Jump to content

Kikkertklassen på DFS skyttertinget 2019


Recommended Posts

Det er foreslått en del endringer til årets skytterting den 1. august. Hva tenker dere?

 

 

 

 

Sak 9: Forslag om endring av regelverk for jegerklassen            (Vedlegg 4)

 

 

 

Ofoten skyttersamlag og Åsheim skytterlag gjennom Hedmark skyttersamlag fremmet følgende forslag til Skyttertinget 2018:

 

Forslag fra Ofoten skyttersamlag:

Jegerklassen utvides med en klasse, Jeger A, aktive klasseførte skyttere.

Skyteprogram som for klasse 2 og V55 med valgfrihet mellom knestående og sittende.

Det kan påmeldes og skytes i begge klasser, klasseført skal da skytes først.

Ellers som for jegerklassen.

 

Forslaget ble begrunnet slik:

Ofoten skyttersamlag har prøvd dette med godt resultat. Klasseførte skyttere som av ulike grunner ønsker å bruke våpen med kikkert får her en mulighet. Dette kan være en god måte å få tilbake skyttere som har hatt en pause. Skytestillingen er mest mulig lik det som blir benyttet til jakt. Konkurransetilbudet gjelder for stevner til og med samlagsstevner, uten at det kåres en samlagsmester.

 

 

 

Skyttertinget 2019                                                                                                                                                                    Side 18

 

Forslag fra Hedmark skyttersamlag/Åsheim skytterlag:

 

Konkurransetilbudet i jegerklassen skal også gjelde for 15m. Forslaget er støttet av Hedmark skyttersamlags ombudsmøte.

 

Forslaget ble begrunnet slik:

Et av målene med å innføre jegerklassen i DFS var å gi jegerne som medlemmer av lag tilsluttet DFS mulighet til å delta i stevner med sine våpen. Vi ser det derfor som naturlig at denne klassen får mulighet til å delta med sine våpen også på stevner på 15m, ikke bare på bane og i felt.

 

Skyttertinget drøftet i sak 14/2018 de mottatte forslag. Etter forslag fra Oslo skyttersamlag ble saken vedtatt utsatt med 46 mot 10 stemmer, og med et tillegg om at saken skulle utredes bredere til Skyttertinget 2019.

 

For tidligere drøftinger og sakshistorikk vises til:

 

      Sotnakk-utvalgets innstilling i 2016.

 

      Tingsak 8/2016 om endring av klassesettingsreglene på 2/300m.

 

Administrasjonens drøfting

 

Skyttertinget 2018 ønsker en bredere utredning vedrørende deltakelse og regelverket for jegerklassen i DFS. Med det som utgangspunkt er det naturlig å starte en slik drøfting med hva DFS ønsker å oppnå med jegerklassen. Skal klassen primært være en treningsarena for landets mange jegere, eller skal klassen løftes opp til å være en mer inkludert og fullverdig konkurranseklasse i DFS for skyttere som allerede har et egnet grovkalibret jaktvåpen? Slik klassen fungerer i dag er konkurransetilbudet mest å anse som et treningstilbud for jegere, et tilbud som det er de færreste som benytter seg av. Skal det bli mer oppslutning må DFS gjøre grep som løfter tilbudet for klassen slik at den blir mer attraktiv gjennom at det skapes større tilgjengelighet, motivasjon og interesse blant jegerne. Administrasjonen mener at mange gode tiltak for å oppnå dette allerede er foreslått, og støtter seg her på Sotnakk-utvalgets utredning, og administrasjonens drøfting til Skyttertinget 2016.

 

Jegere utgjør den desidert største delen av DFS sin medlemsmasse, og her finnes det stort potensial. «DFS sitt formål er å fremme god våpenkultur og praktiske skyteferdigheter… til nytte for Forsvaret og samfunnet for øvrig» Det er vel her egentlig ingen forskjell i om denne måloppnåelsen skjer med en Sauer 200STR, eller et velegnet jaktvåpen med kikkert? Med det som utgangspunkt kan momentene som blir drøftet nedenfor være potensielle tiltak på kort eller lengre sikt for å øke oppslutningen om jegerklassen.

 

Jegerklassen konkurrerer på 15m (Jf. Åsheim skytterlag sitt forslag

 

En stor del av rekrutteringen til DFS skjer gjennom innendørsaktiviteten på 15m. Innendørsbanene er i tillegg svært viktig for det sosiale og miljømessige ved at her samles alle lagets skyttere, foresatte og støttespillere under “samme tak”. Jegere som ønsker å benytte seg av innendørsskyting til egentrening og konkurranseskyting bør gis denne mulighet. En synergieffekt kan være økt rekruttering blant jegere til DFS-skyting. Det må her stilles krav til bruk av våpen med kikkertsikte for å delta i jegerklassen.

 

To-deling av jegerklassen (jf. Ofoten skyttersamlag sitt forslag)

 

Forslaget innebærer opprettelse av en ekstra klasse, noe som mange på generelt grunnlag er skeptisk til. Videre er det mange steder så lav deltakelse i jegerklassen at det knapt forsvarer den ene klassen. Derfor bør man først øke den generelle deltakelsen i jegerklassen, og så kan det eventuelt med økt deltakelse gjøres en ny vurdering av om klassen skal deles.

 

 

Skyttertinget 2019                                                                                                                                                                    Side 19

 

Knestående eller sittende skytestilling (jf. Ofoten skyttersamlag sitt forslag) Knestående eller sittende skytestilling er begge relevant i jegersammenheng. For vanlig knestående og sittende skytestillinger har DFS et regelverk å benytte. Hvis det derimot skal benyttes «sittende på noe», må en slik skytestilling inn i regelverket. Hovedspørsmålet i denne sammenheng er hva som fremmer den alminnelige interessen for klassen best, og her vil trolig kun liggende skytestilling være det som gjør terskelen lavest for å delta. Dette særlig om man ser for seg at tilbudet skal bli mer alminnelig attraktivt.

