Jump to content
einherje

Regjeringen vil forby to-hånds automatvåpen

Recommended Posts

Noen som vet hva forslaget sier om repeter gevær med løst magasin, feks. Troy PAR, Mossberg MVP og Ruger Precision rifle, er det max 10 skudd som er lov, også på skytebanen ?

(for vanlig dødelige, ikke dynamisk skyttere)

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 timer siden, M67 skrev:

Episk konklusjon, det er intet problem, siden de eneste berørte er noen andre

 

K

Ta med resten av det jeg skrev også. Det er noen år siden jeg drev med dynamisk nå (den gang det het praktisk). Da var jo magskift en del av sporten. Husker det ofte var lagt inn begrensninger i antall patroner i magasinet for å tvinge gjennom flere magasinskifter. Er det ikke slik lengre? Hvis det fortsatt er slik, hvorfor blir det da et stort problem om en må skifte magasin en eller to ganger mer på en stage? Dynamisk skyting skal vel kreve noe mer enn en rask pekefinger?

Edited by nhd

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det har aldri vært slike begrensninger i kapasitet bortsett fra i Production hvor det er maks 15. Og det er ikke for å fremtvinge mag bytte men for at de forskjellige våpen som brukes skulle være mer likeverdige og slutte de evige løpet med flere og fler skudd. (SIG kom jo bl.a. med 22 skudd magasin til en av pistolene på listen)

 

I Open går det på 140 og 170mm magasiner som alle tar over 20

Share this post


Link to post
Share on other sites

Heh... interesant at ingen så langt i tråden faktisk har lagt ut selve forslaget til ny lov. Altså ikke hva folk syns og mente når de prøvde å lage proposisjonen eller ymse plitikere og journalisters tolkninger av virekligheten. Men Altså selve teksten i det som kan bli den nye loven om den vedtas.

 

Forslag 
til lov om våpen, skytevåpen, våpendelar og ammunisjon (våpenlova)

Kapittel 1 Lova sitt føremål og definisjonar

§ 1 Føremål

Føremålet med lova er å trygge samfunnet mot uønskte hendingar med våpen, og å fremje ein trygg våpenbruk.

§ 2 Definisjonar

I denne lova meinast med:

 • 1. Våpen: reiskap eller innretning som er laga for bruk i kamp eller jakt, eller som er laga for å likne på slike gjenstandar.

 • 2. Skytevåpen: våpen eller andre innretningar som kan skyte ut, eller på annan måte sende ut prosjektil, gass, signallys, stråling, rakettar, eld eller liknande, samt våpen som kan skyte ammunisjon utan prosjektil. Skytevåpen som er deaktiverte etter § 27 og gjenstandar som enkelt kan gjerast om til å skyte ut eller på annan måte sende ut prosjektil eller substansar som nemnt i første punktum, reknast også for skytevåpen.

 • 3. Våpendelar: gjenstandar som er laga for eller særskilt tilpassa for bruk i skytevåpen.

 • 4. Ammunisjon:

  • a) patroner eller andre gjenstandar som er laga for å verte skote i skytevåpen,

  • b) drivmiddel, tennmiddel og prosjektil til gjenstandar som nemnt i bokstav a,

  • c) handgranat, bomber, rakettar, miner eller liknande gjenstandar, som er laga for å detonere, deflagrere eller sende ut lys, gass, gift, røyk eller liknande.

Kapittel 2 Sakleg og stadleg verkeområde

§ 3 Sakleg verkeområde

Lova gjeld for våpen, skytevåpen, våpendelar og ammunisjon.

Lova gjeld likevel ikkje for våpen, skytevåpen, våpendelar eller ammunisjon som er bestemt for eller som vert bruka i Forsvaret eller politiet si verksemd.

§ 4 Stadleg verkeområde

Lova gjeld for Noreg.

Lova gjeld for Svalbard, Jan Mayen og i dei norske bilanda, jf. lov 27. februar 1930 nr. 3, med dei avgrensingar som Kongen fastset som følgje av dei stadlege forhold.

Kapittel 3 Skytevåpen, våpendelar og ammunisjon

§ 5 Løyve med vidare for skytevåpen

Den som vil erverve eller ha skytevåpen, må ha løyve frå politiet. Den som vil avhende skytevåpen, må trygge at den som ervervar skytevåpenet har løyve frå politiet til å kunne erverve gjenstanden.

Utanom dei tilfelle som nemnt i §§ 10, 12 eller § 13, kan ikkje politiet gje løyve til å erverve, ha, tilverke, importere eller omsette følgjande skytevåpen:

 • 1. heilautomatiske skytevåpen,

 • 2. skytevåpen som er kamuflert som annan gjenstand,

 • 3. halvautomatiske rifler som opphavleg er konstruert for heilautomatisk funksjon eller for militæret eller politiet,

 • 4. skytevåpen som vanlegvis brukast som krigsvåpen,

 • 5. andre skytevåpen enn dei som nemnt i nummer 1 til 4, som saknar ein lovleg bruk eller som har særskilt farlege eigenskapar.

Kongen gjev forskrift om kva skytevåpen som ikkje er tillatne etter andre ledd nr. 5, unnatak frå løyveplikta etter første ledd samt registreringsplikt for skytevåpen som er unnateke frå løyveplikt.

§ 6 Løyve med vidare for våpendelar

Den som vil erverve eller ha våpendelar som fastsett i medhald av tredje ledd, må ha løyve frå politiet. Den som vil avhende løyvepliktige våpendelar, må trygge at den som ervervar gjenstanden har løyve frå politiet til å kunne erverve gjenstanden. Politiet kan berre gje løyve til erverv etter første punktum når vedkomande har løyve til å ha skytevåpen, som våpendelen kan brukast i.

Utanom dei tilfelle som nemnt i §§ 10, 12 eller § 13, kan ikkje politiet gje løyve til å erverve, ha, tilverke, importere eller omsette nærare bestemte våpendeler som saknar ein lovleg bruk eller som gjev skytevåpen særskilt farlege eigenskapar.

Kongen gjev forskrift om kva våpendelar som er løyvepliktige etter første ledd, registreringsplikt for våpendelar som ikkje er løyvepliktige, samt kva våpendelar som ikkje er tillatne etter andre ledd.

§ 7 Løyve med vidare for ammunisjon

Den som vil erverve eller ha ammunisjon må enten ha løyve til å ha og bruke skytevåpen som ammunisjonen passar i, eller ha særskilt løyve frå politiet. Eit særskilt løyve til å erverve ammunisjon etter første punktum skal, utanom dei tilfelle som nemnt i § 13, vere avgrensa til ei nærare bestemt mengde og kan ikkje gjevast for lengre tid enn tre månader, med mindre noko anna er fastsett i forskrift.

Den som vil avhende eller overlate ammunisjon må tryggje at ervervar enten har løyve til å ha og bruke skytevåpen som ammunisjonen passar i, eller har særskilt løyve til erverv frå politiet. Første punktum gjeld ikkje for overlating til bruk i medhald av § 18 fjerde ledd. Det kan berre avhendast eller overlatast ammunisjon i mengder som står i rimeleg forhold til det føremålet som grunngjev ervervet.

Utanom dei tilfelle som nemnt i § 10 eller § 13, kan ikkje politiet gje løyve til å erverve, ha, tilverke, importere eller omsette følgjande ammunisjonstypar:

 • 1. panserbrytande, brannstiftande og eksplosiv ammunisjon,

 • 2. ammunisjon til pistol eller revolver med sentertenning som har prosjektil med ekspanderande effekt, med unnatak for ammunisjon som brukast til sportsskyting,

 • 3. andre ammunisjonstypar enn dei som nemnt i nr. 1 og 2, når ammunisjonen enten saknar ein lovleg bruk eller gjev skytevåpen særskilt farlege eigenskapar.

§ 8 Våpen som ikkje er skytevåpen

Utanom dei tilfelle som nemnt i § 10, er det ikkje tillate å erverve, ha, importere, tilverke eller omsette nærare bestemte våpen som ikkje reknast for skytevåpen, som har eit stort skadepotensiale eller som saknar ein lovleg bruk.

