Jump to content
Guest

Tåpelig av grunneiere vedr merking av ulv

Recommended Posts

Guest

Tåpelig når flere grunneiere nekter helikoptere fra SNO landing for merking av ulv.

 

Hvis det grunneiere og lokalbefolkning hevder om ulvens nærgående adferd er sant burde de rope hurra og ønske snarlig merking som gir dokumentasjon av problemene.

 

Dokumenteres problem, nærgående ulv osv kan merkede dyr enkelt tas ut.

 

Hva er det grunneierene vil skjule?

 

Når da tiltak hindres mister jeg all sympati for evt problem i ulvesonen.

 

 

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/ulv/helgesen-helikoptre-skal-ikke-lande-hos-skeptiske-grunneiere/a/23894696/

 

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/ulv/skogeierforbundet-grunneiere-vil-hindre-helgesens-nye-ulveplan/a/23892842/

 

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/ulv/regjeringen-starter-radiomerking-av-potensiell-skade-ulv/a/23891446/

 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1996-06-21-38/%C2%A73#§3

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
Når da tiltak hindres mister jeg all sympati for evt problem i ulvesonen.

 

Har du overhodet noen gang hatt noe sympati som helst for befolkningen og deres problem i ulvesonen?! Jeg tviler sterkt på det når man ser på dine meget negative setninger fullt av implikasjoner som drypper av fordommer.

 

"Hva er det grunneierene vil skjule?" Heksejakt på sitt beste ...

 

Du har vel glemt hvem som overkjørte med vilje den demokratiske avgjørelsen Stortinget traff?

Statsråden som utsetter demokratiet for et slikt uverdig spill står ansvarlig for splittelsen i samfunnet og ikke den plagete befolkningen ute i landsbyene.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Så bastant som du var i Lier-Hansen tråden, så tipper jeg kanskje endel ikke gidder å kommentere. Jeg tror det er mest sannsynlig at reaksjonen er utløp for frustrasjon etter den siste tidens lurveleven, samt frykt for at merking er det eneste som kommer til å skje med ulvekonflikten dette året. Man har ofte ikke så lyst til å gjøre hverdagen enklere for noen som man føler seg kraftig motarbeidet av!

Hvis du mener at noen har noe å skjule betyr tjuvjakt (?), så tviler jeg på at skogeierforbundet ville hatt befatning med det.

 

Edit. Den var rettet til trådstarter, ikke Gunwerks.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ganske genialt spør du meg. SNO opererer for staten og det er staten som overkjører lokalsamfunn. Dem får gå med beina de har fått utdelt som lisensjegerne. Men bytter de ut bedøvelse med skarpt får bør de få fritt spillerom :!:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hva i all verden er det som skal dokumenteres ved GPS-merking?

 

Man kjenner gruppene, man kjenner utbredelsen, man kjenner formeringspotensialet (nesten dobling hvert år), man vet hver ulveflokk må ha 2 - 3 elg i uka (de øvrige predatorene spiser det aller meste, så disse bestandene er også store), man har viltkamera overalt, bildene legges direkte ute på nett, man har bilder og spordokumentasjon (ved SNO) på at ulven går i boligfelt og langs skoleveier, man har dokumentasjon på mange ulvedrepte og ulveangrepne hunder, - - - dokumentasjonen er, mildt sagt, overveldende!

 

Nå reagerer til og med "dyrevernerne" på dette påfunnet!

Share this post


Link to post
Share on other sites

At grunneiere nekter helikopter å lande på sin eiendom er ikke noe ulovlig. Det er en rettighet de har og som de nå nytter seg av.

Å støtte Regjeringens skinnmanøver med GPS merking er sløsing med både tid og penger. Grunneierne sparer samfunnet for unødige utgifter ved handlingen sin :mrgreen:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest

Poenget er:

 

Stortinget har vedtatt Naturmangfoldsloven.

 

Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet har vurdert fellingen som i strid med Naturmangfoldsloven.

 

Klima- og miljødepartementet (KLD) ved Klima- og miljøminister Vidar Helgesen har da i praksis ikke annet valg enn å stoppe fellingen. Det er praksis at man følger innstillinger/råd fra lovavdelingen.

 

 

Skal man da komme videre må man dokumentere "skadepotensiale" som ikke er i strid med Naturmangfoldsloven.

 

Når da grunneiere motarbeider tiltak som evt gjør at Klima- og miljødepartementet (KLD) ved Klima- og miljøminister Vidar Helgesen kan endre sitt stanpunkt blir dette bare tåpelig.

 

Grunneierenes holdninger svekker troverdigheten til evt skadepotensiale og mulighetene til felling. Hvis og når denne saken går til domstolen må man kunne dokumentere / opplyse retten tilstrekkelig i relasjon til Naturmangfoldsloven.

 

En mulighet er at Stortinget endrer Naturmangfoldsloven....Men slik loven er utformet idag har Klima- og miljødepartementet (KLD) ved Klima- og miljøminister Vidar Helgesen plikt til å stoppe uttaket.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Skal man da komme videre må man dokumentere "skadepotensiale" som ikke er i strid med Naturmangfoldsloven.
AT det er skadepotensiale ved rovdyr, trenger vel, mildt sagt, ingen "dokumentasjon".