 

Løfte konkurransetilbud til alle nivå

 

Slik det er i dag deltar jegerklassen i stevner opp til samlagsnivå. Det betyr at de deltar ikke i de to høyeste nivåene i DFS, Landsdelskretsstevner og Landsskytterstevnet. Særlig vil en mulighet til å delta på Landsskytterstevnet være en synlig statusheving for klassen, og slik vil DFS signalisere at skyttere i jegerklassen likebehandles og er likeverdige de øvrige klasser i DFS (unntatt klasse NU). I rekrutteringssammenheng vil det være gunstig med jegerklassen på LS, for dette er en svært viktig sosial arena som bygger opp om lagstilhørighet og miljø. Slik kan lagene benytte denne muligheten til å inkludere jegere blant lagets øvrige skyttere og støttespillere. Særlig vil skyttere som tidligere har deltatt på Landsskytterstevnet og som kjenner skytterlagsmiljøet, men som for tiden har større interesser innen jakt, kunne fatte ny motivasjon når de blir gitt anledning til å delta på LS. Klassen premieres på vanlig vis, men uten mesterskap.

 

Muligheter for å delta i samme stevne to ganger (Jf. Ofoten skyttersamlag sitt forslag) Skyttere i klasse HK416 og AG3 kan i dag delta to ganger i samme stevne om det praktisk ligger til rette for dette. Det er ikke kjent at dette har skapt utfordringer for arrangører, slik det er ingen vesentlige praktiske grunner til ikke å tillatte dette også for jegerklassen. Det man oppnår vil være muligheter for større deltakelse, og ikke minst vil aktive skyttere i DFS som også er jegere lettere kunne motivere med seg andre jegere til å delta.

 

Landsskytterstevnet bør av praktiske grunner her være unntatt. Det å sette opp en tidsplan for LS er et utfordrende puslespill med mange tilpassinger og hensyn, der det årlig er mellom 2 - 300 henvendelser om flytting av skytetider. Dette hovedsakelig grunnet oppfølging av unge skyttere samtidig med egen skyting og/eller felles bruk av våpen, samt tilpassinger mot Militært NM. Enda flere skytinger og klasser som skal koordineres vil komplisere dette ytterligere. På LS vil man trolig ikke miste deltakere ved at man kun kan delta i en klasse, men i stedet få med skyttere i jegerklassen som ellers ikke ville deltatt.

 

Skarpskyttere i Forsvaret med HK417

 

En annen mulighet er å utvide jegerklassen til å omfatte forsvarets personell som benytter HK417. Dette er et våpen som benyttes av skarpskyttere, og for DFS vil det være et viktig politisk signal å tilby relevant trening for denne gruppen spesialister, som har feltmessig presisjonsskyting som sin primæroppgave. HK417 er et halvautomatisk våpen, og det må derfor gis en spesifikk tillatelse til at dette våpenet kan benyttes. Bortsett fra at HK417 er halvautomatisk vil ikke skyttere med dette våpenet ha presisjonsmessige fordeler sammenliknet med en sammenliknbare tillatte våpen i jegerklassen. På samme måte bør det tilrettelegges for tilsvarende spesialister i Politiet.

 

Bruk av to-fot og/eller annen støtte

 

Det ble opprinnelig i 2016 foreslått at dette skulle tillates. Det kan vurderes, men for jegere flest er det ikke så relevant å skyte med støtte, selv om det er jaktsituasjoner der dette er aktuelt. Trolig vil et regelverk som tillater bruk av støtte i en eller annen form bidra til mer spesialisering, og slik sett kunne virke negativt for motivasjonen til vanlige jegere/skyttere.

 

 

 

Skyttertinget 2019                                                                                                                                                                    Side 20

 

Samtidig finnes det en gruppe med jegere og entusiaster som har en del spesialutstyr til sitt jaktvåpen. I denne kategorien kommer skyttere som driver med langholdskyting (PRS - PresisjonsRifle – serien). Dette er trolig en gruppe med lavere terskel for å delta i særlig feltskytinger om regelverket i DFS tilpasses slik at det kan benyttes to-fot. Blir slik skyting etter hvert mer utbredt kan DFS ta opp til ny vurdering hvordan denne kategorien skyttere bedre kan innlemmes i DFS.

 

Skyttere i alle klasser kan konkurrere i jegerklassen

 

Det er i dag en stor begrensning at kun skyttere i klasse 1 kan delta i jegerklassen. Her er administrasjonen sikker på at det finnes en del mindre aktive eller tidligere skyttere særlig i klasse 2 og 3 som kan tenke seg å delta i jegerklassen om de blir gitt dette tilbudet. Dette er skyttere som i dag bare sporadisk deltar eller kanskje ikke deltar i det hele tatt. Derfor vil en slik mulighet kunne trekke tidligere skyttere tilbake til DFS. Det er slik administrasjonen ser det heller ikke noe negativt om eksempelvis en 5-klasseskytter skulle velge å skyte i denne klassen på et eller flere stevner om det er det som skal til for at skytteren skal delta.

 

Dyrefigurer i feltskyting

 

For å virkelig kunne imøtekomme jegerne sine ønsker og skape høy motivasjon for å delta må det benyttes dyrefigurer i feltskytingen. Feltskyting mot dyrefigurer (jaktfelt) er en etablert konkurranseform i regi av Norges Jeger- og Fiskerforbund. Det er imidlertid i 2016 avstemt med NJFF om at de anser at skyting mot dyrefigurer som deres aktivitet. NJFF er en viktig samarbeidspartner, og DFS bør derfor avstå fra å benytte slike figurer i sine konkurranser.

 

Mange lag arrangerer i dag interne feltskytinger som er spesielt tilrettelagt for jegere som er medlemmer i eget skytterlag. Dette er å anse som en treningskonkurranse, og det er relativt vanlig at det benyttes dyrefigurer i slike stevner. At skytterlaget velger å bruke figurer er forståelig, for dyrefigurer er for den vanlige jeger langt mer gjenkjennbart og relevant, og derigjennom også mer motiverende. Derfor er det å anta at det vil bli langt færre jegere i slike stevner om det blir stilt harde krav om bruk av DFS-figurer. Dette interne trenings- og stevnetilbudet er et viktig tilbud til den største medlemsmassen i skytterlag flest. Slik kan skytterlaget motivere til frivillig trening, og laget kan holde kontakt med jegere også utenom de obligatoriske treningsskudd og skyteprøven. DFS bør derfor akseptere dyrefigurer til internt bruk i skytterlagene.

