Jump to content
Glenn_G

Innkreving av kontingent..

Recommended Posts

Dette har vært diskutert før:

http://www.kammeret.no/forum/viewtopic.php?p=585818#p585818

"Politidirektoratet vil videre bemerke at en henvendelse fra politiet til lokale skytterlag om

opplysninger om den enkelte skytters medlemsforhold, må betraktes som en anmodning

om å få de nødvendige opplysninger, ikke et pålegg til skytterlaget om å gi opplysninger.

Det er ingen uttrykkelig hjemmel for å kunne pålegge skytterlagene en slik opplysningsplikt.

Politiet vil imidlertid under enhver omstendighet kunne kreve slik dokumentasjon fra den

enkelte våpeneier i forbindelse med utøvelse av sin kontrollvirksomhet."

 

Dette er et utklipp fra politidirektoratets rundskriv (2009) vedrørende behandling av våpensaker.

Share this post


Link to post
Share on other sites

:)

Takk, da vet man hvor skapet står :)

 

Og da håper jeg alle som er medlemmer i klubber som ikke overholder dette klipper ut, og forstørrer til minst A3 og henger det opp på banen.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jeg regner med det er eposten jeg sendte ut på vegne av Norges Benkeskytterforbund?

 

For å ta hele historien sett fra min side:

NBSF sendte ut sin forbundskontingent i mars 2013, med 1mnd forfall.

Det ble purret 1x før fellesferien

Det ble purret 2x etter fellesferien

Det ble purret 1x sent på høsten

Det ble sendt oversikt til antall medlemmer som ikke hadde betalt til hver enkelt klubb i november, da med info om varsling til politi. Rett å slett for å få en reaksjon.

La det være sagt med engang: Jeg er selv motstander av en slik varsling til politiet!

Men når man bruker uhorvelig lang tid på dette, som ikke er betalt arbeid. Man får ikke svar på epost / sms / telefon… Da så jeg dette som en siste utvei, rett å slett for å få en eller annen reaksjon. Også for å få året 2013 avsluttet regnskapsmessig.

Reaksjoner det fikk jeg. Noen som resulterte i en mengde epost og noen telefon samtaler.

 

Den ene klubben har en fin løsning, som kom frem under de samtalene: Kontingent + 2x purring = slettes

I etterkant har jeg kommet over en annen løsning, som jeg vil fremme for styret. Det er å sette bort hele innkrevingen til et eksternt firma. Noe som medfører: Kontingent + purring + brev + inkasso (iht gjeldene regler) kostnaden for dette er faktisk ikke så høy, den er helt akseptabelt i mine øyne. Dette er et administrasjonsystem for foreninger, klubber, stiftelser etc. som også kan brukes til en del annet.

 

Jeg har full forståelse for at ting endrer seg i det private, det være seg bo/jobb/livssituasjon etc. Men gi oss beskjed...

Enkelte andre er derimot meget pliktoppfyllende med endringer osv.

 

Man kan være klubbmedlem av så mange lokale klubber man ønsker, men for at medlemskapet skal være gyldig. Må man også være medlem i forbundet. Styret har i alle år så langt jeg kan huske bakover forsøkt etter beste evne å holde kontingenten på et minimum.

Den er pr.d.d på 150,- pr.år og har vært uberørt over flere år.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Joda privat firma og inkasso er jo en mulihet.

 

Det er jo andre muliheter også.

 

Enkleste er vel IMO at klubbene inkrever medlemskontigent med forbubdsavgift inkludert som vanlig i hele idretsnorge.

Eventuelt at forbundet krever inn forbundsavgift inkludert klubbavgift, og overfører penger til klubbene i efterkant.

 

Den løsningen som er nå, med 2 separate giror er et feilskjær efter min mening.

 

Trusler om politi, private inkassobyråer osv er egentlig litt teit i mine øyne.

 

Det er jo litt slik at leverer en en god vare, kjøper folk.

Tror nok forbunde heller bare bør slette de som ikke har betalt en og styre med inkasso osv.

Dette er jo også en helt vanlig måte og gjøre det på ellers i forbundslivet.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Her er det litt å ta tak i, for det første:

Alle NIF tilknyttede lag har full anledning til å utlevere komplette medlemslister til politiet på forespørsel, uten at man bryter personvern lovgivningen. Dette iht. NIF på direkte forespørsel fra meg om hva vi har og ikke har lov til/er pliktige til ved forespørsel fra politiet osv. Jeg er ikke enig i dette med utlevering av komplette medlemslister, hverken på forespørsel eller uoppfordret. Men må! bøye meg for NIF da deres ord er lov for alle som er hører til under NIF. (Men jeg hadde nok trenert det så langt det gikk, grunnet manglende lovhjemmel).

 

Dette betyr at samtlige lag og foreninger i Norges land, mest sannsynlig ikke vil få problemer med datatilsynet ved å gi ut komplette medlemslister til politiet på direkte forespørsel.

 

Forespørsel om enkelt medlemmer er uproblematisk å svare på/gi ut info om.

 

Opplysninger om personer vi ikke mener bør ha våpen, overleveres til politiet som den naturligste ting i verden. Enhver borger, uansett verv (Muligens unntatt helsepersonell?) har en soleklar varslingsplikt der dette anses som nødvendig (I de aller fleste tilfeller venter man for lenge før/om en varsler). Men man skal være saklig, og ærlig. Hva som så skjer/ikke skjer er politiets sak.

 

Uoppfordret varsling om avgang fra medlemslistene:

Dette er litt kinkig, om man ikke har det nedfelt i klubbens vedtekter (Min klubb har det, og der er det pålagt å rapportere årlig).

Ingen har noe å klage over, så langt dette er nedfelt i vedtektene (At man ikke gidder å lese de når man blir medlem får den enkelte selv stå for).

 

Dette medfører igjen at det på alle kontingent fakturaer i min klubb er påført hva som skjer om man ikke betaler (Hvilke plikter man har som medlem, og hva klubben gjør om man som medlem ikke oppfyller disse). Utpressing sier enkelte, opplysning sier jeg. Det er ikke tomme trusler, men vedtektspålagte reaksjoner jeg som kasserer skal iverksette i tilfelle mislighold (Tvangsutmeldelser skjer rutinemessig 1.5 hvert år hos meg) eller annen avgang fra klubbens manntall. Hva politiet så gjør med opplysningene i etterkant er ikke mitt ansvar, selv om jeg privat har mine meninger om sakene.

 

Videre er ny klubb pliktig til å kontakte gammel klubb for forsikre seg om at medlemmet ikke har noe utestående (Basert på hva NIF § 10-4 innebærer).

Samt for oppdatert klasseføring (Ved bytte av klubb ved årsskifte, begynne på nytte senere i annen klubb får man ikke startkort fra gamleklubben).

 

Til slutt NIF § 10 -6. Punkt 1. Skriftlig utmelding, og punkt 2. Punkt to er litt vanskelig da man iht. de fleste lags vedtekter er medlem fra 1.1 til 31.12. Og normalt betaler full kontingent helt frem til nestsiste måned (Eller deromkring).

Noe som medfører at har du ikke skriftlig meldt deg ut før 1.1, har du automatisk meldt deg inn for ett nytt år. Noe som så medfører kostnader i kontingent inndriving osv.