§ 9 Ombygging av skytevåpen

Den som har løyvepliktige skytevåpen kan ikkje gjere vesentlege endringar i skytevåpenet, utan etter løyve frå politiet.

§ 10 Fritak i særskilte tilfelle

Politiet kan gje løyve til å erverve, ha, importere, tilverke eller omsette gjenstandar som nemnt i eller i medhald av § 5 andre og tredje ledd, § 6 andre og tredje ledd, § 7 tredje ledd eller § 8 når det ligg føre eit særskilt behov, og når omsynet til samfunnstryggleiken ikkje talar mot det.

Kapittel 4 Grunnlag for å kunne erverve og å ha av skytevåpen, våpendelar og ammunisjon

§ 11 Erverv av skytevåpen, våpendelar og ammunisjon til jakt

Personar som er innført i Jegerregisteret, kan få løyve til å erverve og ha inntil seks komplette skytevåpen som er løyvepliktige etter § 5, samt løyvepliktige våpendelar og ammunisjon etter § 6 og § 7 til jakt. Personar som kan dokumentere eit særskilt behov, kan likevel få løyve til å erverve og ha meir enn seks skytevåpen.

Politiet kan gje løyve etter første ledd til å erverve og ha rifler og hagler med enkeltskot eller manuell omlading og halvautomatiske hagler som er tillatne i eller i medhald av § 5 andre og tredje ledd. Politiet kan også gje løyve etter første ledd til erverv av halvautomatiske rifler som oppfyller krava til konstruksjon og utforming som er fastsett i medhald av fjerde ledd. Dei skytevåpna som nemnt i første og andre punktum må i tillegg oppfylle krava til jaktvåpen som er gjeve i eller i medhald av viltloven § 20.

Politiet kan i særskilte tilfelle gje fritak frå kravet om innføring i Jegerregisteret og kravet til våpentype etter andre ledd tredje punktum.

Kongen gjev forskrift om godkjenning av halvautomatiske rifler til jakt.

§ 12 Erverv av skytevåpen, våpendelar og ammunisjon til sportsskyting

Personar som er medlem i godkjent skyttarorganisasjon og som oppfyller krava til aktivitet og opplæring som er gjeve i medhald av fjerde ledd nr 1, kan få løyve til å erverve og ha løyvepliktige skytevåpen, våpendelar og ammunisjon etter §§ 5, 6 og § 7 til sportsskyting. Løyvet gjeld berre for skytevåpen og våpendelar som kan brukast i skyttarorganisasjonen sine godkjente skyteprogram, og i det tal som vert fastsett i medhald av fjerde ledd nr. 2.

Politiet kan gje løyve etter første ledd til å erverve og ha rifler eller hagler med enkeltskot eller manuell omlading, halvautomatiske hagler, pistolar og revolverar som er tillatne i eller i medhald av § 5 andre og tredje ledd. Politiet kan også gje løyve til erverv av halvautomatiske rifler som oppfyller krava til konstruksjon og utforming som er fastsette i medhald av fjerde ledd nr. 4.

Eit løyve etter andre ledd kan på vilkår som er fastsett i medhald av fjerde ledd nr. 1 også omfatte halvautomatiske rifler som nemnt i § 5 andre ledd nr. 3 og nærare bestemte våpendelar som er forbodne i medhald av § 6 tredje ledd.

Kongen gjev forskrift om:

 • 1. krav til aktivitet og opplæring for erverv av løyvepliktige skytevåpen, våpendelar og ammunisjon etter §§ 5, 6 og § 7, medrekna særskilte krav for erverv av skytevåpen og våpendelar etter tredje ledd,

 • 2. talet på løyvepliktige skytevåpen som kan ervervast til sportsskyting,

 • 3. kva våpendelar som kan ervervast i medhald av tredje ledd,

 • 4. godkjenning av halvautomatiske rifler til sportsskyting, medrekna godkjenning av halvautomatiske rifler som nemnt i § 5 andre ledd nr. 3.

§ 13 Erverv av skytevåpen, våpendelar og ammunisjon til samling

Personar som er medlemmer i godkjent våpensamlarorganisasjon, og som oppfyller krava til våpendugleik som er fastsette i medhald av femte ledd nr. 2, kan få løyve til å erverve og ha løyvepliktige skytevåpen, våpendelar og ammunisjon etter §§ 5, 6 og § 7 til samling. Eit løyve som nemnt i første punktum skal vere sakleg avgrensa til eitt eller fleire våpenhistorisk grunngjevne samleområde.

Politiet kan likevel berre gje løyve til å erverve og ha skytevåpen som nemnt § 5 andre ledd, eller som er forbodne i medhald av § 5 tredje ledd, og våpendelar som er forbodne i medhald av § 6 tredje ledd, når skytevåpenet eller våpendelen enten er særskilt sjeldan eller når gjenstanden dokumenterer forhold av særskilt historisk betyding.

Politiet kan i samsvar med forskrift fastsett i medhald av femte ledd nr. 4 gje løyve til å erverve og ha ammunisjon som nemnt i § 7 tredje ledd eller i medhald av § 41 nr. 6.

Den som har erverva løyvepliktige gjenstandar som nemnt i §§ 5, 6 eller § 7 etter reglane i denne paragrafen, kan ikkje bruke gjenstandane til andre føremål enn samling.

Kongen gjev forskrift om:

 • 1. vilkår for å rekne samleområde som våpenhistorisk grunngjeve,

 • 2. krav til våpendugleik for erverv til samling,

 • 3. talet på løyvepliktige skytevåpen eller våpendelar etter § 5 og § 6 som kan ervervast til samling,

 • 4. erverv av løyvepliktig ammunisjon til samling, medrekna ammunisjon som nemnt i § 7 tredje ledd,

 • 5. test- og demonstrasjonsskyting med løyvepliktige skytevåpen som er erverva til samling.

§ 14 Erverv av skytevåpen, våpendelar og ammunisjon til andre føremål

Personar som kan dokumentere eit behov eller annan rimeleg grunn for å erverve og ha løyvepliktige skytevåpen, våpendelar og ammunisjon etter §§ 5, 6 og § 7 til andre føremål enn dei som nemnt i §§ 11 til 13, kan få løyve til å erverve og ha slike gjenstandar. Behov eller annan rimeleg grunn som nemnt i første punktum kan til dømes vere minneverde, museumsføremål eller næringsverksemd.

Kapittel 5 Kven som kan erverve og ha skytevåpen, våpendelar og ammunisjon

§ 15 Krav til alder

Aldersgrensa for å kunne erverve og ha skytevåpen, våpendelar eller ammunisjon er 18 år. For erverv av pistol og revolver som krev løyve etter § 5 første ledd, eller våpendelar til pistol eller revolver som er løyvepliktige i medhald av § 6 tredje ledd, er aldersgrensa likevel 21 år.

Politiet kan gje personar som har fylt 16 år fritak frå alderskravet for hagler og rifler når verje samtykker til ervervet og når skytevåpenet eller våpendelen kan oppbevarast av verje eller annan person som oppfyller vilkåra for erverv etter første ledd og § 16. Politiet kan likevel ikkje gje personar under 18 år løyve til å kjøpe skytevåpen.

Politiet kan gje personar over 18 år fritak frå alderskravet for erverv av pistol, revolver og våpendelar til slike våpen. Eit vedtak om fritak etter første punktum skal gjerast tidsavgrensa for inntil eitt år.

§ 16 Krav til vandel og personlege eigenskapar

Politiet kan berre gje løyve til å erverve og ha løyvepliktige skytevåpen, våpendelar og ammunisjon etter §§ 5, 6 eller § 7 til personar som oppfyller krav til vandel og edruskap, og som ikkje av andre grunnar er uskikka. Med uskikka etter første punktum meinast helsemessige forhold, tilknyting til kriminelle miljø eller andre forhold, som påverkar evna eller tilliten til at vedkomande vil bruke gjenstanden i samsvar med vilkår eller føresetnader for løyvet.