 

Bekledningsreglement i jegerklassen

 

Pr. i dag er det ikke egne regler for bekledning i jegerklassen, og det er derfor å anse at DFS sitt alminnelige regelverk for dette gjelder slik at spesiell skytterbekledning kan benyttes. Slikt spesialutstyr har i denne sammenheng svært lite med praktisk jakt å gjøre, samtidig som det i konkurranseskyting vil være et nyttig hjelpemiddel. Igjen handler det om terskelen for å delta. Å tillate spesiell skytterbekledning kan ses på som å være lav terskel ved at det er få begrensinger, men samtidig kan begrensingen bli at dette signaliserer et utstyrsbehov som vanlige jegere ikke ønsker å være en del av. Enn så lenge bør det ikke innføres egne bekledningsregler for jegerklassen.

 

Finfelt eller grovfelt

 

Det kan synes som om grovfelt er mest interessant for de som deltar i klassen. Her har arrangører et godt alternativ om det rigges til med eget opplegg for AG3/HK416, som vil være en mer tilpasset vanskelighetsgrad for jegerklassen. Det er ikke krav til et slikt eget opplegg i vanlige stevner, men med økt deltakelse i jegerklassen kan dette motivere flere arrangører til dette. I tillegg må arrangører alternativt kunne benytte finfelt for jegerkassen i de tilfeller opplegget i grovfelt ikke er egnet.

 

Skyttertinget 2019                                                                                                                                                                    Side 21

 

Jegere som ressurser i skytterlaget

 

Det å få med flere jegere kan ha en god rekrutteringseffekt i skytterlaget. Aktive skyttere i jegerklassen er ressurspersoner som kan bidra både administrativt og praktisk

 

til skytterlagets virksomhet. En aktiv jeger vil i likhet med andre aktive omtale og fremme skytterlaget og skytesporten til sine omgivelser, og på den måten bidra til viktig kunnskap, som kan skape interesse blant flere. Gjennom å ha med aktive jegere kommer gjerne flere av deres familiemedlemmer og venner i kontakt med skytterlaget, aktivitetene og miljøet.

 

Bytte navn til Kikkertklassen

 

Administrasjonen mener at kikkertklassen vil være et bedre navn på klassen. Bakgrunnen er at det er kommet reaksjoner på at klassen skyter grovfelt med avstander langt utover det som er forsvarlig skyteavstand på jakt. Samtidig er tilbakemeldingene fra skyttere som deltar i klassen at grovfelt er langt mer interessant enn finfelt. I tillegg stiller en del deltakere med våpen som er svært profesjonelt utformet og tilpasset skarpskyttere/langholdskyttere, og som er lite anvendelige for alminnelig jakt. Det er derfor et stort spenn i utstyret som benyttes.

 

Gjennom å endre navn til kikkertklassen vil man i mindre grad signalisere til jegere at dette er et konkurransetilbud for de, men trolig vil den vanlige jegeren uansett ikke være interessert så lenge det ikke benyttes dyrefigurer. Derfor bør klassen i tillegg henvende seg til skyttere med interesser for konkurranseskyting utover det rent jaktmessige. Her vil tidligere skyttere være en målgruppe med muligheter for rerekruttering.

 

Til sammenlikning er det i DFS sine søsterorganisasjoner i Danmark og Sverige opprettet kikkertklasser med god oppslutning.

 

Oppsummering:

 

1.      Administrasjonen støtter ikke Ofoten sitt forslag om en to-deling av jegerklassen og/eller å tillate knestående eller sittende skytestilling.

 

2.      Åsheim skytterlag/Hedmark skyttersamlag sitt forslag om at jegerklassen skal konkurrere på 15 meter støttes. Det settes krav om bruk av kikkertsikte.

 

3.      Administrasjonen mener at jegerklassen skal kunne delta på alle nivå og stevner i DFS, herunder skifelt og skogsløp. Klassen deltar ikke i Stang- og felthurtigskytingene. Vanlig premiering, men ingen mesterskap.

 

4.      Forsvaret personell med HK417 kan delta i jegerklassen. Det søkes tilrettelagt tilsvarende for at skarpskyttere i Politiet kan delta.

 

5.      Det tillates ikke bruk av støtte, herunder to-fot. Tilsier på sikt det aktuelt å dele klassen kan to-fot være et alternativ for én av klassene.

 

6.      Alle medlemmer i DFS kan delta i jegerklassen fra det året de fyller 16 år.

 

7.      Skyttere kan delta i både jegerklassen og sin ordinære klasse i samme stevne om dette arrangementsteknisk er greit. På LS gis i første omgang ikke denne muligheten.

 

8.      Feltskytinger internt i laget kan skje mot dyrefigurer. I konkurranser utover lagsnivå skal det benyttes figurer iht. regelverket pkt. 9.300.

 

9.      Klassen bytter navn fra jegerklassen til kikkertklassen.

 

 

Feltutvalgets drøfting

 

Feltutvalget drøftet i møte 12. mars administrasjonens innstilling i saken. Feltutvalget vedtok følgene innstilling:

 

      Feltutvalget støtter administrasjonens oppsummering og anbefaling.

 

 

 

Skyttertinget 2019                                                                                                                                                                    Side 22

 

      Feltutvalget vil tilføre en anbefaling om at det ved innendørs skyting må benyttes kaliber .22 longrifle ammunisjon.

 

      Feltutvalget anbefaler administrasjonen å ta kontakt med personell i Forsvaret som har spesialkompetanse på HK417 i forhold til om det er forenelig å skyte HK417 med reim.

 

      Feltutvalget ønsker at resultatservice kvalitetssikres, slik at muligheten for to Skytter-IDer er tilgjengelig dersom en ønsker å delta to ganger i samme stevne.

 

Oppfølging - feltutvalgets innstilling

Administrasjonen har fulgt opp feltutvalgets innstilling slik:

 

      Administrasjonen støtter utvalgets forslag om å presisere kravet til ammunisjon i kaliber .22 ved innendørsskyting, som tas inn i forslag til vedtak. Dette for å sikre at det ikke benyttes for kraftig ammunisjon i kaliber .22.

