Jump to content
jegerogskytter

Inndragning av to hagler og en rifle

Recommended Posts

Nå er det ikke slik at en siktelse medfører at saken aldri blir foreldet. Fristen begynner å telle på nytt.

 

Er det gått over to år mellom siktelsen og forelegget så er straffesaken foreldet, per definisjon. Jeg kjenner ikke alle fakta i akkurat denne saken.

 

Beslag er et tvangsmiddel som gir automatisk status som siktet. Det er ikke det samme som en formell siktelse i saken.

 

Til TS, har du bedt om innsyn i saken? Om du ikke har det så anbefaler jeg at du gjør det nå umiddelbart. Du trenger ingen advokat for å få dette, du får da anledning til å sette deg ned og se gjennom hele saken. Kopi etc får du selvsagt ikke med deg. Sjekk da ut hvilke dokumenter som faktisk ligger i saken og datoen for disse.

 

Å be om råd på et forum som dette er alltid vanskelig. Mange som mener mye, ofte uten å kanskje ha veldig mye kunnskap om emnet. Noen vet mye om emnet men har ikke fullt innsyn i akkurat din sak, annet enn det du selv gir, noe som kan medføre uttalelser på litt sviktende grunnlag.

 

Når du selv sitter på all info så kan det lønne seg å bruke et par lapper og ha en gjennomgang med fagmann på feltet før du tar en endelig beslutning på hvordan du vil gripe saken fatt.

 

Lykke til.

Share this post


Link to post
Share on other sites
TS fikk automatisk (etter straffeprosessloven § 82) status som siktet i det øyeblikket politiet gjorde beslag

Du har rett, beslag gir automatisk status som siktet.

 

Men Hjortefot har et godt poeng, man kan vel ikke ha status som siktet på ubestemt tid?

 

Straffelovens § 88, andre del:

Fristavbrytelsen taper sin virkning når forfølgningen innstilles uten at beslutningen omgjøres av overordnet påtalemyndighet innen fristen i straffeprosessloven § 75 annet ledd. Det samme gjelder når forfølgningen blir stanset på ubestemt tid

 

Og denne sier:

Beslutning om å unnlate påtale eller om å frafalle en påbegynt forfølging mot en siktet kan omgjøres av overordnet påtalemyndighet innen tre måneder. Fristen gjelder selv om beslutningen ikke er truffet av kompetent påtalemyndighet.

 

Jeg sliter litt med å forstå denne teksten, men sier ikke den at myndighetene da har 3mnd på å komme med en tiltale eller annen reaksjon?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mye flott skrevet der Grevlingen, men å tolke det dithen at avbrytelse av foreldelse er det samme som at saken ALDRI foreldes er rimelig drøyt. Fristen avbrytes og begynner å telle på nytt igjen.

 

Selvsagt foreldes saken om det i løpet av 2 år ikke er gjort noe rettergangsskritt eller annet ihht strl§ 69 som avbryter fristen i en sak der høyeste lovbestemte straff er bøter eller fengsel inntil 1 år.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest

"Det er videre verd å merke seg at stillingen som siktet opphører når saken er endelig avgjort. Dette kan være ved henleggelse eller ved rettskraftig dom"...

 

I TS sak har påtalemyndigheten senere opprettholdt beslaget.... TS er og har vært siktet hele tiden.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jeg ser vi har litt forskjellig forståelse av begrepet "enkelt" :mrgreen:

 

Dette går utover min forståelse, det eneste rådet jeg kan gi til trådstarter er å IKKE leke egen advokat. Du har ikke vist noen evne eller vilje til å sette deg inn i lovverket på egenhånd, da er det bedre å sette dette bort til noen som faktisk kan jussen.

Share this post


Link to post
Share on other sites

TS har vel fått såpass med svar, både gode og mindre gode, at denne tråden er i ferd med å bli ferdigkjørt. Da må det være lov til å gå litt Off tåpikk:

 

Uvesentlig. I Norge følger man prinsippet om fri bevisføring, altså er alle bevis (med noen unntak ifb med selvinkriminering) lovlige selv om de er innhentet ulovlig.

