Jump to content

Regjeringen vil forby to-hånds automatvåpen


einherje

Recommended Posts

Sitat

Forbudet vil også gjelde de som allerede har fått tillatelse til å eie slike våpen. Lovforslaget ble presentert av justisminister Per Willy Amundsen (Frp) fredag.

Det er litt ironisk at det er Framskrittspartiet som får æren av å legge dette fram - i følge mange her inne, vår garantist for det motsatte. Om de vinner velgere på dette så er det neppe herfra iallefall.

 

K

 • Confused 1
Link to comment
Share on other sites

9 minutter siden, einherje skrev:

Forslaget ble lagt fram i dag. Er det bare valgflesk og panikktiltak for å vinne stemmer rett før valget? Dette er vel farvel til dynamisk? Har ingen link, men VG melder dette.

Tror ikke dynamisk forsvinner, men Vepr, bar, mini 14 og andre halvautomatiske jaktvåpen henger i en tynn tråd nå.

 

Link to comment
Share on other sites

2 minutter siden, M67 skrev:

Det er litt ironisk at det er Framskrittspartiet som får æren av å legge dette fram - i følge mange her inne, vår garantist for det motsatte.

 

Du kom meg i forkjøpet. Dette burde vere ei realitetsorientering for dei som har lagt sin lit til dei blåbrune.

 

4 minutter siden, M67 skrev:

Om de vinner velgere på dette så er det neppe herfra iallefall.

 

Framstegspartiet har alltid vore populistar i ordets negative forstand, og ser her at dei har fleire stemmer å tene enn å tape på å forby terroristvåpen.

 • Like 1
 • Thanks 2
Link to comment
Share on other sites

5 minutter siden, Ei tohi varjata skrev:

Dette er starten på slutten. Stemmer jegere og skyttere FrP etter dette håper jeg de står først i køen for å levere inn våpen, magasin, og ammo.

 

No stiller jo også statsministeren seg bak dette forslaget, så du kan føye til Høgre også. Samt alle dei andre etablerte partia. Eg er villig til å vedde fredagspilsen min på at dette forslaget vil møte liten eller ingen motstand på Stortinget.

Edited by joska
Link to comment
Share on other sites

Vurderer ganske sterkt å flytte ut av Norge etter utdannelsen min. Siden min store lidenskap er å drive med skyting føler jeg ikke at et land hvor de prøver å rive våpenene ut av hendene mine ved hver mulighet de får er rett plass å bo. Nå er jeg også dolket i ryggen av mine egne. 

Link to comment
Share on other sites

12 minutter siden, Salasso skrev:

Gad vite hvilke disipliner av skytesport som inkluders her...

 

Dynamisk går eg ut frå? Kven andre bruker "militære" rifler med "høy kapasitet"?

 

Når dette forslaget går gjennom vil altså ei stor mengde halvautorifler bli inndratt og destruert. Har noko slikt skjedd før?

Link to comment
Share on other sites

Dette er gammelt nytt. Det samme maset vil komme ca. hvert kvartal hvert år. Uavhengig om det er valg-år, eller uavhengig av hvem som sitter i regjering. Pådriverne vil aldri gi seg. Men det koker alltid ned til at "kaka forsvinner smule for smule". Så det er ingen grunn til panikk.

Link to comment
Share on other sites

2 minutter siden, joska skrev:

 

Dynamisk går eg ut frå? Kven andre bruker "militære" rifler med "høy kapasitet"?

 

Når dette forslaget går gjennom vil altså ei stor mengde halvautorifler bli inndratt og destruert. Har noko slikt skjedd før?

NROF og HVPF

Link to comment
Share on other sites

Dette er ikke noe nytt. Husker dere ikke EU Direktivet som ble vedtatt 14.03 iår? Konkuranseskyttere kan fint fortsette, NROF skyttere kan fortsette som før, og Dynamisk skyttere kan skyte som før.

Har du planer om å kjøpe en Mini 14 og 30 skudds magasin til jakt derimot, er forslaget relevant. Ellers ligner dette svært mye på forslaget til våpenlov som ligger inne til behandling

Link to comment
Share on other sites

Tenker ein skal setje seg ned og lese heile framlegget frå perm til perm før ein i tradisjonell kammerånd leitar fram faklar, høygaflar og megafon.

