Jump to content

Siri Martinsen: norske jegere dyrker en myte om at ville dyr må reguleres


Recommended Posts

https://www.nrk.no/ytring/den-store-jaktskronen-1.14717256

Quote

Her i Norge er jaktsesongen nå i gang.

Rekreasjonsjakt drives på elg og rådyr, men også på rødlistede dyr som rype og hare.

Samtidig står jakten på rovdyrene for døren – nettopp for å «regulere» naturen, slik det passer jaktinteressene.

 

Ettersom jeg regner med at dette "innlegget" vekker ganske mye engasjement lager jeg denne tråden til å diskutere det i.

 

Ole

Link to post
Share on other sites

Tja, vi må vel ikke frata damen et hvert poeng? Hva angår hjorteviltet er det jo slik at myndighetene regulerer uttaket gjennom sentrale og lokale forskrifter, og setter fellingskvoter basert på bestandenes størrelse i forhold til hva beiteområdet kan tåle. Skader på eiendom (innmark, hager, frukt og grønnsakdyrking etc.) er også en faktor. Men det er selvfølgelig riktig at dersom vi ikke hadde utnyttet kjøttressursene som hjorteviltet representerer gjennom jakt, ville bestandene på sikt regulert seg selv ved høy vinterdødelighet og sykdom. Dette som følge av begrenset mattilgang og en stor andel skrapdyr med sent fødte, små og svake kalver. Over tid ville de bestanden hentet seg inn igjen og de beste genene på ny bli videreført. Men med en god og faglig begrunnet forvaltning vil et bærekraftig uttak av kjøttressurser nærmest være en vinn-vinn-løsning, både for mennesker og dyr.

 

For noe av småviltet ser vi at bestandene øker til en viss tetthet, og så vil sykdomsutbrudd regulere disse ned til et lavmål før de henter seg inn igjen. På 90-tallet hadde vi et massivt utbrudd av reveskabb i Sør-Norge som nesten tok knekken på rødreven mange steder, men nå er bestandene blitt store igjen. Ellers har vi jo nå i sommer/høst fått et utbrudd av harepest, tularemi, som vil påvirke harebestanden langt mer enn jakten.

 

Jeg synes også den godeste Siri har et poeng i at vi ødelegger dyrenes leveområder, stykker opp habitater på kryss og tvers og driver dem på flukt fordi vår egen aktivitet krever plass. Ukritisk og mangelfull regulering av hytteområder er et eksempel her. Som jeg har skrevet i andre innlegg tidligere: vi må som jegere være villige til å kunne se en sak fra flere sider, og kanskje noen ganger ha et kritisk blikk på egen aktivitet, særlig når det gjelder sårbare arter der bestandene kan være i ferd med å kollapse.

Edited by Sølvrev
 • Like 10
Link to post
Share on other sites

Jodda, det vanlige svadaet med påstander som ikke helt henger samen.

Hallo, Siri, biologisk mangfold. Hvor mye biologisk mangfold mister vi  om vi legger ned beitenæringen?

Om vi ikke regulerer hjorteviltstammene så vil de kollapse!

Og hvordan tror du det går med det biologiske mangfoldet da?

 

Årsaken til tingenes tilstand er rett og slett at det er for mange mennesker.

Å ignorere dette for å vri det til en antijaktsak er bare ekstremt, som ekstremister gjør.

 

Link to post
Share on other sites

"Hvor utgangspunktet er galest, blir tidt resultatet originalest" (Ibsen, Peer Gynt, 4. handling).

 

Vår venninne Siri m/fl. lever i en illusjon om  at utenfor asfalten de daglig går/sykler/kjører, befinner Den Hellige Villmarka seg. Dette forjettede landet er ubesudlet av Homo sapiens, og der er det dyremessige tusenårsriket opprettet. Men så kommer de umoralske jegerne, og med dem syndefallet og hele lidelseshistorien.