 

      Faginstanser i Forsvaret er kontaktet. Tilbakemeldingen er at reim ikke benyttes i opplæringen, men det er likevel ikke noe i veien for å benytte reim under skyting. Videre signaliserer de liten tro på at dette vil være et tilbud som blir særlig benyttet.

 

      IKT avdelingen på Skytterkontoret bekrefter at å delta to ganger i samme stevne er uproblematisk i forhold til SkytterID. Skytter melder seg på med samme ID, men i forskjellige klasser.

 

Forsalg om å endre navn til kikkertklassen ble fremmet etter feltutvalgets møte, og er ikke forelagt utvalget.

 

Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å fremme følgende forslag til Skyttertinget 2019:

 

Navn på jegerklassen endres til Kikkertklassen.

 

Regelverket for klassen vedtas slik:

 

Skytterboka pkt. 7.249 Kikkertklassen

 

a.      Det kreves medlemskap i skytterlag for å kunne delta i kikkertklassen.

b.      Klassen omfatter alle medlemmer fra det året de fyller 16 år.

c.      Konkurransetilbudet i kikkertklassen gis opp til og med Landsskytterstevnet/NM i bane-, felt- og 15 meterskyting, samt i skifelt og skogsløp. Klassen deltar ikke i Stang- og felthurtigskyting.

 

d.      I bane- og 15 meterskyting følger klassen samme program som klasse 1.

e.      Ved 15 meterskyting skal det benyttes kaliber .22 Long Rifle.

f.       I feltskyting deltar klassen i grovfelt, og benytter primært hold som for klasse HK416 når det er eget opplegg. I stevner hvor det ikke skytes grovfelt, kan det arrangeres finfelt.

 

g.      I treningskonkurranser internt i skytterlaget for lagets medlemmer kan benyttes dyrefigurer. Ellers er det krav til å benytte figurer iht. Skytterboka pkt. 9.310.

 

h.      Skyttere kan delta i både kikkertklassen og sin ordinære klasse i samme stevne om dette er arrangementsteknisk greit. Landsskytterstevnet er unntatt.

 

i.        I all konkurranseskyting skal det benyttes kikkertsikte.

 

Arne Birkeland foreslo følgende som nytt punkt 😄

 

Konkurransetilbudet gis opp til og med samlagsnivået i bane- felt- og 15 meterskyting, samt i skifelt og skogsløp. Klassen deltar ikke i Stang- og felthurtigskyting.

 

 

 

Skyttertinget 2019                                                                                                                                                                    Side 23

 

Arne Birkeland foreslo følgende som nytt punkt h:

 

Skyttere kan ikke delta i både kikkertklassen og sin ordinære klasse i samme stevne.

 

Avstemning:

 

Administrasjonens innstilling i punkt a, b, d, e, f, g og i enstemmig vedtatt. Arne Birkeland sitt forslag i punkt c og h enstemmig vedtatt.

 

 

Norges Skytterstyre besluttet enstemmig følgende innstilling:

 

Norges Skytterstyre innbyr Skyttertinget 2019 til å fatte følgende vedtak:

 

Navn på jegerklassen endres til Kikkertklassen.

 

Regelverket for klassen vedtas slik:

 

Skytterboka pkt. 7.249 Kikkertklassen

 

a.      Det kreves medlemskap i skytterlag for å kunne delta i kikkertklassen.

b.      Klassen omfatter alle medlemmer fra det året de fyller 16 år.

c.       Konkurransetilbudet gis opp til og med samlagsnivået i bane-, felt- og 15 meterskyting, samt i skifelt og skogsløp. Klassen deltar ikke i Stang- og felthurtigskyting.

d.      I bane- og 15 meterskyting følger klassen samme program som klasse 1.

e.      Ved 15 meterskyting skal det benyttes kaliber .22 Long Rifle.

f.        I feltskyting deltar klassen i grovfelt, og benytter primært hold som for klasse HK416 når det er eget opplegg. I stevner hvor det ikke skytes grovfelt, kan det arrangeres finfelt.

g.      I treningskonkurranser internt i skytterlaget for lagets medlemmer kan benyttes dyrefigurer. Ellers er det krav til å benytte figurer iht. Skytterboka pkt. 9.310.

h.      Skyttere kan ikke delta i både kikkertklassen og sin ordinære klasse i samme stevne.

i.        I all konkurranseskyting skal det benyttes kikkertsikte.

 

 

https://www.dfs.no/globalassets/documents/skytterkontoret/protokoller_rapporter/skyttertinget/2019/skyttertingsdokument-2019-nett.pdf

Link to post
Share on other sites
 • Replies 210
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Hva er egentlig problemet? Lag en åpen klasse der folk kan stille med det de har. De som har problemer med hvilket utstyr som evt. blir tillatt har jo en haug av andre klasser å velge i.

Skytterdress burde ikke vært tillatt brukt i noe som skal simulere "jakt"/feltmessig skyting. Blir litt rart at skytterklær er OK mens tofot er verboten.   Bare mine 2 øre..   Ole

En kan skyte med alt en vill av rifler på en dfs-bane så lenge det ikke er helautomatisk eller 50bmg. Det dere sutrer over at dere ikke får skyte stevne med hva dere vil. Litt som å forlange å få spil

Ser at klassen omdøpes til kikkertklassen, og det åpnes for deltagelse på 15 m, skifelt og og skogsløp. Det åpnes opp til at alle over 16 kan delta.

 

Dritkult at det kan deltas i skogsløp og skifelt! Da må jeg nesten bygge meg en moderne skiskytterbørse med kikkert.


Registrerer at åpne sikter, rødpunkt og dioptersikte foreslås ikke lenger tillatt i kikkertklassen. Usikker på hvor mye det vil ha å si.


Det er et par forskjeller mellom forslagene fra administrasjonen og skytterstyret. Må si jeg foretrekker skytterstyret sitt forslag, men det er vel administrasjonens instilling som er utgangspunktet når samlagene skal diskutere og stemme. Kikkertklasse på LS: Det tror jeg uansett kommer, om ikke i år, så en gang i fremtiden, så for meg er ikke dette det viktigste punktet. Derimot litt synd om man ikke kan delta i både kikkertklassen og sin ordinære klasse i samme stevne, som i administrasjonens opprinnelige forslag.


