Jump to content

Politiskriv angående aktivitet..


Recommended Posts

  • Replies 189
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

De kan spørre pent, men de kan ikke med loven i hånd tvinge denne infoen ut av dere.

 

Klubben jeg styrer har tidligere fått lignende brev, men ikke såpass "krasst" der de ber om at dere faktisk utleverer en liste.

 

Hadde jeg fått dette skrivet hadde jeg svart følgende:

 

"Vi ønsker ikke å utlevere noen slike lister da det ikke er hjemmel i loven til dette, men vi gir heller beskjed om noen melder seg ut av klubben".

Link to post
Share on other sites

Jeg synes dette er en tvilsom fremgangsmåte. Det er altfor mange mulige forklaringer på hvorfor mennesker nedprioriterer hobbyer i forskjellige perioder av livet, og dersom man ukritisk legger aktivitet til grunn for tilbakekall så er det mange som kommer til å få unødvendige belastninger i tider da de kanskje har nok.

 

"Nå er det jo ikke slik at man automatisk kaller tilbake bare fordi..." Jo takk, når en etat finner en "enkel løsning" er veien veldig kort til å bruke den uten at man tenker noe videre over det.

Link to post
Share on other sites

@ West4658

PROBLEMET med å gi 'INNLANDET POLICE DISTRICT' :lol: for mye unødvendig hjelp her er jo at man undergraver klubbenes 'leve-vilkår'.

Som de aller fleste klubbene i landet er også lokale klubber avhengige av en fornuftig medlemskontingent, noe vi klarer ved å beholde en stor andel ikke-aktive skyttere.

Mange av skytterne beholder gjerne medlemskapet for å kunne eie og beholde sine egne våpen (som ofte kan ha betydelige verdier ut over den rent materielle) istedet for å selge eller skrote disse.

Politiet kan vel heller ikke (iallefall før revidert / ny våpenlov foreligger) pålegge lokale klubber å komme med svar på denne henvendelsen men kommer jo her med 'anmodelse' om å redegjøre for medlemmers aktivitet og i tillegg gir klubbene en frist for å sende inn dette!

Jeg vet faktisk ikke om lokal klubb (LPK) har mottatt dette brevet men synes sånne utidige henvendelser BØR offentliggjøres. Det er på det grunnlaget tråden er startet og dokumentet lagt ut. I tillegg er Norsk Våpeneierforbund (http://nv.no/) informert om dette.

Sitter som nestleder i Oppland Skytterkrets og er særdeles lite fornøyd med denne henvendelsen fra onkel blå.

Link to post
Share on other sites

Er det noe i vedtektene til klubben eller opplyst ved medlemskap at medlems lister kan bli oversendt til annen part?

 

Ville ikke gitt dem listene uten hjemmel. Greit nok med eit bra samarbeid med politi og forvaltning, men at de tar seg til rette uten hjemmel i lov synes eg ikke noe om.

Det blir fort til at forvaltningen tar seg meget til rette etter sitt eget forgodtbefinnende. For eksempel nekting av å behandle søknader uten kvittering av våpenskap eller allverdens rare ustandardiserte tillegg til våpensøknad for pistoler eller andre sportsvåpen.

 

Ville takket pent og høflig nei :mrgreen:

redigert skriveleif

Edited by Guest
Link to post
Share on other sites

I brevet står det jo at våpenforskriftens § 13 sier at søker må dokumentere medlemskap og behov. Det vil jo si at politiet etter forskriften må spørre hver enkelt våpeneierne. Her prøver de seg på en samleløsning, som jeg tror er litt utenfor det de kan pålegge klubben. Kan klubben gi fra seg slike opplysninger uten å bryte loven?

Link to post
Share on other sites

Som nevnt så må medlemmer selv fremskaffe vedlegg om aktivt medlemskap for å erverve nye våpen så vil ikke si onkel politi har ett reelt behov for en utfylt list over aktivitet.

 

Og jeg ville heller ikke tatt stilling til hva som regnes som "aktiv" skytter. Som nevnt så kan det være ulike grunner til at man er lite aktiv i perioder.