Politiet kan i samsvar med forskrift fastsett i medhald av tredje ledd bestemme at personar som ikkje kan dokumentere kravet til vandel etter første ledd må oppfylle krav til butid før det kan gjevast løyve til å erverve og ha løyvepliktige gjenstandar etter §§ 5, 6 eller § 7.

Kongen gjev forskrift om kravet til vandel etter første ledd og kravet til butid etter politiregisterloven § 36 andre ledd.

§ 17 Krav til juridiske personar

Politiet kan berre gje løyve til å erverve og ha løyvepliktige skytevåpen, våpendelar og ammunisjon etter §§ 5, 6 eller § 7 til juridiske personar som oppfyller krav til vandel. Dei fysiske personane i organisasjonen som er ansvarlege for å levere ut, bruke og oppbevare gjenstandane på vegne av organisasjonen må i tillegg oppfylle vilkåra for erverv etter § 15 og § 16.

Kapittel 6 Utlån, oppbevaring, transport og inn- og utføring av skytevåpen, våpendelar og ammunisjon

§ 18 Lån eller overlating av skytevåpen, våpendelar og ammunisjon

Den som har løyve til å ha løyvepliktige skytevåpen og våpendelar etter § 5 eller § 6 kan låne tilsvarande gjenstand. Utlånar må tryggje at låntakar har løyve før han låner den ut, og skal gje ei skriftleg fråsegn om utlånet.

Den som ikkje har løyve, må ha løyve frå politiet for å kunne låne løyvepliktige skytevåpen eller våpendelar. Kapittel 4 og 5 i denne lova gjeld tilsvarande for løyve til lån av skytevåpen eller våpendelar.

Den som har skytevåpen, våpendelar og ammunisjon som er friteke frå løyveplikt etter §§ 5, 6 eller § 7 kan ikkje låne ut eller overlate gjenstanden til personar under 18 år, med mindre vedkomande har særskilt løyve etter § 15 andre ledd. Dette gjeld også for gjenstandar som er underlagt særskilt aldersgrense i medhald av § 41 nr. 14.

Første, andre og tredje ledd gjeld ikkje for kortvarig overlating av skytevåpen, våpendeler eller ammunisjon under forsvarleg tilsyn av eigar eller løyvehavar, eller av nokon som handlar på vegne av eigar eller løyvehavar. Skytevåpen, våpendelar eller ammunisjon kan likevel ikkje overlatast til personar som enten har fått tilbakekalla løyvet etter § 31 første ledd første punktum, som er gjeve forbod mot å erverve eller ha skytevåpen, våpendelar eller ammunisjon etter § 31 andre ledd, eller når det elles er grunn til å tru at vedkomande ikkje oppfyller vilkåra etter § 16.

§ 19 Krav til oppbevaring av skytevåpen, våpendelar og ammunisjon

Den som oppbevarer skytevåpen skal syte for at det er tømt for ammunisjon.

Den som har løyvepliktige skytevåpen, våpendelar eller ammunisjon etter §§ 5, 6 eller § 7 skal oppbevare desse i sin faste bustad. Politiet kan likevel for ei periode på inntil eitt år av gangen gjere unnatak frå dette kravet om ikkje tryggleiksmessige forhold talar mot det.

Løyvepliktige skytevåpen, eller nærare bestemte delar til skytevåpenet, skal oppbevarast nedlåste i godkjent tryggingsskap eller i godkjent våpenrom. Ammunisjon skal oppbevarast nedlåst.

Kongen gjev forskrift om:

 • 1. kva våpendelar som kan oppbevarast nedlåste i staden for komplette skytevåpen,

 • 2. krav til oppbevaring av ammunisjon,

 • 3. krav til godkjenning av tryggingsskap eller våpenrom,

 • 4. særskilte krav til oppbevaring for personar som har løyve til å ha eit nærare fastsett tal løyvepliktige skytevåpen,

 • 5. særskilte krav til oppbevaring av skytevåpen, våpendelar eller ammunisjon for personar som driv næringsverksemd etter § 23,

 • 6. særskilte krav til oppbevaring av skytevåpen, våpendelar eller ammunisjon for andre juridiske personar enn næringsdrivande etter § 23.

§ 20 Krav til mellombels oppbevaring, transport og sending av skytevåpen, våpendelar og ammunisjon

Den som har, brukar, mellombels oppbevarer eller transporterar løyvepliktige skytevåpen, våpendelar eller ammunisjon etter §§ 5, 6 eller § 7 skal ha med dokumentasjon på lovleg tilkomst til gjenstandane og skal syne fram dokumentasjonen på førespurnad frå politiet.

Den som mellombels oppbevarer eller transporterar skytevåpen, våpendelar eller ammunisjon, som nemnt i første ledd, skal syte for at gjenstandane er forsvarleg tryggja mot at uvedkomande får tak i dei. Under transport eller mellombels oppbevaring skal gjenstandane vere pakka slik at dei ikkje er synleg eller lett tilgjengeleg. Skytevåpen og ammunisjon, som nemnt i første ledd, skal vere fråskilt under transport og mellombels oppbevaring, med mindre skytevåpen og ammunisjon vert oppbevara i tryggingsskap eller våpenrom etter § 19.

§ 21 Innførsel av skytevåpen, våpendelar og ammunisjon

Den som skal innføre løyvepliktige skytevåpen, våpendelar eller ammunisjon etter §§ 5, 6 eller § 7 inn i eller gjennom norsk tollområde må ha løyve frå politiet. Første punktum gjeld også for gjenstandar som er deaktiverte i samsvar med reglane etter § 27. Politiet kan gje løyve etter første punktum når søkar kan dokumentere at innførselen oppfyller dei vilkår som er fastsette i medhald av andre ledd.

Kongen gjev forskrift om:

 • 1. vilkår for innførsel av skytevåpen, våpendelar eller ammunisjon i medhald av løyve etter § 23,

 • 2. vilkår for innførsel av skytevåpen, våpendelar eller ammunisjon til eige bruk,

 • 3. mellombels innførsel av skytevåpen, våpendelar eller ammunisjon.

§ 22 Utførsel av skytevåpen, våpendelar og ammunisjon

Den som i medhald av løyve etter § 23 skal føre løyvepliktige skytevåpen, våpendelar eller ammunisjon etter §§ 5, 6 eller § 7 ut av norsk tollområde, må ha løyve frå Utenriksdepartementet. Første punktum gjeld også for skytevåpen, våpendelar og ammunisjon som er deaktiverte i samsvar med reglane etter § 27. Utenriksdepartementet kan gje løyve etter første punktum når søkar kan dokumentere at utførselen oppfyller dei vilkår som er fastsette i lov eller forskrift gjeve i medhald av lov.

Den som skal utføre løyvepliktige gjenstandar etter §§ 5, 6 eller § 7 i eigenskap av privatperson, må ha løyve frå politiet. Første punktum gjeld også for gjenstandar som er deaktiverte i samsvar med reglane etter § 27. Politiet kan gje løyve etter første punktum til personar som kan dokumentere at utførselen oppfyller dei vilkår som er fastsette i medhald av tredje ledd.

Kongen gjev forskrift om vilkår for utførsel etter andre ledd og mellombels utførsel av skytevåpen, våpendelar eller ammunisjon.

Kapittel 7 Næringsverksemd, tilverking, merking, deaktivering, samt godkjenning av skyttar- og våpensamlarorganisasjonar og skytebaner

§ 23 Næringsverksemd med skytevåpen, våpendelar og ammunisjon

Den som skal drive næringsverksemd med skytevåpen, våpendelar eller ammunisjon må ha løyve frå politiet. Med næringsverksemd etter første punktum meinast mellom anna handel, tilverking for sal, reparasjon eller ombygging, utleige eller mekling.

Det kan berre gjevast løyve etter første ledd til personar som oppfyller krava til personlege eigenskapar etter § 16, og krava til alder og fagkunnskap som gjevast i medhald av fjerde ledd.

Gjeld søknaden om løyve etter første ledd ein juridisk person, må føretaket oppfylle krava til vandel etter § 17. Dagleg leiar i organisasjonen, og andre som er ansvarleg for den daglege drifta, må i tillegg oppfylle krava til personlege eigenskapar etter § 16 og krava til alder og fagkunnskap som gjevast i medhald av fjerde ledd.

