Jump to content
Jbomb

Hjelp med våpensøknad (søke om våpentillatelse) 2017-

Recommended Posts

OPPDATERT INNLEGG:

 

Her er det litt veiledende informasjon hovedsakelig for nybegynnere som har planer om å søke om våpentillatelse til øvelses- og konkurranseskyting.

 

 

 

Søke om våpentillatelse (fra politiet.no) :

 

 

Sitat

Før du søker

 • Du får søknadsskjemaet «Søknad om tillatelse til å erverve og inneha skytevåpen og våpendeler» på nærmeste politistasjon,  lensmannskontor eller våpenforhandler. Du kan be om å få tilsendt skjema per post. Skjemaet kan ikke lastes ned på nett.
 • Sørg for at du har nødvendig dokumentasjon til søknaden. Alle typer søknader skal ha kopi av legitimasjon, som førerkort, pass eller bankkort med bilde.
 • Politiet kan be om at søkeren fremlegger bekreftelse på at han/hun har våpenskap før våpentillatelsen blir sendt til søkeren. Det kan være en kopi av kvitteringen på våpenskapet eller bilder av FG-godkjenningen i skapet.

I tillegg til kopi av legitimasjon trenger du følgende vedlegg:

 • Kopi av medlemskort i en skytterklubb som er med i et godkjent skytterforbund.
 • Kopi av medlemskort eller startkort fra forbundet (dokumentasjon på forbundstilknytning).
 • Signert aktivitetsbekreftelse fra skytterklubbens eller skytterlagets ledelse.
 • Kopi av aktivitetslogg og/eller resultatlister som understøtter aktivitetsbekreftelsen.
 • Dersom du er førstegangssøker og søker om våpentillatelse til øvelse eller konkurranse med pistol eller revolver, må du i tillegg legge ved dokumentasjon på minimum seks måneders aktivt medlemskap i en skytterklubb tilsluttet et godkjent skytterforbund.

 

 

Slik fyller du ut en våpensøknad (fra xxl.no) :

 

Sitat

Slik fyller du ut en våpensøknad

Lagt til av XXL , 11. JULI 2016
 

Papirene må være i orden før du kan anskaffe et våpen.  Vi guider deg gjennom våpensøknaden, steg for steg. 

Å kjøpe og bruke våpen medfører stort ansvar. Derfor er det noen regler og bestemmelser vi må rette oss etter, i tillegg til at nødvendig dokumentasjon må på plass. Vi skal derfor hjelpe deg med å se nærmere på hvordan man fyller ut en våpensøknad.

Søknadsskjema for ervervelse av våpen får du hos politiet. Våpensøknaden skal sendes til lensmannen eller politikammeret der du er folkeregistrert. Søknaden blir deretter behandlet av politiet/lensmannen, som tar en beslutning om den skal innvilges, eller avslås.

Søknaden er på gjennomslagsark, og skal ved kjøp fremvises komplett hos forhandler for ferdig utfylling. Ved fullført handel skal det nederste blå arket rives av og beholdes av kjøper. Dette fungerer som ditt midlertidige våpenkort frem til du får ditt nye kort i posten. De resterende arkene returneres til politiet. De fleste sertifiserte forhandlere order dette for deg.

Ønsker du å få tilsendt våpensøknad fra oss, send en e-post til kundeservice@xxl.no. Husk å oppgi navn og adresse vi skal sende den til.

Hva må til:

Det normale for innvilgning av hagle og rifle er at søker er registrert jeger eller er aktiv konkurranskeskytter. Håndvåpen blir kun innvilget på grunnlag av konkurranse og trening. Det er også krav om at du har vært aktivt medlem i en skyteklubb i minst 6 mnd før søknad kan innvilges.

Aldersgrensen er 18 år på rifle og hagle. Det kan i særskilte tilfeller søkes om dispensasjon fra fylte 16 år. For håndvåpen er aldersgrensen 21 år, og det er ikke mulig å søke om aldersdispensasjon fra dette kravet.

Når du har fått innvilget søknaden er den gyldig i 12 mnd fra innvilget dato. Det vil si at du har 1 år på deg til å kjøpe våpenet. Hvis en forhandler har problemer med å skaffe deg det våpenet du ønsker innen denne tidsfristen, eller du av en annen grunn ikke får brukt den innen 12 mnd, kan den forlenges med ytterligere 6 mnd. Fornyelse må gjøres av politiet før søknaden går ut, hvis ikke må du søke på nytt.