Dette fikk meg til å tenke på åpningsscenen i Sudden Impact. Jeg tipper Dirty Harry hadde foretrukket en slik ordning. Er dette bare Hollywood-juss, eller er forskjellen virkelig så stor mellom oss og Storebror over dammen?

 

[1983] [Dirty Harry: Sudden Impact] English Transcripts

(1) All rise, please.

(2) The Court of California is now in session.

(3) The Honorable Judge Lundstrom, presiding.

(4) Please be seated.

(5) Mr. D'Ambrosia? This case is a travesty!

(6) You have no evidence whatsoever linking the accused to the murder.

(7) The gun found in his car was obtained as the result of an illegal search.

(8) In the eyes of the court it does not exist.

(9) The search was illegal because Inspector Callahan...

(10) ...and this is an old story...

(11) ...did not have sufficient probable cause for detaining Mr. Hawkins.

(12) The gun is inadmissible and the charges against the defendant...

(13) ...are dismissed

Share this post


Link to post
Share on other sites

I ovenfor refererte sensorveiledning står det å lese:

 

"I forbindelse med avbrytelse av foreldelse oppstår spørsmålet om forholdets identitet, idet andre straffbare forhold foreldes hvis de ikke er inntatt i siktelsen."

 

Dette tolker jeg som dersom ulovlig oppbevaring ikke har vært inntatt i noen siktelse tidligere, så er saken foreldet.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hovedregelen er at foreldelsesfristen regnes fra den dagen det straffbare forholdet er opphørt. Men så er det silk at fristen avbrytes ved rettergangsskritt som medfører at den mistenkte får stilling som siktet, -- poenget er at forholdet ikke foreldes så lenge politiet fortsetter en viss aktiv etterforsk­ning (heldigvis, og det skulle bare mangle).

 

 

Her ble ulovlig oppbevaring avdekket i mai 2014 og politiet hadde neppe behov for videre etterforskning av forholdet. Saken er foreldet, eller iallfall så burde den være det.

Share this post


Link to post
Share on other sites
TS har vel fått såpass med svar, både gode og mindre gode, at denne tråden er i ferd med å bli ferdigkjørt. Da må det være lov til å gå litt Off tåpikk:

 

Uvesentlig. I Norge følger man prinsippet om fri bevisføring, altså er alle bevis (med noen unntak ifb med selvinkriminering) lovlige selv om de er innhentet ulovlig.

Dette fikk meg til å tenke på åpningsscenen i Sudden Impact. Jeg tipper Dirty Harry hadde foretrukket en slik ordning. Er dette bare Hollywood-juss, eller er forskjellen virkelig så stor mellom oss og Storebror over dammen?

 

[1983] [Dirty Harry: Sudden Impact] English Transcripts

(1) All rise, please.

(2) The Court of California is now in session.

(3) The Honorable Judge Lundstrom, presiding.

(4) Please be seated.

(5) Mr. D'Ambrosia? This case is a travesty!

(6) You have no evidence whatsoever linking the accused to the murder.

(7) The gun found in his car was obtained as the result of an illegal search.

(8) In the eyes of the court it does not exist.

(9) The search was illegal because Inspector Callahan...

(10) ...and this is an old story...

(11) ...did not have sufficient probable cause for detaining Mr. Hawkins.

(12) The gun is inadmissible and the charges against the defendant...

(13) ...are dismissed

 

 

Jeg tenkte mer på denne:

 

 

(ja, jeg vet, men man må ha lov til å ha litt humor også)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest

Høyesteretts dom, 01.04.2011, HR-2011-00684-A, (sak nr. 2010/1853), straffesak, anke over dom, Saken gjelder foreldelse av straffeansvaret , nærmere bestemt om foreldelsesfristen var avbrutt i tide.

 

"Spørsmålet ble da om en ransakelses- og pågripelsesbeslutning som ble truffet 26. september 2007, kunne anses å avbryte foreldelsen.

 

Forsvareren(advokat John Christian Elden) bestred dette blant annet under henvisning til at siktelsen gjaldt et annet straffebud, og en annen tidsperiode enn tiltalen.