 

Slik jeg ser det betaler man da sitt medlemskap uten mer om og men, å belønne unnasluntrere og dårlige betalere med stryking av gjeld gjør jeg ikke (Gjelda blir stående til den er oppgjort, og finner jeg ut at vedkommende har blitt hovedmedlem i annen klubb uten at klubben har kontaktet oss, da krever jeg pengene av de). (Folk som ringer/mailer før kontingent går ut og porto etc har rullet på, er man om mulig rund i kantene med).

 

 

Personlig ønsker jeg at den nye våpenloven skal pålegge skytterlagene å rapportere inn alle medlemmer over 21 år for pistol, og 18år for rifle, samt all avgang og overgang klubbene i mellom, og manglende minimums aktivitet. Kombinert med nytt våpenregister som også lagrer hvilke/n klubb man hører til.

Da først får man en oversikt som faktisk viser om folk har opprettholdt sine ervervsgrunnlag.

 

Til sist, får man erverve våpen i basis av dokumetasjon fra NSF eller annet forbundsklubber, er det like naturlig at man mister det basert på dokumentasjon fra de samme klubber. I Norge erverver vi i all hovedsak håndvåpen til konkurransebruk, all annen bruk er valgfri. Men ervervsgrunnlaget skal og må stettes for lovlig å beholde sine ervervede våpen (For de fleste betyr det 4 oppmøter i året på skytebana for å fylle sine forpliktelser).

 

Jeg er møkk lei av de som sutrer over dette, til de sier jeg at det er fritt frem å selge våpna sine og slutte, men skal man slutte må man selge våpna sine. Man kan faktisk (Om forvaltningen gidder) tiltales og dømmes for grovt brudd på våpenloven ved å inneha håndvåpen ervervet til konkurranseformål uten å opprettholde medlemskap i klubb.

 

Jeg nekter å være medløper til slik forsøpling av sporten vår, og oppfordrer alle lag å ta inn rapporteringsplikt til nærmeste våpenkontor for alle medlemmer fra 21år og opp som slutter. Så er det opp til forvaltningen å forvalte informasjonen.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Takk til Vingemutteren for et godt innlegg i saken.

 

Først; ved å ta det inn i vedtektene, har klubben og medlemmene gjort en avtale om at slik utlevering av informasjon er i orden. Da har klubben sitt på det tørre, hva jeg kan se.

 

Hva angår å melde fra om personer som åpenbart er uskikket til å inneha våpen, faller, såvidt jeg kan se, innunder Vilkår D i Personopplysninglovens § 8, og er følgelig mest sannsynlig uproblematisk.

 

Dersom man ikke har tatt inn en bestemmelse slik du skisserer, mener jeg det er blir helt feil å skulle melde inn noe som helst uten (det forhenværende) medlemmets uttrykkelige samtykke.

 

Hva angår innkreving av kontingent, er jeg helt enig; et medlem som ikke betaler, skal tvangsinnmeldes, og gjelden blir stående, evt. med beregning av renter, inntil den blir innfridd.

 

Poacher: Av interesse; hva er kostnadene ved å sette ut inndriving av kontingent?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Her er det litt å ta tak i, for det første:

Alle NIF tilknyttede lag har full anledning til å utlevere komplette medlemslister til politiet på forespørsel, uten at man bryter personvern lovgivningen. Dette iht. NIF på direkte forespørsel fra meg om hva vi har og ikke har lov til/er pliktige til ved forespørsel fra politiet osv. Jeg er ikke enig i dette med utlevering av komplette medlemslister, hverken på forespørsel eller uoppfordret. Men må! bøye meg for NIF da deres ord er lov for alle som er hører til under NIF. (Men jeg hadde nok trenert det så langt det gikk, grunnet manglende lovhjemmel).

Nja. NIF er da igjen underlagt norsk lovgivning, i dette tilfellet Personopplysningsloven §9 2 ledd, med mindre de kan henvise til en lov (altså en norsk lov, ikke NIF vedtekt) som gir untak.

 

EDIT: Det noen jobber i NIF sentralt er ingen garanti for at de ikke besitter den vanlige norske husmansserviliteten overfor "øvrigheta"...

Edited by Guest

Share this post


Link to post
Share on other sites
Nja. NIF er da igjen underlagt norsk lovgivning, i dette tilfellet Personopplysningsloven §9 2 ledd, med mindre de kan henvise til en lov (altså en norsk lov, ikke NIF vedtekt) som gir untak.
Det er forsåvidt korrekt nok. Hva jeg kan se er det da NIF som løper en evt. risiko, og ikke den enkelte klubb.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Poacher: Av interesse; hva er kostnadene ved å sette ut inndriving av kontingent?

 

Det er sikkert flere aktører enn hva jeg vet om. Men den spesifikke aktøren tar 7% av omsetning (inkl. alle omkostninger)

 

PRISEKSEMPLER:

Årlig omsetning * 7% inkl mva

ALLE TRANSAKSJONSKOSTNADER INKLUSIVE I GEBYRET, OGSÅ ALLE BANK OG KORTGEBYRER

 

Eksempler på bruksgebyr:

200 kroner i medlemsavgift = 15,- NOK

500 kroner i medlemsavgift = 35,- NOK pr medlem

 

Omsetter du for totalt 10.000 KRONER koster det 700,-

Omsetter du for totalt 100.000 KRONER koster det 7.000,-

Share this post


Link to post
Share on other sites

Blir ikke helt klok på denne tråden.

 

For meg ser det ut som om to scenarier blandes.

 

1) Klubben sender uoppfordret inn lister til politiet om hvem som ER medlemmer.

 

2) Klubben sender uoppfordret inn melding om at N.N. ikke lenger er medlem/har betalt kontingent.

 

Senarie 1; er vel ganske utbredt, og i mange klubber foreligger det avtale mellom klubb og våpenkontor om et slikt samarbeide.

Denne typen innsending er etter min mening helt uproblematisk.

 

Scenarie 2; nah... her får jeg en litt mer flau smak i munnen, med mindre det foreligger andre/flere grunner til at N.N. ikke lenger bør inneha våpen.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Man kan jo også se det slik, mange klubber vil kanskje ikke bruke tiden sin til å leke innkrevere på penger folk skulle ha betalt for lengst.

 

Om du som frivillig må bruke masse fritid på purring og lignende kan jeg se de blir litt oppgitte

Share this post


Link to post
Share on other sites

Problemet ditt i senario 1 er at det ikke er lov.

 

Vi er nå inne på den klassiske sammeblandingen mellom

 

1. Hva loven ER.

2. Hva man MENER loven brude være.

 

som er så vanlig her på forumet. I dette tilfellet:

 

1) Ser det ut til at loven er klar; klubbene har ikke lov til å oppgi listene til politiet uten videre (Personopplysningsloven §9 2 ledd).

Det er den ekelte våpeneier som eventuell plikter å dokumentere sin aktivetet, ikke klubb/forbund.

 

2) Politiet, eventuellt også klubber/forbund, kan mene at dette er uhensiktsmessig. Korrekt fremgangsmåte da er å overbevise politikerne (Regjerning/Stortinget) om at loven bør endres med begrunnelsen at politiet har et tjenestlig behov som er viktigere enn personvernet.