Send med kopi av medlemskort hvis du søker om konkurransevåpen, eller kopi av jegeravgiftskort for jaktvåpen. Send også med bevis på at søknadsgebyret er betalt. Husk også på at du må ha våpenskap fra første ervervede våpen, så send også med kvittering på kjøp av våpenskap.

Første gang du søker om våpen betaler du fullt gebyr, som pr. 1. januar 2016 er på 1025,-.
Neste gang du søker om våpen betaler du 512,-.
Gebyr for søknad på våpendel ligger på 256,-.

Postene på våpensøknaden:

xxl.jpg.c957f361ac379aeae2d44d9b7460cd4d.jpg

VÅPENSØKNAD: slik ser søknaden ut, og dette er de feltene du skal fylle ut!

 

 1. Her fyller du ut det politidistriktet som din folkeregistrerte adresse tilhører
 2. Her fyller du ut fullt navn, personnummer, stilling/yrke og telefon, samt full adresse.
 3. Her spesifiserer du hvilken type våpen/våpendel du søker om. Om du skal søke på hagle eller rifle, og handle hos autorisert forhandler, er det nok å fylle ut dette, samt kaliber, med mindre du er 100% sikker på hva du skal kjøpe. Det er altså ikke nødvendig å fylle ut feltene pipelengde/fabrikkmerke/modell/nummer. Spesifiser gjerne om du skal ha over/under- eller side/side-hagle.
  Unntaket er om du søker om halvautomatisk våpen. Da er du nødt til å spesifisere hvilket våpen du skal ha. Det må du også gjøre om du skal kjøpe våpen fra privatperson.
 4. Her krysser du av i de rutene som passer våpenet du søker om.
 5. Her spesifiserer du hva våpenet skal brukes til: Jakt/Konkurranse/Trening. Er du usikker kan du ta kontakt med våpenansvarlig avdeling på ditt politikontor eller hos en av våre kompetente våpenansvarlige i varehusene våre.
 6. Om du søker på våpen til trening/konkurranse må du her spesifisere hva du deltar på, samt vedlegge dokumentasjon på dette.
 7. Her fyller du ut ditt eventuelle jegernummer om du søker på jaktvåpen
 8. Her fyller du ut hvilket skytterlag/-klubb du er medlem i og legger ved medlemskort
 9. Her fyller du ut våpenkortnummer om du har registrerte våpen fra før.
 10. Her krysser du av for om du har godkjent våpenskap og eventuelt alarm der du skal oppbevare våpenet. Legg også ved dokumentasjon på kjøp av skap.
 11. Her fyller du ut sted/dato og signerer, eventuelt med verge om dette kreves.
 12. Denne delen av våpensøknaden fylles ut der du skal kjøpe våpenet etter at du har fått søknaden innvilget og returnert fra politiet. Husk å kontrollere at det er stemplet og signert fra politiets side i ruten over.
 13. Her fylles det ut navn og adresse på leverandøren, eller fullt navn og adresse på personen om det kjøpes privat.

Svartiden på søknad kommer litt an på sesong og hvilket politidistrikt du søker til. For at det skal gå raskest mulig anbefales det å ikke søke rett før eller rett etter starten på jakta. Da er det som regel mest trøkk på våpenavdelingen hos politiet. Svaret kan komme etter alt fra noen dager til en måned. Vær ute i god tid!

Avslag:

Grunner til avslag kan være at søker ikke har avlagt jegerprøve, ikke er aktiv konkurranseskytter, er under alderskravet, har kriminell bakgrunn eller har særskilte grunner som gjør at søker ikke er egnet til å inneha våpen. Særskilte grunner er ikke spesifisert, men det kan være psykiske lidelser, alkoholisme/misbruk av medikamenter, eller alder.

Alle avslag kan ankes til Politidepartementet.

Når søknaden er ferdigbehandlet, vil den bli sendt tilbake til deg. Da tar du med deg søknaden til selgeren, som siden fyller ut de nødvendige data.