Kongen gjev forskrift om:

 • 1. krav til alder og fagkunnskap for å kunne få løyve etter første ledd,

 • 2. krav til opningstid, næringslokale, innreiing, utstyr, dokumentasjon, registrering og rapportering av drift i medhald av løyve etter første ledd.

§ 24 Overføring av løyve til å drive næringsverksemd med skytevåpen, våpendelar og ammunisjon til døds- eller konkursbu

Om den som har løyve til å drive næringsverksemd etter § 23 døyr eller går konkurs, kan dødsbuet, rettsetterfølgjarane eller konkursbuet drive verksemda i medhald av løyvet for inntil eitt år.

Den som vil drive i medhald av første ledd, må sende melding om framhalden drift og namn på dagleg leiar, og andre som er ansvarleg for den daglege drifta, til den mynda som gav løyvet.

Drift i medhald av første ledd kan berre skje når dagleg leiar, og andre som er ansvarleg for den daglege drifta, oppfyller vilkåra etter § 23 andre ledd.

§ 25 Tilverking av skytevåpen, våpendelar og ammunisjon til eige bruk

Den som vil tilverke skytevåpen, våpendelar eller ammunisjon som er løyvepliktige etter §§ 5, 6 eller § 7 til eige bruk må ha løyve frå politiet.

Politiet kan gje løyve etter første ledd til personar som oppfyller vilkåra for erverv etter kapittel 4 og 5.

Personar som har løyve til å ha og bruke skytevåpen kan til eige bruk likevel tilverke ammunisjon for desse skytevåpna utan særskilt løyve frå politiet.

§ 26 Merking av skytevåpen, våpendelar og ammunisjon

Den som tilverkar, varig innfører eller omsetter skytevåpen eller våpendelar som er løyve- eller registreringspliktige etter § 5 eller § 6 skal tryggje at gjenstandane har eit unikt merke.

Den som tilverkar, varig innførar eller omset ammunisjon som er løyvepliktig etter § 7 skal tryggje at ammunisjonen oppfyller krava til merking som er fastsett i medhald av lova her. Første punktum gjeld ikkje for tilverking av ammunisjon til eige bruk.

§ 27 Deaktivering og destruksjon av skytevåpen, våpendelar og ammunisjon

Den som har løyve til å drive ombygging, reperasjon eller tilverking av skytevåpen kan også deaktivere skytevåpen. Deaktivering av skytevåpen skal skje i samsvar med reglar fastsette i forskrift i medhald av denne lova.

Skytevåpen, våpendelar og ammunisjon kan destruerast ved å overlate gjenstandane til politiet.

§ 28 Godkjenning av skyttar- og våpensamlarorganisasjonar og teknisk program

Skyttar- eller våpensamlarorganisasjonar må vere godkjent av politiet for at dokumentert medlemsskap skal kunne gje grunnlag for løyve til erverv av skytevåpen, våpendelar og ammunisjon etter § 12.

Politiet kan godkjenne skyttar- og våpensamlarorganisasjonar når dei:

 • 1. har eit føremål, som har sakleg samanheng med skyteaktiviteten,

 • 2. organiserer faste skyte- eller samlaraktivitetar, og

 • 3. har ein fast organisasjonsstruktur, medrekna eit sentralt medlemsregister.

Politiet kan etter søknad frå godkjente skyttarorganisasjonar godkjenne skyttarforbunda sine tekniske reglement i samsvar med krava som er fastsette i medhald av denne lova.

§ 29 Godkjenning av skytebaner

Organisert skyting kan berre skje på skytebane eller anna område som er godkjent av politiet.

Kongen gjev forskrift om krav til tryggleik og miljø for skytebaner og skytefelt.

Kapittel 8 Kontroll med tildelte løyve

§ 30 Politiet sin kontroll

Politiet skal føre kontroll med at dei som har løyve etter denne lova framleis oppfyller krava til personlege eigenskapar som er gjeve i eller i medhald av § 16 eller § 17.

Politiet kan føre kontroll med om andre vilkår eller føresetnader for løyve etter denne lova er oppfylte. Politiet kan som ein del av denne kontrollen krevje å få overlevert kopi av medlemslister frå godkjente skyttar- og våpensamleorganisasjonar.

Politiet skal ta hand om skytevåpen, våpendelar og ammunisjon som er løyvepliktige etter §§ 5, 6 eller § 7 når vedkomande ikkje kan dokumentere lovleg tilkomst og når det ikkje ut frå omstenda synast klart at vedkomande likevel har løyve til å ha gjenstanden.

Politiet kan ta hand om våpen, skytevåpen, våpendelar eller ammunisjon som ikkje er løyvepliktige når den som har, oppbevarer eller transporterar gjenstanden ikkje oppfyller kravet til alder etter § 15, og ikkje er under forsvarleg tilsyn av myndig person. Gjenstandar som vert tekne hand om etter første punktum skal på førespurnad overlatast til eigar eller verja når eigaren er under 18 år. Politiet kan destruere gjenstandar som ikkje er kravd utlevert innan 12 månader.

For å gjennomføre kontroll med om krava for oppbevaring etter § 19 andre ledd er oppfylte, kan politiet krevje tilgang til innehavar sin private bustad i samsvar med dei vilkår som er fastsette i medhald av § 41 nr. 28.

§ 31 Tilbakekall av løyve til å ha skytevåpen, våpendelar og ammunisjon

Politiet skal tilbakekalle løyve til å ha løyvepliktige skytevåpen, våpendelar og ammunisjon etter §§ 5, 6 og § 7 når vedkomande ikkje lenger oppfyller vilkåra i eller i medhald av § 16 eller § 17. Politiet kan også tilbakekalle løyve til å ha gjenstandar som nemnt i første punktum når vedkomande ikkje lenger har behov for eller annan rimeleg grunn til å ha den løyvepliktige gjenstanden.

På dei vilkår som følgjer av første ledd første punktum kan politiet gjere vedtak om at vedkomande ikkje kan erverve eller ha skytevåpen som er unnateke frå løyveplikt etter § 5 tredje ledd, samt våpendelar og ammunisjon til slike skytevåpen.

Når politiet har gjort vedtak etter første eller andre ledd, skal den vedtaket gjeld overlate gjenstandane til politiet i samsvar med pålegg frå politiet. Politiet kan også gje pålegg om at personar som har fått førehandsvarsel om tilbakekall av våpenløyve mellombels skal overlate skytevåpen, våpendelar og ammunisjon til politiet.

Når politiet har ein grunna mistanke om brot på vilkåra i eller i medhald av § 16, og det er grunn til å tru at våpenet kan misbrukast, kan politiet gje pålegg om at vedkomande skal overlate skytevåpen, våpendelar eller ammunisjon til politiet i inntil to veker før førehandsvarsel er sendt.

Den som har fått inndrege løyvet etter første eller andre ledd skal avhende gjenstandane innan 12 månader frå det tidspunkt løyvet vart inndrege. Politiet kan destruere gjenstandar som ikkje er avhenda innan dette tidspunkt utan nokon skyldnader til eigar. Politiet skal overlate gjenstandar som tilhøyrar andre enn den som har fått inndrege løyvet til eigar.

§ 32 Tilbakekall av løyve til å drive næringsverksemd med skytevåpen, våpendelar og ammunisjon

Politiet skal tilbakekalle løyve til å drive næringsverksemd etter § 23 første ledd, når den som har løyvet eller den ansvarlege for drifta ikkje lenger oppfyller vilkåra fastsett i eller i medhald av § 23 andre og tredje ledd. Politiet kan også tilbakekalle løyve til å drive næringsverksemd etter § 23 første ledd når den som har løyvet ikkje oppfyller andre krav for løyvet, som er fastsett i lova her eller i forskrift gjeve i medhald av denne lova.

Reglane i § 31 andre til femte ledd gjeld tilsvarande for tilbakekall av løyve til å drive næringsverksemd.