Det er også mange som missliker å skyte ute på vinter halvåret så det i seg selv ville jeg ikke regnet som ikke aktiv skytter.

Link to post
Share on other sites

Jeg skjønner reaksjonen, men ser det som rimelig å levere medlemsliste ved forespørsel (forutsatt at det er lovlig). Det er vel helt innenfor våpeneiers kontroll å opprettholde et medlemskap om man vil inneha våpen? Aktivitetsvurdering ville jeg derimot nektet, da det er veldig diffust og slett ikke en oppgave som skal ligge på klubbene.

I grunn trodde jeg det var vanlig praksis at klubber rapporterte medlemsskap (evt. bortfall av) til politiet.

Link to post
Share on other sites

Fra spøk til side :wink:

sakset fra sidene til datatilsynet

 

"Foreningen må innhente samtykke fra medlemmene dersom den skal utlevere eller selge opplysningene videre til tredjepart. Innhenting av samtykke er ikke nødvendig dersom det finnes informasjon om dette i vedtektene.

 

Sensitive opplysninger skal aldri utleveres uten at medlemmet har samtykket i det."

Link to post
Share on other sites

Politiet har ikke noe gjøre med hvem som er medlem i hvilken idrettsforening. Eier du våpen er det en ting mellom deg og politiet, ikke eventuelle klubber du er medlem i.

Politiet vill her spare tid og legge over masse arbeid på klubbene og det er ikke greit. Vill Politiet vite hvem som er aktiv eller ikke, får dem helt enkelt be den enkelte skytter om å dokumentere det. Skytteren kan da i sin tur be klubben om dokumentasjon på dette. Klubben kan umulig hvite hvilke medlemmer som har hvilke våpen.

 

Noen lister bør ikke gis ut og Politiet har heller ikke noen hjemmel for å få medlemslister utlevert.

Link to post
Share on other sites

Ville da heller lagt dokumentasjonskravet over på politiet igjen og be de fremskaffe en liste over medlemmer de ønsker å vite om er medlemmer så kan du bekrefte / avkrefte medlemskap. Det vil da fort luke ut om det er konkrete medlemmer de har tvil til eller bare ønsker å gjøre jobben lettere for seg selv.

Link to post
Share on other sites

Ja, dette vil helt klart lette politiets arbeid. Men så kan en jo spørre seg om hva de vil bruke denne gevinsten til. Jeg tipper det blir til at vi gås enda mer i sømmene, mer millimeter-byråkrati og flere innkallelser av våpenkort uten at det er noen åpenbar grunn til at de skulle bli misbrukt. Dagens bruk av Tromsø-modellen er ikke i vår interesse, så jeg ser ingen grunn til å gjøre deres jobb noe enklere.

Link to post
Share on other sites

Hvis Politiet setter saken på spissen så ville jeg utlevert medlemslistene, men gjort det helt klart at behov/aktivitet osv. utelukkende er en sak mellom våpeneier og Politiet og at foreningen ikke kan ta stilling til den problematikken..

 

I utgangspunktet ville jeg sagt nei til å utlevere lister hvis ikke lovverket helt klart er i Politiets favør.

Link to post
Share on other sites
Hvis Politiet setter saken på spissen så ville jeg utlevert medlemslistene, men gjort det helt klart at behov/aktivitet osv. utelukkende er en sak mellom våpeneier og Politiet og at foreningen ikke kan ta stilling til den problematikken..

 

I utgangspunktet ville jeg sagt nei til å utlevere lister hvis ikke lovverket helt klart er i Politiets favør.

 

Jeg ville ikke gjort det selv om de setter saken på spissen. jeg ville heller sende brev til Datatilsynet og varsle at politiet prøver å bryte personvernloven, og i tillegg varsle både politiadvokaten i Oppland, samt JD om at politidistriktet forsøker å omgå lovverket og krever informasjon de ikke har rett på. Samt tipse media.