 

Et moment vil da være at politiet kan ansees kun å ha behov for å vite aktivteten til våpeneiere, og ikke alle medlemmer. Ikke alle medlemmer av skytterlag har nødvendigvis våpen, og klubbene/forbundene har ikke oversikt over dette.

 

Personlig har jeg ikke noe problem med en slik endring, men siden veien til helvete som kjent er bolagt med gode fortsetter er jeg skeptisk til å akspetere at ting bare fordi "det er tross alt politiet som spør". Derfor mener jeg man må gå veien om stortinget hvis man faktisk skal opprette et slik rapporteringsregime.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jeg synes det er skremmende at folk tror at problemet her er at man vil slippe unna uten å betale! Og at man vil frivillig legge opp til enda mer krav til våpeneiere som selvsagt vil utnyttes i fremtiden. Med fullt innsyn og økende krav til aktivitet så kan man miste endel "mosjonsskyttere" og da mister klubbene mye penger! De veldig aktive skytterne ser visst ofte ned på dem som ikke er så aktive, men husk på at uten dem så hadde vi neppe hatt råd eller anledning til å skyte så billig på så flotte baner! De lite aktive er i flertall og betaler alikevel mesteparten av gildet, så bli kvitt dem så blir dere til slutt kvitt hele banene da hele skytesporten hadde blitt lagt ned om det var veldig få medlemmer.

 

Alle må gjøre opp for seg men å overkjøre alt av moral og også personvernet for å få inn pengene er ikke greit! Alle bør betale alle regningene sine på tide, ikke bare til skyteklubber. Om man ikke betalte legen skulle han da true med å gå ut med personlige opplysninger? Eller at psykologen sender ut trussel sammen med regninger?

 

At enkelte også mener at det bør bli standard praksis å rapportere oppmøte er jo spinnvilt! Om folk ikke har anledning til å skyte så mye en periode eller feks er mer opptatt av en annen skytegren eller annen hobby i etpar år så er de ikke mindre skikket til å eie våpen. Loven krever et minimum oppmøte men det er ikke klubbenes jobb å leke politi i den forbindelse heller! Noen sitter på sin høye hest og skal dømme alle andre og det skjer jammen ofte her på kammeret dessverre. Jeg har ikke skutt i benkeskytingsklubben siden i høst siden jeg satt kikkerten over på jaktrifla og har vært enormt aktiv i pistolklubben siden den tid. Jeg skal skyte mye rifle utover dette året, både jaktfelt og benkeskyting. Men om jeg hadde brukt energien og pengene på å bare skutt pistol i ett år så hadde jeg altså vært uegnet til å eie banerifle i enkeltes øyne? Jeg kommer til å ha mangedobbelt av minstekravet der slikt finnes men synes det å ville rapportere liten aktivitet er helt latterlig og lite gjennomtenkt. Etter en skillsmisse for noen år siden så var jeg ikke på pistolskyting på over et år, jeg hadde skutt sammen med exkona så det fristet ikke så mye å gå på banen lenger så jeg ventet til jeg hadde lyst å skyte igjen. Burde jeg bli tvunget til å selge våpnene i den perioden bare pga manglende aktivitet? Det finnes mange situasjoner der folk trenger å ta en pause enten fra alt av skyting eller bare en enkelt gren og da er det tullete å angi dem. Man får faktisk lov å ta seg en slik friperiode men om klubbene rapporterer slikt så blir man nødt til å forklare seg både til politi og klubb og det burde man slippe synes jeg. Om politiet vil så kan de sjekke selv, men de gjør sjeldent det med folk som ikke ellers gjør noe galt. Jeg tviler jo på at folk blir så mye farligere for samfunnet om de blir dårligere å skyte.. Og så er det tross alt snakk om private eiendeler som ofte er verdt mye penger!

 

Men vil jo oppfordre alle på det sterkeste til å betale kontingentene og stille på dugnader! Det ligger enormt mye arbeid bak driften av enhver klubb så man bør være litt takknemlig.

Håper samtidig at folk nå krever endring av denne praksisen med trusler om utlevering av opplysninger i alle klubber og at det blir en slutt på dette.

 

Og ja, det er NBSK det er snakk om. Hadde ikke tenkt å navngi forbundet selv. Men vil det nå bli sendt ut ny mail med at denne praksisen ikke vil bli gjennomført Poacher, eller vil den trusselen bare bli stående?

Share this post


Link to post
Share on other sites

NIF begrunnet med paragraf og punkt i personværnloven, hvorfor det var lov å sende fulle medlemslister til politiet. Det hele henger på tolkningen av politiet som (det jeg ikke husker lenger) som gode gutter som ikke er en fare for misbruk av opplysningene. Jeg er ikke enig med NIF slik dagens lovgivning er, men de er helt klare på at dette ikke er ett problem iht. Personværnloven.

Share this post


Link to post
Share on other sites
At enkelte også mener at det bør bli standard praksis å rapportere oppmøte er jo spinnvilt!

Om folk ikke har anledning til å skyte så mye en periode eller feks er mer opptatt av

en annen skytegren eller annen hobby i etpar år så er de ikke mindre skikket til å eie våpen.

Loven krever et minimum oppmøte men det er ikke klubbenes jobb å leke politi i den forbindelse heller!

 

Her bommes det vel litt på målet? :roll:

For som godkjent skytter må du gjerne drite i skytingen i 3-4 år for alt vi bryr oss, ja for myndighetene også.

Det er nemlig akseptert med perioder i livet hvor skytingen ikke kan prioriteres pga endring i livssituasjonen.

Om det er ny jobb, familieforøkelse, flytting, sykdom, eller annen endring i livssituasjonen.

 

MEN! Man må like vel betale kontingenten! Det holder ikke bare med oppmøte på banen nå og da.

Det er lovfestet, og helt ufravikelig!

Får man fritak fra POD for å betale kontigent er det greit, men det tviler jeg på skjer før Dovre faller... :lol:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Problemet for mange klubber er at de forskuddsbetaler inn krets og forbundskoningent, det vil si at for de som velger å ikke betale taper klubben inntekt. Og jo større klubbene er jo flere har man av slike medlemmer, mange er også medlem i flere klubber som gir en da mulighet til å være hovedmedlem ett sted og ikke betale i tillegg være bimedlem og betale redusert kontingent ett annet sted.

 

At en klubb sender inn en liste til sitt tilhørende våpenkontor over de medlemmer som har blitt utmeldt, det vil si enten meldt seg ut selv eller tvangsutmeldt ved to skyldige kontingener - ser jeg som en fin tjeneste siden det er klubben som i sin tid var årsaken til at vedkommende fikk kjøpe våpen.

 

K.

Share this post


Link to post
Share on other sites

...og så var vi vendereis.

 

Problemet er at klubbene faktisk ikke har lov til det, med mindre de har gjort en avtale med medlemmet om det. En måte å gjøre det på er ved å regulere det i vedtektene, men uten en eksplisitt avtale som tillater det, er det forbudt.

 

Å true med politiet for å drive inn kontingent er i mine øyne bøllete oppførsel, uavhengig av lovligheten i det. Ikke minst fordi det finnes lovlige metoder for inndriving; inkasso.

