett? Ingen unntak for gammel moro her?

 

Videre så ser jeg at man optimistisk tror at staten faktisk vil gi politi og befal den skytetreningen vi trenger på jobb slik at vi ikke skal ha behov for private våpen...

 • Thanks 1
 • Sad 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Vargen said:

Forbud mot blankvåpen har sneket seg inn, definer blankvåpen og betyr det at det er forbudt å ha et gammel sverd på veggen? Hva med bajonett? Ingen unntak for gammel moro her?

 

Videre så ser jeg at man optimistisk tror at staten faktisk vil gi politi og befal den skytetreningen vi trenger på jobb slik at vi ikke skal ha behov for private våpen...

 

Er noen som håndterer skytevåpen på jobb faktisk interessert i å utvikle ferdighetene sine så er det nok langt bedre om de blir med i en skytterklubb der de kan gå på trening og få veiledning fra folk som vet hva de driver med.

 

Jeg vil også stille spørsmål til at dokumentet som refereres til i denne tråden er borte fra regjeringen sin nettside, det virker litt snodig.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Misforstå meg rett, jeg er medlem i pistolklubb og skyter der de få gangene klubbens skytetid passer inn i tidsklemma mellom unger og andre aktiviteter. 

Med våpen kjøpt på "politikvoten", jeg ser ikke helt behovet for seks måneder karantene i pistolklubb når man er kvalifisert for å bruke våpen på jobb og har fullført treårig politiutdanning for halvannet tiår siden.

 

Det at jeg også skyter i den lokale pistolklubben gir meg en viss innsikt i hva skytetrening i klubben kan hjelpe meg med, og hva som overhodet ikke passer inn der. Det jeg personlig trenger mest trening på i forhold til jobb er pistolskyting i krøkkete stillinger som liggende bak barrikade iført upraktisk og tung kroppspansring osv, med trekk fra hylster og kjapt komme seg ned i stilling. Sånt passer dårlig inn i vanlige treningskvelder når 15 mann står på rekke og skyter fem skudd på kommando. Ikke passer det helt inn i noe stuerent konkurranseprogram heller.

Jeg kan i noen sammenhenger trene med tjenestevåpen utover minimums-treningen vi får hvert år, men det er begrenset tilgang på statens ammunisjon og hjemmeladd eller billigste sort privat ammo er fy-fy i statens våpen. Løsningen er da private våpen.

 

Ikke at dette er noen kjempestor sak, men jeg synes det er pussig å fjerne noe som har vært sånn i generasjoner uten at en kan vise til noe egentlig problem ved den eksisterende ordningen.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hva gjelder patronvåpen fra før 1890, så mener jeg man prinsipielt bør argumentere for at disse er et forsvinnende lite samfunnsproblem og derfor bør forbli unntatt kontrollplikt.

 

Subsidiært, dersom man absolutt må innskjerpe på dette så bør innskjerpelsen begrenses til pistoler og revolvere i kurante kalibre (altså ikke grovkalibre med randtenning for eksempel). Det er ingen som tror at Rolling Block eller gamle tennstempelrifler florerer blant kriminelle, men antikke revolvere har faktisk dukket opp i straffesaker i et visst antall. Da som oftest i .32 og ladet med moderne .32 S&W Long wadcutterammo.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hva er det som foregår her, denne finnes ikke på lista over høringer på regjeringen.no?

 

Noen som har sluppet et uferdig utkast? Jeg ser ikke helt for meg at noen skal gidde å skrive så mye tekst bare for en feiltimet aprilspøk, men noe muffens er det...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
23 timer siden, Wintel skrev:

Brevet er sendt:

Departementene Datatilsynet Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Generaladvokaten Kriminalpolitisentralen (KRIPOS) Politidirektoratet (POD) Politiets sikkerhetstjeneste (PST) Politihøgskolen (PHS) Riksadvokaten Stortingets ombudsmann for forvaltningen (SOM) Sysselmannen på Svalbard Det frivillige skyttervesen Dynamisk Sportsskyting Norge Norges Jeger- og Fiskerforbund Norges Skiskytterforbund Norges Skytterforbund Norsk organisasjon for jegere og skyttere Norsk Svartkruttunion Norsk Våpeneierforbund Norsk Våpenhistorisk Selskap Norske Reserveoffiserers Forbund Våpenrådet Den Norske Advokatforening Den norske Dommerforening Norges Idrettsforbund Norges Røde Kors Norges Skogeierforbund Norsk Politilederlag, Politiets fellesforbund, Regelrådet.