Jeg har et par tanker om kikkertklassen:
- Tillat tofot og forby skytterklær
- Inkluder kikkertklassen på stangskyting


For å vise hvor kostnadsdrivende det er med skytterklær vs. normalt idrettstøy:
- Dagfinrud jakke 6300-8300 avhengig av modell
- Dagfinrud bukse 4800-6800 avhengig av modell
- 1 par skyttersko 1870-2795 (hhv. Dagfinrud eller Sauer)
Totalt mellom 12970 til 17895
En god tofot med vugge koster mellom 800-3500


Saken diskuteres også forumet til DFS på facebook. Ser noen spøker(?) med at det er fordel å kjøpe ny skytterdress hvert år. Hvor lenge varer egentlig en dress?


Skytterbriller er også en utgift man også slipper unna med kikkert
- skytterbriller.no innfatning til skytterbrille 2150-4690 avhengig av modell
- skytterbriller.no glass til skytterbrille 885
Totalt mellom 3035 til 5575. Noen som kan kommentere om dette er vanlig pris for et sett skytterbriller?

Edited by Midt-I
Link to post
Share on other sites

Du henter mest poeng med dress på stående skyting.

Til kne og ligg er det greit med en rimelig jakke for 1200,-.

Skyttersko er lite å hente på på kne og ingenting på ligg.

 

Da er regnskapet omtrent lik som skyting med tofot.

 

 

Link to post
Share on other sites

Hei

dette er et veldig godt forslag som jeg håper går igjennom

at det åpnes for at alle klasser kan delta i kikkertklassen gjør at jeg kan skyte noen felt stevner med kikkert (noe jeg har lyst til)

tror også det vil dra med en de tidligerel aktive skyttere som ikke skyter med diopter lenger

 

når det gjelder skyteklær til kikkertklassen vil jeg anbefale felt jakka til skytterlinken nypris 2200 legg til reim og hanske ender du på 3200

for alt nytt, dette holder i massevis, bukse og sko er helt unødvendig på liggende skyting

evnt kjøp en brukt jakke på finn til 500 kr

 

jeg er på en del stevner i året og mesteparten av de jeg ser i jegerklassen bruker jakke og reim så å ville fjerne dette i kikkertklassen blir helt feil, også nå når det åpnes for alle aktive skyttere kan skyte i denne klassen

 

det bør også tillates tofot for de som ønsker å skyte med det, jo flere man får med på stevner og ønsker og konkurrere jo bedre

de vil nok ha en fordel på banen men på felt tror jeg det er en stor ulempe med tofot

noen hold skytes det bratt oppover og på neste godt nedover

kort klargjøringstid kun 2 minutter 

dårlige standplass (trampet snø) fort gjort at tofoten faller gjennom snøen

 

Link to post
Share on other sites

Blir tofot tillatt skal hvertfall jeg delta. Det vill være ypperlig trening til flere av jaktformene jeg bedriver. Å skyte på disse avstandene uten støtte er i jaktsammenheng meningsløst.

Edited by Super XX
Link to post
Share on other sites
17 minutter siden, KKJ80 skrev:

de vil nok ha en fordel på banen men på felt tror jeg det er en stor ulempe med tofot

noen hold skytes det bratt oppover og på neste godt nedover

kort klargjøringstid kun 2 minutter 

dårlige standplass (trampet snø) fort gjort at tofoten faller gjennom snøen

 

Akkurat som på jakt. Ypperlig!

Link to post
Share on other sites

Er vel flere innlegg og tråder om jegerklassen enn det er deltagere😂  Synes det er positivt i all hovedsak selv om ikke alle kan gjøres til lags. Greit at man ikke får skyte samme feltstevnet i både klasse 5 og kikkertklassen, det ville blitt helt feil (ukjente avstander/vind). For bane/15m hadde det vært greit. 

 • Like 1
Link to post
Share on other sites

Jeg kan jo minne om at vi var inne på dette temaet, da innstillingen fra Sotnakk-utvalget var til høring i skytterlagene:

 

https://www.kammeret.no/topic/73023-jegerklasse-og-klassestruktur-i-dfs

 

For meg ville det hvertfall vært fint å kunne skyte grovfelt med et-eller-annet jaktgevær, eller med en STR 200 med kikkert. Jeg vurderer, fra år til år, om jeg heller skal skyte i V55 (skyter siste året i V65 nå, neste år blir det V73, hvis jeg ikke velger å skyte i V55, kl. 2 (sist klasseført i), eller klasse 3), for å få skyte grovfelt. Valget mellom grovfelt med kikkert, eller den kjedelige finfelten, er hvertfall ikke vanskelig.

 • Like 1
Link to post
Share on other sites

Eg synest at begrensinga på ein 'jegerklasse' bør enten være 'ting som er lovleg på jakt' eller 'ting som er lovleg og egna på jakt'.  Når det gjeld 'egna' er naturlegvis spørsmålet om du jaktar frå eige loftsvindauge eller om du traskar timesvis i motbakke.  AG3/HK416 kan då umogeleg ha noko å gjere i ein jegerklasse. 

 • Like 1
 • Thanks 1
Link to post
Share on other sites

Da må vel "jaktfelt" også begrenses til det som er vanlig på jakt? Vanlig hvor, og for hvem forresten.

Husk at dette er konkurranseskyting, ikke jakt. Og "jeger" henspeiler på deltakerene, og kommer av DFS-skytteres egentlig nokså nedsettende betegegnelse på alle som ikke er "skyttere", altså som skyter med Sauer, diopter og reim - ikke at de nødvendigvis driver med jakt.

 

K

 • Like 1
Link to post
Share on other sites

Blir jo moro om en kan skyte i to klasser på stevner. Først en runde i V55 og så en runde i Jeger. Da må jeg vel kjøpe meg enda en Sauer 200 STR i 6,5x55 og sette en Swarovski DS på. Blir det lov med invalide stativ foran får en anskaffe det også.

Link to post
Share on other sites
7 timer siden, Mas-36 skrev:

ikke noe på en skytebane å gjøre(I følge ganske mange innen DFS).