 

Høyesterett uttalte under henvisning til Rt. 1982 side 513 at det ikke i seg selv er til hinder for at en siktelse kan avbryte foreldelsesfristen, at den viser seg å bygge på en feilaktig vurdering av hvilke straffebud som kommer til anvendelse. Det avgjørende er om siktelsen gjelder samme straffbare forhold som tiltalen. Identitetskravet i forbindelse med avbrytelse av foreldelse er i nyere rettspraksis blitt mindre strengt enn ved forholdet mellom tiltale og dom, jf. Rt. 2010 side 1445. "

 

I TS sak er også beslaget (siktelsen) av våpen samme straffbare forhold som forelegget/tiltalen bygger på.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Morsomt at skarve jaktvåpen må i godkjent våpenskap, mens stålrøra fra HV må oppbevares adskilt...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det er ennå morsommere at man ikke klarer å forholde seg til dagens gjeldene regelverk vedrørende oppbevaring av våpen, og deretter havner i politiets søkelys uavhengig av hvordan søkelyset er rettet..

 

Det å eie et skytevåpen er ikke noen rett, og regelverket er så strengt at det bør respekteres. Det er også som våpeneier ens ansvar å oppdatere seg på gjeldende lover å forskrifter. Vi som jegere og skyttere skal ikke bagatellisere rundt verken håndtering eller oppbevaring av lovlig ervervede våpen/ammunisjon.

 

PS! meg bekjent er det ikke lenger tillat med oppbevaringen av militære tjenestevåpen for HV personell, da dette er/endres til sentrale beredskapslagre.

 

Endret: Forsvarets våpen ligger ikke under samme lovverk som hvermannsen, derav også lite relevant i saken.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det er faktisk mulig at denne saken grenser opp mot EMKs Art 6: Retten til en rettferdig rettergang.

1. For å få avgjort sine borgerlige rettigheter og plikter eller en straffesiktelse mot seg, har enhver rett til en rettferdig og offentlig rettergang innen rimelig tid ved en uavhengig og upartisk domstol opprettet ved lov.

Jeg finner bl.a. referanse til en sak "hvor en liggetid på 15 mnd. av en total saksbehandlingstid på 34 mnd. utvilsomt innebar krenkelse". I denne saken er det snakk om 26mnd liggetid i en sak som kunne vært behandlet på en uke.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Morsomt at skarve jaktvåpen må i godkjent våpenskap, mens stålrøra fra HV må oppbevares adskilt...

 

Du får ikke ha komplett mobvåpen hjemme lengre uten godkjent våpenskap.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tror nok ikke du slipper unna ulovlig oppbevaring, det at kontrollen ikke var en del av oppdraget har ingen betydning.....det at de ble oppbevart på en måte som var lov tidliger er dårlig argument, hva hvis jeg kjører med 0,4 i promille med begrunnelse at det var lov for noen år siden ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det kan nok tenkes at du slipper unna straffen. Det sagt, så har politiet allikevel nok til å tilbakekalle våpenkortene, med resultatet at du ikke får våpnene tilbake, og at de må selges.

Share this post


Link to post
Share on other sites

hva da med div. politibetjenter, som fyrer av skarpe skudd gjennom: kontorvegger,

(for å se om det var ladd..) gjennom bilgulv, i hylsteret til kollega, gjennom veggen på barneskole..

Jada, er følgelig annen arena, sak. Men synes denne mannen, TS, helt klart har vist han forstår

hva våpen er, og ansvaret som tillegger det. La nå mannen få fred til å håndtere sin sak.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Men synes denne mannen, TS, helt klart har vist han forstår

hva våpen er, og ansvaret som tillegger det. La nå mannen få fred til å håndtere sin sak.

Han har vel ikke helt klart vist at han forstår ansvaret man har som våpeneier da han oppbevarte våpen ulovlig, og forsvarer det med at det var lovlig tidligere.. Mannen lagde seg forøvrig en profil på kammeret for å få innspill i denne saken. Hvis det er fred han ønsker, så klarer han sikkert å gi uttrykk for det..

Share this post


Link to post
Share on other sites
Det kan nok tenkes at du slipper unna straffen. Det sagt, så har politiet allikevel nok til å tilbakekalle våpenkortene, med resultatet at du ikke får våpnene tilbake, og at de må selges.