 

Tråden til no er i stor grad støy (og ein grann skitkasting) utan noko særleg informasjon for dei som faktisk ønsker å vite korleis dette påvirkar dei.

Link to comment
Share on other sites

1 minutt siden, 32-40 Win. skrev:

Dette er gammelt nytt. Det samme maset vil komme ca. hvert kvartal hvert år. Uavhengig om det er valg-år, eller uavhengig av hvem som sitter i regjering. Pådriverne vil aldri gi seg. Men det koker alltid ned til at "kaka forsvinner smule for smule". Så det er ingen grunn til panikk.

 

Har en liten følelse at det er samme sak som eu-direktivet. Dette forslaget vil i all realitet ødelegge dynamisk skyting, så håper at de setter inn alle ressurser for å stoppe dette.

Link to comment
Share on other sites

Når jeg leser forslaget, så virker det som om det kun er Dynamisk rifle og halvauto jaktrifle som ligger ligger tynt ann, og det er selvsagt surt for de som er aktive innen den sporten. men igjen det er aktiviteten som avgjør om du fortsatt kan eie slike rifler

De ønsker jo til og med å lempe på 21 års kravet for pistol på samme måte som 16 åringer med behov kan erverve rifle/hagle.

Departementet føreslår å vidareføre gjeldande aldersgrenser for erverv av skytevåpen og våpendelar, men slik at det som noko nytt gjevast heimel til å kunne gje personar over 18 år fritak frå alderskravet på 21 år for erverv av pistol eller revolver, sjå lovframlegget § 15.

Kan ikke lese ut fra forslaget at halvauto håndvåpen blir forbudt for vanlige sportsskyttere

Og når det gjelder hva som skjer med det de som ikke kvalifiserer til å beholde sin halvauto rifle, så står det i lovforlaget 

Departementet tilrår å fastsette overgangsreglar for personar som omfattast av det nye forbodet mot nærare bestemte halvautomatiske rifler, slik at desse gjevast ein frist på tre år etter ikraftsetjing av lova til å enten oppfylle dei særskilte vilkåra for å kunne ha denne våpentypen, deaktivere, destruere eller avhende skytevåpna til land som framleis tillatar denne våpentypen, sjå framlegget til § 43. Departementet tilrår også å gje ein heimel til å kunne fastsette overgangsreglar i forskrift.


Les dokumentet VinDott refererer til!

 

Link to comment
Share on other sites

1 minutt siden, psvanevik skrev:

Dette er ikke noe nytt. Husker dere ikke EU Direktivet som ble vedtatt 14.03 iår? Konkuranseskyttere kan fint fortsette, NROF skyttere kan fortsette som før, og Dynamisk skyttere kan skyte som før.

Har du planer om å kjøpe en Mini 14 og 30 skudds magasin til jakt derimot, er forslaget relevant. Ellers ligner dette svært mye på forslaget til våpenlov som ligger inne til behandling

Om ein les så er faktisk dette den ferdig behandla varianten av våpenlova som har putra og kokt sidan 2010.

Ein del ting har vorte trekt ein del lengre i departementet si behandling, men det ser ut i stor grad til å vere ei samanfletting av EU sine nye påfunn og det våpenlovutvalet la fram.

I detaljane ser eg faktisk ein del interessante dissensar eg ikkje hadde venta, og at i nokre tilfelle har departementet landa på mindretalets fornuft. I andre tilfelle har departementet landa på mindretallets enfold. Ei nærare gjennomlesing må til, men lovteksten slik han står no gir faktisk svært få svar.

Det henvises til ei forskrift som dei så skal revidere seinare.

Link to comment
Share on other sites

5 minutter siden, dobrikk skrev:

Når jeg leser forslaget, så virker det som om det kun er Dynamisk rifle og halvauto jaktrifle som ligger ligger tynt ann.
 

Halvauto jaktrifle med avtagbare magasin ligg tynt an, men departementet viser til at for bevegelseshemma skyttarar er halvautomatiske rifler såpass mykje enklare å håndtere at dei har gyldig formål. Dei ser med andre ord for seg å stramme kraftig inn på jaktriflene, men dei argumenterer ikkje for totalforbod. Ein kan gløyme Mini-14 ser det ut til, men i teksten står vertfall at halvauto jaktrifler utan avtagbare magasin videreførast.