 

Til sist: Jeg har forståelse for at klubb, krets og forbund er avhengige av kontingent for å opprettholde drift. Løsningen er ikke å true med politiet, men å bruke lovlige midler.

Share this post


Link to post
Share on other sites

De aller fleste skytterlag/klubber er tilknyttet ett forbund og problemer rundt dette har jeg aldri opplevd. Men det er unektelig merklig at NBSK velger denne betalingsmodellen, men så har jeg personlig ikke noe stort problem med å betale i to omganger.

 

På den andre siden skjønner jeg hvis forbundets styre føler de ikke får inn like mye penger som antall langholds.. benkeskyttere i de forskjellige klubbene skulle tilsi.

 

Er vel der problemet ligger muligens. Men det er ikke umulig at dette er noe som ligger og ulmer godt nede på grasrota og tatt i betraktning at forbundet gjør nada for flertallet av medlemmene sine.

 

Eller kanskje det er noe helt annet:)

 

Trusler om angivning av medlemmer synes jeg er ett feiltrinn av styret i forbundet, dette burde kunne blitt løst på en bedre måte.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Problemet for mange klubber er at de forskuddsbetaler inn krets og forbundskoningent, det vil si at for de som velger å ikke betale taper klubben inntekt. Og jo større klubbene er jo flere har man av slike medlemmer, mange er også medlem i flere klubber som gir en da mulighet til å være hovedmedlem ett sted og ikke betale i tillegg være bimedlem og betale redusert kontingent ett annet sted.

 

At en klubb sender inn en liste til sitt tilhørende våpenkontor over de medlemmer som har blitt utmeldt, det vil si enten meldt seg ut selv eller tvangsutmeldt ved to skyldige kontingener - ser jeg som en fin tjeneste siden det er klubben som i sin tid var årsaken til at vedkommende fikk kjøpe våpen.

 

K.

Forbund og klubber er vel på ingen måte hevet over norsk lov?

Hvis det stemmer at det er brudd på loven å sende lister av UTMELDTE eks.medlemmer til politiet uten vedkommendes samtykke.

Share this post


Link to post
Share on other sites

1# Men det er unektelig merklig at NBSK velger denne betalingsmodellen.

 

2# På den andre siden skjønner jeg hvis forbundets styre føler de ikke får inn like mye penger som antall langholds.. benkeskyttere i de forskjellige klubbene skulle tilsi.

 

3# Men det er ikke umulig at dette er noe som ligger og ulmer godt nede på grasrota

 

4# Trusler om angivning av medlemmer synes jeg er ett feiltrinn av styret i forbundet, dette burde kunne blitt løst på en bedre måte.

 

1: NBSF er ikke eneste forbundet som gjør dette.

2: Hva mener du egentlig? NBSF har medlemmer som skyter alt fra en til flere klasser/skytegrener. Et medlem er et medlem uansett hva vedkommende skyter!

3: Hva er det som ligger å ulmer? Det vil jeg gjerne ha en forklaring på!

4: Det vil også bli løst på en annen måte om jeg ikke tar helt feil

Share this post


Link to post
Share on other sites

1# Men det er unektelig merklig at NBSK velger denne betalingsmodellen.

 

2# På den andre siden skjønner jeg hvis forbundets styre føler de ikke får inn like mye penger som antall langholds.. benkeskyttere i de forskjellige klubbene skulle tilsi.

 

3# Men det er ikke umulig at dette er noe som ligger og ulmer godt nede på grasrota

 

4# Trusler om angivning av medlemmer synes jeg er ett feiltrinn av styret i forbundet, dette burde kunne blitt løst på en bedre måte.

 

1: NBSF er ikke eneste forbundet som gjør dette.

2: Hva mener du egentlig? NBSF har medlemmer som skyter alt fra en til flere klasser/skytegrener. Et medlem er et medlem uansett hva vedkommende skyter!

3: Hva er det som ligger å ulmer? Det vil jeg gjerne ha en forklaring på!

4: Det vil også bli løst på en annen måte om jeg ikke tar helt feil

 

1: Ikke umulig, men jeg har vært og er tilknyttet klubber/forbund opp i gjennom årene, men jeg synes fortsatt at det er rart at forbundet legger opp til ett system som resulterer i at forbundskontigenten ikke blir innbetalt.

 

2: Du vet da hva jeg mener, men får å ikke gå rundt grøten så dreier det seg om det faktumet at de aller fleste som betaler for medlemskapet i NBSF gjør det nettopp fordi de ønsker å skyte organisert "langhold", og så har vi alle de som velger å ikke skyte inne under forbundet nettopp fordi de ikke oppfatter at forbundet gir dem noe som helst, ref. "Langholds NM" og div prosjekter som Christian S. har lagt mye arbeid for å kunne gjennomføre.

 

3: Trenering av godkjenning/tilrettelegging av 6,5x55 i F-class T/R. Dette kommer i tillegg til ovenevnte.

 

4: Supert.

 

Spør, så får man svar.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Problemet for mange klubber er at de forskuddsbetaler inn krets og forbundskoningent, det vil si at for de som velger å ikke betale taper klubben inntekt. Og jo større klubbene er jo flere har man av slike medlemmer, mange er også medlem i flere klubber som gir en da mulighet til å være hovedmedlem ett sted og ikke betale i tillegg være bimedlem og betale redusert kontingent ett annet sted.

 

At en klubb sender inn en liste til sitt tilhørende våpenkontor over de medlemmer som har blitt utmeldt, det vil si enten meldt seg ut selv eller tvangsutmeldt ved to skyldige kontingener - ser jeg som en fin tjeneste siden det er klubben som i sin tid var årsaken til at vedkommende fikk kjøpe våpen.

 

K.

Forbund og klubber er vel på ingen måte hevet over norsk lov?

Hvis det stemmer at det er brudd på loven å sende lister av UTMELDTE eks.medlemmer til politiet uten vedkommendes samtykke.

Det må du nesten vise meg hvor det bruddet er, spesielt i de klubber der dette er nedfelt i vedtekter/klubbreglemang. (Man gir automatisk sitt samtykke ved å bli medlem).

 

Norsk lov er slettes ikke så spesielt streng på området når det gjelder klubber og foreninger som enkelte har fått for seg, og ikke når mottakeren av informasjonen er politiet (Ikke fare for misbruk av informasjonen sier NIF). Og slettes ikke når det er snakk om informasjon som er tett koblet mot at ervervs grunnlaget klubben attesterte for ikke lenger er tilstede. (§ 8. e å utøve offentlig myndighet). OBS! Det betyr ikke at medlemslistene er fritt frem å offentliggjøre eller noe i den dur.

 

Videre har ikke klubbenes medlemslister spesielt sensitive opplysninger, Navn adresse, tlf nr, fødselsdato, medlem fra til, og klasseføring er stort sett det som lagres om den enkelte. Ikke akkurat spesielt sensitivt, siden person nr etc. ikke er en del av de.

 

Var det opp til meg skulle rapportering om avgang fra klubbene bli lovpålagt, slik at systemet faktisk kunne begynne å fungere. (Jeg er nok av de som går for heller noe jævlig for alle enn fritt frem for de som utnytter klubber og forbund for å få seg våpen. Likt for alle er mitt motto). OBS! Dette betyr ikke at jeg er i mot rekreasjonsskyting på bane og privat, så langt det skjer innen gjeldende lovverk.