Alternativ kilde for skjema (fra nssg.no)

 

 

Presisering av behovskravet (side 24-27) (fra politiet.no) :

 

Sitat

3.5.1.2.2 Presisering av behovskravet i våpenloven § 7 tredje ledd – krav til aktivitetsnivå

 

Det fremgår av våpenforskriften § 13 første ledd at tillatelse til å erverve og inneha, pistol, revolver, rifle eller hagle til øvelses- og konkurranseskyting kan gis til søker som kan dokumentere medlemskap og aktivitet i forening tilsluttet en skytterorganisasjon godkjent av Politidirektoratet, jf. våpenforskriften § 24. Det gis bare tillatelse til å erverve og inneha slik rifle eller hagle som lovlig kan brukes innenfor de skyteprogrammer som vedkommende skytterorganisasjon administrerer. For erverv av rifle/hagle til øvelses- og konkurranseskyting har direktoratet gjennom sin praksis lagt til grunn at vedkommende må kunne dokumentere at han har deltatt aktivt i foreningens skyteaktiviteter.

 

Ved erverv av halvautomatiske skytevåpen som ikke er tillatt til jakt, gjelder likevel samme krav til aktivitet som for pistol/revolver, jf. nedenfor, med unntak av at det ikke kan kreves 6 måneders medlemskap. Etter våpenlovens § 7 tredje ledd oppstilles et behovskrav for å kunne erverve skytevåpen. Direktoratet forstår våpenforskriften § 13 tredje ledd slik at det bare kan erverves ett våpen pr program under forutsetning av at vedkommende ikke har våpen fra tidligere som lovlig kan benyttes til samme bruksområde (program). Dette er i forskriften ytterligere presisert også der samme våpen lovlig kan benyttes til flere program innen flere forbund. Skyttere som holder et høyt aktivitetsnivå kan imidlertid erverve reservevåpen etter de retningslinjer som er inntatt nedenfor. For erverv av reservevåpen av typen rifle/hagle (repetergevær og andre våpen som er tillatt benyttet til jakt) kreves deltakelse i åpne stevner for at det kan erverves reservevåpen. Direktoratet antar at skyttere innen Det frivillige Skyttervesen (DFS), som kan dokumentere aktivitet i åpne stevner, kan ha behov for en rifle til baneskyting, en rifle til feltøvelsene samt en rifle i cal 22lr (enten innleggsløp til Sauer 200 STR eller «DFS-rifle» i cal 22.lr). DFS skyttere som deltar aktivt innen skogsløp med skyting og/eller skifeltskyting vil også kunne ha behov for et lettere repetergevær som lovlig kan benyttes til slik skyting innen DFS. Direktoratet har videre, etter forutgående samtaler med de godkjente skytterorganisasjonene som administrerer skyting med pistol/revolver, utarbeidet en skisse hvor det fremgår hvor mange våpen en skytter innen øvelses- og konkurranseskyting antas å ha behov for sett ut fra den enkelte skytters aktivitetsnivå. Kravene til aktivitet for å erverve og inneha skytevåpen er nå forankret i forskriften § 13 fjerde ledd.

 

presbehov.JPG.3699cb5e831a93addb02be47ab9a93b5.JPG

 

I skytterlag/-klubb som er tilsluttet et skytterforbund som har skyting med luftpistol på sitt program vil deltakelse i organisert trening med luftpistol godskrives som fremmøte på banen. Deltakelse i luftpistolstevner innenfor disse forbund vil også bli godskrevet som stevneaktivitet.

 

Arbeid som tillitsvalgt innen klubb/forbund samt deltakelse i dugnadsarbeid vil også kunne regnes som fremmøte.

 

Våpenloven forutsetter som nevnt at det behov for våpen som forelå på innvilgelsetidspunket skal foreligge så lenge vedkommende innehar skytevåpen. Dette fremgår av våpenloven § 10 der politimesteren er gitt adgang til å tilbakekalle våpenkortet når behov og/eller personlige egenskaper ikke lenger er tilstede. Politimesteren bes derfor vurdere å tilbakekalle våpenkortet etter våpenloven § 10 annet ledd i de tilfellene vedkommende våpeneier ikke lenger kan dokumentere sitt behov for skytevåpen. Politiet bes foreta en spesiell kontroll med personer som relativt nylig har ervervet pistol eller revolver, eller halvautomatiske rifler/- hagler som ikke er jaktvåpen, for å undersøke om de fortsatt er aktive skyttere. Særlig gjelder dette våpeneiere som har ervervet et større antall våpen over en forholdsvis kort periode. Kontrollen kan gjennomføres ved at våpeneieren pålegges å dokumentere skytteraktiviteten innenfor de godkjente forbund vedkommende er tilsluttet/medlem av.