 

Mange sier at man må passe på å ha et godt forhold til kammeret - men det er ikke det samme som at man skal bende seg over og ignorere lovverket. Personvernet står veldig sterkt i Norge, og politiet vet det. Likevel forsøker de gang på gang med dette.

Link to post
Share on other sites

I brevet står det tydelig at det er søkeren selv som må dokumentere at hun/han har et reelt behov for skytevåpen.

 

Altså en sak mellom søkeren og politi.

Ingen grunn til å utlevere medlemslister eller leke gud og vurdere aktivitet til medlemmer.

Link to post
Share on other sites
Mange sier at man må passe på å ha et godt forhold til kammeret

Tja. Før var det nok mer gevinst av slikt, lokal saksbehandler og lokal klubb med god dialog medførte på det beste godkjenning på stedet uten å vise et eneste papir. I dag er den lokale koblingen stort sett borte, så jeg vil si at det nok holder med et ryddig forhold. Så lenge klubben er strikt på å følge regler og avtaler (også når den er i egen disfavør) tror jeg man har det en kan håpe på av velvilje fra forvaltningen. I det minste når saksbehandlingen skjer en annen kommune.

Link to post
Share on other sites

Dette er utidig og bør rapporteres videre oppover i systemet. Alle de store skytterorganisasjonene bør samles å diskutere hvordan slike henvendelser skal håndteres.

At en tillitsvalgt i en idrettsforening blir pålagt å vurdere medlemmenes aktivitet, en vurdering som kan medføre tilbakekalling av våpenkort. Setter de tillitsvalgte i en meget utsatt posisjon, som for noen kan være særdeles belastende.

At man i det hele tatt etterspør dette tyder på dårlig vurderingsevne, overdreven tro på egen fortreffelighet eller at man har hatt en veldig dårlig dag på jobben.

Kravene i brevet bør kategorisk tilbakevises og klubben bør be om en beklagelse fra "the Police District".

Link to post
Share on other sites

Det er nå ikke slik at Politiet har krav om innsyn bare de ber om det. Tvert imot må de i de fleste tilfeller ha enten en begrunnet mistanke om manglende aktivitet - hvilket er en sak mellom politiet og den enkelte våpeneier - eller en rettskjennelse på innsyn. Med mindre det står i klubbens vedtekter - og det dermed er en del av avtalen mellom klubben og medlemmene - har de ikke lov til å utlevere informasjonen til utenforstående tredjepart - og politiet må i denne sammenhengen være å anse for utenforstående tredjepart.

 

Jeg har betydelige problemer med å forstå hvorfor folk her i tråden - og i andre tråder om lignende emner på tidligere tidspunkt - ikke er skeptiske til dette. Her kommer personopplysningsloven inn:

 

§ 8. Vilkår for å behandle personopplysninger

Personopplysninger (jf. § 2 nr. 1) kan bare behandles dersom den registrerte har samtykket, eller det er fastsatt i lov at det er adgang til slik behandling, eller behandlingen er nødvendig for

a) å oppfylle en avtale med den registrerte, eller for å utføre gjøremål etter den registrertes ønske før en slik avtale inngås,

b) at den behandlingsansvarlige skal kunne oppfylle en rettslig forpliktelse,

c) å vareta den registrertes vitale interesser,

d) å utføre en oppgave av allmenn interesse,

e) å utøve offentlig myndighet, eller

f) at den behandlingsansvarlige eller tredjepersoner som opplysningene utleveres til kan vareta en berettiget interesse, og hensynet til den registrertes personvern ikke overstiger denne interessen.

 

Med behandling av personopplysninger menes: "... enhver bruk av personopplysninger, som f.eks. innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter, ..."

 

Det er ikke fastsatt adgang til slik behandling i lov - hadde det vært det, så kan du være sikker på at politiet hadde henvist til lovtekten det gjelder.