 

Størrelsen på "skaden", og vurdering av hvordan denne forholder seg til en-eller-annen konvensjon, lov, sedvane, næringsdrift, offentlig mening hos diverse grupper etc, er en VURDERINGSSAK (på godt norsk: "synsing"). Og dette skriver JD klart og tydelig at de IKKE har noen forutsetning for å vurdere. De som er satt til å vurdere slikt, og veie ulike hensyn, meninger og oppfatninger opp mot hverandre, er en folkevalgt gruppe som heter "stortingsrepresentanter". Og de har altså vedtatt at overskuddet i ulvebestanden skal tas ut.

 

Det at all utmarksbeite med sau er slutt i ulvesona, burde vel være mer enn nok dokumentasjon på "skadepotensialet" til det mest effektive rovdyret på den nordlige halvkule?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
Skal man da komme videre må man dokumentere "skadepotensiale" som ikke er i strid med Naturmangfoldsloven.
AT det er skadepotensiale ved rovdyr, trenger vel, mildt sagt, ingen "dokumentasjon".

 

Når du leser lovavdelingens "innstilling/råd" er det i relasjon til fellingen i "ulvesonen" relatert til skadepotensiale i som kreves etter Naturmangfoldsloven som er vurdert---> Og som gjør felling med dagens dokumentasjon lovstridig.

 

Klima- og miljødepartementet (KLD) ved Klima- og miljøminister Vidar Helgesen må da stoppe fellingen.

Share this post


Link to post
Share on other sites

"Godwin's law" sier: «As an online discussion grows longer, the probability of a comparison involving Nazis or Hitler approaches 1.».

 

Av dette følger at den siden som først trekker inn Hitler eller nazisme, automatisk taper en slik diskusjon.

 

MEEEEEEN - - - - -

 

- - - - - - av og til er kanskje ikke en slik sammenligning helt av veien, da - så får Godwin mene hva han vil.

 

Den tidligere nevnte "herre med bart" klarte altså å utrydde 6 millioner jøder (og dessuten en del hundre tusen sigøynere, homofile, psykisk og fysisk utviklingshemmede etc.) ved industrielt massemord. Men jøder i områder han ikke kontrollerte, slapp unna.

 

Helgesen sier det ikke er "skadepotensiale" ved ulv i forhold til sau. Grunnen er at ulven har gjort slutt på all beitebruk med sau i ulvesona.

 

Da gjenstår den åpenbare sammenligningen - hadde Hitler & Co klart å drepe alle jøder, hadde altså nazistene ikke lenger representert noe "skadepotensiale" mot jøder. I følge Justisdepartementets Lovavdelings fremragende tolking av lover og regler.

 

"Ergo est mor Nille en Steen", sa Erasmus Montanus. Som må være Lovadelingens absolutte ideal når det gjelder logikk.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Helgesen sier det ikke er "skadepotensiale" ved ulv i forhold til sau. Grunnen er at ulven har gjort slutt på all beitebruk med sau i ulvesona.
Siden dette kommer fra jussens absolutte Aller Helligste, Lovavdelingen, må jo denne praksisen også gjøres gjeldende for øvrige deler av lov og rett:

 

Hvis da en øst-europeisk bande, med store varebiler, snauer et hus for alt som ikke er fastboltet, må de altså frikjennes: "Vi kunne ikke ha stjælt noe. Finnes jo ingenting å stjæle der".

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Jegermeisteren :

Såvidt jeg har fått med meg er vel du den første som har dratt inn AH og nazismen (korriger meg om jeg tar feil) .............. og jeg tror nok godeste Godwin hadde rett uansett hvem som måtte ha dratt denne paralellen !

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det var dette med grunneiers rettighet til å nekte motorferdsel på sin eiendom da:

 

Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven) https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1977-06-10-82

 

"§ 10.(forholdet til grunneiere o.a.).

Denne lov innskrenker ikke den adgang grunneier og bruker har etter gjeldende rettsregler til å forby eller begrense motorferdsel på sin eiendom."

Share this post


Link to post
Share on other sites
Tåpelig når flere grunneiere nekter helikoptere fra SNO landing for merking av ulv.

 

Hvis det grunneiere og lokalbefolkning hevder om ulvens nærgående adferd er sant burde de rope hurra og ønske snarlig merking som gir dokumentasjon av problemene."

 

Tiltredes.

Hvis grunneierne nekter å medvirke her, så er det ris til egen bak og gagner ikke ulvemotstanderne. Men kartlegging av fakta kan jo slå begge veier..

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
Det var dette med grunneiers rettighet til å nekte motorferdsel på sin eiendom da:

 

Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven) https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1977-06-10-82

 

"§ 10.(forholdet til grunneiere o.a.).

Denne lov innskrenker ikke den adgang grunneier og bruker har etter gjeldende rettsregler til å forby eller begrense motorferdsel på sin eiendom."