Når det gjeld dynamisk viser dei til tid, innsats og pengar brukt, at det er ein godt regulert sport, og at ein ivaretar EU sine krav ved å følge dei opp tettare på aktiviteten. Kva desse aktivitetskrava blir har dei ikkje svart på. Dei henviser til $12 tredje ledd, men den henviser vidare til forskrift.

 

Sitat staten, våpenlovframlegg §12 ledd 3:
Eit løyve etter andre ledd kan på vilkår som er fastsett i medhald av fjerde ledd nr. 1 også omfatte halvautomatiske rifler som nemnt i § 5 andre ledd nr. 3 og nærare bestemte våpendelar som er forbodne i medhald av § 6 tredje ledd.

Kongen gjev forskrift om:

1. krav til aktivitet og opplæring for erverv av løyvepliktige skytevåpen, våpendelar og ammunisjon etter §§ 5, 6 og § 7, medrekna særskilte krav for erverv av skytevåpen og våpendelar etter tredje ledd,

2. talet på løyvepliktige skytevåpen som kan ervervast til sportsskyting,

3. kva våpendelar som kan ervervast i medhald av tredje ledd,

4. godkjenning av halvautomatiske rifler til sportsskyting, medrekna godkjenning av halvautomatiske rifler som nemnt i § 5 andre ledd nr. 3.

 

Så det er det same gamle, lova er vag, forskrifta er flytande og kan skifte over natta.

Edited by willyandre
Link to comment
Share on other sites

Nå synes jeg dere overdriver, dette er skuffende skal ikke legge skjul på det. Men blar man i teksten ser man fort at halvauto til jakt opprettholdes, og det er de skumle militære riflene de er ute etter. Selv om det kan virke som jaktlista ryker på bakgrunn av uttalelser fra Amundsen om ".22Juli-rifla" hva enn det skulle bety. Når det gjelder konkurransesskyttere på høyt internasjonalt nivå er det logisk å anta at dagens DSSN ordning vil bli videreført og Erna slet litt med å både forstå og å forklare den, hvilket fremstår som det mest plausible her. 

 

De gode nyhetene er er oppmykning av jaktgarderoben

Ingen tidsbestemte våpenkort. 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Leser man selvel lovvforslaget... https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-165-l-20162017/id2568779/sec19

 

så er vel det lite praktiske endringer å spore.  Mange stgore ord ute i pressen, men det er lovteksten som skal debateres og voteres over. Det er nå arbeidet med å snakke med politkerene begynner.  Og så er det å jobbe med den nødvendige påfølgenede forskriften.

 

(forøvrig har sikre kilder informert meg at FRP sin proposisjon her, ene og alen er min fortjeneste... så vet dere det...)

 

 • Thanks 2
Link to comment
Share on other sites

Den største forandringen i den nye våpenloven kan oppsumeres i 1 punkt:

 

Forbud mot halvautomatiske våpen (§7 i dagens våpenforskrift)
 

Sitat

Det er forbudt å erverve, eie eller inneha halvautomatiske skytevåpen, med mindre skytevåpenet er godkjent i forskrift etter annet ledd.

 

Løftes inn i selve våpenloven som § 5. 

 

§6 og §12 ivaretar skytterorganisasjonenes rett til å erverve våpen. 

Side 32 i forslaget tar for seg skytterorganisasjoner og halvautomatiske våpen. 
 

Link to comment
Share on other sites

4 minutter siden, Hassel skrev:

Hallvauto jaktvåpen med løstagbare magasiner kan slite litt. (og jeg har bare sånne...) men sportskyting ser ut som grei skuring. Forskriftene får vise...

 

Hvorfor det? Side 32 sier at de ikke vil skille på løst magasin eller ei i hvilke rifler som blir tillatt.

 

Sitat

Departementet tilrår difor ikkje noko generelt forbod mot halvautomatiske rifler, og meiner at avgrensinga av tillatne våpentypar bør skje ut frå andre kriteria enn om dei brukar lause magasin.

 

Link to comment
Share on other sites

SveinSkogen: No veit eg ikkje kor godt kjent du er med dagens lov, men dette er jo ikkje nytt. Halvautomatiske rifler er allereie forbode.