Jeg vil tro at organisasjonene over har mottatt dette- eller vil motta det rimelig kjapt- siden de har fått en frist til 2. juni 2020 for å komme med høringssvar. Så langt ser det rimelig fornuftig ut- vi får håpe fornuften seirer denne gangen. 

Edited by asterix

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, Vargen said:

Misforstå meg rett, jeg er medlem i pistolklubb og skyter der de få gangene klubbens skytetid passer inn i tidsklemma mellom unger og andre aktiviteter. 

Med våpen kjøpt på "politikvoten", jeg ser ikke helt behovet for seks måneder karantene i pistolklubb når man er kvalifisert for å bruke våpen på jobb og har fullført treårig politiutdanning for halvannet tiår siden.

 

Det at jeg også skyter i den lokale pistolklubben gir meg en viss innsikt i hva skytetrening i klubben kan hjelpe meg med, og hva som overhodet ikke passer inn der. Det jeg personlig trenger mest trening på i forhold til jobb er pistolskyting i krøkkete stillinger som liggende bak barrikade iført upraktisk og tung kroppspansring osv, med trekk fra hylster og kjapt komme seg ned i stilling. Sånt passer dårlig inn i vanlige treningskvelder når 15 mann står på rekke og skyter fem skudd på kommando. Ikke passer det helt inn i noe stuerent konkurranseprogram heller.

Jeg kan i noen sammenhenger trene med tjenestevåpen utover minimums-treningen vi får hvert år, men det er begrenset tilgang på statens ammunisjon og hjemmeladd eller billigste sort privat ammo er fy-fy i statens våpen. Løsningen er da private våpen.

 

Ikke at dette er noen kjempestor sak, men jeg synes det er pussig å fjerne noe som har vært sånn i generasjoner uten at en kan vise til noe egentlig problem ved den eksisterende ordningen.

Er ikke dette litt krisemaksimering?

 

Jeg blir veldig overrasket om det ikke blir en ordning der du får godskrevet politiutdanning e.l. som 6 mnd. karantenetid.

Uansett hvilket ervervsgrunnlag våpenet anskaffes etter, så er det Politiet som må sørge for å tilby deg treningsfasiliteter og legge til rette for at du kan trene "politiskyting". Eneste forskjell slik jeg ser det, er at du også må ha noe aktivitet i ett sivilt forbund ved siden av for å kunne erverve og ha selve våpenet. Og som en forholdsvis OK skytter her på forumet har sagt; trigger time er trigger time. Det skal godt gjøres å legge ned kvalitetstid i en skyteøvelse uten det gir avkastning i alle andre "øvelser" du skyter.

Jeg trur heller ikke det er mange som har blitt dårligere av å utvide horisonten og se hvordan det jobbes i andre relaterte fagmiljø. Det er ikke sikkert dette slår optimalt ut for deg, men sånn er det med lover, de skal favne bredt, og det rammer som regel skeivest for de som uansett ikke er en del av det problemet som loven skal løse. 

 

At det har vært sånn i generasjoner betyr ikke at det er rett. Karantenetid og aktivitetskrav må nødvendigvis ha utspring i lovens formål; samfunnsikkerhet. Politi og militær er vanlig folk det også, så jeg ser ikke helt hva argumentet er for at de skal være fritatt fra de samme filtreringsprosessene som skal forhindre at våpen med størst skadepotensiale innehas av personer med feil motivasjon ellers i samfunnet.

Forøvrig trur jeg heller ikke det er dumt at de som forvalter loven er underlagt de samme vilkårene, da den typen tilbakekobling ofte fører til en mer fornuftig praktisering.