 

Igjen skriver du tøv :wink: Les og lær § 4/. §3

 

"(tillatelser med hjemmel direkte i loven). Uten hinder av § 3 er motorferdsel tillatt i forbindelse med:

a) politi-, ambulanse- og redningstjeneste og oppsyns- og tilsynstjeneste etablert med hjemmel i lov,"

Share this post


Link to post
Share on other sites
@Jegermeisteren : Såvidt jeg har fått med meg er vel du den første som har dratt inn AH og nazismen (korriger meg om jeg tar feil) .............. og jeg tror nok godeste Godwin hadde rett uansett hvem som måtte ha dratt denne paralellen !
Av "Godwin's Law" følger jo, pr. logikk, at 2. verdenskrig og "tilliggende herligheter" aldri kan nevnes i en diskusjon. Som jeg påpeker,
MEEEEEEN - - - - -

- - - - - - av og til er kanskje ikke en slik sammenligning helt av veien, da - så får Godwin mene hva han vil.

er det, noen ganger, et ganske urimelig krav.

 

 

Men min hensikt med å dra inn vår venn med barten, og han og kumpanenes massedrap, var å påpeke den logiske feilslutningen fra JD/MD m/fl., at det at noen har gjort noe, må tolkes som at de ikke kan gjøre akkurat det. Enda en parallell til det manglende "skadepotensialet":

 

Et blodig lik ligger på bakken, og over står en mann med en bloddryppende kniv. "Jeg kunne jo ikke drept ha han. Han er jo død". Automatisk frikjent, av Justisdepartementet, akkurat som ulven.

Share this post


Link to post
Share on other sites
At grunneiere nekter helikopter å lande på sin eiendom er ikke noe ulovlig. Det er en rettighet de har og som de nå nytter seg av.

 

Her tar du som vanlig feil :D

 

Les lær og forstå:Lov om statlig naturoppsyn (naturoppsynsloven) §3 mfl

 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1996-06-21-38/%C2%A73#§3

 

Uten å være skråsikker på om lovverket/praksisen er sånn, så har jeg lest litt synsinger om at sålenge radiomerkingen er definert som forskning så har ikke SNO de samme rettighetene til motorferdsel uten grunneiertillatelse. I mitt hode høres det naturlig ut på lik linje med at politiet ikke har lov å kjøre med blålys for å rekke ferga såfremt de ikke er på utrykning.

Edited by Guest

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Jegermeisteren :

Beklager men denne gangen kjøper jeg ikke argumentasjonen din, som jeg vanligvis synes bruker å være bra :wink:

Men.. du får ha dine meninger, jeg får ha mine 8)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest

 

Uten å være skråsikker på om lovverket/praksisen er sånn, så har jeg lest litt synsinger om at sålenge radiomerkingen er definert som forskning så har ikke SNO de samme rettighetene til motorferdsel uten grunneiertillatelse. .

 

Hva du evt har lest eller drømt er dette ikke relevant for det som diskuteres i denne tråden.

 

Hva denne saken dreier seg om er dette i kjerneområdet for virket til SNO.

 

SNO kan åpenbart etter lov om statlig naturoppsyn §3 "Oppsynet har rett til å ferdes med bruk av motorkjøretøy, båt eller luftfartøy når dette er nødvendig for utføring av oppsynets oppgaver. "...

 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1996-06-21-38

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hvis da en øst-europeisk bande, med store varebiler, snauer et hus for alt som ikke er fastboltet, må de altså frikjennes: "Vi kunne ikke ha stjælt noe. Finnes jo ingenting å stjæle der".

Her tar du litt feil. Sammenligningen er delvis gyldig, men ikke sånn.

 

Du ønsker å kjeppjage østeuropeiske gjengkriminelle siden du er redd de skal stjele ting. Men du får ikke lov siden alle har boltet fast alt for lenge siden, pga østeuropeiske gjengkriminelle...

 

Det at det ikke er skadepotensiale er jo faktisk (nesten) riktig, siden svært få har beitedyr lenger i det aktuelle området. Ulven har tvunget folk til å slutte med beitedyr, så da gjør det jo ikke noe at det er ulv der, siden den ikke tar beitedyr... Det hele minner meg litt om filmen "Catch 22"

 

Fra ca 0:35 til 1:30...

 

K

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det er jo litt interessant å notere seg at grevling1 bruker en av sine hersketeknikker her på Kammeret - igjen.

Kanskje han kan fortelle hva som er "vanlige rettsregler" i forbindelse med grunneiers rett til å nekte motorferdsel på sin eiendom?

Share this post


Link to post
Share on other sites

I forhold til denne tråden er det jo det litt merkverdige i at SNO m/fl., som har som oppgave å slå ned på unødvendig/ulovlig motorferdsel i utmark, nå strømmer ut i marka med alskens motoriserte anordninger, for å utføre en storstilt merking av dyr, som er sannsynligvis, i beste fall, bare kan framskaffe marginalt ny kunnskap.