 

For å ta det punkt for punkt. Klubben trenger å behandle personopplysninger for å utføre oppgavene beskrevet i bokstav a og c, muligens opphave d. Klubben har ingen offentlig myndighet, og bokstav e faller derfor bort. Bokstav b er ikke relevant. Det synes for meg åpenbart at hensynet til personvernet til de enkelte medlemmene av klubben overstiger politiets ønske om å lette sitt arbeid.

 

Politiet har oppgaven med å føre kontroll med våpeneiere. Det er greit nok. Dersom de ønsker å kontrollere, så kan de komme på kontroll etter avtale med våpeneieren, og de kan også når som helst be vedkommende om å fremskaffe dokumentasjon på dennes fortsatte behov. Det er altså intet behov for at politiet involverer tredjepart.

Link to post
Share on other sites

Politiet krever jo ingenting i dette skrivet.

 

"Det anmodes på bakgrunn i ovennevnte" osv.

 

"Det anmodes om en redegjørelse for hvem som er aktiv medlem eller ikke"

 

Politiet vet godt at de ikke har krav på denne informasjonen, derfor "anmoder" de dette, som betyr, vi håper du sender oss listene.

 

Ingen klubber kan vite 100% sikkert om deres medlemmer er aktive eller ikke, man kan være aktiv i en annen klubb et annet sted i landet, men opprettholdt sitt medlemsskap som støtte medlem. jeg er selv medlem i 5 pistolklubber, men kun aktiv i 3 av dem.

Link to post
Share on other sites

Sist jeg forholdt meg til dette hadde klubben følgende nedfelt i vedtektene:

- Man leverer ikke ut komplette medlemslister til politiet.

- Ved spørsmål om enkeltmedlemmer, så skal politiet få vite om vedkommende er medlem eller ikke (i.e. betalt kontingent.).

 

 

En annen klubb jeg var med leverte listene uavkortet hvert år. Det var en hestehandel fordi de plutselig fikk fikk mange medlemmer med tilknytning til en profilert verdensomspennende motorsykkelklubb. Noen bruker dette som inkassovarsel. Man kunne selvsagt levert en oversikt over de som ikke har betalt, men jeg er ikke brennsikker på jussen her. Juristen i klubben som nektet å levere ut lister var klar i sin sak. Politiet kan be om medlemsstatus for enkeltindivider, alt utover det må de ha f.eks rettskjennelse.

Link to post
Share on other sites
Man kunne selvsagt levert en oversikt over de som ikke har betalt, .

 

Er ingen grunn til å levere noen lister i det hele tatt

 

Et medlem kan kan jo være medlem av andre klubbe, og ikke sagt opp medlemskapet sitt, bare sluttet å betale.

 

I flere av de klubbene jeg er aktiv i, praktiserer de, at om et medlem ikke har betalt medlemskontingent for gjeldende år, får man dobbel regning året etter, om denne heller ikke blir betalt blir man automatisk strøket som medlem. Ikke betalende medlemmer bør jo strykes fra registeret på ett eller annet tidspunkt.

 

Politiet kan be om medlems status for enkeltindivider, og da er det jo enkelt for klubbene, enten står han som betalt medlem eller ikke. Har man ikke betalt medlemskap er man jo teknisk ikke medlem selv om klubben håper innbetalingen kommer en dag.

Link to post
Share on other sites
Politiet vet godt at de ikke har krav på denne informasjonen, derfor "anmoder" de

Politiet bør utvise litt skjønn når de ber om ting de ikke har krav på, de har mye makt og folk er gjerne ganske lydige ovenfor autoritetene. Men samtidig kan det ikke være forbudt å be om ting, her har de i det minste sitert regelverket.

 

Mitt råd er at med mindre klubbvedtektene klart tillater slik utlevering av lister bør en avstå, personvern er som andre har påpekt noe man skal ta på alvor.