For min del er ikkje jaktvarianten så relevant, men for dynamisk sin del er det meste omtalt i punkt 8.4.4.2, side 38. Igjen, ikkje dramatisk forskjellig frå i dag.

 

Du talar som om alt var berre kandis og sukkerspinn før, og at kvar borgar fekk utdelt MG-3 på 21årsdagen sin.

Link to comment
Share on other sites

8 minutter siden, SveinSkogen skrev:

Willyandre: Du er på høyt internajsonalt nivå forstår jeg, og får derfor beholde rifla di? Ikke? Neivel.

 

Les lovframlegget. Unntaket gjeld ikkje dei på høgt internasjonalt nivå. Unntaket for sportsskyttarar er grunngjeve med at vi har skyttarar på høgt nivå. For å komme seg dit må du først få kjøpe rifle, og deretter trene.

Heile seksjonen om erverv for sportsskyttarar omtalar dette. Er ein sportsskyttar så skal ein få eige ting dersom ein oppfyller særskilt strenge krav.

Desse krava slik dei står i dag er velkjent stoff, eg fekk mitt løyve til rifla mi under desse krava. Dei er og behørig omtalt over heile kammeret, gjerne med ein harmdirrande peikefinger retta mot Hassel (Igjen, kammeret og den evinnelige skitkastinga). Korleis desse krava ser ut i framtida er det forskriftene som setjer, det er ingenting i framlegget som tyder på noko strengare enn dagens praksis (med unntak av at no som politiet faktisk får heimel i lova til å føre tilsynet med aktivitet dei skulle ha ført sidan 1967 kan ein del sovande støttemedlemmer få seg ei stygg overrasking eller ti).

 

Du siterer småsetninger her og der som rett og slett ikkje gir meining då unntaka er omtalt heilt andre stader.

 

Eg ba tidleg i tråden folk om å lese heile framlegget før dei fekk panikk og trakk nisselua ned over ørene. Eg trur det kan høve seg med ei gjentaking av det, og ei oppmoding til enkelte om å spørre ein vaksen om forklaring dersom det er ting som skremmer dei.

 

 

Hassel har heilt rett i si analyse. Dette lovforslaget var ikkje uventa, det er ikkje radikalt. Innblanding frå EU i mellomtida gjorde det litt strengare enn vi såg for oss når høringene gjekk, men det er eigentleg ikkje så veldig mange enorme forskjellar frå førre framlegg. Det er fint lite hard viten i lovteksten som er lagt fram, så no startar arbeidet med lobbyvirksomhet på forskriftene som kjem i etterkant av denne.

 

... dersom ein då får arbeidsfred til det utan at ei eller anna laus kanon klarar å uttale seg så dumt at ein mobiliserar forbodsgjengen.

Edited by willyandre
Meir kjøt på beinet.
 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

10/22 er da ikke primært utviklet for polisiær og militær bruk, og vil fortsatt være lovlig. Magasiner med mer enn 10 skudd til 10/22 vil bli forbudt (kanskje unntatt om du skyter NROF miniatyr eller DSSN mini-rifle).

 

Det samme må da gjelde Mini-14 forøvrig, den ble vel opprinnelig utviklet for det sivile markedet, for siden å pushes for militær- og politibruk?  Den onde 22.-juli-rifla blir altså slett ikke forbudt (med mindre den har magasin med mer enn ti skudd innsatt.)

 

Det som ser ut til å skje er at DSSNs og NROFs karantene- og aktivitetsregler vil bli forskriftsfestet.

 

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Og dere har sikret dere 100% garanti imot nyrekruttering. Vil du ha litt salt til det selvpåførte skuddsåret i foten du påfører sporten fordi du er for kortsynt til å forstå at arbeidet dere har gjort for å FORHINDRE organisert motmæle imot dette, faktisk nå gir dere nettopp den lønna dere fortjener?

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

SveinSkogen: Såret var der allereie. Det Hassel med fleire gjorde var å forbinde det og forsøke å unngå amputasjon. Du argumenterar tydelegvis heller for å la det blø medan du hyler høgt. Dette er ei svært produktiv linje.

Dynamisk på nordvestlandet har vel aldri hatt så høg rekruttering som etter dei strengare krava kom. Plutseleg er det mykje fleire stemne, og med fleire stemne kjem fleire interessentar. Det slår meg at dei som hyler høgast er dei som knappast ville vore aktive medlemmer uansett...