 

De som er riktig kyniske, bør jo ønske dette storstilte dyreplageriet velkommen. Noen prosent av dyrene dør jo i forbindelse med merking. Og mange dyr plages med merkene, halsbånd etc. Jeg mener huske det ikke er lenge siden det var en sak med ei utsulta reinsimle med en diger isklump i merkehalsbåndet. Og at "dei som har noko med det" etterpå sa at man skulle begrense merkingen av ville dyr.

Edited by Guest

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hvis ikke jegerstanden støtter solidarisk de omtalte lovers intensjon til fordel for fremtidige jakttradisjoner for hele folket, så har de et alvorlig problem de ikke er klar over. Mer er ikke verd å kommentere i den saken.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hva du evt har lest eller drømt er dette ikke relevant for det som diskuteres i denne tråden.

 

Hva denne saken dreier seg om er dette i kjerneområdet for virket til SNO.

 

SNO kan åpenbart etter lov om statlig naturoppsyn §3 "Oppsynet har rett til å ferdes med bruk av motorkjøretøy, båt eller luftfartøy når dette er nødvendig for utføring av oppsynets oppgaver. "...

 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1996-06-21-38

 

Ellers takk, jeg drømmer om helt andre ting. Hva fan er det slags utspill? Og hvis alt jeg noensinne har lest ikke er relevant, da sitter du jo på alle svarene selv og hadde ikke trengt å opprette noen tråd i det hele tatt. Har til nå prøvd å ikke være ufin på noe vis, men nå må nok det lokale vokabularet fram. Det e to trekuka i den her tråden, og du e dem begge!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hvis ikke jegerstanden støtter solidarisk de omtalte lovers intensjon til fordel for fremtidige jakttradisjoner for hele folket, så har de et alvorlig problem de ikke er klar over. Mer er ikke verd å kommentere i den saken.
Joda, du har en del mer å kommentere. Hvertfall å forklare oss andre hvilke lover du sikter til, og hvorfor og hvordan du mener disse lovene er til "fordel for framtidige jakttradisjoner".

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hva du evt har lest eller drømt er dette ikke relevant for det som diskuteres i denne tråden.

 

Hva denne saken dreier seg om er dette i kjerneområdet for virket til SNO.

 

SNO kan åpenbart etter lov om statlig naturoppsyn §3 "Oppsynet har rett til å ferdes med bruk av motorkjøretøy, båt eller luftfartøy når dette er nødvendig for utføring av oppsynets oppgaver. "...

 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1996-06-21-38

 

Ellers takk, jeg drømmer om helt andre ting. Hva fan er det slags utspill? Og hvis alt jeg noensinne har lest ikke er relevant, da sitter du jo på alle svarene selv og hadde ikke trengt å opprette noen tråd i det hele tatt. Har til nå prøvd å ikke være ufin på noe vis, men nå må nok det lokale vokabularet fram. Det e to trekuka i den her tråden, og du e dem begge!

Syunsinger er totalt uinteressante, så lenge de strider med gjeldende lov (lov trumfer synsing). All den tid loven ikke innehar noen unntak, og det heller ikke er hjemlet i loven at det kan være unntak definert i forskrift, så er det loven som gjelder. Ferdig snakket.

 

Hva angår hva slags utspill det er, så tillater jeg meg å minne om at dette kom som svar på at du skrev følgende:

 

Uten å være skråsikker på om lovverket/praksisen er sånn, så har jeg lest litt synsinger om at sålenge radiomerkingen er definert som forskning så har ikke SNO de samme rettighetene til motorferdsel uten grunneiertillatelse. I mitt hode høres det naturlig ut på lik linje med at politiet ikke har lov å kjøre med blålys for å rekke ferga såfremt de ikke er på utrykning.

 

Dette i svar til nettopp grevlingen1, som skrev følgende:

 

At grunneiere nekter helikopter å lande på sin eiendom er ikke noe ulovlig. Det er en rettighet de har og som de nå nytter seg av.

 

Her tar du som vanlig feil :D

 

Les lær og forstå:Lov om statlig naturoppsyn (naturoppsynsloven) §3 mfl

 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1996-06-21-38/%C2%A73#§3

Share this post


Link to post
Share on other sites

Radiomerking er er forsøk på å avlede debatten. Intet annet.

 

Det blir en særdeles bortskjemtbarnslig argumentasjon "Jamen se, jeg gjøøør jo noe som dere kan (her ment skal) like".

 

Helgesen er udugelig. Han er jo forsåvidt politiker så det forklarer seg selv.

Share this post


Link to post
Share on other sites
All den tid loven ikke innehar noen unntak, og det heller ikke er hjemlet i loven at det kan være unntak definert i forskrift, så er det loven som gjelder. Ferdig snakket.
Javisst, og "ferdig snakket" med hensyn til "lovens bokstav" var man faktisk allerede i 1784:
Han bladrer i sin Lov omhyggelig;

Men finder intet der for sig' date='

Hvorved forbuden er, for Smed at rette Bager;[/quote']Godt å se at dagens jurister holder gamle tradisjoner i hevd!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hvis ikke jegerstanden støtter solidarisk de omtalte lovers intensjon til fordel for fremtidige jakttradisjoner for hele folket, så har de et alvorlig problem de ikke er klar over. Mer er ikke verd å kommentere i den saken.
Joda, du har en del mer å kommentere. Hvertfall å forklare oss andre hvilke lover du sikter til, og hvorfor og hvordan du mener disse lovene er til "fordel for framtidige jakttradisjoner".