Link to post
Share on other sites

Litt problematisk dette, hvis klubben leverer ut denne infoen så viser man velvilje overfor myndighetene "vi har ingen ting å skjule" Man vil nok miste en stor inntekt da mange "sovende" medlemmer blir nødt til å selge våpen å antagelig melde seg ut av klubben...hvis man nekter å lever denne infoen til politiet så er jeg redd de vil bruke en del resurser på lage problemer, medlemmer kan få problemer med å få godkjent nye søknader, ev skytebaner og lokaler kan få besøk med kontroll av sikkerhet og utstyr......jeg tror jeg ville sendt ut et skriv til alle medlemmene og kalt inn til et møte for å drøfte hva som skal gjøres.

Link to post
Share on other sites

Det kan slå andre veien også, aktiviteten på banene kan øke.

For all del, folk som har sluttet med skyting har ikke noe behov for våpen og den saken er grei.

Videre er det mange grunner til at enkelte har et opphold og foreløpig har onkel og tante vist storsinn.

Det er tydelig at de skjerper inn, både bra og fornuftig det, men onkel&tante bør selv innhente opplysninger fra våpeneier. En annen gruppering er de som har sluttet å betale medlemsavgift, men våpen skal de ha....fordi?

Link to post
Share on other sites

Synes de som er imot utlevering av medlemslistene har gode poeng, og er vel mest enig i den tolkningen. Allikavel kan jeg ikke la være å tenke at denne saken har to sider. Hadde jeg jobbet i forvaltningen ville jeg også sett etter metoder for å effektivisere arbeidet og utnytte skattepengene best mulig. Det er ikke vanskelig å tenke seg at arbeidet med å følge opp en og en våpeneier vil være vanvittig resurskrevende, så hvis man hadde en måte å detektere om noen bør følges opp, så vil jo det være mye mer effektivt enn tilfeldige stikkprøver.

Kanskje den aktuelle klubben bør invitere politiet til dialog å finne ut hva de skal bruke listene til, å kanskje kan de finne en løsning som ikke involverer å gi ut medlemslisten.

 

 

Sent from my iPhone using Tapatalk

Link to post
Share on other sites
Hadde jeg jobbet i forvaltningen ville jeg også sett etter metoder for å effektivisere arbeidet og utnytte skattepengene best mulig. Det er ikke vanskelig å tenke seg at arbeidet med å følge opp en og en våpeneier vil være vanvittig resurskrevende, så hvis man hadde en måte å detektere om noen bør følges opp, så vil jo det være mye mer effektivt enn tilfeldige stikkprøver.

 

Sent from my iPhone using Tapatalk

 

 

Jeg ser den. Hvis man bare tenkte effektivitet i forvaltningen. Det beste hadde kanskje vært , og teknologien er der allerede, om alle norges innbyggere fikk utlevert en fotlenke ved fødselen som ble utvidet og oppdatert etterhvert. Omtrent som vi fornyer passet vårt. Og som sendte info til en database med alle våre bevegelser 24 timer i døgnet hele livet vårt. Der skattemyndighetene, politiet , NAV og helsevesenet kunne hente info ved behov. Fordelene kan vanskelig overdrives. Mye av kriminalitetene som vi kjenner nå vil vli umulig å komme unna med. Svart arbeid ville bli umulig. Og i en nødsituasjon kan bæreren av lenken bare trykke på en knapp, så er hjelpen på vei. Forvaltningen hadde blitt overlykkelig. Og vi lovlydige har jo ingenting frykte av en slik lenke. Bare potensielle kriminelle...

Link to post
Share on other sites

Forvaltningen tenker bare bedret effektivitet hele tiden - så "fotlenken" er nok like om hjørne. Det er snakk om de små stegene og den stadig økende delegeringen som baner vei.

Siste nytt: Fotlenken skal erstattes med en chip som opereres inn i alle nyfødte med oppstart på et hemmelig tidspunkt.

 

Forøvrig syns jeg at argumentet som var fremført litt lengre oppe i tråden om at man skulle sende inn medlemslister for å unngå trakassering fra politiet vitner i beste fall om en fryktkultur i verste fall om dårlig erfaring.

Link to post
Share on other sites

Forstår jeg dette riktig?

 

 

Politiet kan ikke pålegge klubben å utlevere lister, men de kan pålegge klubben å gi info om enkeltmedlemmer?

