Jump to content
Sign in to follow this  
Jibrag

Høring om rovviltforskrift mm.

Recommended Posts

@Jegermeistern etterspurte denne, og her kommer den.

 

Høringsnotatet: https://www.regjeringen.no/contentassets/57152c2cd3a7455bb928e283b1355355/horingsnotat---endringer-i-rovviltforvaltningen.pdf

 

Kort oppsummert, jeg henter ut litt beskrivende tekst fra høringsnotatet evt kommer med egne formuleringer på hvert punkt: 

 

1: Nødvergebestemmelsen, som omfatter at vilt kan avlives når det må anses påkrevd ved umiddelbart forestående angrep på bufe, tamrein, gris, hund og fjørfe.

- vilkåret om at felling "må anses påkrevd" gjeninntas i nødvergebestemmelsen.

- endringer knyttet til vilkåret "under direkte angrep", slik at dette endres til "på grunn av et pågående eller umiddelbart forestående angrep"

 

2: Ny rovviltklagenemnd.

Vedtak om kvoter for jakt, lisensfelling og skadefelling av rovvilt, vedtak om skadefelling av enkeltdyr av rovvilt, vedtak om erstatning for tap av husdyr og tamrein til rovvilt og vedtak etter rovviltforvaltningens tilskuddsordninger kan påklages til Rovviltklagenemnda. 17 Departementet kan ikke instruere Rovviltklagenemnda om avgjørelse i enkeltsaker eller omgjøre vedtak truffet av nemnda. Departementet kan heller ikke instruere Rovviltklagenemnda om lovtolkning, skjønnsutøvelse eller prioritering av saker. I saker hvor Rovviltklagenemnda er klageinstans, kan departementet ikke instruere det organet som behandler saken i førsteinstans, om avgjørelse i enkeltsaker. Departementet kan heller ikke omgjøre vedtak i slike saker. Departementet oppnevner medlemmene i Rovviltklagenemnda.

 

3: Det foreslås å redusere antall forvaltningsregioner fra 8 til fire eller fem nye forvaltningsregioner.

- Region Nord: Troms og Finnmark.

- Region Midt-Norge: Nordland og Trøndelag.

- Region Vestlandet: Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland.

- Region Østlandet: Innlandet, Oslo, Viken, Vestfold og Telemark og Agder

Alternativt deles Region Østlandet i

- Region Østlandet: Innlandet, Oslo, Viken.

- Region Sørlandet: Vestfold og Telemark og Agder.

 

4: Felles bestandsmål og arealdifferensiering på tvers av flere rovviltregioner, landet deles ved Stjørdalselva. 

Istedet for dagens system med bestandsmål for hver forvaltningsregion, opprettes bestandsmål for landet sør og nord for Stjørdalselva/Tevla/Trondheimsfjorden 

Nasjonale mål for antall årlige ynglinger for de ulike rovviltartene sør for Trondheimsfjorden og Stjørdalselva/Tevla:

Gaupe: 42 årlige ynglinger 

Jerv: 15 årlige ynglinger

Bjørn: 3 årlige ynglinger

Ulv: 4–6 årlige ynglinger av ulv hvorav 3 skal ha skjedd i revir som i sin helhet ligger i Norge.

Nasjonale mål for antall årlige ynglinger for de ulike rovviltartene nord for Trondheimsfjorden og Stjørdalselva/Tevla:

Gaupe: 23 årlige ynglinger,

Jerv: 24 årlige ynglinger,

Bjørn: 10 årlige ynglinger."

 

5: Landbruksdirektoratets gis rett til å avgi uttalelser til regionale forvaltningsplaner for rovvilt på linje med Miljødirektoratet.

"Rovviltnemnden skal ha nær kontakt med kommuner og organisasjoner innenfor regionen ved utformingen av forvaltningsplanen. Planen skal sendes Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet til uttalelse før den vedtas av rovviltnemnden.

 

6: Det foreslås at kommunene gis klageadgang på alle vedtak om felling etter rovviltforskriften.

Etter gjeldende rett har kommuner ikke rettslig klageinteresse når det gjelder enkeltvedtak fattet etter rovviltforskriften. Departementet foreslår derfor endringer i regelverket som åpner for at kommuner kan klage på enkeltvedtak fattet med hjemmel i rovviltforskriften.