 

Hmm blei det så styggelig feil. Beklager dårlig presisjon. Mente tolkning av Bernkonvensjon og Biologisk mangfold. Hensynet til bygdefolket og dets kulturer og tradisjoner over hele landet. Det finnes selvfølgelig ingen saklige grunnlag for å dokumentere noe utover det som allerede er dokumentert = kom i gang med vedtatt forvaltning.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Radiomerking er er forsøk på å avlede debatten. Intet annet.

 

Det blir en særdeles bortskjemtbarnslig argumentasjon "Jamen se, jeg gjøøør jo noe som dere kan (her ment skal) like".

 

Helgesen er udugelig. Han er jo forsåvidt politiker så det forklarer seg selv.

 

Siden Jegermeistern siterer Wessel så kan det muligens være ok med et Charlie Brown sitat: "Alle er dum når jeg er sur" :winke1:

Share this post


Link to post
Share on other sites
All den tid loven ikke innehar noen unntak, og det heller ikke er hjemlet i loven at det kan være unntak definert i forskrift, så er det loven som gjelder. Ferdig snakket.
Javisst, og "ferdig snakket" med hensyn til "lovens bokstav" var man faktisk allerede i 1784:
Han bladrer i sin Lov omhyggelig;

Men finder intet der for sig' date='

Hvorved forbuden er, for Smed at rette Bager;[/quote']Godt å se at dagens jurister holder gamle tradisjoner i hevd!

Dette har med rettskilders rangering å gjøre. Grunnloven står over andre lover, lov står over forskrift, forskrift står over rundskriv etc. Når man har med udefinerte og ukvalifiserte synsinger å gjøre, trumfes de av samtlige andre rettskilder. Mr. Lasse har ikke oppgitt en kilde på synsingene han mente å huske, ei heller hva disse synsingene spesifikt baserte seg på. Dermed kan vi forkaste disse uten videre. Dersom han hadde kommet med en kilde på synsingen, kunne vi vurdert den opp mot lovens bokstav. Det har han dog ikke gjort, og vi er derfor ikke i stand til å vurdere dem.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Og det går an å formidle på en skikkelig måte istedet for å påstå at motparten drømmer! Jeg er veldig klar over at jeg så langt ikke har kommet opp med noen kilde, men synes det virker såpass sannsynlig at kanskje "noen" kunne spinne videre og hadde noe å tilføye. SNO må ha et definert virkeområde og ikke kunne tillegges alle slags oppgaver kun fordi de har utvidet adgang til f.eks motorferdsel i utmark.

At det ligger innenfor SNO's kjernearbeidsområde er greit, men jeg ville til bunns i om faktisk forvaltning og forskning følger forskjellige retningslinjer? Nokså likt med at en politimann er pliktig å følge fartsgrensen når han ikke er under utrykning. Visst er det snakk om ordkløyveri, men det er jo grevling1's spesialområde

Share this post


Link to post
Share on other sites
Radiomerking er er forsøk på å avlede debatten. Intet annet.

 

Det blir en særdeles bortskjemtbarnslig argumentasjon "Jamen se, jeg gjøøør jo noe som dere kan (her ment skal) like".

 

Helgesen er udugelig. Han er jo forsåvidt politiker så det forklarer seg selv.

 

Godt innlegg som jeg synes oppsummerer "heile driden". Man gjemmer seg bak tolkning av lover for å forklare hvorfor man ikke kan gjnnomføre et vedtak fra Stortinget. At grunneierne gjennomskuer dette og bruker de virkemidlene de har synes jeg er på sin plass. Både innvolverte minister og statsminister har forstått at de har "fese i grøten", og denne merkinga er kun for å slippe å si de forferdelige ordene "jeg tok feil"(går ikke an som politiker må vite) :roll:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Til den det måtte angå:

Nå har jeg endel erfaring med klientkonsulenter i oljeselskaper og deres måte å jobbe på innenfor en prosjektorganisasjon. For å vise at de var nyttige for prosjektet så kom de med kommentarer til kommentarene for kommentarens skyld til rapporter og referater. Disse ble kalt kommapulere. Veldig slitsomt.

Om det kan brukes i denne sammenhengen er jeg bitte lite gran usikker på - men det kan jo andre bedømme.

