Jump to content

Anmeldt etter løshund jakt. dømt til forelegg. Saken henlagt


Recommended Posts

  • Replies 152
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Skal vi prøve å forholde oss til fakta?

 

De jakter mus rundt hytta med katta i bånd.

Hvem sa noe om det? Et er faktisk mulig å lære en katt til å gå i bånd. Personlig vil jeg heller bruke tiden på å spikre syltetøy fast i en svamp, men hver sin smak.

 

De løy om noe så viktig som at hunden hadde bitt.

Kan man bevise dette? Etter det jeg forstår trakk de den påstanden før møtet i forliksrådet.

 

De prøver å presse deg for penger.

Hvordan da? De har fremmet et (latterlig) krav, med mindre det ble etterfulgt av et kriminelt "ellers så" er det neppe utpressing i juridisk forstand.

 

Men at de har gått totalt av hengslene er det liten tvil om, jeg ville ikke betalt en krone før politiet var ferdig med sine vurderinger. Den prosessen går jo uavhengig av en sivil erstatning men vil kunne legge føringer på ansvarsforhold.

Link to post
Share on other sites

Hei

 

Skal prøve å gi deg litt informasjon om gjeldene relger om skaddeerstatning, hva som skal til for å kreve erstatning, og hvilken punkter som heller i dine og hennes favør. Særregler i hundeloven e.l. kan jeg ingenting om, og vil derfor ikke gå inn på det. Dette er viktig å presisere at dette ikke er noe fasit, det er heller ikke sikkert det gir deg noe svar.

 

For at du skal bli ertatningspliktig må det foreligge en skade, hvor noen har lidt økonmisk tap. I ditt tilfelle er dette relativt klart. Videre må det foreligg ansvar, og årsaksammenheng, og denne må være adekvat (påregnelig). Videre skal man kun erstatte det økonomiske tap. Altså for klærene, og eventuelle sykehusbesøk.

 

Jeg vil først ta for meg om du er ansvarlig for skaden som har oppstått. Det er to måter man kan bli ansvarlig på, objektiv og subjektiv (culpa).

 

For subjektiv skyld må du ha optrådt uaktsomt eller uforsvarlig. Jeg mener at dette ikke kan gjelde for deg i ditt tilfelle, din handling var ikke et avvik fra det normale. Du visste ikke om katten, og som jeg ser det har ikke du opptrått ufrosvarlig under jakten. Dette er heller ikke noe du brudte ha insett at kunne skje.

 

Objektiv skyld er noe vanskeligere. Veldig enkelt forklart går det ut på at den som har skapt en risiko, har ansvar for skade den utløser. En aktivitet som representerer en "risiko" eller "fare" for omgivelsene vil videre falle inn under objektivt ansvar, f eks jakt med løshund. Det må også være en stadig, typisk og ekstraordinær risiko. Jeg vil ikke drøfte disse punktene for utdypende, da dette ville tatt flere sider. Videre er det i bassengdommen lagt til grunn at jakt med løshund innebærer objektivt ansvar, og det må nok legges til grunn i din sak også, jeg heller iallefall mot det. Anbefaler å lese bassengdommen. Kort oppsumert om objektivt ansvar kan følgende nevnes:

 

Risiko i dette tilfellet vil være det som overstiger "dagliglivets risiko". Å bli "angrepet" av en elghund, vil jeg si at er utenfor den som juridisk kan kalles "dagliglivet risiko", selv om man er i skog der elgjakt foregår. Skadelidte må vernes mot den risiko hun ikke kunne eller burde vært forberedt på. Når hun går i skoen kan hun ikke regne med at det en hund angriper katten, som igjen påfører henne skade. Nå skal det sies at damen hadde katten i bånd, og skadene kunne vært vesentlig mindre om den har gått fri. Videre vet de fleste at elgjakt pågår om høsten, og det blir et spørsmål om hun har akseptert den risiko at skade kan skje når hun går med katten i bånd. Hun visste nok at hunder er løse i skogen under jakten, og at det kan være at en av de er i nærheten av katten. Uansett skal man skal videre alltid ha kontroll på hunden sin, jfr. hundeloven § 4.

 

Videre må skaden være typisk og stadig for aktiviteten. Nå er det ikke typisk at det skjer skade på andre menneskers klær på grunn av løshundjakt, men løshunder utgjør et spesielt faremoment, som kan volde skade. Det er nok at faremomentet foreligger, selv om skade nesten aldri skjer.