 

Direktoratet vil imidlertid bemerke at det etter direktoratets praksis har blitt akseptert at skyttere som har vært aktive over lengre tid, og som opprettholder sitt medlemskap i en skytterforening samt sin forbundstilknytning, ikke automatisk skal få sitt våpenkort tilbakekalt selv om vedkommende i noen tid ikke er aktiv skytter eller holder et noe lavere aktivitetsnivå. Det må i disse tilfellene foretas en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle vurdert ut fra den aktivitet som den enkelte tidligere har utvist samt avklares om vedkommende har planer om å gjenoppta skytingen innen rimelig tid. Likeledes bes politiet være tilbakeholdende med å tilbakekalle våpenkortet fra skyttere som har vært aktive over lenger tid, men som på grunn av alder eller andre grunner som f. eks helseproblemer ikke lenger opprettholder sitt tidligere aktivitetsnivå. Det forutsettes imidlertid også i sistnevnte tilfelle at medlemskapet i den lokale skytterforening samt forbundstilknytning opprettholdes og at vedkommendes helsetilstand ikke er av en slik art at våpenloven § 10 tredje ledd (manglende evne til sikker oppbevaring) kommer til anvendelse.

 

 

Punkt for punkt:

 

 • Kopi av medlemskort i en skytterklubb som er med i et godkjent skytterforbund.

           (Fås av klubben etter innmelding)

 

 • Kopi av medlemskort eller startkort fra forbundet (dokumentasjon på forbundstilknytning).

           (Kan normalt hentes fra MinIdrett. Etter registrering går man til Medlemskap fanen og velger "Startkort" ved siden av klubbnavnet for å laste det ned.)

Sitat

minidrett2.jpg.c85079146ca877ac642a466a0ef59a16.jpg

 

 • Signert aktivitetsbekreftelse fra skytterklubbens eller skytterlagets ledelse.

           (Tilleggsskjema – uttalelse fra skytterlag/klubb (fra politiet.no). Skal fylles ut/bekreftes og underskrives av styremedlem i klubben.

           

Sitat

Tilleggsskjema1.jpg.f99397f2867c6b167209f145cfbbbfcc.jpg

 

 • Kopi av aktivitetslogg og/eller resultatlister som understøtter aktivitetsbekreftelsen.

           (Om du har deltatt på stevne, finner du resultatlista på nett. Denne kan du skrive ut. På skyting.no velger du fanen Konkurranse. Under denne velger du Resultatlister pistol. Så kan du begrense søket med dato, krets og/eller kommune.

            Så finner du stevnet/stevnene og resultatlista helt til høyre. Skriv ut denne og bruk en gul markeringstusj på ditt eget navn så det er lett for dem å finne. Hvis du har stevneaktivitet, spør de sjelden etter treningslogg hvis du har aktivitetsattest fra laget.

            Hvis du ikke vil delta på stevner, så kan det være lurt å føre treningen i en "skytebok" (eksempel) som du får stemplet og signert når du møter opp. Et annet alternativ kan være å få attestert et visst antall oppmøter eller evt. låne klubbens aktivitetslogg.)

 

 • Dersom du er førstegangssøker og søker om våpentillatelse til øvelse eller konkurranse med pistol eller revolver, må du i tillegg legge ved dokumentasjon på minimum seks måneders aktivt medlemskap i en skytterklubb tilsluttet et godkjent skytterforbund.

           (Aktivitetslogg som dokumenterer seks måneders aktivt medlemskap)

 

 

 

Det er min oppfattning av det meste. Mulig at ikke alt stemmer helt, bare spør eller pek ut hvis det er noe som ikke er riktig eller hvis noe kan gjøre annerledes (lettere).

 

Takk for alle svar her på forumet.

 

 

ORGINALT INNLEGG:


 

Sitat

 

Hei, jeg har prøvd å søke etter svar angående dette, men det var ikke så lett å finne fram til akkurat de tingene jeg lurer på, så jeg prøver med et nytt emne. 