 • Like 5
 • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
10 timer siden, Vargen skrev:

Misforstå meg rett, jeg er medlem i pistolklubb og skyter der de få gangene klubbens skytetid passer inn i tidsklemma mellom unger og andre aktiviteter. 

Med våpen kjøpt på "politikvoten", jeg ser ikke helt behovet for seks måneder karantene i pistolklubb når man er kvalifisert for å bruke våpen på jobb og har fullført treårig politiutdanning for halvannet tiår siden.

 

Det at jeg også skyter i den lokale pistolklubben gir meg en viss innsikt i hva skytetrening i klubben kan hjelpe meg med, og hva som overhodet ikke passer inn der. Det jeg personlig trenger mest trening på i forhold til jobb er pistolskyting i krøkkete stillinger som liggende bak barrikade iført upraktisk og tung kroppspansring osv, med trekk fra hylster og kjapt komme seg ned i stilling. Sånt passer dårlig inn i vanlige treningskvelder når 15 mann står på rekke og skyter fem skudd på kommando. Ikke passer det helt inn i noe stuerent konkurranseprogram heller.

Jeg kan i noen sammenhenger trene med tjenestevåpen utover minimums-treningen vi får hvert år, men det er begrenset tilgang på statens ammunisjon og hjemmeladd eller billigste sort privat ammo er fy-fy i statens våpen. Løsningen er da private våpen.

 

Ikke at dette er noen kjempestor sak, men jeg synes det er pussig å fjerne noe som har vært sånn i generasjoner uten at en kan vise til noe egentlig problem ved den eksisterende ordningen.

 

Også er det jo det at enkelte politi og militær avdelinger ligger så øde til at det er vanskelig å kunne delta hos eventuelle skytterklubber som driver med relevant skyting.

For befal er det ikke relevant, men det er kanskje litt rart å godkjenne søknader for folk i sin egen skytterklubb.

Edited by Vindvott

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

Nå er det sivilt ansatte på et våpenkontor som innvilger søknader, de fleste distriktene har vel for lengst sentralisert dette så lokal lensmann ikke ser søknaden engang.

 

Saksbehandlerne som innvilger eller avslår søknad er dermed ikke omfattet av noe unntak for politi, de er ikke polititjenestemenn.

Edited by Vargen
Glemte noe

Share this post


Link to post
Share on other sites

Politi og forsvarets behov for å lære opp sine folk har og bør ikke ha noe med sivil våpeneie og gjøre..

Trenger den enkelte ansatte mer trening er det arbeidsgivers problem. 

 

 

 • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det burde være arbeidsgivers problem, men om du tror staten har tenkt å kompensere for denne endringen ved å pøse på med ammo og fasiliteter til egentrening så har jeg et tårn i Paris å selge deg.

 

Realiteten er at private våpen gir en mindre byråkratisk og mere praktisk mulighet for relevant egentrening når det måtte passe den enkelte, utover det absolutte minimum som arbeidsgiver tilbyr. For det er virkelig et minimum, så lenge du såvidt klarer å bestå prøven en gang i året etter noen dagers intensivtrening vil flere distrikter ikke tilby noen som helst vedlikeholdstrening mellom skippertakene. Om man er i stand til å treffe gjerningsmannen og ikke uskyldig tredjeperson resten av året driter arbeidsgiver i. På papiret er alle godkjente, men svært mange ville ha strøket på prøven når det nærmer seg et år siden forrige skyteøkt.

 

Så lenge vi lever i den virkelige verden hvor arbeidsgiver ikke tilbyr nok trening til alle, så er behovet for private våpen til egentrening høyst reelt. Samtidig skjønner jeg jo at dette ikke er noe den vanlige sportsskytter har tenkt å stå på barrikadene for, så vi får se hva som skjer.

 • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det er fremdeles arbeidsgivers problem.

Jeg ser nøyaktig null grunner til at politi og militære skal ha noen særordninger for kjøp av private våpen. 