Hvor i landet er det egentlig DFS innehar en sånn holdning? Jeg har etter hvert deltatt på mye oppskyting og noen stevner og har aldri, på noe sett og vis, ikke følt meg velkommen. Dette gjelder forøvrig all organisert skyting jeg har deltatt på. Det eneste jeg har reagert på vedrørende DFS er noen merkelige "utspill" vedrørende 223rem (var vell fra enkeltindivider). Trådens innhold tatt i betraktning kan man ikke beskylde de for å være ekstremt konservative heller? Jeg synes de gjør en bra jobb med å fremme skytesporten.

 • Like 3
 • Thanks 1
Link to post
Share on other sites
9 timer siden, beaker skrev:

Eg synest at begrensinga på ein 'jegerklasse' bør enten være 'ting som er lovleg på jakt' eller 'ting som er lovleg og egna på jakt'.  Når det gjeld 'egna' er naturlegvis spørsmålet om du jaktar frå eige loftsvindauge eller om du traskar timesvis i motbakke.  AG3/HK416 kan då umogeleg ha noko å gjere i ein jegerklasse. 

Så vidt jeg har oppfattet heter det ikke jegerklassen lenger. 

Det heter kikkertklassen.

I den sammenheng forstår jeg ikke argumentasjonen. 

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
3 timer siden, Super XX skrev:

Hvor i landet er det egentlig DFS innehar en sånn holdning? 

Som jeg skrev mange INNEN DFS ikke DFS som organisasjon. Oppskytingene og jeger treninger er stort sett styrt av en jegergruppe så der er det jegere som styrer så tror neppe du møter slike holder da.

 

DFS som organisasjon er topp, men de er for trangsynte. Ta eks jegerklassen/kikkertklassen. IKKE halvautovåpen og IKKE kaliber over 8mm? Hvor er det logiske i slike forbud?

Link to post
Share on other sites

I vårt lag er mer enn halvparten av de som arrangerer jegerskytinger først og fremst sportsskyttere. Vi har samme holdning til alle så lenge de følger generelle regler på skytebaner.

 

Halvauto gir et klart konkurransefortrinn der tiden er knapp. DFS, som alle andre som driver med sport, tilstreber fair play.

Kaliber over 8 mm kan gå hardt ut over dyrt målmateriell. Det rammer også bare en liten brøkdel av skytterne. I fjor hadde vi ca 110 oppskytinger på vår bane. Ingen halvauto og ingen over 8 mm. Entusiastene har vanligvis en rifle i mindre kaliber som de kan bruke. Eller hvis det er så viktig å delta, kan de kjøpe en (men de kaller det vel ikke rifle, men rigg).

Link to post
Share on other sites

Rart dere ikke har forbudt hul og blyspiss.. 8)

 

Hva med 9,3xXX(r)?

 

Vi hadde 250+ oppskytinger på banen bare i forrige uke.

Alle kalibre, alle rifletyper.

Edited by Torf
 • Like 1
Link to post
Share on other sites

Ingen kan gjøres til lags. I prs er det vel 7.62 begrensning og maks 900 ms v0. Hva er logikken i det? Er mest de som ikke skyter øvelsene som klager mest er mitt inntrykk. 

 

Skjønner godt at noen som drifter bner kan bli oppfattet som sure, har selv blitt en sur tverr dfs gubbe etter n dugnader for å reparere målmateriel og årlig 30k ut av kassa etter brudd på baneinstruks med rikosjettreff all over. Kommer du og spør om å få sette opp papp her og der får du svaret nei. 

 • Like 1
Link to post
Share on other sites

Jeg har litt problemer med å skjønne konseptet. Kaliber og rifle burde være helt uinteressant. Jeg skjønner ikke at det skal ha noe med saken å gjøre? Kan  man ikke få bruke akkurat det handikapet man vil? 

Og tofot da? Hva i himmelens navn skal den bidra med? Hvor moro er det at alle som skyter har BR samlinger på en blink som er 1x1 m@100m? Det blir som å kaste stein på ei låvedør fra 5 m. Alle treffer! 

Ingenting gir mening spør du meg 🙄, annet enn at kanskje noen få flere kommer og skyter?

 • Like 2
Link to post
Share on other sites

Jeg mener jo i utgangspunktet at alt bør tilpasses meg og min kalender, men innså i barndommen at det ikke var sånn det fungerte.
Angående kikkertklassen så skal jeg tilpasse meg så den passer meg fint. At skytetilbudet utvides er helt fenomenalt og jeg gidder ikke å engasjere meg i styre og stell i DFS så da får jeg heller bare godta det som kommer. At noe av det som bestemmes er mindre logisk får så være.
Håper de som har sterke meninger om hvordan ting bør være bruker energi på å fremme det i de rette kanaler fremfor å brenne inne med det.

 • Thanks 1
Link to post
Share on other sites

Siden vi snakker om DFS og "fudds" og sneversynthet og sånn så tillater jeg meg å sitere meg selv...:

On 1/26/2019 at 10:39 AM, Ei tohi varjata said:

Du skal lete godt og lenge før du finner en eneste skytterorganisasjon i Norge som legger like mye vekt på likt utgangspunkt og solid trening som basis som DFS gjør. Lykke til med å få noen kontinuerlig god og hjelpsom opplæring i NJFF eller NSF f.eks..

 

Jeg er uenig i mye av det DFS mener og gjør men fakta er at de er den eneste store gruppa folk som faktisk ønsker å lære folk opp og som faktisk også lærer folk opp.

 

Når alle skyter med samme våpen er det litt lettere for en nybegynner å komme seg inn i det også. Det er noe helt annet med jaktfelt (som knapt bør kunne kalles felt når samtlige står i skytterdress og har teipa pøllen rundt ankler og knær mens de står på et opparbeidet grustak?) hvor det finnes 700000 meninger om kaliber og våpen.

 

On 8/10/2018 at 6:35 PM, Ei tohi varjata said:

Altså..

Nå har jo også jeg skrevet negative ting om DFS på både forumet og andre steder (spesielt dette med tingets kvelning av .223/5,56-debatten, noe jeg syns er helt sinnsykt - at de kan kalle seg demokratisk folkevalgte som representerer folket, og så skal TRUE til stillhet i rekkene???), men at når DFS nå er hva det er - en arena for skyting hvor alle skal ha i teorien helt like utgangspunkter - så må det der kunne kalles greit.