Share this post


Link to post
Share on other sites

https://www.nrk.no/ho/na-skal-slettasflokken-merkes-med-gps-1.13313053

 

Sitat fra artikkelen:"Men SNO trenger ingen tillatelse fra grunneierne for å utføre oppdraget. Så lenge det er snakk om forvaltning har de lov til å ferdes på privat grunn. "

Mens WWF ihvertfall tidligere skrev at ulvene skulle merkes for forskning. Mulig at forskning inngår i forvaltning, men det kan virke som det var viktig å poengtere at det gjelder forvaltning.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vel, tok BP-kurset nå i høst (i Steinkjer hvis man lurte) og problemstillingen kom opp. Uten at denne saken hadde dukket opp enda. Jeg skal for øvrig ikke påberope meg å være noen ekspert. Har gått oppsyn i snart 6 år, så har litt erfaring om ikke annet, men er heller ingen jurist el.l. Uansett:

 

Kort fortalt: Hvis det er rent forskningsformål kan grunneier nekte motorferdsel, selv hvis det er SNO som skal utføre oppdraget. Vel og merke så skjer dette da som regel på vegne av, evt for å hjelpe, en forskningsinstitusjon el.l. Dette ifølge SNOs folk på kurset.

 

Hvis det er i forbindelse med SNOs utøvelse av myndighet, så kan det derimot henvises til MFL§4, ledd a.

MFL§10 gir grunneier rett til å hindre adgang til motorferdsel, med mindre annen lov sier at grunneier ikke kan nekte - som da bl.a. MFL§4 åpner for.

Hovedspørsmålet i akkurat dette er da hvorvidt man tolker dette som å være en del av SNOs forvaltningsvirksomhet.

Fra Naturoppsynsloven:

§ 1.Lovens formål og stedlige virkeområde

For å ivareta nasjonale miljøverdier og forebygge miljøkriminalitet kan Kongen opprette et naturoppsyn.

og

§ 3.Oppsynets fullmakter

Oppsynet har rett til å ferdes med bruk av motorkjøretøy, båt eller luftfartøy når dette er nødvendig for utføring av oppsynets oppgaver. Motorferdsel skal skje så skånsomt og begrenset som forholdene tillater.

 

Jeg ser ingen grunn til at grunneierene her kan vinne frem. Rabalder blir det, ja. Det er sikkert ikke trivelig å være SNO-folka midt oppi dette, som tross alt får beskjed om hva de skal gjøre av andre igjen. Kan være greit å huske på hvem man hytter med neven mot. SNO har et budsjett på litt over 100 mill i året. Radiomerkinga kommer til å gjøre et dypt innhugg i budsjettet deres, med mindre de får noe ekstra øremerka midler.

 

Spekulasjoner på om det er noe poeng i å gjøre dette får så være. Hvis noen sier at ulven er på tunet deres "hele tida" så bør de da også kunne bevise det. Ett bilde, èn lort, ett sett spor - det må mer til enn som så. Videre kan det være èn ulv som har blitt observert mange ganger. Finnes nok av argumenter for å gjøre dette i så måte. For de som bor i områdene, for forvaltninga og for "alle andre" burde radiomerking være velkommen (slik jeg ser det om ikke annet). Man får i det minste sett hvem som har rett på en helt annen måte enn de indirekte bevisene som spor i snø, avføring osv har. Videre kan man fortelle den lokale bonden at han burde ta inn sauene for en stund fordi en flokk eller streifdyr beveger seg mot dyra hans, eller man kan advare jegeren om ikke å ta med bikkja på jakt den nærmeste uken. Sistnevnte er jeg kanskje litt skeptisk til mtp enkeltes syn på ulv i jaktområdene sine....

 

På den annen side er det greit å spørre hvor formålstjenlig det er. Tar dyra skade av det? Hvor mye ny info får man "egentlig"?

Radiomerking er er forsøk på å avlede debatten. Intet annet.

Det blir en særdeles bortskjemtbarnslig argumentasjon "Jamen se, jeg gjøøør jo noe som dere kan (her ment skal) like".

Helgesen er udugelig. Han er jo forsåvidt politiker så det forklarer seg selv.

 

Vel, hva skal man ta med seg i debatten annet enn fakta? Klart man konsekvensutrede/forske seg til man blir gul og blå og så går tralten sin vante gang - men radiomerking kan (om ikke annet) gi litt mer fakta på bordet. Så får begge parter bruke fakta for det det er verdt.

 

I forhold til denne tråden er det jo det litt merkverdige i at SNO m/fl., som har som oppgave å slå ned på unødvendig/ulovlig motorferdsel i utmark, nå strømmer ut i marka med alskens motoriserte anordninger, for å utføre en storstilt merking av dyr, som er sannsynligvis, i beste fall, bare kan framskaffe marginalt ny kunnskap.

 

De som er riktig kyniske, bør jo ønske dette storstilte dyreplageriet velkommen. Noen prosent av dyrene dør jo i forbindelse med merking. Og mange dyr plages med merkene, halsbånd etc. Jeg mener huske det ikke er lenge siden det var en sak med ei utsulta reinsimle med en diger isklump i merkehalsbåndet. Og at "dei som har noko med det" etterpå sa at man skulle begrense merkingen av ville dyr.

 

Reinsimla blir et litt anekdotisk bevis. Radiohalsbånd, inkludert i den saken, har en sikkerhetsmekanisme (her en nylonreim som skal ryke ved en viss kraft, samt å råtne opp opp og ramle av av seg selv etter et drøyt års tid). Her var problemet at sikkerhetsmekanismen var det som isen begynte å balle seg på.