 

 

Dersom dette er riktig forståelse så kan jeg se for meg at en i forvaltninga river seg i håret når h*n må skrive ut "1638" brev der h*n ber om å få info om de "1638" spesifiserte medlemmene!

 

 

 

:shock::shock::shock:

Link to post
Share on other sites

Ethvert styre med respekt for sin egen klubb og sine egne medlemmer ville svart tilbake at dette ikke vil bli utlevert.

 

Husker for en tid tilbake når jeg satt i styret i et lokalt DFS lag der et styremedlem ønsket at vi automatisk skulle sende liste til politiet over alle som ikke har betalt kontigent og/eller har meldt seg ut i løpet av året som hadde gått...

 

Det ble en ganske spenstig diskusjon, spesielt siden det styremedlemmet som kom med forslaget selv var ansatt i politiet... :roll:

 

Jeg skjønner absolutt tankegangen med at kun aktive skyttere har behov for våpen, og jeg kan støtte den definisjonen.

Men dette har med personvern og gjøre, og personlig finner jeg det forkastelig at et medlem med tillitsverv skal definere hvor aktiv klubbens medlemmer er.

 

I enkelte tilfeller er jo ikke formenn/ledere i klubben særlig aktive skyttere selv engang, og det er jo ikke alltid man får med seg hvor mange medlemmer som er aktive på konkurranser andre steder.

 

Skal det bli sånn at man alltid må sørge for å hilse på styreleder når man er på skytebanen i frykt for at man ellers blir glemt når en slik gjennomgang av aktivitet står for tur?

 

Evnt at man må kjøre tilbake til skytebanen fordi man har glemt å skrive seg opp i loggboka når man var der?

 

Nei, enkeltmedlemmer er jeg med på, men hele lister over medlemsmassen får jeg litt "angiversmak" i munnen av.

(og eventuelt "fryktkultur" som noen nevnte tidligere her)

Link to post
Share on other sites

Angående DFS så er det ikke aktivitetskrav på langvåpen men POD har prøvd seg med en tolkning i rundskriv for halvautomatisk rifle/hagle som ikke er godkjent til jakt. Hagle er vel særdeles lite aktuelt når praktisk hagle ikke er godkjent gren og Vepr 12/Saiga 12 uansett er forbudt og ville vært lov på jakt om de ikke hadde vært forbudt.

Link to post
Share on other sites

Aktivitet i NSF er enkelt å registrere. Alle banestevner registreres på fsu.no, medlemmene melder selv inn feltstevner (det må de gjøre for klasseføring), og på trening skriver man seg i en bok hver gang.

Link to post
Share on other sites

 

Jeg ser den. Hvis man bare tenkte effektivitet i forvaltningen. Det beste hadde kanskje vært , og teknologien er der allerede, om alle norges innbyggere fikk utlevert en fotlenke ved fødselen som ble utvidet og oppdatert etterhvert....

 

Håper ikke poenget mitt forsvant mellom linjene her. Effektivisering av forvaltningen må ikke gå på bekostning av personvern. Man kunne f.eks gjøre det enklere for politiet ved å gjøre allerede offentlig informasjon som f.eks. startlister enkelt tilgjengelig i elektronisk format. Men det er vanskelig å vite hva man skal tilby før man vet hva politiet ønsker å oppnå, derfor kunne det være en idé å snakke sammen

 

 

Sent from my iPhone using Tapatalk

Link to post
Share on other sites

Gullvingen

En annen gruppering er de som har sluttet å betale medlemsavgift, men våpen skal de ha....fordi?
Tja.... Kanskje de har bygd sin egen private skyteplass, med stålfigurer, blinker, kanner og meloner. Hvor de helt kostnadsfritt og uten forstyrrelse fra andre kan kose seg med sine høyt elskede skytejern? ......Hvem vet?

 

 

Eller kanskje ikke. Den slags frihet og muligheter passer kanskje dårlig i landet som kalles "den siste sovjetstat".

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
×
×
  • Create New...