 

Hvis ikke ville noen kommet med en standard 200 STR, og nabomannen med en kolbe dekket i sand og Plastidip, med griptape på forskjeftet og pistolgrepet. Ikke akkurat fair om en skal kunne hive epoxy på underarmen og lime rifla fast før skyting.

Regler for vekt, lengde, høyde-/breddemål, lakk/overflate, osv er nå det mest edruelige de har.

 

Disse forb.. asfaltpappdressene som man tydeligvis kan bryte reglene for om man føler for det, selv på landets største skytterstevne, er for min del litt mer spesielt.

 

Sånn forresten - jeg har skutt en del med både AR og Krag på lokale DFS-treninger, og de eneste kommentarene jeg har fått på førstnevnte er "hvilket sikte bruker du?" "lader du til den?" "den ryker vel med de nye reglene, eller?" "kan jeg prøve et avtrekk?". Sistnevnte er nummerlik, så det har vært et par luringer som ønsker å kjøpe sluttstykket ;)  

I tillegg kan det vel nevnes at på disse treningene har DFS-folka selv med våpen som .45-70-bøylerifler og svartmalte boltrifler i .308w (!). Denne myten om at man blir nærmest kasta på dør om en møter med annet enn STR trodde jeg på selv også helt til jeg faktisk møtte opp.

 

Så det så..

 

24 minutes ago, Torf said:

Rart dere ikke har forbudt hul og blyspiss.. 8)

 

Hva med 9,3xXX(r)?

 

Vi hadde 250+ oppskytinger på banen bare i forrige uke.

Alle kalibre, alle rifletyper.

Jeg skal nok dra med 9,3x53R-rifla (som @Olesøn veldig generøst har donert) på banen, fordi jeg vet at DFS-gubbene på banen kommer til å syns den er kul, og de kommer til å mase om å få prøve noen skudd :D

 

Ole

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
25 minutter siden, Bly skrev:

Og tofot da? Hva i himmelens navn skal den bidra med? Hvor moro er det at alle som skyter har BR samlinger på en blink som er 1x1 m@100m?Alle treffer! 

Ingenting gir mening spør du meg 🙄, annet enn at kanskje noen få flere kommer og skyter?

Hvor ofte er det blinker på 1x1m @100? Hvor vanskelig eller lett det blir avgjøres av løypa som settes. På LS 2018 fylte de 124 første feltløypa.. Med andre ord så kunne den vell ha vært litt mer utfordrende om det er vanskelighetsgraden man er bekymret for..

Link to post
Share on other sites

Siden det ikke er snakk om å endre på skivematreiell eller avstander så er den eneste logiske tilnærming å skyte akkurat samme program som DFS, men med valgfri rifle og kikkertsikte. I mitt hode er det det eneste som gir mening uten å endre på absolutt alt annet.

 • Like 1
Link to post
Share on other sites

@Super XXDet er jo det jeg mener at om man skal skyte med tofot, så må vanskelighetsgraden tilpasses. Det betyr i praksis at man blir nødt å endre på skivemateriellet. Rypestørrelse på 2-300 m f.eks? Går man den veien så begynner det plutselig å ligne på jaktfelt (men med tofot).

Link to post
Share on other sites

Jeg har vært med å arrangere mange feltstevner og vil vel fortsette med det. En kikkertklasse bør tilpasse seg samme opplegg som ellers brukes vis ikke vil det i praksis ikke være vilje til å sette opp en slik klasse på et stevne. En ser jo hvor mye styr det er med ekstra digre skiver når det er en med automatvåpen som skal skyte på et vanlig DFS stevne. 

Eller som han som ikke var klar til å skyte fordi lyddemperen hans var blitt for varm og forventet at de øvrige 19 i laget skulle vente på at den kjølte seg ned. Tror det greieste er om en kikkertklasse følger reglene for klasse 1 om de er for dårlige til å skyte kne. Tofot blir nå etter min mening bare tull. Greier en ikke å treffe vanlige feltskiver med kikkertsikte uten den er kanskje ikke skyting rett gren.

Link to post
Share on other sites

Kikkertklasse med tofot er vel det som holder liv i feltskyting i Sverige. Fotball har 4. og 5. divisjon - men i skyting skal man være god for å få delta?

Selv om jeg treffer feltskiver greit knestående med diopter, så kjenner jeg flere som må ha tofoten, og som liker å skyte - og hvorfor skal det ikke være et tilbud til dem?
Det har kun to konsekvenser, flere til å skyte, og flere til å arrangere - hvorfor ikke liksom?

 

K

 • Like 4
Link to post
Share on other sites
Sitat

Det betyr i praksis at man blir nødt å endre på skivemateriellet. Rypestørrelse på 2-300 m f.eks?

I virkeligheten ikke. De som kan skyte vil velge de andre klassene - og det er ikke SÅ lett å fylle med innertreff. Da er det vind, met/ env, ammo som blir en greie. 
Jeg skyter ikke veldig mye bedre med tofot enn med reim - jeg kan skyte nesten rent med innertiere på 200m liggende med prøveskudd, eller med åpen anvisning. Med tofot klarer jeg 250/250, men ikke uten åpen anvisning/ prøveskudd. Og jeg tør ikke vedde veldig mye på at det skal gå...
På felt er en aldri sikker på noe - jeg greier fint å bomme på en diger feltfigur liggende - det er tid og vind og glatt og bakke, wtf... Det er ikke forskjellig for de med tofot.

Vi bomma fint på småenstore figurer på VRS Hovden LR i helga, på 300m... Liggende på magen med tofot. Så ja, det går an. Sikkert spillkort samlinger eller mindre, men ikke på skiva:(


Så forskjellen for en som kan skyte er ikke dramatisk, for en som ikke kan er den det - og vi rekrutterer jo unge med støtte, hvorfor ikke voksne.

 

Sitat

Alle vil jo skyte fult og det hele blir jo bare sur

Igjen se tl Sverige, alle skyter ikke fullt, og iallefall ikke fullt med innertreff. Nivået i Norge er også i beste fall lavt. Jeg er bra middels midt på lista kl. 3-4-skytter, og har vel til gode å se en jegerklasseskytter med mer poeng på et feltstevne - om vi unntar det ene der det snødde sånn at en kun så skivene med kikkert... Ofte har de 11 poeng og sånt - og det blir de ikke motiverte av.