 

Om saken er foreldet og jeg har skaffet meg våpenskap, hva skal da grunnen være?

 

(Og til de som mener at saken ikke er foreldet; jeg er rimelig sikker på at våpenkort ble inndratt med hjemmel i Politiloven §10, slik at jeg ikke har vært siktet for noe våpenrelatert.)

 

Forøvrig ferieavvikling på kammeret, så jeg får mer info i slutten av uken.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Grunnen vil være at du er tatt i brudd på våpenloven, og derfor ikke innehar den nødvendige edruelighet for å tiltros våpen. Ettersom det er et forvaltningsvedtak, er ikke foreldelse et tema der.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Fordi inndragning av våpenløyve er en ren forvaltningssak og ikke har noe som helst med hvorvidt et straffbart forhold er foreldet, eller ikke... -og du har utvist likegyldighet med henhold til våpenoppbevaring... (?) ..mest sannsynlig derfor.

 

Forøvrig:

Slike "våpeneiere" (vel, om du fortsatt ER det...) som deg, er nettopp det som gir våpenmotstanderene "bevis" for sine påstander om at vanlige folk ikke skal få inneha våpen...

Share this post


Link to post
Share on other sites

De går med i dragsuget... om du blir funnet uskikket til å inneha våpen. (Den dispen fra registreringsplikten som du hadde, ble opphevet i det øyeblikk våpena ble beslaglagt.)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Fordi inndragning av våpenløyve er en ren forvaltningssak og ikke har noe som helst med hvorvidt et straffbart forhold er foreldet, eller ikke... -og du har utvist likegyldighet med henhold til våpenoppbevaring... (?) ..mest sannsynlig derfor.

 

Forøvrig:

Slike "våpeneiere" (vel, om du fortsatt ER det...) som deg, er nettopp det som gir våpenmotstanderene "bevis" for sine påstander om at vanlige folk ikke skal få inneha våpen...

 

Det var da en fryktelig salve rhb. TS har vel ikke utgjort noen trussel eller fare for omverdenen så vidt jeg kan forstå. Ingen av oss kan være Mr Perfect absolutt hele tiden, selv om jeg kan se at TS har utvist godt over gjennomsnittet slendrian.

 

Siden vi nå tar dette opp i mer generelle vendinger. Hva synes dere ville passende "straff" være for følgende lovbrudd, som selvsagt er en helt hypotetisk situasjon. Man er da ikke kriminell heller?!

 

Børsemakeren ringte meg i ettermiddag og varslet om at justeringene på rifla var utført og at jeg kunne hente den. Siden jeg likevel var ute i annet ærend svingte jeg en tur ut til han. Da jeg vel kom dit og fikk rifla kom jeg på at våpenkortet til den lå i rangebaggen hjemme. Altså rifle, men null våpenkort med meg. Dvs brudd på våpenloven (eller var det forskriften) Alternativ 1; Bruke minst en time på å returnere til bopel for å hente våpenkort, samt bruke noen liter drivstoff og hundreognoe i bompenger og være lovlydig. Alternativ 2; Stappe rifla (i futteral, så slipper vi den diskusjonen) i bagasjerommet og late som ingenting. Mao, minst en time+ et par tre hundringser spart, men altså forbrytersk. Valgte alternativ 2 (fremdeles hypotetisk, må vite). Hvor mange av dere ville, med hånden på hjertet, valgt alternativ1? Så, så, ærlig nå!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jeg går alltid rundt med våpenkorta i lommeboka, jeg.... -så dette er selvfølgelig et rent hypotetisk spørsmål for meg også... :winke1:

 

Når det gjelder TS slendrian, ser jeg det som en sak mellom ham og politiet... Min ref til det mulige omdømmeproblemet, -dreier deg seg om hans motvilje til å ta problemstillingen med usikrede våpen rundt om i hjemmene innover seg, og ikke minst hans "bagatellisering" av dette.

 

Spesielt , nå i disse ulvetider for oss våpeneiere, bør vi ikke gi "gratisammunisjon" til våpenmotstanderene...