 

Hvis du vil lese mer om dødelighet hos dyr som blir merket kan jeg anbefale denne:

http://www.vkm.no/dav/a0c6dfa615.pdf

Dødelighet hos ulv f.o.m. 2005 har vært på 1.3% (se side 34 i rapporten). Vi kan således regne med at det kanskje dør èn ulv.

 

Hva gjelder kunnskap får jeg henvise til det som er skrevet litt lenger opp, men jeg skulle gjerne sett at du hadde noen argumenter for hvorfor du mener det er marginalt med ekstra info å hente på dette.

Ellers er argumentene om folkemord, nedrevne hus og knivstukne folk heller... dårlige. Da er argumentet likeledes at hvis man bare skyter ut all ulv så trenger vi jo ikke ha noen debatt om hvorvidt vi skal radiomerke den eller ei. Foreslår dermed at vi teppebomber alt av kongeriket øst for glomma, så er vi kvitt ulv og de som ikke liker'n ;)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Foreslår dermed at vi teppebomber alt av kongeriket øst for glomma, så er vi kvitt ulv og de som ikke liker'n ;)

 

Selv med smilefjes synes jeg dette viser dårlig dømmekraft av en med BP kurs innabords når vi vet hvor betent denne saken er for de som må bo midt oppi jævelskapen! Vi som foreløpig ikke er særlig belastet av ulv kan lett diskutere dette uten å bli for hysteriske, men det kreves mer av de øst for Glomma......

Share this post


Link to post
Share on other sites

Helgesen burde vært arbeids og sosialminister. Her skaper han sysselsetting og arbeidsplasser, godt det ikke er nedgang i alle bransjer. Personlig så synes jeg heller millionene dette koster kunne vært brukt til til litt viktigere saker, slik som å ha råd til å drive svømmeopplæring til unga, sykehjemsplass til gamle olga og kanskje en klatt asfalt.

 

kanskje en direktørjobb i nav - en organsisasjon i vekst, er det han sikter seg inn mot?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Tåpelig når flere grunneiere nekter helikoptere fra SNO landing for merking av ulv......

Når da tiltak hindres mister jeg all sympati for evt problem

Kan en miste noe en tydeligvis ikke har? For min del har jeg full forståelse for grunneierene, det blir omtrent som om noen driter på trappa di, for så å ringe på å be om toalettpapir. Du hadde muligens bukket fint og kommet ut med en rull?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Oppfatter RLNs innlegg som både saklig og informativt !

Når det gjelder å spøke med betente saker så har vi mange eksempel på det opp gjennom tida, eks. filmen "Life of Brian" som ble forbudt vist på norske kinoer en periode. Har også lest uttalelser som "vi skyter ut all ulven og unngår derved faren for innavl" Men i motsetning til RLNs smilefjes, så var nok denne uttalelsen ikke noen spøk..

 

Ellers gjelder vel fortsatt dette med "mannen og ballen", og da tenker jeg ikke på "Ballan"

Share this post


Link to post
Share on other sites

Gillen, du kan ikke trekke fram Life Of Brian som en direkte sammenlikning, den ble forbudt fordi "noen" mente den var i strid med blasfemiloven. Den ville komme til å krenke folks religiøse følelser. Det vi snakker om her er ikke bare følelser, men arbeidsplasser, barns trygghet/rettighet til å leke i hagen og ikke minst livet til de få beitedyra som fremdeles holder til i området. Ang forslaget om å skyte ut all ulven for å løse innavlsproblemet, så høres det ut til at det kan ha kommet fra noen som holdt til i ulvesonen. Vi MÅ ha en større aksept for "mobbing" og harselering når den som gjør det er direkte påvirket av myndighetenes avgjørelser i saken. Det er som kjent bedre å sparke oppover enn nedover. Så jeg mener fremdeles at når en med BP sparker nedover er det på kanten til å være ufint. Jeg er ellers enig i at det var god informasjon i resten av RLN sitt innlegg.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Reagerte litt på deler av tonen i innlegget til RLS. Teppebombingen er allerede tatt opp av Kammerherren. Et annet er: "Kan være greit å huske på hvem man hytter med neven mot." Fikk litt følelse av en oppfatning om at gjennomført BP kurs gir et prerogativ - at borgerne må stå med hatten i hånden for det er en med BP som har makt og rett til å bruke den.

Ellers var det jo en del nyttighet i innlegget :smile:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Har også lest uttalelser som "vi skyter ut all ulven og unngår derved faren for innavl"
Jeg kan ha kommet med lignende uttalelser, kanskje ikke på herværende forum, men kanskje heller på "Nationen". Men da slik:

 

Vi skyter all den "skandinaviske" ulven, med dens inavlsproblemer (bekreftet av ulvetilhengerne) og evt. tvilsomt opphav og innvandrings/utsettings-historie (frenetisk benektet av de samme rovdyrvennene), og så, for en flik av oljefondet, eller litt av det dagens "bestand" koster oss, kjøpe inn livskraftige dyr fra Sibir, og sette de ut. Slike dyr vil, hvertfall i begynnelsen, være passe skeptiske til mennesker.