Om konstabelen er så interessert klarer han/hun helt sikkert ta kurs og 6 måneders aktivt medlemskap i en klubb.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Har skumlest og det som gjelder svartkruttvåpen produsert før 1890 blir i grove trekk som før - bortsett fra at det er ønsket innspill om hvorvidt patronvåpen produsert før 1890 skal inn i register. Så her et en jobb å gjøre for organisasjonene som driver aktiviteter antikke våpen - enten for samlere eller for skytter.

 

Avsnittet:

"Fritaket frå løyve- og registreringsplikt for svartkrutvåpen som er produsert før 1890 i gjeldande våpenforskrift § 1 vidareførast i § 2-3 nr. 8. Grunnen til at slike skytevåpen fritakast frå løyveplikt er at dei ofte har ein sein skottakt, er krevjande å bruke, og at mange slike våpen ikkje lenger er i funksjonell stand. Fleire svartkruttvåpen produsert før 1890 kan skyte ferdigladde patronar. Slike våpen kan difor ha større skadepotensial en svartkruttvåpen som ikkje kan skyte ferdigladde patronar (munnladarar og perkusjonsvåpen). Departementet ber difor høyringsintansane om innspel på om slike våpen bør omfattas av løyve og registreringsplikt."

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

I § 5-5

 

Sitat

Vidare vert det som noko nytt fastsett at det kan gjevast løyve til erverv og innehav av moderne munnladarar, kammerladarar og perkusjonsrevolverar (såkalla replikavåpen), utan at søkar treng dokumentere medlemsskap i godkjent skyttarforeining. Bakgrunnen for denne endringa er at desse våpentypane grunna sin låge skotkapasitet har eit avgrensa skadepotensiale og at det såleis reknast som tilstrekkeleg at søkar oppfyller krava til alder og personlege eigenskapar.

Sitat
Sitat

 

 

 

 

 

Dette er meget bra forslag, kjenner at det rykker godt i vil ha muskelen på en replika Colt 1860 Army eller en Walker

 

https://www.taylorsfirearms.com/media/catalog/category/1847-Walker-600.jpg

 

https://www.fusil-calais.com/2720-thickbox_default/revolver-pietta-colt-army-1860-laiton-cal-44-canon-8-.jpg

 • Like 5

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
Sitat

§ 1-4 Måling av skytevåpenet sin totallengde og løpslengde Skytevåpenet sin totallengde målast i skytevåpenet si lengderetning frå munningen på pipa til enden av kolben. Har skytevåpenet ein kolbe som enkelt kan skuvast eller fellast inn, skal totallengda målast når kolben er felt eller skuva inn. Skytevåpenet si pipelengde målast frå munningen på pipa til støtbotnen i låst (fremre) posisjon. For revolver målast pipelengda frå munningen på pipa til fremre kant av tønna. Ved måling av totallengde eller pipelengde skal lyddempar, rekyldempar eller annan del som er skrua til løpet vere fjerna. Kravet til fjerning av lyddempar gjeld ikkje for heildempa skytevåpen.

Dette må være en trykkfeil. Greit nok at om man skal måle pipelengde, så er det pipa man skal måle. Men det gir ingen mening dersom man skal ha noe som heter totallengde dersom det forutsetter demontering av våpenet før måling. Da er det jo ikke lenger totallengde.

 

På samme måte som at våpeneier har plikt til å ikke sette på en foldestokk på et våpen med mindre totallengden ivaretas i sammenslått posisjon, er det også en våpeneiers plikt å sørge for å ha deler på rifla si som gjør at totallengden ivaretas.

Dersom man begynner å tulle med dette her kan man jo like gjerne kreve at stokken ikke kan regnes med i totallengden heller, for tenk om den kappes ned eller byttes til en kortere type senere, eller tilogmed fjernes helt. Da blir jo totallengden for kort, så det går jo ikke.

 

Håper dette blir notert og korrigert.