 

Dernest må skaden være særpreget eller ekstraordinært. Dette kan sees på som en presisring av utrykket "daglilivets risiko". En kan si at det ikke innebærer noe mer at jakten byr på en risiko for skade som ovrstiger det nivå som må til for at objektivt ansvar skal foreligge. Det vil også være viktig å se hvem som er nærmest til å bære risikoen for at skade skjer ved denne type aktivitet. I dette tilfellet må det være løshundjegeren. Å slippe hund løs innebærer en viss risiko for skade.

 

Under vil jeg vise til noen sitater fra dommer, den første om objektiv ansvar, den andre om årsaksammenheng som blir drøftet nedenfor:

 

”skadetilføyelsen, hensett til dyrets art og begivenhetsforløpet må være påregnelig og typisk”, jf Rt 1954 s. 710 - Hoffdommen."

 

"Det er i utgangspunktet ikke nødvendig at hunden selv fysisk påfører selve skaden, men skaden må ikke fremstå som for fjern og avledet, jf Rt 1970 s. 627, RG 1977 s. 252 (hunder i trafikken) og RG 1995 s.1110 (hundeslagsmål) "

 

 

Hjemme for skade forårsaket av dyr uasnett skyldspørsmpålene finner vi i skadeerstatningslovens § 1- 5.

§ 1-5. (ansvar for dyr)

 

1. Eier og innehaver av dyr plikter uansett skyld fra sin side å erstatte skade som dyret volder på person eller på klær eller andre vanlige bruksting mens noen har dem på seg.

 

2. Eier og innehaver av hund eller ville dyr som holdes i fangenskap, plikter uansett skyld fra sin side å erstatte også tingskade som dyret volder.

 

3. Ansvar uten skyld for skade på person, klær eller bruksting som nevnt i nr. 1, gjelder ikke så langt skaden er dekket av en motorvogns trafikkforsikring. 1 Ansvar uten skyld etter nr. 2 gjelder ikke skade som hund volder på annen hund eller motorvogn.

 

4. Skade som voldes av dyr og som ikke går inn under bestemmelsene om ansvar uten skyld i nr. 1 til 3 ovenfor, plikter eier og innehaver å erstatte dersom han har latt det mangle på tilbørlig tilsyn eller på annen måte ikke har gjort det som er rimelig å kreve for å hindre skade.

 

5. Bestemmelsene i paragrafen gjør ikke noen endring i de særlige regler om ansvar for dyr som er gitt i annen lov 2 eller det ansvar uten skyld som følger av alminnelige erstatningsregler.

 

Skade skal altså erstattes, men det må foreligge en årsaksammenheng. Her er betingelseslæren til hjelp: "A er årsak til B dersom A er en nødvendig betingelse ( vilkår) for Bs intreden"

Med andre ord: Løshundjakten er et nødvendig vilkår for at skade har skjedd. Hadde du ikke sluppet hunden ville ikke skade ha skjedd. (Bassengdommen mener at bandhundjakt er mer forsvarlig, og et godt alternativ(!))

 

Videre må denne årsaksammenhengen være adekvat (påregnelig). Skaden må ikke være for fjern og avledet. At skaden oppstår sjeldent, spiller ingen rolle. Ferien vil etter min mening være for fjernt og avledet, så denne vil nok bli lempet i en eventuell rettsak.

 

Videre blir spørsmålet om skadene på klærere Jeg vet lite om hvor nærme du jakter bebygd område/ område der folk ferdes ofte. Jo nærmere bebyggelse jo større krav krevers det av jegeren til kontroll med hunden. At noen lufter katten i bånd kan nok sies å være litt fjernt, og ikke det man forventer i skogen. Det er heller ikke normalt i Norge. Skade på klær som følge av hunden, iallefall når den er løs, vil være adekvat, og liten tvil om. Det at katten er i bånd, som sagt, gjør saken noe anderledes. Den type skade som skjer i dette tilfelle er meget spesiell, katten påfører skade, som følge av hunden din. Skaden må ikke være for fjernt og avledet, som nevnt ovenfor. I dette tilfelle mener jeg at skadene nemlig er fjern, og avledet fra det en kan regne med når man slipper hunden på jakt. Jeg heller litt for at det ikke foreligger adekvat årsaksammengen. Jeg mener imidlertid dette er i grenseland, og dette er ikke en smal sak å ta inn for retten.

 

Når det gjelder sykehusregningene har skadelidte en plikt til å begrense skadene så mye som mulig. Dette vil etter min mening

også falle utenfor det påregnlige.

 

Likevel er noen av disse standpunktene tvilsomme. En skal jo alltid ha kontroll med hunden, hvor strengt en skal toke dette blir et annet sprørsmål.