§ 33 Tilbakekall av godkjenning som skyttar- eller våpensamlarorganisasjon

Politiet kan tilbakekalle godkjenning som skyttar- eller våpensamlarorganisasjon når organisasjonen ikkje lenger oppfyller dei vilkår og krav som er fastsett i medhald av denne lova.

§ 34 Konkursbu

Om bustyrar finn skytevåpen, våpendelar eller ammunisjon som er løyve- eller registreringspliktige etter §§ 5, 6 eller § 7, skal han varsle politiet utan ugrunna opphald. Bustyrar kan etter samtykke frå politiet mellombels oppbevare gjenstandar som nemnt i første punktum inntil buet er ferdig handsama.

Reglane om oppbevaring i eller i medhald av § 19 gjeld tilsvarande for oppbevaring i samband med skifte av konkursbu.

§ 35 Dødsbu

Om ein person som har skytevåpen, våpendelar eller ammunisjon som er løyve- eller registreringspliktige etter §§ 5, 6 eller § 7 døyr, kan arvingane etter politiet sitt samtykke, mellombels oppbevare gjenstandane til skiftet er gjennomført. Reglane om oppbevaring i eller i medhald av § 19 gjeld tilsvarande for oppbevaring i samband med skifte av dødsbu.

Kapittel 9 Forvalting, gebyr og straff

§ 36 Våpenregister

Politiet skal føre eit sentralt våpenregister over skytevåpen, våpendelar og ammunisjon som er løyvepliktige etter §§ 5, 6 eller § 7 og over personar som har løyve eller godkjenningar etter denne lova. Registeret skal også innehalde opplysningar over skytevåpen og våpendelar som er registreringspliktige etter § 5 tredje ledd eller § 6 tredje ledd og over personar som ervervar eller har slike gjenstandar.

Føremålet med registeret er å handsame opplysingar for å gjennomføre kontroll med at reglane i våpenlov og forskrift vert følgt samt å trygge ei forsvarleg våpenforvaltning.

Kongen gjev forskrift om:

 • 1. kven som er behandlingsansvarleg,

 • 2. kva for opplysingskategoriar som kan registrerast,

 • 3. kven som har tilgang til opplysingane,

 • 4. innsyn, retting, sperring og sletting av opplysingar,

 • 5. informasjonstryggleik og internkontroll,

 • 6. utlevering av opplysingar,

 • 7. klagehandsaming.

Alle opplysingar frå sentralt våpenregister kan unnatakas frå offentlegheit når det er grunn til å tru at opplysingane vil kunne brukast til strafflagde handlingar.

§ 37 Gebyr og utgifter

Politiet kan krevje gebyr for å dekke våpenforvaltinga sine utgifter til å utferde løyve eller godkjenningar som er gjeve i eller i medhald av denne lova. Gebyret kan også omfatte naudsynte utgifter til sakkunnig bistand når sakshandsaminga krev særskilt fagdugleik.

§ 38 Tilhøvet til forvaltingsloven

Forvaltingsloven gjeld for saker etter denne lova. Politiet kan likevel krevje at personar stiller til intervju for å vurdere om vilkåra etter § 16 er oppfylte.

§ 39 Straff

Forsettleg eller aktlaust brot på føresegner som er fastsett i eller i medhald av §§ 5, 6, 7, 8, 9, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 34 eller § 35, vert straffa med bøter eller fengsel inntil tre månader, om forholdet ikkje kjem inn under strengare straffebod.

§ 40 Tidsavgrensa våpenamnesti

Kongen kan bestemme at det ikkje skal gjevast påtale for brot på kravet til løyve- eller registreringsplikt etter §§ 5, 6 eller § 7 for personar som innan eit tidsrom som Kongen bestemmer melder frå til politiet om at vedkomande har slike gjenstandar.

§ 41 Forskrifter

Kongen kan gje forskrift om mellom anna:

 • 1. definisjon av våpen og gjenstandar som nemnt i denne lova,

 • 2. lova sitt saklege verkeområde, medrekna reglar om når lova skal gjelde for ammunisjon som høyrer inn under Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap,

 • 3. unnatak frå våpenlova for skytevåpen, våpendelar eller ammunisjon som skal brukast på boreplattformer, norske skip med vidare, jf. § 4,

 • 4. krav til kontroll av ervervar sin identitet og våpenløyve ved distansehandel med skytevåpen, våpendeler og ammunisjon, jf. §§ 5, 6 og § 7,

 • 5. sakshandsamingsreglar for søknad om løyve etter §§ 5, 6 og § 7, medrekna utferding av våpenkort og EU sitt våpenpass, kor lenge eit løyve til erverv etter §§ 5 og 6 gjeld for, samt unnatak frå løyveplikt etter § 7 første ledd,

 • 6. kva ammunisjon som ikkje er tillaten etter § 7 tredje ledd nr. 3,

 • 7. kor lenge eit løyve for erverv av ammunisjon kan gjelde for, jf. § 7 første ledd andre punktum,

 • 8. kva våpen som ikkje er tillatne etter § 8,

 • 9. kva endringar som nemnt i § 9 som krev løyve frå politiet,

 • 10. vilkår for fritak etter § 10,

 • 11. kva som reknast for særskilt behov for erverv av meir enn seks løyvepliktige skytevåpen til jakt, jf. § 11 første ledd, samt vilkår for fritak etter § 11 tredje ledd.

 • 12. Vilkår for godkjenning av samleområde, jf. § 13 første ledd, samt vilkår for erverv av skytevåpen eller våpendelar etter § 13 andre ledd, medrekna krav til historisk eller våpenteknisk grunnlag,

 • 13. ervervsgrunnlag etter § 14, samt krav til opplæring, kva våpentypar som kan ervervast og det tal løyvepliktige skytevåpen eller våpendelar etter § 5 og § 6 som kan ervervast etter § 14.

 • 14. Vilkår for fritak frå alderskravet i § 15 andre og tredje ledd, og om aldersgrense for å kunne erverve og ha nærare bestemte våpen som ikkje reknast for skytevåpen etter § 2,

 • 15. kravet til at søkar må vere skikka etter § 16,

 • 16. erverv av skytevåpen, våpendelar eller ammunisjon til juridiske personar, medrekna krav til våpendugleik, jf. § 17,

 • 17. kravet til vandel for juridiske personar, jf. § 17,

 • 18. krav til overlating av skytevåpen, våpendelar eller ammunisjon, jf. § 18 fjerde ledd,

 • 19. krav til oppbevaring av skytevåpen, våpendelar eller ammunisjon som ikkje er løyvepliktige etter §§ 5, 6 eller § 7, jf. § 19,

 • 20. krav til mellombels oppbevaring, transport og sending av skytevåpen, våpendelar eller ammunisjon, jf. § 20,

 • 21. krav til merking og registrering ved mellombels innførsel av skytevåpen, våpendelar eller ammunisjon, jf. § 21,

 • 22. løyveplikt for inn- eller utførsel av våpen, skytevåpen, våpendelar eller ammunisjon som ikkje er løyve- eller registreringspliktige etter §§ 5, 6 eller § 7, jf. § 21 og § 22,

 • 23. sakshandsamingsreglar for søknad om løyve til inn- eller utførsel av våpen, skytevåpen, våpendelar eller ammunisjon, jf. § 21 og § 22,

 • 24. gjennomføring av § 23, medrekna kravet til løyve for næringsverksemd med gjenstandar som ikkje er løyvepliktige etter §§ 5, 6 eller § 7, fritak frå kravet til løyve for godkjente skyttarorganisasjonar sitt sal av ammunisjon, reglar for bytte av dagleg leiar, reglar for overlating av skytevåpen, våpendelar og ammunisjon mellom personar som har løyve etter § 23 og sakshandsamingsreglar for søknad om løyve,

 • 25. merking etter § 26,

 • 26. tekniske krav for deaktivering, samt reglar for kontroll med og dokumentasjon for at skytevåpen er deaktivert på lovleg måte, jf. § 27,

 • 27. krav for godkjenning av skyttar- eller våpensamleforeiningar, samt vilkår for godkjenning av tekniske reglement og skyteprogram, jf. § 28,

 • 28. politiet sin kontroll med tildelte løyve samt vilkår for å krevje tilkomst til privat bustad, jf. § 30,

 • 29. vilkår for tilbakekall av løyve etter §§ 31 til 33 og pålegg om overlating av skytevåpen etter § 31 og § 32,

 • 30. fastsetting av gebyr, jf. § 37,

 • 31. tilhøvet til forvaltningslova, medrekna sakshandsamingsregler og reglar knytt til intervju, jf. § 38,

 • 32. våpenamnesti, jf. § 40,

 • 33. overgangsreglar etter § 43, medrekna krav ved avhending av skytevåpen som er lovleg deaktiverte før ikraftsetjing av lova her og reglar for gjennomføring av forboda mot skytevåpen, våpendelar eller ammunisjon som vert forbodne i medhald av § 5 andre ledd nr. 5, § 6 tredje ledd og § 41 nr. 6.