 

Jeg begynte med konkurranseskyting for ca. en måned siden. Da jeg begynte ble jeg kort fortalt om noen av de grunnleggende kravene for å få innvilget søknaden om våpentilatelse. Men etter å ha sett videre på det på politiets hjemmeside, så er det noen ting jeg ikke helt forstår, som jeg håper at noen her kan hjelpe med. 

 

Søke om våpentillatelse (fra politiets hjemmeside) :

 

Sitat

Våpen til øvelses- og konkurranseskyting

 • Kopi av medlemskort i en skytterklubb som er med i et godkjent skytterforbund.
 • Kopi av medlemskort eller startkort fra forbundet (dokumentasjon på forbundstilknytning).
 • Signert aktivitetsbekreftelse fra skytterklubbens eller skytterlagets ledelse.
 • Kopi av aktivitetslogg og/eller resultatlister som understøtter aktivitetsbekreftelsen.
 • Dersom du er førstegangssøker og søker om våpentillatelse til øvelse eller konkurranse med pistol eller revolver, må du i tillegg legge ved dokumentasjon på minimum seks måneders aktivt medlemskap i en skytterklubb tilsluttet et godkjent skytterforbund.

Tilleggsskjema – uttalelse fra skytterlag/klubb (PDF).

 

Punkt for punkt:

 

 • Kopi av medlemskort i en skytterklubb som er med i et godkjent skytterforbund.

           (Dette virker greit nok, kopi av medlemskortet man får etter innmeldelse i klubben.)

 

 • Kopi av medlemskort eller startkort fra forbundet (dokumentasjon på forbundstilknytning).

           (Er det snakk om et annet medlemskort enn det man får av klubben?)

 

 • Signert aktivitetsbekreftelse fra skytterklubbens eller skytterlagets ledelse.

           (Neste punkt dreier seg om det samme.)

 

 • Kopi av aktivitetslogg og/eller resultatlister som understøtter aktivitetsbekreftelsen.

           (Jeg vet ikke hvordan det fungerer i andre klubber, men i min klubb er det ikke noen annen log enn den man må skrive seg inn i før man går ut på skytebanen "banelogg". Ikke vet jeg, men tror ikke det fungerer som en aktivitestlogg. 

            Er dette noe som man selv må ha orden på? Må man f.eks. føre en egen loggbok hver gang man skyter som innholder: tider, våpentype, skudd etc. og deretter få det signert av styremedlem?)

 

 • Dersom du er førstegangssøker og søker om våpentillatelse til øvelse eller konkurranse med pistol eller revolver, må du i tillegg legge ved dokumentasjon på minimum seks måneders aktivt medlemskap i en skytterklubb tilsluttet et godkjent skytterforbund.

           (Skjema under)

 

Sitat

Tilleggsskjema1.jpg.f99397f2867c6b167209f145cfbbbfcc.jpg

 

 

           (Dette virker enkelt nok, men fint hvis noen kan utdype om det er noe spesielt man selv må passe på.)

 

 

Hvis noen kan si noe om forskjellen på disse punktene, eller komme med en forklaring på hvordan man går frem i denne prosessen, så hadde det utrolig hyggelig.

 

Gjerne svar som om det var til et barn, så skal jeg prøve å oppdatere innlegget for andre som er like forvirret.

 


 

 

 

 

 

 

Edited by Jbomb
Oppdatering av informasjon

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hei, takk for raskt svar!

 

Norges Skytterforbund. Pistol 9mm / pistol .22lr. er det jeg har i tankene (CZ 75 / Walther GSP). Er det noen forskjell på framgangen ved ulike pistoler?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nei det er samme fremgangsmåte uansett. Men nå når jeg vet at det er NSF pistol,  kan jeg være mer konkret. Gå inn på MinIdrett, velg fanen Medlemskap. Da kommer klubbnavnet opp, og til høyre for det kan du velge Startkort.  Dette kan du skrive ut. Det tilsvarer ditt kulepunkt 2. Ofte finner du også medlemskort her. Egentlig skal medlemskort være unødvendig fordi du ikke skal få startkort om du ikke er medlem.

Om du har deltatt på stevne, finner du resultatlista på nett. Denne kan du skrive ut.