 

Personlig synes jeg hele greia med totallengde burde droppes når man har 40cm pipelengde-kravet, siden man trossalt ender opp med en del ugunstige situasjoner for juniorer og andre som har behov for korte kolber for å nå frem skikkelig. Eneste måten man kan gjøre dette lovlig på , er ved å øke pipelengden, og da blir jo våpenet enda mer uhåndterlig  (med unntak av ved liggende skyting med støtte).

 

Men å kreve at man skal fjerne deler fra våpenet før man måler lengden blir tullete. Så jeg forventer at dette er en feil.

Edited by AndersR
 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 timer siden, petrol skrev:

Dette er meget bra forslag, kjenner at det rykker godt i vil ha muskelen på en replika Colt 1860 Army eller en Walker

Det er for godt til å være sant, her er det muligheter for et rundskriv før det blir en norsk realitet. Jeg håper at jeg tar skammelig feil.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hvis det innføres registreringsplikt på svarkruttvåpen så blir det vel etter samme mal som for hagler kjøpt før 1991?

Hvem har oversikt over antall og adresse for antikke patronvåpen og hvordan skal det kontrolleres? 

Skule tro politi og rettsvesen har andre prioriteringer enn dette.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
5 timer siden, AndersR skrev:
Sitat

§ 1-4 Måling av skytevåpenet sin totallengde og løpslengde Skytevåpenet sin totallengde målast i skytevåpenet si lengderetning frå munningen på pipa til enden av kolben. Har skytevåpenet ein kolbe som enkelt kan skuvast eller fellast inn, skal totallengda målast når kolben er felt eller skuva inn. Skytevåpenet si pipelengde målast frå munningen på pipa til støtbotnen i låst (fremre) posisjon. For revolver målast pipelengda frå munningen på pipa til fremre kant av tønna. Ved måling av totallengde eller pipelengde skal lyddempar, rekyldempar eller annan del som er skrua til løpet vere fjerna. Kravet til fjerning av lyddempar gjeld ikkje for heildempa skytevåpen.


Dette må være en trykkfeil. Greit nok at om man skal måle pipelengde, så er det pipa man skal måle. Men det gir ingen mening dersom man skal ha noe som heter totallengde dersom det forutsetter demontering av våpenet før måling. Da er det jo ikke lenger totallengde.

 

På samme måte som at våpeneier har plikt til å ikke sette på en foldestokk på et våpen med mindre totallengden ivaretas i sammenslått posisjon, er det også en våpeneiers plikt å sørge for å ha deler på rifla si som gjør at totallengden ivaretas.

Dersom man begynner å tulle med dette her kan man jo like gjerne kreve at stokken ikke kan regnes med i totallengden heller, for tenk om den kappes ned eller byttes til en kortere type senere, eller tilogmed fjernes helt. Da blir jo totallengden for kort, så det går jo ikke.

 

Håper dette blir notert og korrigert.

 

Personlig synes jeg hele greia med totallengde burde droppes når man har 40cm pipelengde-kravet, siden man trossalt ender opp med en del ugunstige situasjoner for juniorer og andre som har behov for korte kolber for å nå frem skikkelig. Eneste måten man kan gjøre dette lovlig på , er ved å øke pipelengden, og da blir jo våpenet enda mer uhåndterlig  (med unntak av ved liggende skyting med støtte).

 

Men å kreve at man skal fjerne deler fra våpenet før man måler lengden blir tullete. Så jeg forventer at dette er en feil.

 

Dette står i nåværende forskrift også. Les gjerne denne saken om børsemaker Alm, om du ikke kjenner til historien.

 

Edited by Mosjonsskytteren
Endret slik at sitatet ditt kom med.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

Nå var det jo ikke dette jeg kommenterte. Og for å toppe det hele, så står det jo tilogmed ordrett "kravet til fjerning av lyddemper gjeld ikkje for heildempa skytevåpen" så jeg skjønner ikke hvordan det kunne misforstås.

Edited by AndersR

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
5 minutes ago, AndersR said:

kravet til fjerning av lyddemper gjeld ikkje for heildempa skytevåpen" 

Og etter bråket med Alm ble definisjonen på heldempet våpen enten fastsveist demper eller en pipestubb på min 40 cm inni demperen. 