Share this post


Link to post
Share on other sites
§ 9.Våpenkort eller utlånserklæring skal på forlangende av politiet vises frem for kontroll. Våpeninnehaveren skal alltid ha med seg våpenkort eller utlånserklæring når han bærer eller fører med seg skytevåpen, våpendeler eller ammunisjon. Har han ikke kort eller utlånserklæring på seg under kontroll, skal politiet ta skytevåpenet, våpendeler eller ammunisjon i forvaring inntil kort eller erklæring er forevist, med mindre politiet finner det ubetenkelig å la vedkommende ha skytevåpenet, våpendeler eller ammunisjon hos seg

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1961-06-09-1

 

K

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kunne vært interessant å få en avklaring fra TS vedrørende denne inndragningen.

 

Er det som følge av straffesaken gjort et parallelt forvaltningsmessig vedtak om tilbakekalling av våpenløyver?

 

I så fall skal TS ha fått skriftlig begrunnelse for dette med dertil klageadgang.

 

Slik jeg oppfattet det så ble våpnene nå inndratt som en del av forelegget, et såkalt inndragningsforelegg.

 

Det har ingenting med forvaltning å gjøre, men følger straffesaksporet.

 

Er det ikke startet eget spor forvaltningsmessig så blir det ganske så seint å gjøre det mer enn to år etter hendelsen.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hva baserer du den påstanden på, @xhjortefotx?

 

TS har gjort seg skyldig i langvarig brudd på våpenloven. TS forsøker å forsvare seg med at oppbevaringen var ihht. gammel lov, og legger med det for dagen at han a) kjenner til bestemmelsene i ny lovgivning og b) velger å ikke følge denne. Jeg har vanskelig for å se at TS er noe mer edruelig i dag enn hva TS var da beslaget ble gjort.

 

At uvitenhet for loven ikke er noe gyldig forsvar tør være en kjent sak. Kjennskap til loven må dog anses å være en skjerpende omstendighet.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vel, eg har forsåvidt ikke påstått så mye om TS er egnet eller ei. MEN, et forhold som har skjedd for over to år siden vil ikke ha den samme tyngden som nyere forhold av klanderverdig karakter.

 

Ved tilbaketrekking av våpenløyver så kan enhver kunne søke på nytt etter en viss tid. Alle som søker blir underlagt kontroll. Er det ikke noe annet å utsette på vedkommende enn ett "gammelt" forhold så stiller man jo sterkere enn om det er flere ting som taler mot søker.

 

Da eg skreiv var at om forvaltningsorganet ikke åpnet sak på inndragning av våpenløyver når det straffbare forholdet skjedde, så mister det en god del tyngde om de prøver seg mer enn to år etter hendelsen. Eg tviler sterkt på om det vil holde vann faktisk. Skal man mene at TS ikke er pålitelig så blir det for sent å komme med ett gammelt forhold, da burde man gjort det umiddelbart.

 

Videre så skal reaksjonen stå i stil med handlingen, forholdsmessighet. Våpen uten vital del, våpen med vital del, ammunisjon like ved etc etc. Hvert enkelt tilfelle må vurderes for seg med dertil egnet reaksjon.

 

TS som person vet jeg ingenting om og har heller ikke tenkt å synse. Det kan godt være at forvaltningsmessig vedtak er gjort for lengst også, ikke vet jeg.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jeg lurer på en ting.

Foreldelse av fordringer kan avbrytes ved at fordringshaveren uttrykkelig eller ved sin handlemåte erkjenner forpliktelsen.

 

Finnes det noe tilsvarende i strafferetten?

Hvis TS for eks. er ytterst behjelpelig og legger seg flat og erkjenner alle de straffbare forhold. Risikerer han da å avbryte pågående foreldelsen og sette i gang en ny frist?

 

T :-)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Politiet produserer gjerne bevis og mistanker som de rettferdiggjør ved å få retten med seg på ransaking/pågripelse- at de fører retten bak lyset driter systemet glatt i. Det får ingen konsekvenser for noen.

 

Når politiet opptrer slik er det en god regel å holde munn. Alt du sier og gjør blir brukt mot deg, og tolket i verste mening til din bakdel Kontakt ALLTID advokat og la deg ALDRI avhøre. Politiet er ikke nevneverdig opptatt av hva som er rett, bare de får medhold i det de mener er rett.