På skyting.no velger du fanen Konkurranse. Under denne velger du Resultatlister pistol. Så kan du begrense søket med dato, krets og/eller kommune. Så finner du stevnet/stevnene og resultatlista helt til høyre. Skriv ut denne og bruk en gul markeringstusj på ditt eget navn så det er lett for dem å finne. Hvis du har stevneaktivitet, spør de sjelden etter treningslogg hvis du har aktivitetsattest fra laget.

Skyteprogram: GSP: Finfelt, hurtig fin (du kan skrive fler, men det er ikke nødvendig). CZ75: Militærfelt.

 

Om du ikke er registrert på MinIdrett, får du komme tilbake, så skal jeg hjelpe deg.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vent med å skrive ut startkort til mandag 01. januar. Da får du det nye for 2018.

Sjekk også at din profil på MinIdrett er korrekt og fullstendig.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nå ble jeg akkurat medlem på MinIdrett og fant frem til startkort. Takk for det. Angående skyte aktiviteten. Jeg hadde egentlig ikke planlagt å delta på noen stevner før jeg får tak i eget/egne våpen, så all skyting fram til da vil være i form av trening.

minidrett.jpg.92088d0062f3d6274b6363b06c2244af.jpg

 

Er det noe spesielt mer å bemerke seg her?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Siden du ikke kan vise til stevneaktivitet, kan det være at de er så pirkete at de krever kopi av klubbens treningslogg. Da får du bare be om å få låne den og ta kopi av de sidene som viser din aktivitet. Da burde alt være i boks.

 • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 time siden, nhd skrev:

Siden du ikke kan vise til stevneaktivitet, kan det være at de er så pirkete at de krever kopi av klubbens treningslogg. Da får du bare be om å få låne den og ta kopi av de sidene som viser din aktivitet. Da burde alt være i boks.

 

Det virker som en litt tungvinn måte å gjøre det på. Å måtte gå gjennom seks måndeders treningslogg for så å kopiere alle sidene med egen aktivitet. Hvis jeg går 60 ganger i løpet av seks månderer, så er det 60 sider å kopiere.. Det virker litt upraktisk og ikke minst rotete. Det må da være en litt enklere måte å vise til aktivitetsnivå. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
29 minutter siden, Jbomb skrev:

 

Det virker som en litt tungvinn måte å gjøre det på. Å måtte gå gjennom seks måndeders treningslogg for så å kopiere alle sidene med egen aktivitet. Hvis jeg går 60 ganger i løpet av seks månderer, så er det 60 sider å kopiere.. Det virker litt upraktisk og ikke minst rotete. Det må da være en litt enklere måte å vise til aktivitetsnivå. 

Ja, det er tungvint og burde være unødvendig når skytteren har med attestasjon fra leder i klubben. Men om det lokale politiet krever det, er det vanskelig å komme utenom. Hos oss stoler de på attesten fra klubben. Vi har valgt å sette grensen på 15 skytinger for å utstede attest. Noen grinebitere her på forumet vil  krangle på at det ikke finnes noen hjemmel for dette i regelverket, men ved å ha en klar grense behandler vi alle likt, skytterne vet hva som kreves, og vi slipper å bruke skjønn som lett kan oppfattes som ulik behandling av enkelte.

 • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

nhd: En ryddigere løsning er å bare attestere antall oppmøter. Om noen ber om attest etter 12 så gjør man det, så får det være opp til politiet å vurdere om dette er nok. Reglene åpner jo for noe skjønn, hvis man feks jobber på plattform bør en vurdere aktivitet utfra tiden man er hjemme.

 • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
34 minutter siden, ivara skrev:

endel steder er det vanlig at man også får signert og stemplet i egen "skytebok"  , eksempel her:
http://gyland-pk.no/wp-content/uploads/2014/03/Skytebok-2013.pdf

 

Ja, det er en måte å gjøre det på. Skal se om vi har noe lignende.

 

8 minutter siden, nhd skrev:

Ja, det er tungvint og burde være unødvendig når skytteren har med attestasjon fra leder i klubben. Men om det lokale politiet krever det, er det vanskelig å komme utenom. Hos oss stoler de på attesten fra klubben. Vi har valgt å sette grensen på 15 skytinger for å utstede attest. Noen grinebitere her på forumet vil  krangle på at det ikke finnes noen hjemmel for dette i regelverket, men ved å ha en klar grense behandler vi alle likt, skytterne vet hva som kreves, og vi slipper å bruke skjønn som lett kan oppfattes som ulik behandling av enkelte.