 

Min oppgave som rapportør er ikke å hjelpe folk i å bryte våpenloven, ei heller å forfølge og straffe de som gjør det. Min oppgave er å varsle forvaltningen om at ett forhold som utløste ervervs behov er avsluttet. Hverken mer eller mindre. At enkelte ser på slikt som angiveri, tyder på at de ikke akkurat har bare rent mel i posen. (Uffda, den siste var nok lit stygg hersketeknikk, men vi lar den stå).

 

P.s. Bromark nevnte forskuddsbetaling av kontingent, jeg gjør det som følger (Jada det er nedfelt i min klubbs regler, NIF lov osv.).

Faktura i januar, første purring 1.3. Tvangsutmeldelse 1.5, gjeld blir stående som utestående til evig tid. Og vi blir ikke belastet med forbundskontingent for unnasluntrerne.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det var ment som et spørsmål fra min side, noen hevder det er lovbrudd andre ikke.Jeg vet ikke...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Er der sikre på, at dere har lov til å tvangsinnkreve medlemskontigent? Og det er vel ikke lovlig å slette medlemskapet med en gang, grunnet forsinket/uteblitt medlemskontigent, i alle forbund.

 

Har ikke sjekket om regelverket til NSF er blitt endret. Men der kunne en ikke slette medlemer FØR, det var to år uten innbetalt kontigent. Uannsett så må klubbene forholde seg til forbundenes regelverk. Og endringer i egne Vedtekter skal godkjennes i forbund.

 

Og personlig så hadde det vært ønskelig å ekskludere selvoppnevnt "reservepoliti", som angir andre medlemmer. Medlemmer av klubb- og forbunds styrer skal representere alle medlemmene og ivareta klubb/forbund, etter eget regelverk og eventuelt norske lover, IKKE etter eget forgodtbefinnende!

Share this post


Link to post
Share on other sites

At man har lov til å tvangsinnkreve kontingent burde være hevet over enhver tvil - rimelig eller urimelig - med et unntak for første kontingent, og spesielt ved bruk av påmelding via internett; da kan ikke medlemskapet sies å være bindende før første kontingent er betalt. Har man meldt seg inn, og betalt første kontingent, har man også inngått en bindende avtale med klubben.

 

For de klubber som har nedfelt opplysning om medlemsstanden til politiet i sine vedtekter, er det uproblematisk at dette gjøres. For alle andre er det høyst problematisk. Årsaken er at spesifikke kriterier skal ligge til grunn før man kan behandle personopplysninger. Først litt begrepsdefinisjon:

 

§ 2.Definisjoner

I denne loven forstås med:

1) personopplysning: opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson,

2) behandling av personopplysninger: enhver bruk av personopplysninger, som f.eks. innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter,

...

4) behandlingsansvarlig: den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal brukes,

5) databehandler: den som behandler personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige,

6) registrert: den som en personopplysning kan knyttes til,

7) samtykke: en frivillig, uttrykkelig og informert erklæring fra den registrerte om at han eller hun godtar behandling av opplysninger om seg selv,

 

Når vi nå vet hva det vil si å behandle personopplysninger, og hva disse er, kan vi så igjen se på vilkår for å behandle disse:

 

§ 8. Vilkår for å behandle personopplysninger

Personopplysninger (jf. § 2 nr. 1) kan bare behandles dersom den registrerte har samtykket, eller det er fastsatt i lov at det er adgang til slik behandling, eller behandlingen er nødvendig for

a) å oppfylle en avtale med den registrerte, eller for å utføre gjøremål etter den registrertes ønske før en slik avtale inngås,

b) at den behandlingsansvarlige skal kunne oppfylle en rettslig forpliktelse,

c) å vareta den registrertes vitale interesser,

d) å utføre en oppgave av allmenn interesse,

e) å utøve offentlig myndighet, eller

f) at den behandlingsansvarlige eller tredjepersoner som opplysningene utleveres til kan vareta en berettiget interesse, og hensynet til den registrertes personvern ikke overstiger denne interessen.

...

 

Dersom man har nedfelt opplysning til myndighetene i vedtekter, mener jeg man kan påstå at den registrerte har samtykket, forutsatt at vedtektene har vært tilgjengelige for medlemmet før innmeldingen. Videre kan man også påstå at man oppfyller vilkår A i dette tilfellet.

 

Dersom slik opplysning ikke er nedfelt, er vilkår A åpenbart ikke oppfylt. Det gjelder også vilkår C og E, da klubben ikke har noen offentlig myndighet. Vingemutteren ser ut til å støtte seg til vilkår B, problemet er bare at klubben ikke har noen rettslig forpliktelse utover å si fra om noen er uskikket for våpeneierskap. Da gjenstår D og F. Disse er vanskeligere å avfeie. Da mener jeg faller ut, da oppgaven som skal utføres - sikre at våpeneier har behov for eierskap - ikke er klubbens oppgave, men politiets. Hvorvidt F er oppfylt eller ikke er jeg svært usikker på, og det er faktisk også politiet.

 

Politidirektoratet vil videre bemerke at en henvendelse fra politiet til lokale skytterlag om opplysninger om den enkelte skytters medlemsforhold, må betraktes som en anmodning om å få de nødvendige opplysninger, ikke et pålegg til skytterlaget om å gi opplysninger. Det er ingen uttrykkelig hjemmel for å kunne pålegge skytterlagene en slik opplysningsplikt. Politiet vil imidlertid under enhver omstendighet kunne kreve slik dokumentasjon fra den enkelte våpeneier i forbindelse med utøvelse av sin kontrollvirksomhet.

 

Jeg mener det er implisitt at politiets ansvar for kontroll og håndheving av våpenlovgivningen ikke overstiger medlemmets rett til personvern. Dersom politiet ønsker det, kan de kreve ny dokumentasjon for behovet av medlemmet.

 

Hva angår hva man registerer er jeg helt uenig; har du fødselsdato og kjønn, kan man med relativ letthet finne vedkommendes personnummer, adresse, telefonnummer med mer.

 

Personopplysningsloven: http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2000-04-14-31

Politidirektoratets rundskriv (2009): https://www.politi.no/vedlegg/lokale_ve ... gg_476.pdf

Share this post


Link to post
Share on other sites
Og personlig så hadde det vært ønskelig å ekskludere selvoppnevnt "reservepoliti", som angir andre medlemmer.

Medlemmer av klubb- og forbunds styrer skal representere alle medlemmene og ivareta klubb/forbund,

etter eget regelverk og eventuelt norske lover, IKKE etter eget forgodtbefinnende!

 

Dersom et medlem velger å ikke betale kontingenten sin er denne personen pr.definisjon hverken et medlem

eller berettiget til å inneha håndvåpenene som ble ervervet gjennom gjeldende klubb/forbund lenger...

 

Virker som om flere her inne blander sammen snørr og barter her i denne diskusjonen!

 

Jeg klarer bare ikke fatte hvorfor enkelte av dere så nidkjært kjemper for ulovlig våpeneierskap,

som jo er nettopp hva dette er.