 

K

 

Edited by M67
 • Like 1
Link to post
Share on other sites

Hva tror du vil skje om klaseførte skyttere får delta i kikkertklasse med tofot? Tipper det blir mange med 30/30.

For de som ikke greier å treffe noe uten tofot er vel kanskje trening en god ide.

Men det blir nå uansett spennende å se hva Tinget kommer frem til.

Link to post
Share on other sites
Sitat

Hva tror du vil skje om klaseførte skyttere får delta i kikkertklasse med tofot? Tipper det blir mange med 30/30.

For de som ikke greier å treffe noe uten tofot er vel kanskje trening en god ide.

I Sverige får de velge. De gidder ikke bruke tofot, men skyter som vi gjør. LH-skytterene skyter med tofot og smiler, dobbelt så mange til å arrangere og delta... Dette er ikke nytt i Sverige.

Trening får de på stevner - men du VIL utelukke dem?

 

K

Link to post
Share on other sites
1 time siden, Skjøttarstuggun skrev:

I vårt lag er mer enn halvparten av de som arrangerer jegerskytinger først og fremst sportsskyttere. Vi har samme holdning til alle så lenge de følger generelle regler på skytebaner.

 

Halvauto gir et klart konkurransefortrinn der tiden er knapp. DFS, som alle andre som driver med sport, tilstreber fair play.

Kaliber over 8 mm kan gå hardt ut over dyrt målmateriell. Det rammer også bare en liten brøkdel av skytterne. I fjor hadde vi ca 110 oppskytinger på vår bane. Ingen halvauto og ingen over 8 mm. Entusiastene har vanligvis en rifle i mindre kaliber som de kan bruke. Eller hvis det er så viktig å delta, kan de kjøpe en (men de kaller det vel ikke rifle, men rigg).

Er nettopp dette trangsynte meningene jeg mener. Stiller du i en Brownig Bar i 338 win mag på jaktfelt så kan du skyte, men kommer du i kikkertklassen på et DFS stevne får du ikke delta? Hvorfor? Og det kalles rifle. En "rigg" er vel en båt om jeg husker rett? :P

Edited by Mas-36
Link to post
Share on other sites

Ja det er mulig at ingen begrensninger er det som gir flest deltakere. Men hvor motiverende vil det være for en som sliter med å treffe noe som helst og havne på siden av en klasse 5 skytter med 200 STR to fot og Swarovski DS.

Om alt slippes helt løst blir det vel mer en konkurranse i utstyr og ikke i skyting.

Det er jo nettop det at alle konkurrerer på samme vilkår som nettop kjennetegner DFS.  

 • Thanks 1
Link to post
Share on other sites

En kikkertklasse med fritt våpen med ellers de samme skytetekniske regler som std DFS, for å holde arrangementet så enkelt som mulig, hadde vel vært greit. 2-fot eller ikke har jeg ikke sterke meninger om selv om magefølelsen min sier "skyting uten støtte". Hvis 2-fot gir gode resultater med tanke på deltagelse i Sverige så hvorfor ikke.

Link to post
Share on other sites
8 minutter siden, bardp skrev:

Ja det er mulig at ingen begrensninger er det som gir flest deltakere. Men hvor motiverende vil det være for en som sliter med å treffe noe som helst og havne på siden av en klasse 5 skytter med 200 STR to fot og Swarovski DS.

Om alt slippes helt løst blir det vel mer en konkurranse i utstyr og ikke i skyting.

Det er jo nettop det at alle konkurrerer på samme vilkår som nettop kjennetegner DFS.  

Kan du være stille! ( veldig ironimodus!!)

Tenk på alt det fine utstyret som vil dukke på på finn til en slikk og ingenting!! 8)

 • Haha 1
Link to post
Share on other sites
4 minutter siden, jmosbakk skrev:

Han eller hun som ikke treffer noe som helst får jo ikke delta pga. manglende trening, hvis jeg forsto deg rett.

Ergo, ikke et problem.

Nei tror ikke du forsto meg rett. For min del må de gjerne delta enten de treffer eller ikke. Men trening hjelper om en sliter med å treffe.

Link to post
Share on other sites

De som måtte ha ønsker om mer "Hi-Tec"-utstyr i "Kikkert-klassen",  to-fot, trådstyrte projektiler, stridsvognskalibre etc., bør ta i betraktning at de fleste DFS-lag som arrangerer feltstevner har begrensede muligheter til felthold ut over 300 meter. Man vet sikkert om steder der det kan skytes på laaange hold, men så skal skytterne (samtlige!) komme dit, og tilbake, inkludert parkering etc.. Og man må ha "sentralen" i et skytterhus med alle fornødne bekvemmeligheter, parkeringsplass for masse biler etc. I praksis betyr det å holde stevnet på baneområdet, og da er det oftest ikke ubegrenset med muligheter, verken for avstand, mange standplasser/målopplegg, eller kompliserte skyteprogrammer.

 

34 minutter siden, M67 skrev:

Det har kun to konsekvenser, flere til å skyte, og flere til å arrangere - hvorfor ikke liksom

 

Det er nok en "høna og egget"-logikk her. Man må FØRST ha mange nok som er villige til å lage det et opplegg som er "annerledes enn i fjor", og som inneholder utfordringer for gode skyttere med avansert utstyr. KANSKJE man da kan få rekruttert nye folk, som kan hjelpe til neste år. For svært mange lag er utfordringen å få folk til å hjelpe til på et vanlig stevne. "Kikkertklassen" må derfor, i praksis, følge opplegget for de øvrige grovfeltskytterne.

 

1 time siden, jmosbakk skrev:

Håper de som har sterke meninger om hvordan ting bør være bruker energi på å fremme det i de rette kanaler fremfor å brenne inne med det.

 

Og "de rette kanaler" er altså å foreslå endringene til lagets årsmøte, sendes styret minst 2 uker før møtet. Og så må man møte opp, og argumentere og stemme for forslagene. Får de flertall, blir de oversendt samlaget. På lagenes årsmøter velges også utsendingene til skyttersamlagenes årsmøter ("ombud" til "ombudsmøtene"), vær villig til å være kandidat som "ombud", og argumenter for saken på ombudsmøtet.

 

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
×
×
 • Create New...