 

 

Ellers føler eg eigentleg at med mindre nokon kjem med nye poeng istadenfor å dra fram gamle kjepphestar er det lite poeng i å halde fram med diskusjonen. Eg logga meg på kammeret i dag  for første gong på lenge for å sjå om nokon hadde noko fornuftig å seie om korleis dette vil påverke oss, men som vanleg var det berre krisemaksimering og panikk å spore. Nok ein gong måtte eg lese meg fram til det sjølv.

Dette var i det minste noko meir lesbart enn EU si blekke tidlegare i år. Den var vranglest den...

Edited by willyandre
 • Like 2
 • Sad 1
Link to comment
Share on other sites

2 timer siden, M67 skrev:

Det er litt ironisk at det er Framskrittspartiet som får æren av å legge dette fram - i følge mange her inne, vår garantist for det motsatte. Om de vinner velgere på dette så er det neppe herfra iallefall.  K

 

Framleggingen av forslaget til ny våpenlov kommer altså nå, og er, selvfølgelig, en del av valgkampen. Og grunnen er taktikk - "de" som legger det fram, Frp-ministeren og regjeringa, vurdere altså at det er stemmer å vinne på å være mer "våpenfiendtlig" enn opposisjonen (F. eks. SV og MDG!). De av dere som gidder, kan jo lete fram tråden "Kammerets politiske meningsmåling", og se hvem et kvalifisert flertall her inne mente var de beste garantistene for fortsatt sivilt våpeneierskap.

 

Jeg kan jo minne om hva jeg skrev 12. januar 2013:

 

"Mange her inne mener Fremskrittspartiet er det "rette" partiet for våpeneiere. Som noen av oss har skrevet før - får vi en skolemassakre i Norge, vil Siv Jensen trone i Dagsrevyen, og med harmdirrende patos se inn i fjernsynskameraet, og anklage "de rød-grønne" for udugelighet og handlingslammelse, når de ikke for lengst har forbudt alle private våpen, slik som Frp vil gjøre!".

 

Noen ganger er det ikke det grann morsomt å få rett.

Edited by Jegermeistern
Link to comment
Share on other sites

Også MÅTTE jo NRK nyhetene vise bilder av en Browning BAR, som med sitt hengslede magasin ikke vil bli rammet av noen endringer.o.O

 

Noen ganger lurer jeg på om journalistene konkurrerer i å fremlegge misvisende reportasjer. Kunne de ikke for EN gangs skyld gjort det riktig?

Edited by 32-40 Win.
Link to comment
Share on other sites

2 timer siden, joska skrev:

 

Du kom meg i forkjøpet. Dette burde vere ei realitetsorientering for dei som har lagt sin lit til dei blåbrune.

 

 

Framstegspartiet har alltid vore populistar i ordets negative forstand, og ser her at dei har fleire stemmer å tene enn å tape på å forby terroristvåpen.

"Spot on"

Har sagt det 100 ganger, men for "døve ører"

Frp har aldrig vært til og stole på!!

Link to comment
Share on other sites

1 time siden, Torf skrev:

Snakket akkurat nå med Carl I Hagen på Karl Johan. Han var genuint målløs av forferdelse over partikameratene.

 

Er vel ikke første gangen Carlivar er "målløs" eller "sjokkert" eller kommer med ett eller annet tilsynelatende emosjonelt utsagn.

 

At folk fortsatt tror på det er mer sjokkerende for meg.

Link to comment
Share on other sites

5 minutter siden, 32-40 Win. skrev:

Også MÅTTE jo NRK nyhetene vise bilder av en Browning BAR, som med sitt hengslede magasin ikke vil bli rammet av noen endringer.o.O

 

Noen ganger lurer jeg på om journalistene konkurrerer i å fremlegge misvisende reportasjer. Kunne de ikke for EN gangs skyld gjort det riktig?

 

Høyrde nettopp nyhetene på Radio Norge der journalisten i intervju med Amundsen omtalte halvautomatiske våpen som "22. juli våpenet" (som er spesielt farlig) og Amundsen sa at det var viktig å forby "våpen i dette kaliberet". Snakk om vankunne og misvisande uttalelsar frå begge sider.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...