 

Det er mulig å kreve erstatning for tort og svie, men etter skadeerstatningslovens § 3-5 må det foreligge culpa.

 

Forsikringselskapet kan kreve regress av deg etter skadeerstatningslovens § 4-3

 

Skadelidtes medvirking vil også være av betyding, aksepterte hun en risiko for skade da hun gikk med katten i bånd?

 

Om du i det hele tatt skal betale noe, mener jeg det vil holde med å ersatte skaden på jakken.

 

Alle drøftelser av skjønn er er selvfølgelig subjektive, og man kan finne andre argumenter. Mange vil nok være uenige, men det er viktig at man ser på dette fra en objektiv vinkel. Jeg har heller ikke gått veldig nøye gjennom punktene, kun tatt med det jeg kom på i farten.

 

Jeg er ingen jurist eller advokat, så ikke legg alt for mye vekt på dette om du skulle havne en rettstvist, men det kan allikevel være til hjelp for forståelsen av skadeersatning, håper jeg.

Link to post
Share on other sites
Skal vi prøve å forholde oss til fakta?

 

De jakter mus rundt hytta med katta i bånd.

Hvem sa noe om det? Et er faktisk mulig å lære en katt til å gå i bånd. Personlig vil jeg heller bruke tiden på å spikre syltetøy fast i en svamp, men hver sin smak.

 

De løy om noe så viktig som at hunden hadde bitt.

Kan man bevise dette? Etter det jeg forstår trakk de den påstanden før møtet i forliksrådet.

 

De prøver å presse deg for penger.

Hvordan da? De har fremmet et (latterlig) krav, med mindre det ble etterfulgt av et kriminelt "ellers så" er det neppe utpressing i juridisk forstand.

 

Men at de har gått totalt av hengslene er det liten tvil om, jeg ville ikke betalt en krone før politiet var ferdig med sine vurderinger. Den prosessen går jo uavhengig av en sivil erstatning men vil kunne legge føringer på ansvarsforhold.

 

Ja jeg har et vitne som han ringt og pratet med for og finne ut hvem jeg var, han hadde fortalt denne personen at hunden hadde bitt kjerringa hans. Andre hadde og fått høre at min hund var livsfarlig for han hadde angrepet folk og bitt dem, aldri skjedd.

 

Jeg mener det er utpressing når jeg får 5 timer på meg og godta kravet ellers så ble jeg politianmeldt og de skulle kreve hunden avlivet. 4 av de timene var jeg på jobb.

 

Har tenkt litt over saken nå, og når dem ikke godtok tilbudet i går under møtet så står ikke tilbudet ved lag lenger. Har derfor redigert mitt innlegg over.

Link to post
Share on other sites

Hei ARL, selv om du ikke er jurist ser det ut til at du har litt greie på dette. Noen observasjoner :

 

Risiko i dette tilfellet vil være det som overstiger "dagliglivets risiko". Å bli "angrepet" av en elghund, vil jeg si at er utenfor den som juridisk kan kalles "dagliglivet risiko", selv om man er i skog der elgjakt foregår.

Er ikke det en litt snever vurdering? Er dette i et turområde utenfor (regulær og ekstraordinær) båndtvang må man vel legge det til grunn og ikke jaktsituasjonen som er mer uvanlig?

 

Nå skal det sies at damen hadde katten i bånd, og skadene kunne vært vesentlig mindre om den har gått fri.

Sant nok, men var det å ha katten fri et reellt valg? En katt som ikke er kjent i området vil lett kunne forsvinne.

 

Man må vel også vurdere kattens reaksjon opp mot graden av kontroll:

Dette førte til at katten klorte og bet eier av katten før jeg fikk ropt inn hunden.

I følge eier var hunden i det minste delvis under kontroll, kan man klandre hunden for alt som skjer etter at den sier "voff"?

 

 

Ja jeg har et vitne som han ringt og pratet med for og finne ut hvem jeg var, han hadde fortalt denne personen at hunden hadde bitt kjerringa hans

Bra. Dette kan bare svekke hans sak.

 

 

Jeg mener det er utpressing når jeg får 5 timer på meg og godta kravet ellers så ble jeg politianmeldt og de skulle kreve hunden avlivet.

Tja. Å kreve avliving er jo en lovlig handling, det blir opp til politi å vurdere saken. Men sett i mot det urimelige kravet de presenterte er jeg tilbøyelig til å si meg litt enig i din vurdering. Har de fremmet krav om avliving med feilaktige påstander (som at hunden hadde bitt en person) blir det ekstra alvorlig.