§ 42 Ikraftsetjing

Lova gjeld frå den tid Kongen fastset.

Kongen kan setje i kraft dei ulike reglane til ulik tid. Frå same tid vert lov 9. juni 1961 nr. 1 om skytevåpen og ammunisjon mv. oppheva.

§ 43 Overgangsreglar

Forbodet mot halvautomatiske rifler etter § 5 andre ledd nr. 3 trer i kraft tre år etter ikraftsetjinga av denne lova.

Kongen kan gje nærare overgangsreglar.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nå er det altså 2 ting som burde stå på organisasjonenes agenda.

 

1 kontakte politikere i forhold til de litt ugrei bestemmelsene og støtte de greie (Ingen legeerkllæring, ikke tiodsbegrenset tilatelse, ikke registrering av magasiner, letter tilgang til yngre skyttere osv)

 

2 Forberede arbeidet med den nye forskriften som MÅ komme før loven kan ikraftsettes.

 

Men i bunn og grunn er jo dette en særs god våpenlov for jegere og skyttere. Det blir tolkningen av den som er utfordringen fremover. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 minutter siden, Hassel skrev:

Heh... interesant at ingen så langt i tråden faktisk har lagt ut selve forslaget til ny lov.

Har du lest tråden? Forslaget er linket flere plasser. Allerede i 2. innlegg. Samt egen tråd i Lover og regler. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Et potensielt problem:

§ 6 Løyve med vidare for våpendelar

Den som vil erverve eller ha våpendelar som fastsett i medhald av tredje ledd (gjenstandar som er laga for eller særskilt tilpassa for bruk i skytevåpen), må ha løyve frå politiet. Politiet kan berre gje løyve til erverv etter første punktum når vedkomande har løyve til å ha skytevåpen, som våpendelen kan brukast i.

I verste tilfelle kan en ikke ha en mauser-kolbe på lur om en ikke har våpenkort på mauser.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 minutter siden, G.Larson skrev:

Har du lest tråden? Forslaget er linket flere plasser. Allerede i 2. innlegg. Samt egen tråd i Lover og regler. 

nope, 2 innlegg viser til bakgrunnen for proposisjonen og lovforslaget. Ikke det som faktisk står i loven (altså det helt siste kapittelet i all den teksten som ligger på den linken)

 

Og det er nettopp det jeg syns er interessant, for jeg tror kanskje mye av den hysteriske panikken som folk har hengitt seg til kunne vært begrenset om man forholdt seg til selve forslaget og den prosseseen som skal til før dette kan bli lov.

Edited by Hassel

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutter siden, Erlend Meyer skrev:

Et potensielt problem:

§ 6 Løyve med vidare for våpendelar

 

 

Den som vil erverve eller ha våpendelar som fastsett i medhald av tredje ledd (gjenstandar som er laga for eller særskilt tilpassa for bruk i skytevåpen), må ha løyve frå politiet. Politiet kan berre gje løyve til erverv etter første punktum når vedkomande har løyve til å ha skytevåpen, som våpendelen kan brukast i.

 

 

 

I verste tilfelle kan en ikke ha en mauser-kolbe på lur om en ikke har våpenkort på mauser.

 

Tradisjonelt så defineres det hva som er våpendeler i forskirften om jeg ikke tar feil.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jo, men føringene i loven (gjenstandar som er laga for eller særskilt tilpassa for bruk i skytevåpen) er ganske vide og loven gir ingen mulighet til å dispensere. Så her bør en følge med.

Share this post


Link to post
Share on other sites

§ 9 Ombygging av skytevåpen

Den som har løyvepliktige skytevåpen kan ikkje gjere vesentlege endringar i skytevåpenet, utan etter løyve frå politiet.

 

Har dette vært sånn tidligere også? Lovtekster som åpner for mye tolkning kan være skummelt...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ellers kan vi glede oss over at §2 , spesielt andre ledd, er ekstremt loddent. Eller rettere sagt, er så omfattende at det dekker det utroligste og definerer det som skytevåpen.

Et par eksempler på ting som dekkes under våpenloven, dersom den blir som det ser ut til:

airzooka_1.jpg31WSZXZYVLL._SY355_.jpg7b5814010fdc8a207080442fefa0d123.jpgnerf-n-strike-elite-stryfe-blaster.jpgi.php?b0798084aHR0cDovL3d3dy54bi0tdmVya3

Joda, man kan godt si at dette er fjollete. Men en lovtekst SKAL IKKE åpne for slike tolkninger som det jeg akkurat har demonstrert her. For alt hva dere ser her dekkes av §2, andre ledd, uten behov for særlig kreativ tolkning. Det står faktisk ganske ordrett.

 

Så vil jeg også påstå at det er ganske problematisk at våpendeler og våpen som på forskriftsmessig vis (eller mer) har blitt gjort ubrukelige, fremdeles skal regnes som våpen. Dette åpner for mye problemer knyttet til våpendeler, som er nevnt tidligere.

 • Haha 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
28 minutter siden, daruu skrev:

§ 9 Ombygging av skytevåpen

Den som har løyvepliktige skytevåpen kan ikkje gjere vesentlege endringar i skytevåpenet, utan etter løyve frå politiet.

 

Har dette vært sånn tidligere også? Lovtekster som åpner for mye tolkning kan være skummelt...

ja, lite nytt her. nøkkelen er ordet "vesentlig". Presedens er at det betyr endret slik at det endrer bruksområde.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Neeei, rundskrivet nevner kun nedkorting av rifle til under 400/840mm (enten ved kapping eller montering av foldekolbe) og helautomatisk ild. Man kan anta at det vil gjelde for alle tilfeller der våpenet endrer type ihht forskriftens §2.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 timer siden, Hassel skrev:

nope, 2 innlegg viser til bakgrunnen for proposisjonen og lovforslaget. Ikke det som faktisk står i loven (altså det helt siste kapittelet i all den teksten som ligger på den linken)

 

 

Men den er linket til i mitt innlegg på side 2 i tråden. Så den er lagt ut før.;)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sitat

Side 29, kapittel 7.2.2:

For skytevåpen med lause magasin er det patronkapasiteten til magasinet som avgjer kva kategori våpenet skal reknast i. Dette betyr at direktivet ikkje set forbod mot halvautomatiske skytevåpen med lause magasin så lenge det brukast magasin med lovleg patronkapasitet. Forbodet mot halvautomatiske skytevåpen med større magasinkapasitet enn 10 eller 20 gjeld ikkje for halvautomatiske skytevåpen som er konstruert for å bruke randtenningspatroner, noko som mellom anna betyr at skytevåpen i kaliber .22 Long Rifle ikkje omfattast av dette forbodet.

 

Kanskje dette gir håp for oss med 10/22 og magasin på over 10 skudd

 • Confused 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

20 skudd pistol magasin kneler 90-95% av pistolskytingen min i konkurranse. vi skyter open, ikke classic eller limited 10, prod 15 osv, husk at også standard vil bli påvirket av dette. 
Noen ganger dropper du mag etter 6 plugger, andre ganger må du skyte helt tomt, hitfactor, design, utførelse og ymse bestemmer, det er ikke hvor fort pekefingern går, men også pekevinkler, bevegelse osv som spiller inn her, vi snakker om at hundredelene skiller. 