 

7: Det foreslås å tillate nye virkemidler for å gjøre lisensfelling av jerv mer effektiv. Dette gjelder bruk av kunstig lys i forbindelse med åtejakt på jerv, og elektronisk overvåking av jervebås i stedet for fysisk tilsyn

Dette er en videreføring og "almenngjøring" av det prøveprosjektet som er gjennomført med effektivisering av lisensjakta på jerv. 

Kravspesifikasjonene til elektronisk overvåkning av jervbås er ekstremt omfattende.

- Fangstbåsen skal ikke plasseres lenger unna enn at fysisk tilsyn kan gjennomføres uansett vær- og føreforhold.

- Det må benyttes viltkameraer som er innstilt slik at de sender bilde til jegeren minimum to ganger daglig, morgen og kveld. Dato og tidspunkt skal framgå av bildene.

- Viltkameraene må stilles slik at man lett kan se om båsen er åpen eller lukket, samt at det kan identifiseres hvilke dyr som går inn i fangstbåsen.

- I tillegg til minimum to bilder pr dag skal kameraene ta bilder som sendes jegeren ved bevegelse foran kameraet. Jegeren skal også kunne sende SMS til kameraet slik at det tar bilde av båsen og sender det til jegeren.

- Som supplement til kameraet bør en fellevarsler monteres, som sender varsel til jeger dersom lokket faller ned.

- Det skal umiddelbart gjøres tilsyn med båsen ved teknisk svikt med kamera

- Alle bilder skal arkiveres sikkert i en logg. Dersom bilde(r) mangler skal det gå klart fram av loggen hva som er årsak og hvilke tiltak som er iverksatt. Loggen skal løpende kunne fremvises på forespørsel fra naturoppsynet. Etter endt lisensfellingsperiode skal loggen rapporteres til Fylkesmannen i sin helhet.

- Ved godkjenning av fangstbåser til jerv skal Fylkesmannen vurdere plasseringen strengt før tillatelse blir gitt. God dekning for sending av bilder fra kameraene er en forutsetning. Videre skal jervebåsen plasseres slik at fysisk tilsyn kan gjennomføres uansett vær- og føreforhold, og uten at fysisk tilsyn tar uforholdsmessig lang tid. Av kontrollhensyn legges det opp til at Fylkesmannen lagrer plassering av fangstbåsene digitalt i egnet verktøy, og sørger for at naturoppsynet får tilgang til GPS-posisjoner.

 

Jeg kommer med noen kommentarer i et svar til denne, så førsteposten holdes "ren". 

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tenkte egentlig å kommentere alle punktene, men tar noen få istedet. 

 

4: Felles bestandsmål og arealdifferensiering på tvers av flere rovviltregioner, landet deles ved Stjørdalselva. 

Innføres sannsynligvis for å unngå bl.a kvotejakt på gaupe over større regioner når bestanden er under bestandsmål. Noe som vil si at områder med mye gaupe i sør eller nord vil måtte ta en større del av støyten dersom enkeltområder i sør eller nord får registrert få familiegrupper. Eksempelvis; i gamle Nord-Trøndelag fylke har "delbestandsmål" for region 6 vært 6 familiegrupper. Vinteren 2019 ble det påvist 7 familiegrupper i gamlefylket. Vi er altså over vårt regionale bestandsmål. Med den nye inndelinga vil vi likevel være under bestandsmål pga lavt antall registrerte familiegrupper i Finnmark, 1000 km lenger nord, og følgelig vil mulighetene for å få kvotejakt bli redusert. 

 

7: Elektronisk overvåking av jervebås i stedet for fysisk tilsyn

Ekstremt spesifikke krav. 

Ett av kravene er at bildene skal "identifisere hvilke dyr som går inn i fangstbåsen". Mitt spørsmål er "hvorfor". Jeg har relativt lang erfaring med viltkamera, og erfaringa er at det kan være rimelig tilfeldig hvilken kroppsdel av dyret som løser ut kameraet - og veldig tilfeldig hvor lett det er å identifisere. Det essensielle er vel at man får beskjed om båsen er åpen eller stengt minst like ofte som kravet er til fysisk kontroll av bås pr i dag. 

Det kreves også at "jegeren skal kunne sende sms til kameraet slik at det tar bilde av båsen og sender det til jegeren". Igjen er spørsmålet: Hvorfor. Dette krever i praksis 4G dekning, en slik innstilling gjør også at kameraet bruker mer batterier enn nødvendig, og som på forrige punkt: Det essensielle er at båsen blir sjekket minst 2x pr døgn. 

 

 

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...