 

Har tenkt litt over saken nå, og når dem ikke god tok det i går så står ikke beløpet ved lag lenger.

Bra. Du har vist usedvanlig storsinn i denne saken, motparten har slik du har presentert saken ikke vært annet enn smålige og unyanserte.

Link to post
Share on other sites
En katt som ikke er kjent i området vil lett kunne forsvinne.

Jeg har hatt 4-5 katter, alle har gått løse på hytter, teltturer etc. om vi skulle være der lenger enn enn noen timer. Aldri problem, annet enn for lokale fugle og gnagere..

Dette har vært "gårdskatter" av opprinnelse, ikke rasekatter.

 

K

Link to post
Share on other sites

Jeg hadde ei katte som jeg ville ha med på hytta, første dagen ble hun borte.. etter 2mnd fant vi henne igjen etter mye leting!

( jeg var vel 10år så jeg lette nesten hver dag i 2mnd..! den tror jeg har vært borti en rev evt hund, for før hun ble borte så gjekk hun kjempe fint ihop med hunder, etter så var det nok hun så en hund så var det pelsen rett i været og ANGRIP!:P Hun så ikke ut heller, sår og ødelagt i hele ansiktet )

 

Min mor hadde en hannkatt som vi tok med på hytta for 5-6år siden, den er der enda :wink:

 

Så det kommer vel helt ann på

Link to post
Share on other sites

Kom og fram under møtet at hun hadde sett meg før jeg trakk inn i skogen og begynte og drive med hunden, jag hadde liggi og ventet en times tid på at de andre skulle komme på post, jeg lå på siden av veien og hun kom gående oppover veien, hun hadde og sett hunden min. Hun kunne jo ropt til meg og gjort meg oppmerksom på henne, da hadde jeg aldri sluppet hunden.

Link to post
Share on other sites
vel 10år så jeg lette nesten hver dag i 2mnd

Vi savnet en kamerats katt på hytta da vi skulle reise - brukte en Vorsteh til å spore og tresette henne, og så var vi avgårde - med katt.

 

K

 

Sorry for OT

Link to post
Share on other sites
Hei ARL, selv om du ikke er jurist ser det ut til at du har litt greie på dette. Noen observasjoner :

 

Er ikke det en litt snever vurdering? Er dette i et turområde utenfor (regulær og ekstraordinær) båndtvang må man vel legge det til grunn og ikke jaktsituasjonen som er mer uvanlig?

 

Nå skal det sies at damen hadde katten i bånd, og skadene kunne vært vesentlig mindre om den har gått fri.

Sant nok, men var det å ha katten fri et reellt valg? En katt som ikke er kjent i området vil lett kunne forsvinne.

 

 

Pkt 1. Mulig jeg er litt snever i tankegangen min. Jeg kan prøve å presisere det litt. At en hund angriper, selv om det er midt under jakten, vil jeg si ligger utenfor dagliglivets risiko.

 

Pkt 2. Sant nok. Her vil mere info om forholdene være til hjelp.

Link to post
Share on other sites

følg med eier av katta å se når hainn slipper katta løs, legg deg på bakken og klor deg selv opp med hunden over deg.

Brøl så katte eier hører deg og si at katta skremte hunden din på deg, etter på kan du jo kaste en par små stein etter katte eier og varsle motkrav :wink:

 

Er flere katter som går løs enn hunder...

 

At folk ikke skjønner hvor idiotiske de er selv, stå på ikke gi dem en krone!

Link to post
Share on other sites
Et naivt lite spørsmål: Kan det å feilaktig (med viten og vilje) påstå at vedkommendes hund ha bitt noen sies å være injurierende?

 

Tviler jeg på, men det å anmelde noen til politiet feilaktig med viten og vilje kan medføre fengselsstraff.

Link to post
Share on other sites

ARL har et meget godt innlegg. Skulle tro han jobbet innen forsikring......Vil bare legge til at du gjennom din innboforsikring også er dekket av en ansvarsdekning som vil dekke det ansvar du kommer i med mindre du har handlet grovt uaktsomt(noe som din beskrivelse av saken ikke tyder på). Egenandel får du, men den er mye mindre enn 16 000. PS! Forsikringsselskapene liker svært dårlig at kunden påtar seg ansvar. Mitt råd. Sitt ppå gjerdet og se hva som skjer. Kommer det et krav fra skadelidte eller hans/hennes selskap så vil ditt selskap ta seg av det på en profesjonell måte.