 

Synes også det burde være unødvendig. Nå la jeg akkurat merke til punkt 3. i tilleggsskjemaet for førstegangssøkere så står det "Søkeren må selv fremlegge kopi av aktivitetslogg samt kopi av resultatlister fra stevner". Tror nok det er best å føre egen logg for sikkerhets skyld. Veldig kjedelig hvis man etter seks måneder skal søke og får avslag pga. mangel på aktivitetsdokumentasjon.

 

10 minutter siden, Chiefen.v-2 skrev:

Skyt noen stevner, enklere og gøy.

 

Kunne i grunn gjort det, men er bare litt kjedelig å skyte i konkurranse med klubbens våpen da de er så forskjellig tilpasset.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutter siden, Jbomb skrev:

 

Ja, det er en måte å gjøre det på. Skal se om vi har noe lignende.

 

 

Synes også det burde være unødvendig. Nå la jeg akkurat merke til punkt 3. i tilleggsskjemaet for førstegangssøkere så står det "Søkeren må selv fremlegge kopi av aktivitetslogg samt kopi av resultatlister fra stevner". Tror nok det er best å føre egen logg for sikkerhets skyld. Veldig kjedelig hvis man etter seks måneder skal søke og får avslag pga. mangel på aktivitetsdokumentasjon.

 

 

Kunne i grunn gjort det, men er bare litt kjedelig å skyte i konkurranse med klubbens våpen da de er så forskjellig tilpasset.

Hva med å delta på x antall stevner (som kreves for å få våpentillatelse) hos din egen pistolklubb? Vet om noen i min klubb som skyter stevner med klubbens våpen. 

 

Stevner er også god trening :) 

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 minutter siden, Aina skrev:

Hva med å delta på x antall stevner (som kreves for å få våpentillatelse) hos din egen pistolklubb? Vet om noen i min klubb som skyter stevner med klubbens våpen. 

 

Stevner er også god trening :) 

 

Noen som vet hvor mange stevner som kreves?

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutter siden, Jbomb skrev:

 

Noen som vet hvor mange stevner som kreves?

Ingen grense for det. Men et stevne teller nok mer enn ti treninger. Både myndighetene og NSF ønsker å gi våpen til sportsskyttere og ikke til kun "våpeneiere". Mange av våre nye skyter flere stevner i løpet av det første halvåret der de ikke har egne våpen.

 • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Før var det lagt en føring på 3 treninger i måneden pluss ett eller to stevner. Deltagelse der inkluderer også standplasstjeneste etc. Men man må også se på livssituasjon, om man pga jobb kun kan delta på 2 treninger i måneden pleide dette å bli godkjent. Om reglene har blitt vesentlig strengere aner jeg ikke, men det gir deg i det minste en pekepinn.

 • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutter siden, Erlend Meyer skrev:

Før var det lagt en føring på 3 treninger i måneden pluss ett eller to stevner. Deltagelse der inkluderer også standplasstjeneste etc. Men man må også se på livssituasjon, om man pga jobb kun kan delta på 2 treninger i måneden pleide dette å bli godkjent. Om reglene har blitt vesentlig strengere aner jeg ikke, men det gir deg i det minste en pekepinn.

 

For min del er ikke aktivitetsnivået i seg selv noe problem. Problemet er kun det å dokumentere aktiviteten med f.eks. loggbok eller kopi av klubbens treningslogg for de som bare har trent og ikke deltatt på stevner. For øvrig er det ikke noe problem a ta med egen loggbok å få den stemplet, men kan bli litt dumt for de som ikke vet om det på forhånd.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 timer siden, Jbomb skrev:

Etter å ha gått gjennom Politiets behandling av våpensaker, Våpenloven, og Våpenforskriften, så kan jeg ikke finne noe konkret svar på hva som konstaterer behovet for erverving av våpen til øvelses- og konkurranseskyting. Ser ut som det er en ren vurderingssak av den/de som behandler søknaden.

Se side 26 i den første linken (Rundskriv 2009/009),

 • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Der er det faktisk. Merkelig at jeg overså det i og med at jeg søkte på nettopp "behov".. Da er det ihvertfall noe å forholde seg til.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
 • Create New...