Jump to content

Hundejakt på jerv


SniperElite
 Share

Recommended Posts

Du behøver ikke å forholde deg hvilke raser som omfattes av begrepet løs, på drevet halsende. Det eneste du trenger å vite er at "det er tillatt å bruke løs, på drevet halsende hund under jakt på følgende viltarter: hjort, rådyr, gaupe, rødrev og hare, eller felling av gaupe."

 

Hvis du allikevel vil ha definisjonen: ".. hunder som springer løs, mens den driver vil­tet foran seg og halser"

 

Til forskjell fra støtende hunder som også kan forfølge viltet og samtidig halse, men da over kortere tid/avstand. Maksimal drevtid for at en hund skal kunne regnes som støtende er i allmennheten kjent som 5 minutter, men dette er ikke lovfestet.

 

Det er også verdt å merke seg at "en hund som har en funksjonsmåte som faller inn under definisjonen løs på drevet halsende vil uavhengig av rasetilhørighet rammes av de begrensninger lovverket setter til bruken av slik hund."

 

Som du selv påpeker åpner ikke lovverket for bruk av løs, på drevet halsende hund under jakt på jerv, og det er altså knyttet til hundens funksjon og ikke rasetilhørighet.

 

Eksempelvis vil en Norsk Elghund Grå som ikke begrenser seg til stålos/ganglos, men fortsetter å lose selv når den løper, være ulovlig til bruk på elgjakt.

 

Brudd på lovverket vil kunne medføre anmeldelse og eventuell straffeutmåling i forhold til lovbruddets karakter. Jeg kjenner ikke umiddelbart til noen saker hvor noen har blitt dømt for brudd på dette, men det eksisterer sikkert - prøv google, straffereaksjoner vil kunne variere fra tidligere saker.

 

Den "vanlige" reaksjonen for brudd på lovverket som regulerer jaktutøvelse her til lands er bøter, inndragelse av retten til å drive jakt og fangst for en tidsperiode og beslag av våpen. Er saken av en tilstrekkelig alvorlig karakter benyttes også fengselsstraff.

Link to comment
Share on other sites

Loven er loven, men jeg er enig med deg at dette er tåpent.

 

Det er mindre stressende å bli forfulgt av en hund som loser - det er derfor mennesket har avlet frem drivende hunder. Når drevdyret hele tiden hører hvor hunden er, roer det ned og turer. Det er det hele jaktmetoden med drivende hunder går ut på.

 

Ellers sammenfaller jervejakt med gaupejakt og revejakt - og det er mer enn dumt at man ikke skulle kunne benytte samme hund til de tre artene.

 

Det er viktig at myndighetene påvirkes ved revidering av lovverk. Bjørn burde også vært tillatt å jakte med drivende hund. Det er argument nok at det er lovlig i alle andre verdens land hvor bjørn kan jaktes.

 

Mens man venter på at lovverket harmoniseres med virkeligheten er løsningen å alltid slippe en støver og en spisshund sammen...

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Takk for svaret. Meningsløst att det skal værre så bastant med tanke på raser.

 

Ikke raser, men "funksjonsmåte" som det ble sagt i forrige innlegg. En gråhund som loser på etterjag vil være like løs på drevet halsende som en støver, og følgelig ulovlig å bruke på jakt på andre arter enn de der det er åpnet for denne type hund. Mens en stilljagende støver vil være lovlig på f.eks elg eller jerv.

 

Jeg har i mange år hatt en halvstøver (halden x gråhund) som ikke loset på etterjag, og ble brukt som elghund. Har fått mange kommentarer på dette, men ved henvendelse til DN fikk jeg til svar at det var jegers ansvar å se til at hunden jobbet på lovlig måte.

 

For øvrig helt enig i at det neppe er mer stressende for en jerv å ha en løs på drevet halsende etter seg, enn en spisshund. Mye tyder på at det er mindre stressende, da en løs på drevet halsende vil gi byttet en trygghetsfølelse (hører hvor "etterfølgeren" befinner seg. Vi ser jo veldig ofte at dyr går roligere i terrenget dess løsere hunden er i kjeften, og at "trange" hunder gjerne gir loser som går mye mer ut. På rev ser det ut som at reven går raskere i hi for slike hunder.