 

Betaler man ikke kontingent er man ikke medlem og kan dermed ikke lovlig eie våpen

ervervet til skytegrener i gjeldende klubb og forbund!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Og personlig så hadde det vært ønskelig å ekskludere selvoppnevnt "reservepoliti", som angir andre medlemmer.

Medlemmer av klubb- og forbunds styrer skal representere alle medlemmene og ivareta klubb/forbund,

etter eget regelverk og eventuelt norske lover, IKKE etter eget forgodtbefinnende!

 

Dersom et medlem velger å ikke betale kontingenten sin er denne personen pr.definisjon hverken et medlem

eller berettiget til å inneha håndvåpenene som ble ervervet gjennom gjeldende klubb/forbund lenger...

 

Betaler man ikke kontingent er man ikke medlem og kan dermed ikke lovlig eie våpen

ervervet til skytegrener i gjeldende klubb og forbund!

Det er politiets oppgave å vurdere eierskap til våpen, ikke til selvoppnevnte "reservepoliti". Klubber er ikke pålagt i det norske lovverk, å rapportere noe som helst.

 

Og fordi om en medlem ikke har betalt et medlemskap, kan vedkommede være medlem i flere andre klubber! Så slutt å late, som om dere er politi!

Share this post


Link to post
Share on other sites

@tunderbrd: Din påstand forutsetter at man kun er medlem et sted. Som kjent er det flere forbund som organiserer skyting. Å være medlem i mer enn et særforbund er, uavhengig av hva det enkelte forbund sier om å være medlem i klubber organisert i forbundet, helt i orden. Om man har et våpen som kan brukes i aktiviteter organisert av mer enn et forbund, så kan man gjøre det.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ja, jeg baserer bare dette på egne erfaringer etter 12-15 år i styrer og stell innen jakt og våpensport.

Og i minst 99% av tilfellene har der IKKE vært snakk om doble medlemsskap som EGENTLIG gir rett til å beholde våpenene!

Sier ikke at det ikke hender, men jeg ser det ekstremt skjelden...

 

Og om noen har ervervet et våpen pga en attest jeg gjennom klubb A har utstett

har jeg ingen problem med at de nå bruker disse til i klubb B om klubb B har grener for disse.

Men jeg mener at man som at man som klubb faktisk burde kunne forlange å få info om dette.

SIden det aldri har skjedd at vi har fått info om noe slikt mener JEG PERSONLIG at å melde fra

om utmeldelser/uteblitt betaling av kontingent til våpenforvaltningen må være en effektiv måte å få kontroll på dette på.

 

Har jeg dobble medlemsskap og ønsker å kutte et av disse er det jo ingen problem!

Da bare framlegger jeg medlemskort for politiet og så er saken ute av verden...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Og fordi om en medlem ikke har betalt et medlemskap, kan vedkommede være medlem i flere andre klubber!

Så slutt å late, som om dere er politi!

 

For meg er ikke dette snakk om "å leke politi"

Det er snakk om å forvalte og følge opp attester som klubben vår har utstett og som har gitt et medlem ervervstillatels.

Det er klubbene som skal attestere at et medlem har vært aktivt medlem i den tid

som loven har fastsatt for at erverv skal kunne finne sted.

At man derfor skal kunne ha lov å gi beskjed når medlemsskap opphører ser jeg derfor på som en selvfølge.

 

Vil like vel få pressisere at vi ikke praktiserer dette i klubben vår idag!

Siden enkelte meningsmotstandere her inne mener at jeg derfor burde "ekskluderes" for å leke politi...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jeg skjøt i Trondheim Pistolklubb for 15 år siden. De praktiserte å sende oppdaterte medlemslister til politiet. Mistenker at det da var resultatet av en hestehandel; TPK fikk på et tidspunkt en liten strøm av nye medlemmer med HA-tilknytning, og det gjorde ordensmakten nervøs. Antar det var snakk om å stenge banen. Politiet har myndighet til dette, om ikke pga HA, så fordi man alltid finner et eller annet ved en skytebane som ikke er i henhold, og kan stenge den for perioder eller permanent. Evt. pålegge klubben en oppgradering som er så dyr at klubben ikke klarer det (jeger- og fiskerlaget i fødebyen min fikk beskjed om å gjerde inn riflebanen (100m/300m), med med 2m nettinggjerde, husker ikke om det krevde piggtråd øverst, men det var uansett et langt gjerde, og kostnaden havnet da på 100k eller noe sånt.).

 

Forrige klubb praktiserer å oppgi medlemsstatus på forespørsel. Dvs dersom politiet har et navn, så svarer de med status for den personen.

 

Nå er jeg i en klubb hvor jeg ikke kjenner til praksis - så jeg bare betaler og smiler. Litt lite klar for ny administrative oppgaver merker jeg...

 

Jeg er opptatt av personvern, så jeg applauderer ikke like ivrig praksisen med innlevering av lister, men sliter med å komme opp med en god grunn for ikke å gjøre det.

 

Øivind

Share this post


Link to post
Share on other sites
At man derfor skal kunne ha lov å gi beskjed når medlemsskap opphører ser jeg derfor på som en selvfølge.
Men det er altså ikke lov.

 

Kontroll med våpeneierskap er IKKE klubbens, kretsens eller forbundets ansvar. Det har heller aldri vært det. Derimot er det politiets ansvar.

 

En attest er ikke, og har heller aldri ment å være, evigvarende. Klubbens ansvar opphører idet søknaden med vedlegg er sendt til politiet. Deretter har politiet ansvaret. Attesten gjør en eneste ting: etablerer at søkeren har hatt den aktivitet loven krever for utstedelse av ervervstillatelse. At søkeren så er blitt frafallen er en sak mellom søkeren og politiet, og klubben har å holde seg unna, med mindre annet er avtalt. Klubben har ingen anledning til å trekke tilbake en attest, med mindre det den forteller ikke stemmer, i hvilket tilfelle attesten aldri skulle vært utstedt.

 

At du ser på noe som en selvfølge er ikke det samme som at det er slik det er.

 

Og forøvrig: Jeg kjemper ikke for ulovlig våpeneierskap. Derimot står jeg på barrikadene for personvernet. Hva man personlig måtte mene er opplysninger som fritt kan brukes er irrelevant; det er definert ved lov at personopplysninger ikke skal brukes uten at definerte vilkår er oppfylt.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det er klubbene som skal attestere at et medlem har vært aktivt medlem i den tid

som loven har fastsatt for at erverv skal kunne finne sted.

 

Riktig, men etter at klubben har attestert for det så slutter klubbens ansvar ovenfor politiet ...

Deretter er dette en sak mellom våpeneier og politi (med mindre man klubben får mistanke om at våpeneieren ikke er skikket til å ha våpen).

Sånn er faktisk lovverket i dag.

Men at det er en effektiv måte å få inn kontigent på er vel udiskutabelt :-)

Dette er jo veldig lett å ordne i hver enkelt klubb: det er bare å stille på årsmøtet å kreve en tilførsel i klubbens vedtekter der det står at oppdatert medlemsliste skal sendes inn til politiet årlig. Så kan man jo velge om man vil være medlem i klubben eller ikke ;-)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Og forøvrig: Jeg kjemper ikke for ulovlig våpeneierskap.