 

 

Hilsen fra VM i Frankrike, Open skytter for Norge.. :/ 

 

Hilde Nakling fikk 3 plass, og standard lady laget fikk sølv!!! GRATULERER!!!! :):):) 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Magasinstørrelse blir vel gitt av bruksområdet våpenet er ervervet til.

 

Ligger jo an til at magasiner blir våpendel

 

Får håpe det blir en ubyråkratisk løsning. Antall magasiner og måneklips øker hele tiden for min del.

 

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det står ikke et kløyva ord om magasiner i lovteksten slik jeg leser den? Om noen finner begrepet magasin der spesielt sammen med begrepet begrensning så ville jeg satt pris på et sitat.
En videre, bare for å presisere - jeg snakker altså om lovteksten som stortingget skal behandle, ikke alt det dilldallet som står før lovteksten.

 

 

et raskt eksempel... når SWS vurderte om vi skulle innføre 2 revolvere på stager hadde styret en diskusjon,  jeg var i mot (!) og det står selvsagt i referatet at Hassel sa noe teit, med referanse til det teite jeg sa/skrev.  Det er altså ikek det samme som at det er det som ble resultatet, for jeg bruker 2 revolvere på stage nå (og syns fortids Hassel var litt teit).

 

Når det er sagt, definsjonene av hva som er "våpendel" og hva som er "magasin" og begrensinger kommer nok i en forskrift, og det arbeidet er ikke påbegynt enda, da man først må ha en lov å tolke.

 

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Problemet med å vente på forskrift er at da er hjemmelen allerede gitt. Og vi vet hvordan forvaltningen liker å utnytte mulighetene.

 

I mine øyne er paragraf 6 som den er utformet nå en vederstyggelighet som kommer til å generere masse problemer i fremtiden.

Share this post


Link to post
Share on other sites

I forhold til magsiner er det å forvente at lista er ønnsket lagt på EU dirketivets nivå. Dvs maks 10 rifle og 20 pistol for alle andre en sportskytere.  Men som tidligere nevnt er det jo å endre §6 som kanskje blir en sak å pushe frem mot at det skal debateres og voteres over.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Eksiterende forskrift om definisjon av våpendel er her:

§ 4a.Våpendel

Med låskasse etter våpenloven § 2 første ledd menes rammestykke for pistoler, revolvere, rifler og hagler som brekkes for lading og tømming, og den eller de deler som er festet til pipen for rifler og hagler som ikke brekkes for lading og tømming. For skytevåpen basert på AR modellen bestående av overramme (upper receiver) og underramme (lower receiver) regnes underramme (lower receiver) som låskasse etter våpenloven § 2 første ledd.

0 Endret ved forskrift 21 des 2010 nr. 1793 (i kraft 1 jan 2011, se endringsforskriften for overgangsregel).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bare for å konspirere.....

 

Når det kommer til dette med 20 skudd magasin til pistol. Vil man her i ettertid snakke om hva våpenet opprinnelig leveres med, eller hva man kan få tak i til det som passer? I så fall så står jo mange glock eiere i faresonen....

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 minutter siden, Graakall skrev:

...

Ligger jo an til at magasiner blir våpendel

 

Får håpe det blir en ubyråkratisk løsning.,,

 

 

Hvis magasin blir våpendel vil det åpne for så omfattende merarbeid for politiet hver gang noen mister eller skader et magasin at jeg håper dette nok en gang blir avfeid. Politiet anbefalte jo selv at dette ikke ble stående. Konklusjonen er uansett at alle med ståltråd og 3D printer kan produsere et samlet livsforbruk av magasiner på en ettermiddag.  

 

Har noen fanget opp hva makthaverne mener om våpenregister og tilgang til dette for ordensmakt utenfor landet? Det lå lenge ann til at EU direktivet ville la det fullstendig ukorrupte lensmannskontoret utenfor Bucuresti ha samme innsyn i hvem som eier våpen, og adressen det kan hentes på, som lensmannen her hjemme. Jeg husker fortsatt at det var stående ordre at våpenregisterene skulle brennes i tilfelle krig.

 

Forøvrig slutter jeg meg til de som mener dette kom nå før valget fordi noen ønsket å skape avstand mellom Frp og vegermassen. 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Lite grunn til å konspirere. EU direktivet er ganske klart her, i forhold til at det er magasinet i våpent som er relevant. Og konkuransekyttere har unntak...

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 timer siden, Hassel skrev:

3. Våpendelar: gjenstandar som er laga for eller særskilt tilpassa for bruk i skytevåpen.

 

47 minutter siden, Hassel skrev:

Det står ikke et kløyva ord om magasiner i lovteksten slik jeg leser den? Om noen finner begrepet magasin der spesielt sammen med begrepet begrensning så ville jeg satt pris på et sitat.
En videre, bare for å presisere - jeg snakker altså om lovteksten som stortingget skal behandle, ikke alt det dilldallet som står før lovteksten.

 

 

Hei Hassel.

Øverste sitat er 3. Kulepunkt i § 2 definisjoner. ( humor her med kulepunkter i lovutkastet)

 

Passer godt på magasiner.

Hmmm?

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 minutter siden, Graakall skrev:

 

 

Hei Hassel.

Øverste sitat er 3. Kulepunkt i § 2 definisjoner. ( humor her med kulepunkter i lovutkastet)

 

Passer godt på magasiner.

Hmmm?

 Jepp, det kan... passe.  Og det er det langt på vei sannsyulig at det gjør.  Men folk tisser jo i buksa og kryper hulkende inn i fosterstilling før lovteksten (uten ordet magasiner) en gagn er debatert i stortinget.   Og ut i fra EU direktivet er det jo nettopp 10/20  begrensigen for andre en konkuranseskyttere  som er rette snoren. 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det ser jo ikke ut at lovforslaget kommer til å gjøre det noe bedre for noen som driver med våpen i Norge.
Hva er fordelen med denne loven over dagens lov når vi må utforme forskrifter på nytt som sikkert kommer til å bli så og si det samme som dagens, bare litt strammere?
Vi kan ikke bare ligge på magen og vente mens POD henter vaselinet.

Edited by Campin Carl

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 timer siden, tiders skrev:

 

 Konklusjonen er uansett at alle med ståltråd og 3D printer kan produsere et samlet livsforbruk av magasiner på en ettermiddag.  

 

 

Siden lovteksten er så romslig, kommer sikkert alle datafiler som beskriver våpendeler og produksjon av disse til å regnes som våpendel. Problemet løst. 

Kombinert med vandelsattest for ståltråd og 3D printere så har POD endelig full kontroll på alle lovlydige våpeneiere, så de kan bruke 100% av sin tid til å klø seg i hodet og lure på hvorfor mengden våpenkriminalitet forblir uendret

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Fordelen? Den er enkelere og mer strømlinjeformet. Det åpes for enklere ervev til aktive juniorskytere. Langt enkelre for studenter som bor hjemmefra å  få oppbevart våpen lovlig på hybel og lignende.  Det er en lenge etterlengtet oppdatering (fra både myndigheter og "bruker siden") og et arbeid som ble påbegynt i 2010/2011.  POD.... har bidratt i forarbeidet, men har lite med å vedta loven å gjøre. 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutter siden, psAico skrev:

 

Siden lovteksten er så romslig, kommer sikkert alle datafiler som beskriver våpendeler og produksjon av disse til å regnes som våpendel. Problemet løst. 

Kombinert med vandelsattest for ståltråd og 3D printere så har POD endelig full kontroll på alle lovlydige våpeneiere, så de kan bruke 100% av sin tid til å klø seg i hodet og lure på hvorfor mengden våpenkriminalitet forblir uendret

Umm... nei...

Siden det er forskriften som definerer hva som er våpendel og hvorvidt det er noen restriksjoner på magasiner i noen forhold så er det liten grunn til å tro dette.  De rettningslinjene som ligger i EU direktivet er som kjent at det er en begrensing på 10 skudd for rifler og 20 for håndvåpen, med mindre man er medlem av et forbund som har slyting med behov for slikt på sine programmer.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Akkurat nå, Hassel skrev:

Umm... nei...