Edited by G.Larson

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutter siden, AndersR skrev:

Nå var det jo ikke dette jeg kommenterte. Og for å toppe det hele, så står det jo tilogmed ordrett "kravet til fjerning av lyddemper gjeld ikkje for heildempa skytevåpen" så jeg skjønner ikke hvordan det kunne misforstås.


Ingen grunn til å hisse seg opp, jeg legger meg helt flat.
Du kommenterte noe annet enn det jeg svarte på, men det er vell slik internett fungerer?😉

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ikke bare internett, men internett på en lørdagskveld.   Da skal det jo være slik.

Men da var det oppklart. Tenkte først at det var noe jeg ikke skjønte, men innså at det måtte ha vært lesefeil. Ingen hissig stemning, selv om (som du selv presiserer) jeg ser det lett kan se ut som det når jeg leser svaret mitt på nytt.

 

 koz og klemz, slik de unge en gang sa.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Eu direktiv krever at minste totallengde er i våpenets korteste konfigurasjon som er mulig å få til uten verktøy.
gjeldene praksis er at kompensatorer/rekylbrems må pinnes fast "permanent" for at den skal telle i pipe og totallengde.

Dette kommer neppe til å endre seg.

 

Men, jeg foreslår å lobbye for å senke totallengde kravet til 30/60 som er vanlig andre steder i europa eller bare 60cm  minste totallengde som EU direktivet har som minstekrav.

 • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Har lett litt rundt, og det virker ikke som at det er noe samsvar mellom de ulike EU-landenes regelverk på dette punktet. De få som har noe i det hele tatt har 30/60 som du sier.

USA har 66cm som minimum for å  unngå å klassifiseres som SBR dersom pipa er kortere enn 16". Det virker som at totallengden måles stort sett med eventuelle foldekolber i utslått posisjon, med noen stater som unntak selvsagt (kan jo ikke ha samme regler overalt, det ville vært for enkelt)

 

Men jeg finner ingen som har samme regler som i Norge, med 84cm totallengde, uansett om man regner med eller uten brems på plass. Så om det skal harmoniseres med EU og det fremdeles skal være noen minimumslengde, så vil 60cm total virke logisk.

Skal man beholde vår egne 40/84 regel må man i det minste kunne ha kompen påmontert når man måler totallengde til 84cm. Men om kravet er verktøy, så er loctite løsningen da tydeligvis, for å være sikker på at den ikke kan skrus løs for hånd.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Den eneste grunnen til at de vil avvikle halvautolisten, er vel for å fjerne alle halvauto-rifler på markedet?

 

Og argumentet med at politiet er best tjent med å kunne trene med private våpen for å kvalifisere, er vel litt korttenkt/bjørnetjeneste? Det faller jo litt utenom politiets statistikk over skytetrening, og da vil det jo bare gi et bilde om at skytetreningen politiet har, er nok. Ergo vil det ikke bli tildelt mer trening til personell 🤔

Share this post


Link to post
Share on other sites

Her bør man kunne argumentere nokså enkelt. Når EU har en 30/60 regel så kommer våpentyper ment for det europeiske markedet etter hvert til å produseres etter det lengdekravet, og våpen ment for det amerikanske markedet er i mange tilfeller kortere enn 84 cm tross 16-toms pipe.

 

Da risikerer man om noen år at vanlige våpen må spesialbestilles med lengre pipe eller på annen måte bygges om for å kunne omsettes i Norge, med økte kostnader som resultat. Det burde være uproblematisk å legge seg på samme linje som EU, da vil alle modeller lovlige i EU også være lovlige her uten ekstrakostnader og uten noen unødig hindring mot fri flyt av varer og tjenester.

 

Når det er sagt: 84 cm er ganske så kort og hendig, vi lever nok godt med den grensa også (men noen bullpup-våpen må få lang pipe).

 • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites

Har du prøvd raske bevegelser med 84cm våpen i trange ganger/stager. For jakt, hundefører, spor whatever er det også definitivt en greie med lett og kort. 
 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
 • Create New...