 

En annen fordel ville selvsagt være at en kunne bruke samme hund på rev, gaupe og jerv (og eventuelt ulv). Det er ofte et visst samsvar mellom jaktinteressen på disse artene - og da tenker jeg på fra jegerens side...

Link to comment
Share on other sites

Miljøverndept. sin kommentar ang. dette temaet:

 

"Bruk av løs på drevet halsende hund, herunder plotthund, til felling av fredet rovvilt har over tid vært fremholdt som et ønsket virkemiddel fra flere organisasjoner, blant annet næringsorganisasjonene og NJFF. I første rekke ved lisensfelling av bjørn, men senere mer generelt for bruk ved lisensfelling og skadefelling av bjørn, jerv og ulv.

Løs på drevet halsende hunder kan drive viltet over store avstander og over lang tid, noe som kan medføre lidelser i form av stress, overoppheting mv. Departementet mener det ikke bør åpnes for bruk av slike hunder på nye viltarter uten at det foreligger et kunnskapsgrunnlag som tilsier at dette vil ivareta viktige etiske prinsipper om human jaktutøvelse. Videre er det usikkerheter knyttet til slike hunders påvirkning på husdyr, tamrein og vilt i båndtvangsperioden, som er den mest aktuelle perioden for skadefelling.

 

Ulv

Etter oppdrag fra Klima- og miljødepartementet har Miljødirektoratet innhentet erfaringer som foreligger med bruk av løs, på drevet halsende hunder ved ulvejakt i Sverige. 2015 var første år hvor hunder ble brukt i lisensjakten på ulv i Sverige, og erfaringsgrunnlaget er følgelig svært begrenset. Det foreliggende materialet er etter departementets vurdering ikke

egnet til å dra en entydig konklusjon om verken dyreetiske forhold eller jakteffektivitet ved bruk av løs, på drevet halsende hund ved felling av ulv.

Det mangelfulle kunnskapsgrunnlaget tilsier at det på nåværende tidspunkt ikke vurderes som aktuelt å åpne for bruk av løs, på drevet halsende hunder ved felling av ulv i Norge.

 

Bjørn

Det skandinaviske bjørneprosjektet har et eget delprosjekt som blant annet ser nærmere på hvilke effekt jakt med hund har på bjørn. Arbeidet med innhenting av data er tid- og ressurskrevende, samt avhenger av spesiell teknologi som kan gjøre fysiologiske målinger i bjørnene ved jaktsituasjoner. Sluttresultatene fra prosjektet forventes først å foreligge høsten 2017. Når resultatene foreligger vil det bli gjort en nærmere vurdering om hvor vidt det er aktuelt å gå videre med dette og eventuelt gjøre endringer i regelverket. Prosjektleder for delprosjektet er Ole-Gunnar Støen, som er en av forskerne i bjørneprosjektet og er ansatt ved NMBU på Ås.

 

Jerv

Departementet arbeider for å redusere antall hiuttak og å effektivisere lisensfellingen av jerv i tråd med rovviltforliket av 2011. På den bakgrunn er det iverksatt praktisk utprøving av nye virkemidler for bruk under lisensfelling flere steder i landet over en treårsperiode. Virkemidler som prøves ut omfatter bruk av kunstig lys på åte for jerv og elektronisk overvåking av fangstbås. I tillegg er det gjennom endringene som er gjort i motorferdselregelverket åpnet for at alle kan søke om tillatelse til uttransportering av åte og jervebås, samt drive tilsyn med jervbåser.

Som utgangspunkt vil departementet nå se virkningen av utprøvingen av disse virkemidlene før det eventuelt vurderes bruk av ytterligere virkemidler. Samtidig har vi mottatt en søknad fra Norges jeger og fiskerforbund som ønsker en prøveordning med bruk av slike hunder på jerv. Denne vil vi behandle på vanlig måte.

 

Mvh. samboer'n til leder i WWF. "

 

Det ironiske i dette er at de viltslagene som sannsynligvis er mest utsatt for "overoppheting og stress", er det lovlig å bruke løs på drevet halsende hund på. Dvs rådyr og gaupe. Mens jerv og ulv sannsynligvis er to av viltslagene som ville tålt dette best...

Link to comment
Share on other sites

Ja det blir så dumt når vikarierende motiver skal kamufleres som saklige argumenter. Den eneste som blir overopphetet når det går på langtur er hundeeieren.