Derimot står jeg på barrikadene for personvernet. Hva man personlig måtte mene er opplysninger som fritt kan brukes er irrelevant;

det er definert ved lov at personopplysninger ikke skal brukes uten at definerte vilkår er oppfylt.

 

Så du mener, helt seriøst, at det er brudd på personvernet å informere politiet om utmeldinger?

Jeg snakker ikke om å sende hele medlemslistene årlig, men å melde fra om utmeldinger.

Det tror jeg du tar feil i!

Men det blir vi neppe enige om, og det lever jeg godt med...

Share this post


Link to post
Share on other sites

razumny

 

Alle har rett til å si sin mening. Men er en tillitsvalgt i en klubb/forening det betyr ikke at det er slik en skal handle etter egne meninger/”synsing”, på vegne av klubb (el. forbund). Men, etter lover og vedtekter!

 

Ser du mener det er hevet over enhver tvil, at det er lov til å tvangsinnkreve medlemskontigent. Hvor står det? I regelverket til Norges idrettsforbund kanskje? Skytterforbundet er underlagt NIF!

 

Medlemskap i frivillige foreninger og organisasjoner er ingen bindende kontrakt om betaling, eller krav om utmeldelse. Det er klubbene som kan og skal, slette et medlem som ikke oppfyller betingelsene i vedtektene! Det er mulig at det er forbund, som har dette nedfelt i sine, men da får dere presisere hvilke dette gjelder.

 

Ellers så tviler jeg på at det finnes forbund som har nedfelt i sine lover, at de (og klubbene) skal regelmessig oversende medlemslister, uten at det kommer skriftlig forespørsel om det hvert år fra politiet. Navn og adresse som knyttet opp mot et skytelag/klubb, er fortrolige opplysninger! Og SKAL ikke utleveres, uten at dette har medhold i norske lover/forskrifter!

 

Det holder ikke at det er nedfelt i en klubbs Vedtekter, at slike opplysninger skal (eller kan sendes) uoppfordret til politiet, hvis ikke dette er nedfelt i eget forbunds lover! Da må i dette i så tilfelle, ha blitt godkjent i forbundet. Det vedtas mye rart i div. klubber, som ikke er lovlig i.h.t. Forbundenes lovverk.

 

Ditt sitat fra Politidir., viser at klubbene ikke MÅ opplyse, om en enkelt medlems aktivitet. Merk også at det dreier seg om et enkelt medlem og ikke ALLE!

 

Og grunnen er, at politiet har muligheten til å kreve opplysningene fra medlemmet! Så ikke bland i sammen ”ting” her, selv om dere selv mener det er rimelig. Forhold dere til regelverket. Forhold som berører om en person oppfyller krav til å eie et våpen, er et forhold mellom en person og politiet! Ikke klubb, eller forbund!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jeg startet denne tråden og jeg kjemper definitivt ikke for at folk skal slippe å betale eller for ulovlig våpeneierskap! Men jeg er imot ulovlige metoder for å dra inn pengene!

Hvordan kan dere være så opptatt av å få ut disse "forbryterene" som ikke følger lovens krav om forbundstilhørighet men samtidig støtte lovbrudd for å få inn pengene?!

 

Synes det er skummelt at så mange ikke ser at det ikke handler om å slippe unna regningene! Les litt historie og prøv å forstå hvorfor personvern er viktig.

 

Må si at jeg er sjokkert over at folk ØNSKER å få en lov som krever rapportering av lav aktivitet! For det første så hadde ikke vi som er aktive hatt gode baner tilgjengelig om det ikke var for alle de lite aktive! Om man blir kvitt alle de lite aktive så er det jammen ikke mange igjen som skal betale hele gildet! Og hva skjer om man får innført en sånn ordning? Jo kravene til aktivitet vil øke på for da er det jo plutselig veldig lett å få ned antall våpen i landet. -Spesielt om det kommer inn en enda mer våpenskeptisk regjering i framtiden. Går ann å tenke litt lenger enn sin egen nesetipp! Dessuten kan du jo risikere å selv ende opp med feks dårlig helse slik at du ikke kommer deg på banen så ofte, men samtidig ha skytingen som det største lyspunktet i livet for så å bli fratatt muligheten til å drive med det siden du da kanskje ikke har nok aktivitet lenger. Det finnes folk som skyter lite av andre grunner enn at de bare vil ha våpen og det er de som vil smake konsekvensen av slike forslag sammen med de som er aktive men har begrenset økonomi og ikke har råd til å betale fremtidige regninger dersom bare de mest aktive skal stå igjen i klubbene! Folk som skyter lite "forsøpler" ikke sporten vår som vingemutteren påstår, men folk som sprader rundt på banen og alltid "vet best," dømmer andre og ser ned på mosjonsskyttere som trives like godt med kaffekoppen som pistolen i hånda derimot, forsøpler defintivt sporten og jager vekk både rekrutter og andre fremtidshåp fra banene! Hva med å ha fokus på egen trening og drite i hvordan andre velger å utøve fritidssyslene sine?!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jeg har ennå til gode å se noe som gir klubben hjemmel til, på eget initiativ, å melde fra om medlemskapsstatus. Om noen kan vise slik hjemmel, javel, da aksepterer jeg det, men det er altså ingen som har vist det.

 

Hjemmel i dette tilfellet er samfunnssikkerhet og ble nevnt allerede på side 1 i denne tråden av krikkert ...

 

Tviler på om dette er et stort problem i skytternorge at medlemmene ikke betaler kontigenten sin.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jeg startet denne tråden og jeg kjemper definitivt ikke for at folk skal slippe å betale eller for ulovlig våpeneierskap! Men jeg er imot ulovlige metoder for å dra inn pengene!

 

Hva med å ha fokus på egen trening og drite i hvordan andre velger å utøve fritidssyslene sine?! [/b]

Hurra! :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mulig jeg misforstår deg, Glenn_G, men jeg føler at du gang på gang mener at folk skal få lov å eie sine våpen og fortsette å skyte selv om de ikke gidder å betale kontingenter.

Utsagn som "Hva med å ha fokus på egen trening og drite i hvordan andre velger å utøve fritidssyslene sine?!" gjør at jeg stusser litt.

For det er da hevet over en hver tvil at hvor mye en ønsker å skyte er rimelig fritt, selv innen for lovverket..

Men det er derimot ikke fritt valg om man ønsker å betale kontingent til minst en klubb + forbund.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hva med å ha fokus på egen trening og drite i hvordan andre velger å utøve fritidssyslene sine?!

 

Er enig i dette

er flere som kunne ha lært seg det 8)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hjemmel i dette tilfellet er samfunnssikkerhet og ble nevnt allerede på side 1 i denne tråden av krikkert ...

quote]

Samfunnssikkerhet er nedfelt i lovverket! Men her er det snakk om at enkeltmedlemer (som har et verv), tar seg tilrette og handler utenfor regelverket og i strid med egen klubb/forbunds interesser. De burde vært ekskludet, fra klubb/forbund.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Så du mener, helt seriøst, at det er brudd på personvernet å informere politiet om utmeldinger?

I den forstand at det er brudd på personopplysningsloven, ja. Utover det lever jeg og godt med å være uenig.