 

. Lovverket er til for å ta deg og ikke noe politi/påtale forholdet seg til eller gjelder for.

 

Skaff deg advokat, den beste i slike saker er Adv. Bård Nyhus Amundsen.

 

Bern there, done that!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Etter 3 1/2 er det endelig tid for å få saken avgjort ved tilståelsesdom, da jeg i forelegget erkjente skyld, men ikke aksepterte hverken botens størrelse eller kravet om inndragning.

 

Kvittering for våpenskap og jegeravgift er ok og jeg er selvsagt en angrende synder. Takk til Grevling1 for meget gode råd!

Jeg kommer selvsagt til å legge meg flat (noe som selvsagt bare skulle mangle), men jeg vurderer også å prøve å få klarhet i et par ting:

1. Om våpenene ble beslaglagt eller ikke og om det i så fall har påvirkning på om saken er foreldet eller ikke
Jeg ble opplyst at midlertidig tilbakekall av våpenkort for riflen var begrunnet i allmenprevantive hensyn, hvorpå jeg umiddelbart opplyste om at jeg også har to uregistrete hagler som de da også kan få til oppbevaring. Jeg har ikke fått noen kvittering eller informasjon om at dette er et beslag, og har hele tiden vært av den oppfatning at politiet hadde våpenene i forvaring og jeg ble informert om at dette var en "rutine" i turbulente samlivsbrudd. Jeg ble også informert om at "oppbevaringssaken" ville vere en egen sak, frikoblet fra sakskomplekset rundt samlivsbruddet." Da jeg etter litt over et år tok kontakt for å spør når eg skulle få våpenene tilbake, ble jeg henvist til det lokale lensmannskontoret hvor jeg ble opplyst at jeg da måtte søke på nytt. Grunnlaget for dette fortod jeg ikke, og valgte derfor ikke å søke. 

2. Sikker oppbevaring kontra formkrav til oppbevaring - alvorsgrad
Som jeg har sagt ble våpenene oppbevart i hht reglene om oppbevaring som var gjeldende frem til 1997.

I ot.prp nr 75 (1996-97) skriver våpenlovsutvalget:
"Utvalget legger stor vekt på at forsvarlig oppbevaring vil kunne hindre uønsket bruk av skytevåpen og motvirke at skytevåpen kommer på avveie"

 

Videre leser man i NOU 2011:19 om forslaget til ny våpenlov:
"Sikker oppbevaring av skytevåpen og ammunisjon er sentralt for å hindre at skytevåpen kommer i hendene på andre enn våpeninnehaveren, for eksempel barn eller ukyndige, og vil kunne bidra til å hindre at skytevåpen misbrukes. Sikker oppbevaring vil også kunne hindre at skytevåpen blir utsatt for tyveri, og på den måten tilflyter kriminelle miljøer"

Politiet skriver i sin begjæring om tilståelsesdom at:

"Siktede har videre forklart at våpenene ble oppbevart uten vital del, godt gjemt, og på område hvor barna ikke hadde tilgang. Han hadde til enhver tid kontroll på hvor våpenene var".
Ikke berre har jeg forklart dette, men det ble observert av polititjenestemennene og jeg ba eksplisitt om at detaljene om oppbevaringen ble nedtenget av politiet på stedet.

Våpenforskriftens §78 definerer krav til sikker oppbevaring som at: "...skal oppbevare gjenstandene slik at uvedkommende ikke får adgang til dem."

Jeg tenker det er mulig å argumentere for at jeg har oppfylt kravene i våpenforskriftens §78 om sikker oppbevaring som er hva jeg oppfatter er lovgivers intensjon, men at det er innlysende at denne sikre oppbevaringen ikke er i henhold til de formkrav som man finner i §79.

Således mener jeg det kan argumenteres for at dette IKKE "er tale om en  alvorlig overtredelse (min utheving) av våpenlovens bestemmelser om forsvarlig oppbevaring" som er politiets hovedargument for inndragning.

Innspill mottas med takk!

PS:
Hele sakskomplekset rundt samlivsbruddet er lagt dødt som følge av at min tidligere samboer trakk saken. 

Edited by jegerogskytter
Retting av skrivefeil

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...