 

Det eneste problemet med dette, er at vi måtte sende med noen billass halskrager, og en god del nakke-leger østover. Hvis folk der borte får høre at vi vil KJØPE ulvef****skap, for å sette ut der det er fritt for denne plagen, vil de riste så mye på hodet at de får alvorlige nakkeskader.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Reagerte litt på deler av tonen i innlegget til RLS. Teppebombingen er allerede tatt opp av Kammerherren. Et annet er: "Kan være greit å huske på hvem man hytter med neven mot." Fikk litt følelse av en oppfatning om at gjennomført BP kurs gir et prerogativ - at borgerne må stå med hatten i hånden for det er en med BP som har makt og rett til å bruke den.

Ellers var det jo en del nyttighet i innlegget :smile:

 

Mulig jeg leste det litt annerledes fordi innlegget backet opp synsingen min litt, men jeg tror han mente "ikke skyt postmannen" :winke1:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sitter på mobilen p.t så litt trøblete å svare utfyllende, får ha meg unnskyldt for det.

For å ta det første først: jeg har ikke BP, søknaden ligger inne hos onkel blå. Kurset tok jeg i høst, eksamensresultatet kom i romjula. Ser at det kunne misforstås da jeg også skrev at jeg har gått oppsyn i 6 år. Det har da vært uten BP. Slik er det jo med ganske mange oppsynsfolk også, og hos privat grunneier kan man ikke vifte med BP med mindre det er ulovlige forhold. Ikke løst fiskekort f.ex er ikke grunn til å bruke BP på privat grunn, derimot er det det på statsgrunn/allmenninger/osv. Jeg går oppsyn både på privat grunn og kommunal. Alt for øvrig som ubetalt dugnadsarbeid, jeg har ikke noe økonomisk motiv for dette, tenkte det kan være greit å nevne om ikke annet.

 

Ellers må jeg beklage den avsluttende setningen. Hensikten var å svare litt sleivete på det jeg syntes var en lengre rekke sleivete eksempler. Ser det er noen som reagerte på det, samtidig lurer jeg på hvorfor de som reagerer på det, ikke reagerer på systematisk utrydding av folkegrupper, tilhørere av en religion, osv. Personlig ser jeg at det var en humoristisk vri, selv om jeg syns det ble litt over steken. Ved å besvare dem som jeg gjorde, så var det for å ikke fremstå som en grinebiter uten sans for en spøk el.l. Fra et annet forum var det en med BP, som jeg selv kjenner, som ofte fremsto som veldig krass og humorløs fordi han var veldig direkte og aldri tillot seg en spøk av den sorten.

Her bør det samtidig kanskje nevnes at halve slekta er fra ei lita bygd med Elverum som nærmeste større by, en drøy halvtimes kjøring unna. De har, såvidt meg bekjent, ulv ikke så veldig langt unna seg. Jeg har ingen planer om å teppebombe egen familie altså! Da slekta også fleiper med slikt, med by vs bygd - herunder også innvandrertette Groruddalen hvor jeg bor vs bygdas blendahvite homogene folk- ulvehatere vs caffelatte-naturvernere etc, så tenkte jeg ikke videre over at dette skulle være noe som ville trampe for mange på tærne. Oppsummeringen av fjoråret viste at jeg var ute i marka i litt over 50 dager, for det meste nord i Nordmarka. Det var litt mindre i 2015, men fortsatt mange turer da òg. Dette var da samtidig som streifulven fartet rundt i området der oppe, og jeg gikk for det meste med bikkja løs. Selv om jeg ikke har ulv flyvende over tunet er jeg heller ikke helt avskjermet fra hvordan folk opplever å ha den i nærheten.

Jeg regnet også med at det er såpass takhøyde blant jegere generelt (er jo ofte kjent som litt trauste og samtidig litt skarpe i kantene til tider) og Kammerfolk spesielt.

Uansett hensikt og årsak var det ikke meningen å ha en ovenfra og ned holdning, eller å være støtende. Skal ta det til meg og ha det i bakhodet ved neste betente sak som debatteres.

 

Til Doktor'n: meningen var å få frem at man ikke må skyte budbringeren. Så det var noen kritiske kommentarer til SNO, poenget var da at man angriper feil instans. De er fotsoldatene, generalene sitter andre plasser. Kritikk av Helgesen f.ex. er mer berettiget enn dem i så måte. Likeså om man bestrider lovtolkningen til justisdepartementet. Kjenner noen politifolk selv, fleste av dem synes en del av jobbene de må gjøre er totalt håpløse og strider til tider veldig imot hva de mener, og hva publikum mener, er rett og galt.

 

Nå må jeg tilbake til jobb, men takker i alle fall for at det også kom ros blant ris :) Vurderer å fjerne den siste setningen, men jeg liker ikke å redigere bort noe som har gitt opphav til kritikk. Så den får, enn så lenge, stå som et eksempel på undertegnedes sleivspark.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...