 

Det er nytteløst å fortelle dem at i Norge har vi ikke villmark, bare utmark, og at denne utmarka tilhører noen, og er deres næringsgrunnlag. Jakta er en del av næringslivet i norske samfunn. Og vi som er eiere av noen dekar grunn, forvalter dette næringsgrunnlaget. Det gjør vi slik at utbyttet for samfunnet blir maksimert, at den økologiske balansen blir opprettholdt, og at dyrevelferden blir tatt vare på. Det er nemlig et vesentlig bedre liv for dyra å ha tilstrekkelig areal, med nok mat, sjøl om noen av dem får en brå slutt på jordelivet. Alternativet fanger noen av og til på video, dyr som blir spist levende av de individene av de hellige rovdyra som ennå ikke har bukket under av sult.

 

At store områder utmark (og store områder dyrkamark) blir ødelagt av utbygging, har flere enn Siri sett lenge, og vi gjort hva vi kan for å motvirke dette. Siri kan jo begynne med å angripe sine "naturvern"-kolleger i "naturvern"-organisasjonen ZERO, som har ivret for, og applaudert, rasering av norsk kystnatur med vindturbinutbygging. Fra elgjakta på vårt jaktterreng ser vi tvers over Jøssundfjorden, hvor digre anleggsmaskiner raserer landskapet rundt Lur-Krokvatnet, for at tyske pensjonsfond (kanskje) kan få profitt. Jeg er ikke i tvil om på hvilken side av fjorden vi er mest i pakt med naturen.

 • Like 8
Link to post
Share on other sites
11 timer siden, nof skrev:

Årsaken til tingenes tilstand er rett og slett at det er for mange mennesker.

Alt for mange menesker på kloden alle vil ha bedre levestandard  ,det er ikke nokk ressurser til alle  ,formerer seg som rotter ikke rart att det går til Helvete! 

 • Like 1
Link to post
Share on other sites

Attenborough: "Alle som tror på ubegrenset vekst i noe fysisk, på en planet som er avgrenset i størrelse, er enten fullstendig gal - eller en økonom!".

 

Han viste også til Norman Borlaug, og den "grønne revolusjonen" på 1960- og -70-tallet.

 

Det var et aspekt han ikke kom inn på: At folketallet er en direkte og indirekte maktfaktor, fordi befolkningsøkning = mer innflytelse, pga. flere folk til kanonføde, og dermed mer potensiell makt. Derfor avsluttet Kina den vellykkede ett-barns-politikken.

 

Det ser ut til at folketallet i Afrika skal øke med ca. 2 milliarder fram mot 2040. De som mener vi her i landet kan, bør, eller skal ta unna overskuddet, er hvertfall sprøyte gale.

 

Men befolkningsøkningen er langt fra den eneste, eller viktigste faktoren. Siden midt på 1980-tallet har befolkningen i verden økt med 80 %. I samme tidsrom har verdenshandelen økt med 800 %, altså det 10-doble av det som skulle vært forårsaket av befolkningsveksten. Enhver kan jo tenke sitt om de moteriktige anti-jakt-folka, som spiser flybåren "økologisk" avocado fra Chile.

 

Som noen av oss påpekte allerede tidlig på 1970-tallet, man må koble begrepene om "et godt liv" fra økninngen i forbruk av energi og andre lagerressurser. Diverse FN-rapporter sier, om sider, det samme.

 

I mellomtida kan vi, med god samvittighet (for de av dere som har slikt!), gå ut og jakte norsk vilt, og skaffe førsteklasses, økologisk kjøtt, framskaffet på innsatsfaktorer som ellers ikke ville blitt utnyttet. Men vi bør kanskje holde oss litt unna slike ytterligheter som dette:

 

https://www.kammeret.no/topic/87699-en-ekte-jeger-kjører-standsmessing-her-er-tipsene-til-en-god-jaktbil/

 

 

 • Like 3
Link to post
Share on other sites

Siri Martinsen får sikkert støtte hos de populistiske miljøaktivistene, dyrevelferd.

Jeg tror at vi kan få en mer organisert politisk blokk mot det vi skyttere - jegere - våpensamlere står for.

Denne gruppen som vender seg mot våre fritidsinteresser består nok av en gruppe urbane veganere, gjerne unge med referanser til sitt begrensede bymiljø.