Ser du mener det er hevet over enhver tvil, at det er lov til å tvangsinnkreve medlemskontigent. Hvor står det?

Når man inngår medlemskap i en forening, inngår man også en bindende avtale. Inndrivelse av kontingent faller således under avtaleloven.

Medlemskap i frivillige foreninger og organisasjoner er ingen bindende kontrakt om betaling, eller krav om utmeldelse. Det er klubbene som kan og skal, slette et medlem som ikke oppfyller betingelsene i vedtektene! Det er mulig at det er forbund, som har dette nedfelt i sine, men da får dere presisere hvilke dette gjelder.

Nei vel? Det må du nesten underbygge litt mer. Når man inngår et medlemskap, inngår man jo en avtale, og det er en naturlig forventning at medlemskap skal koste noe.

Det holder ikke at det er nedfelt i en klubbs Vedtekter, at slike opplysninger skal (eller kan sendes) uoppfordret til politiet, hvis ikke dette er nedfelt i eget forbunds lover! Da må i dette i så tilfelle, ha blitt godkjent i forbundet. Det vedtas mye rart i div. klubber, som ikke er lovlig i.h.t. Forbundenes lovverk.

Med mindre forbundet i sine vedtekter krever å få godkjenne klubbenes vedtekter blir dette helt enkelt feil.

Ditt sitat fra Politidir., viser at klubbene ikke MÅ opplyse, om en enkelt medlems aktivitet. Merk også at det dreier seg om et enkelt medlem og ikke ALLE!

Helt rett. Klubbene er ikke forpliktet til å opplyse om noe på forespørsel fra politiet, ikke en gang når det gjelder et enkelt medlem. At jeg tok det med, var for å belyse en del av mitt argument, nemlig hvorvidt et medlems status er noe man, under personopplysningsloven, kan informere politiet om. Når politiet ikke kan pålegge klubben å utlevere informasjonen, kan heller ikke klubben på eget initativ utlevere den.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Den beste måten og få igjennom ens meninger er og stille opp på neste generalforsamling og få sine saker igjennom der.

 

Eller så oppfordrer jeg alle til og være med på dugnader og å betale sin kontigent i tide. Må huske på at alt arbeide i klubbene og styre i NBSF gjøres ubetalt og i fritiden.

 

Geir Steinskog

Edited by Guest

Share this post


Link to post
Share on other sites
Mulig jeg misforstår deg, Glenn_G, men jeg føler at du gang på gang mener at folk skal få lov å eie sine våpen og fortsette å skyte selv om de ikke gidder å betale kontingenter.

Utsagn som "Hva med å ha fokus på egen trening og drite i hvordan andre velger å utøve fritidssyslene sine?!" gjør at jeg stusser litt.

For det er da hevet over en hver tvil at hvor mye en ønsker å skyte er rimelig fritt, selv innen for lovverket..

Men det er derimot ikke fritt valg om man ønsker å betale kontingent til minst en klubb + forbund.

 

Ja du misforstår meg totalt her dessverre! Jeg er for at man alltid skal betale alle regninger på tide alltid! Mulig det bare er vanskelig å gjøre seg forstått via nettet, men det jeg er imot er å begå lovbrudd forå få inn pengene. Jeg mener at alle ABSOLUTT må betale og om man ikke betaler ting i samfunnet så er det spilleregler på hvordan dette kan kreves inn. Så jeg har ikke noe til overs for de som ikke vil betale kontingentene! Men jeg har like mye imot at man prøver å dra inn pengene med ulovligheter. -Håper det oppklarer hvor jeg står :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

razumny

 

http://lovdata.no/dokument/NIFL/niflov/2011-05-08-1" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank

 

Sitat:"§ 10-6. Utmelding - Tap av enkeltmedlemskap

(1) Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.

(2) Medlem som skylder kontingent for to år taper automatisk sitt medlemskap i laget og skal strykes fra lagets medlemsliste. Idrettslaget kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt medlemskontingent. Medlem som har tapt sitt medlemskap kan ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt."

 

Særforbund innen NIF kan først etter utløpet av 2 år (uten betalt medlemskap), slette medlemmet fra sine medlemslister! Mange andre forbund har tilsvarende lovtekst.

 

Og kan opptas senere, mot å betale skyldig medlemskontigent. Personlig så er jeg relativt sikker på, at tvangsinnkreving hadde vært nevnt, hvis det var lovlig. Så sammenblanding med gennerele "avtaler" i forettningslivet, er nok ikke gyldig her. Avtalen er begrenset, til det jeg har sittert.

 

Angående endring av vedtekter. Den endringen det her er tale om, er så viktig for enkeltmedlemmer, at jeg er sikker på at slikt skal godkjennes av forbundet, før det er gyldig. Og dette er nok beskrevet under "endring" av vedtekter/lover, både i forbund og klubb. Så selv ikke en Generalforsamling i en klubb, kan bestemme hva de vil. Og absulutt ikke et styre, eller enkeltmedlemmere av styre.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Samfunnssikkerhet er nedfelt i lovverket! Men her er det snakk om at enkeltmedlemer (som har et verv), tar seg tilrette og handler utenfor regelverket og i strid med egen klubb/forbunds interesser. De burde vært ekskludet, fra klubb/forbund.

 

Det var den spesifikke setningen fra razumny jeg svarte på og den hadde ikke noe med enkeltmedlemmer som tar seg tilrette i styret å gjøre ;-)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Særforbund innen NIF kan først etter utløpet av 2 år (uten betalt medlemskap), slette medlemmet fra sine medlemslister! Mange andre forbund har tilsvarende lovtekst.

 

...

 

sammenblanding med gennerele "avtaler" i forettningslivet, er nok ikke gyldig her. Avtalen er begrenset, til det jeg har sittert.

OK; i dette tilfellet har altså Norges Idrettsforbund valgt å avtale seg bort fra adgangen til tvungen inndrivelse av kontingent. Det får være deres sak, men det vil jo da i praksis si at klubber ikke har noen regressmulighet med tanke på å få innhentet utestående fra frafalne medlemmer.

 

Hadde de ikke hatt dette i vedtektene sine, da hadde avtaleloven kommet til anvendelse.

 

Det er godt mulig at "mange andre forbund har tilsvarende lovtekst". Det er deres sak, som svekker et eventuelt krav, og i mine øyne en dårlig måte å drive forening på. Jeg finner ikke tilsvarende klausuler i vedtektene til hverken NBSF, DSSN eller NJFF.

 

Forøvrig regulerer avtaleloven alle avtaler, ikke kun de i "forettningslivet".

Share this post


Link to post
Share on other sites
Samfunnssikkerhet er nedfelt i lovverket! Men her er det snakk om at enkeltmedlemer (som har et verv), tar seg tilrette og handler utenfor regelverket og i strid med egen klubb/forbunds interesser. De burde vært ekskludet, fra klubb/forbund.

 

Det var den spesifikke setningen fra razumny jeg svarte på og den hadde ikke noe med enkeltmedlemmer som tar seg tilrette i styret å gjøre ;-)

Takk for svaret, Varegg. Jeg ser at vilkår F kan tolkes slik krikkert gjør det. Jeg er bare ikke overbevist om at den vil gjøre det i praksis.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...