Siden det er forskriften som definerer hva som er våpendel og hvorvidt det er noen restriksjoner på magasiner i noen forhold så er det liten grunn til å tro dette.  De rettningslinjene som ligger i EU direktivet er som kjent at det er en begrensing på 10 skudd for rifler og 20 for håndvåpen, med mindre man er medlem av et forbund som har slyting med behov for slikt på sine programmer.

 

Jeg glemte humor / sarkasme taggen. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

men, når det er sagt, det er liten tvil om at de lager lovverket så romslig for å gjøre det lettere å regulere ny teknologi gjennom forskrift.... så det er ikke helt far fetched at 3D printing i en eller annen form kan bli begrenset av våpenforskriften

Share this post


Link to post
Share on other sites

En liten avsporing fra den viktige diskusjonen...

Er det noen som kan forklare hvorfor ett lovforslag publiseres bare på ett minoritetsspråk? Jeg har ikke noe imot Nynorsk, men for min egen del så ville til og med Engelsk vært mer lettlest.

Skulle jo tru at noe av målsetningen med å publisere ett lovforslag var at flest mulig skal få lest innholdet og forstå hva som står der. Og det klarer vel alle som bryr seg over middels, men det ville vel vært logisk å publisere på begge våre ofisielle skriftspråk. Hvis tid eller budsjett (LOL) setter begrensninger for dette, så ville det vært logisk å heller publisere på vårt mest utbredte skriftspråk.

Jeg har snakket med skyttere som er såpass interessert at de har letet fram lovforslaget, men ikke orket å lese igjennom fordi det var på Nynorsk.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
35 minutter siden, psAico skrev:

det er ikke helt far fetched at 3D printing i en eller annen form kan bli begrenset av våpenforskriften

Jo, det er det. Kan vi prøve å holde dette på et litt mer saklig nivå? 

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 minutter siden, psAico skrev:

Jeg har snakket med skyttere som er såpass interessert at de har letet fram lovforslaget, men ikke orket å lese igjennom fordi det var på Nynorsk.

 

Dei var neppe  interessert viss det berre var nynorsken som stoppa dei...

 • Like 2
 • Thanks 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
51 minutter siden, psAico skrev:

så det er ikke helt far fetched at 3D printing i en eller annen form kan bli begrenset av våpenforskriften

 

Det er det jo allereie. Du kan ikkje sånn utan vidare printe ut registreringspliktige våpendelar i dag.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Akkurat nå, joska skrev:

 

Dei var neppe  interessert viss det berre var nynorsken som stoppa dei...

 

Er ikke det noe av problemet? De fleste skyttere bryr seg ikke om dette, eller vet ikke en gang om det.

 • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutter siden, joska skrev:

 

Det er det jo allereie. Du kan ikkje sånn utan vidare printe ut registreringspliktige våpendelar i dag.

Det var en spissformulering, dog ment som ett saklig innlegg. Innledningsvis sier jo lovforslaget at man ønsker en lov som gir fleksibilitet mtp å tilpasse seg utvikling og teknologi. 

Den sier også at samfunnsikkerhet er gitt høyere prioritet enn innbyggernes frihet.

 

Så når man ser på intensjonene med loven, så er det kanskje ikke utenklig at man etterhvert flytter lista. I dag er det forbudt å printe registreringspliktige våpendeler, men kanskje det i framtiden vil komme begrensninger på printing av tilstøtende deler, støpeformer og evt. også filer. 

 

Nå er det uansett bekreftet at dette var far fetched. Moving on.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

35 minutter siden, joska skrev:

 

Dei var neppe  interessert viss det berre var nynorsken som stoppa dei...

 

Interessen kan nok ha vært til stede - men dersom man i utgangspunktet har vansker med å lese på sin egen målform så går det  an å ha forståelse for det. Nedsiden er at engasjerte mennesker ikke får anledning til å sette seg inn i teksten og av den grunn ikke kan være med på debatten. Muligens tilsiktet?

 • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 timer siden, Campin Carl skrev:

Hva er fordelen med denne loven over dagens lov når vi må utforme forskrifter på nytt som sikkert kommer til å bli så og si det samme som dagens, bare litt strammere?

 

Fordelen, for POD, er at alle de forskriftene som ble produsert frem til siste gjennomgang av forskriften i 2009 nå endelig kan bli lovlige. Lovforslaget kom i 2010 kun fordi loven av 1961 ikke gir POD myndighet til å produsere alle de reguleringen de har gitt seg lov til å produsere.

 

Så kan man ved neste seanse alltids stramme løkken et par hakk til...

 • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 timer siden, Hassel skrev:

  POD.... har bidratt i forarbeidet, men har lite med å vedta loven å gjøre. 

 

 

Dette er feil da POD er premissleverandør av fakta som at magasiner med plass til 20 skudd gjør en Mini 14 om til et helautomatisk våpen. Ref Gjørv rapporten.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 time siden, Erlend Meyer skrev:

Jo, det er det. Kan vi prøve å holde dette på et litt mer saklig nivå? 

 

Hva anslår du sannsynligheten for at å eie tegningene til en 3D printet våpendel blir forbudt med denne loven? Hvor sannsynlig er det at magasiner blir definert som våpendel? 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 time siden, joska skrev:

 

Det er det jo allereie. Du kan ikkje sånn utan vidare printe ut registreringspliktige våpendelar i dag.

 

Og her er vi ved kjernen. De som printer ut våpendeler ulovlig. Er det de samme som søker om våpen? Følger forbrytere loven?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Fnis, POD har hatt lite med det å gjøre, men Talgø sitter i utvalget og POD blir spurt om innspill? Kan tenke meg at Talgø og Svendsen satt over hverandre på et bord og flirte når Kripos argumenterte mot det mest fjerne greiene som POD foreslo..

 • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
44 minutter siden, tiders skrev:

Hva anslår du sannsynligheten for at å eie tegningene til en 3D printet våpendel blir forbudt med denne loven

Null. Loven gir ikke hjemmel til å regulere verktøy.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Regner nok dessverre med at vi i skyttermiljøet må ta inn over oss at denne gangen så tapte vi slaget (vi har jo vunnet alle de andre gangene :shock: ). Med mottoet "alle skal få" (som i at alle skal få lov å kvitte seg med.....), så går nok dette bare en vei.

 

Lovforslaget favner i og bunn og grunn om samtlige, og ivaretar de fleste sine behov utover det behovet som heter å ha lyst på. Regelverket er jo klart på hvor mange skudd man kan ha i magasinet under jakt med semi auto, så der finnes i bunn og grunn ingen fornuftig årsak til hvorfor jegere må inneha magasiner som tar x antall skudd (bortsett fra det innlysende at det er kjekt å ha og kjekt å skyte med) om man ser slik på det.

 

Man leser jo flere ganger rundt om på kammeret, og man hører det på skytebanen, hvor fælt dssn sin holdning vedrørende krav til å erverve første semi auto rifle er, en kritikk jeg syntes er temmelig ufortjent. Dette er en sak hvor forbundet der har vært litt mer langsynt enn den enkelte som har hylt opp der og da. Med en mer "løssluppen" anbefaling av rifler de siste årene, selv til dem som mer eller mindre aldri stiller på et eneste stevne, så hadde gjerne denne sporten stått i faresonen for å miste eller få sterkt redusert sine muligheter til å drive med halvauto klassene i rifle. På samme måte syntes jeg de utsagn som er kommet i denne tråden vedrørende "skylddeling" mot Hassel er urettmessige.

 

Sannsynligheten for at vi får 3 år på oss til å kvitte oss med rugerne er vel svært så reell etter at lovforslaget er behandlet på stortinget. De eneste som trolig får beholde disse, er dem som er villige til å sette dem på "våpenkvoten" i dssn, så her er det jo en god rekrutteringsmulighet for det forbundet..... Og så er det jo disse andre halv autoene som har blitt ulovlig å videreselge men som eier har fått lov å beholde selv....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
 • Create New...