Skytebaner: arealbruk og støy, bly. Privat våpeneierskap kan neppe få stor toleranse hos disse. Jakt er forkastelig hos alle veganere jeg kjenner til. Det skremmende med dette er hvordan de viser totalitære trekk, påtvinge og tilpasse flest mulig mennesker til sin livsfilosofi. En ny variant av ytre høyre og ytre venstre? Det er klart at vi må ta grep om klima og forurensning, unge må spise veganer mat på skolen og gamlinger kan få kjøtt på instutisjonene.

Veganermat for å ikke skille på folks trosrettning. Hva skjer.....?

 

Jeg lader min egen ammunisjon, er det kortreist og bærekraftig?😂

 • Like 3
Link to post
Share on other sites

Vi har doblet antall mennesker på kloden fra 1970 men siden vi nesten har befolkningsvekst i balanse nå (2.1 barn i snitt per kvinne) så tar det 200 år før vi er dobbelt så mange og det ser ut som om vi går mot å få negativ vekst hvis ikke trenden snur.*

Så de av dere som er redde for overbefolkning får ha to eller færre barn eventuelt ingen og leve livet farlig og la infeksjoner osv gjøre jobben sin.

 

*https://www.worldometers.info/world-population/

Link to post
Share on other sites

Joda, men pga den økte levetiden så kommer vi nok til å passere 11 mrd mennesker selv med fødselsrate under 2.1 per kvinne... Og alle skal ha hus, mat og arbeid, helst i en verden som ikke passere 1.5 - 2°C over førindustriell tid.

 

Edited by Fysikeren
 • Like 2
Link to post
Share on other sites
20 timer siden, Vaquero skrev:

Jakt er forkastelig hos alle veganere jeg kjenner til. Det skremmende med dette er hvordan de viser totalitære trekk, påtvinge og tilpasse flest mulig mennesker til sin livsfilosofi. En ny variant av ytre høyre og ytre venstre? 

Hva skjer.....?

Aksjonistgrupper med totalitære trekk er visst en trend i tiden? Det var vel en "avlegger" av NOAH som for en del år siden slapp ut en mengde mink i mitt distrikt "for å frigjøre dem fra et liv i bur". Jeg har ingen ting til overs for grupper og organisasjoner som tyr til ulovligheter for å fremme sitt budskap, og jeg kan heller ikke respektere mennesker som vil påtvinge meg sine synspunkter eller sin livsstil. Men vi ser en økende grad til polariseringer i samfunnet, og jeg ønsker ikke å være med og fyre opp under dette.

Når jeg lenger oppe har uttrykt forståelse for noen av Siri Ms synspunkter i den refererte artikkelen, er det fordi vi må evne å se at noen av disse kan forklares ut fra enkle stimulus/respons-betraktninger. (Å antyde at hun gjør dette bevisst ut fra psykologiske effekter om at da må alt være riktig synes jeg er en grov undervurdering av leserne). Jeg mener det finnes mange eksempler på at menneskeheten generelt (og kanskje jegere spesielt?) opp gjennom historien har vist svært varierende evne til å forvalte naturen og dyrelivet.

Blant sjøpattedyrene var vi nær ved å utrydde hvalross og blåhval, vi tok fullstendig knekken på geirfuglen (som ikke kunne fly) for drøyt 150 år siden, vi var nær ved å utrydde de store rovdyrene samt rovfugler som er viktige for balansen i naturen, og i USA ble bisonen så godt som borte. Når vi nå skal forvalte hjorteviltet gjør vi motsatt av rovdyrene: Vi skyter for lite av fødselsoverskuddet i form av kalver, og blant de voksne individene tar vi gjerne ut de største, friskeste og mest levedyktige individene innen hver kategori.

Nå er heldigvis kunnskapsgrunnlaget blitt et hovedprinsipp i forvaltningen, og faren for at vi skal begå nye "feil" må vel sies å være betydelig redusert enn bare for noen generasjoner siden. Men like fullt påhviler det et ansvar på hver enkelt jeger om å demonstrere etterlevelse av fellingskvoter og vise måtehold innenfor all jaktutøvelse. For jakt på hjortevilt bør vi prøve å få til avtaler med grunneier som stimulerer til jakt på de mindre og svakere individene, for derved å kunne påta oss noe av rovdyrenes tidligere rolle.  

 

Under studiet for om lag 40 år siden lærte jeg at naturen vet best!