 

Drev på langtur er fra jegerens side uønsket og håpløst, og fører aldri til felling. For drevdyret er det effektivt med tanke på å bli kvitt hunden og jegerne - drevet går ikke langt ivei før flog, elver, veier, jernbaner, gjerder eller andre vederstyggeligheter stopper hunden.

 

MD vet sikkert at det eneste slike langfarter er farlig for er hunden, og at eieren gjør alt han kan for å få koblet den før den omkommer. Men politikk er politikk og sannhet er sannhet - det går sjeldent sammen...

Link to comment
Share on other sites

Loverket sier at man ikke kan bruke løs på drevet på jerv

 

 

Hva vil reaksjonen bli om man skulle komme til å skyte en jerv for eks en støver

Jakter man jerv med hund noe sted? Eneste jeg kan forstå vil virke er om flere hunder kunne få jerven til å stoppe opp?

 

En (1) "løs på drevet halsende hund" etter jerv tror jeg vil få et temmelig forutsigbart resultat - jerven reiser over alle blåner i et forbløffende tempo, og jegeren kjører fylket rundt for å få inn GPS signalet fra hunden igjen. Enten det er lov eller ikke.

Eneste alternativet jeg ser er at jerven snur og dreper faenskapet (hunden)

 

K

Link to comment
Share on other sites

Snakket med en i SNO som "tok" en for å skyte jerv for støver/plott. Han synes loven er helt feil og sa de fløy etter jerv lange avstander med helikopter uten tegn til stress under hiuttak. Men som han sa at når noen står å forteller meg om lovbrudd de har begått, har jeg ikke noe valg. Mener han ble dømt for et par år siden.

Link to comment
Share on other sites

En (1) "løs på drevet halsende hund" etter jerv tror jeg vil få et temmelig forutsigbart resultat - jerven reiser over alle blåner i et forbløffende tempo, og jegeren kjører fylket rundt for å få inn GPS signalet fra hunden igjen. Enten det er lov eller ikke. Eneste alternativet jeg ser er at jerven snur og dreper faenskapet (hunden)

 

Har hørt fra folk som har fått jervlos med drivende hund, uten at de har gått inn for det, og det virker som om den bruker terrenget veldig likt gaupa når den blir jagd, og at den kanskje enda raskere går opp i tre/inn i ur. Den er en langveisfarer, men ikke nødvendigvis spesielt rask. Men den sitter visstnok sjelden godt i tre, så hvis det er en hund som ikke skjeller på tre stikker den raskt når hunden vimser bort. I Namskogan har Vik-brødrene skutt flere jerv for jämt.

 

At jerven skulle være verre for hundene enn andre rovdyr (gaupe eller bjørn) tviler jeg på, det er tross alt ikke store krabaten. Selv om den nok er en råtass "pound for pound"....

Link to comment
Share on other sites

Kan du finne ut hvilken lovparagraf jegeren ble dømt for å bryte?

 

Regner med det er disse.

 

 

Viltloven

§ 23.(bruk av hund under jakt)

Bruk av løs, på drevet halsende hund er forbudt unntatt for jakt på hare, rødrev og gaupe. For jakt på andre arter kan direktoratet gi samtykke for det enkelte område.

Direktoratet fastsetter til hvilke tider jakt med hund etter første ledd kan foregå. Tidene kan settes forskjellig for ulike deler av landet og de kan gjelde bestemte hunderaser.

Det kan settes som vilkår for bruk av hund at jakten skjer på område av en bestemt minstestørrelse.

 

Viltforskriften

§ 22.Løs, på drevet halsende hund

Bruk av løs, på drevet halsende hund er tillatt brukt under jakt på følgende viltarter: hjort, rådyr, gaupe, rødrev og hare, eller felling av gaupe. Boghøyde til løs, på drevet halsende hund som brukes under jakt på hjort og rådyr må ikke overstige 41 cm.

Bruk av løs, på drevet halsende hund under jakt på gaupe og rødrev, eller felling av gaupe er ikke tillatt i ordinær båndtvangstid. Under jakt på rådyr er bruk av løs, på drevet halsende hund tillatt fra og med 25. september og inntil jakttidens slutt.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...