 

Edited by Sølvrev
 • Like 2
 • Thanks 1
Link to post
Share on other sites
1 time siden, Chiefen.v-2 skrev:

Du glemmer en detalj, for Siri og NOAH vil det aldri være akseptabelt å ta livet av et dyr. Uansett.

Selvfølgelig glemmer jeg ikke det! Men holdningen min er nå at folk må få mene hva de vil, uansett hvor lite rasjonelt det er;). Så lenge jeg kan utøve mine interesser og høste av naturen på en bærekraftig måte uten å bli hindret av aksjonistgrupper o.l. gir jeg egentlig f.... Men hvis noen trenger seg på og provoserer til diskusjon i det private rom biter jeg gjerne tilbake!

Edited by Sølvrev
Link to post
Share on other sites

Det er nok ikke så greit å ha oversikt over slike naturfenomener som f.eks. midnattssol dersom man sjelden eller aldri beveger seg ut av Oslo-gryta.

 

Jeg tar forbehold om at det er en reell henvendelse. Kildekritikk har vel aldri vært mer relevant og nødvendig enn i dagens mediehverdag.

Link to post
Share on other sites

Nå er jeg kanskje i underkant forutinntatt, men det første jeg tenker, er at dette er standardiserte spørsmål som de sender inn ved all felling av Bjørn.

 

 

Ikke vet jeg hvor oppegående disse folkene er, men vil man lage statistikk f.eks, så er det lurt å stille de samme spørsmålene hver gang, uten å blande inn subjektive vurderinger av hva som er relevante spørsmål.

Link to post
Share on other sites

Piet Hein, "Kumbel", skrev mange "gruk", her er et som passer for enkelte:

 

"Man ved da noget, når man ved,

at skjule, sin uvidenhed".

 

22. juli har sola en nordlig deklinasjon på ca. 20° 25', dvs. man ser solas sanne sentrum i den sanne horisont i nedremeridian sør til N 69° 35'.

 

Midnattsol er imidlertid når solas overrand er synlig over den tilsynelatende horisont, ved 0 meter øyehøyde. På grunn av strålingsbryting, solas halvdiameter (ca. 16', gjør at overranda er synlig over den sanne horisont til ca. 69° 20'), og ikke minst at man sjelden skyter bjørn når man bader i sjø, er var det nok midnattsol på 69° 00', også når sola var i nedremeridian 22. juli. Og før og etter dette tidspunktet var jo sola høyere på himmelen.

 

Sola trenger imidlertid ikke være over horisonten, for at det skal være lyst nok til å gjøre vanlige aktiviteter. Grensa for dette kalles "civil twilight" på fagspråket, og går midt på natta den 22. juli omtrent på høyde med Trondheim. Lenger nord er det lysere.

 

Man trenger derfor ikke "nattsyn" for å jakte døgnet rundt i Nord-Norge 22. juli. Men enkelte ser ut til å ha et desperat behov for littegranne gangsyn - - - !

 • Like 2
Link to post
Share on other sites
 • 4 weeks later...
På 26.9.2019 den 21.16, Haavard skrev:

Det andre hun skriver er i hovedsak sant. At hun gjør det sånn er ren psykologi. Det er for at leserne skal kjenne seg igjen i mye av det og da tenke at resten sikkert også er sant.

Nå skal jeg banne ikjerka. I så fall bruker hun lignende metoder som rovdyrhaterne benytter seg av. *dukker kjapt* Henviser forøvrig til Sølvrevs reflekterte innlegg i tråden her. Spesielt at vi jegere må søke å jakte etter samme bytte som rovdyrene. Ikke premieoksene. Helst kalver og eldre svake dyr.

Edited by Jegerlærling
 • Thanks 1
Link to post
Share on other sites

Rovdyr spiser det de kan få tak i. Det er faktisk ikke bevist at rovdyr generelt går etter hverken det ene eller det andre. At det er lettere å få tak i ungdyr/seniorer/skadde/sjuke er nok riktig i mange tilfeller der man jager en flokk med byttedyr slik at de nevnte individer blir hengede etter. Men det er få "flokker" (i ordets rette forstand) med elg i skogen...

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...