Link to post
Share on other sites

Kan forskriften om jakt og fangst tre inn her?

Tenker og på basseng elg dommen?

 

§ 1. Formål

 

Formålet med denne forskrift er å bidra til at:

 

a) jakt- og fangsttradisjonene føres videre gjennom høsting av viltproduksjonen til gode for landbruksnæringen og friluftslivet,

b) jakt-, fellings- og fangstutøvelsen ikke påfører viltet unødige lidelser, og

c) jakt-, fellings- og fangstutøvelsen ikke volder fare for mennesker, husdyr eller eiendom.

Link to post
Share on other sites
Guest graahund
dette var bare trist lesing, er helt utrolig hva man kan komme ut for, skal ikke skrive hva jeg mener du burde ha gjort. da blir nok innlegget mitt slettet :wink:

 

:lol::lol: Godt jeg ikke er alene da :lol::lol:

 

+ 1 :D

Link to post
Share on other sites
  • 1 month later...

Ja da har jeg i dag blitt siktet for overtredelse av :

HUNDELOVEN § 28 FØRSTE LEDD JF § 4 TREDJE LEDD, for som hunde eier å ha latt vær å påse at hunden ikke for mot, hoppet på, forfulgte eller stilte seg i veien for folk som ikke godtok dette.

 

For overtredelsen er jeg idømt et forelegg på kr 2000.

Link to post
Share on other sites

Selv OM du skulle betale boten kan jeg ikke se at katte eier har noe erstattningskrav.

 

- 1 - Det var hennes egen katte som skadet henne. Det kan derfor ikke sammenlignes med "baseng-elgen".

 

- 2 - Dersom de virkelig har truet med avliving og Politianmeldelse for at hunden har bitt noen, og dette er ren løgn, så har de virkelig skadet egen sak.

 

- 3 - Mus er et landlevende pattedyr og faller derfor inn under Viltloven. Dersom de drev "musejakt" med katt ett sted hvor du har jaktretten, (og på et tidspunkt hvor ALLE er klar over at det er elgjakt) har de selv satt seg i en situasjon som de klart burde skjønt kunne bli problematisk.

 

Jeg hadde IKKE betalt boten.

 

Vår Gode Konge kommer nemlig aldri ta saken til retten. Det gjør de kun dersom (1) saken er viktig eller (2) de er 100% sikker på å vinne. Her kan du argumentere med at hun bedrev ulovlig jakt i ditt terreng... og at hun fremprovoserte situasjonen. Jeg hadde sannsynligvis meldt paret til Politi for steinkasting, pengeutpressing og ulovlig jakt.

 

Tilbuden om 5000kr er du uansett ikke forpliktet til å betale. Etter at motparten sa nei, er tilbudet ikke lenger juridisk bindende.

 

Jeg synes du er altfor snill...

 

Og det er kjedelig fordi slike folk trenger noen som tør å vise dem hvor grensen går.

Link to post
Share on other sites

Hvis det blir en rettslig avgjørelse av dette, som setter presedens for skadevolder i egenskap av å være hundeeier, vil det selvsagt også i fremtiden omfatte enhver faen som eier en katt. Det betyr at katteeieren, som ser ut til å ha hevd på retten til å la kattene gå løs hele året, heretter kan komme til å erte på seg folk som opplever at katteskinnene driter på gårdsplassen, kverker kaninunger og ungenes koserotter, remjer så det tar nattesøvnen fra folk som av den grunn ikke makter å utrette morgendagens arbeid, markerer på låven så vårluften blir ødelagt av kattestanken, klorer opp hagemøblene, legger igjen stinkende muselik på trappa, ødelegger foringsplassen, klorer småungene, gjør fra seg i sandkassa, roter opp i blomsterbedetetc., etc herfra til evigheten.

 

:mrgreen:

 

Og til trådstarter: Jeg synes ikke du skal akseptere forelegget. Hendelsen skjedde under lovlig utøvelse av jakt, og påstanden fra fornærmede vil etter all trolighet ikke holde som bevis ut over enhver rimelig tvil under en domstolsbehandling. Du har jo allerede vitner som vil kune forklare at fornærmede ikke har snakket sant. Du har i tillegg vist vilje til å være imøtekommende, som er blitt avvist.

 

Det kan tenkes at det kan lønne seg å sjekke om ekteparet er gjengangere i sivile domstoler. Det finnes nemlig en del slike, jeg har selv vært borti et par av dem.

Link to post
Share on other sites
Jeg hadde sannsynligvis meldt paret til Politi for steinkasting, pengeutpressing og ulovlig jakt.

Kan vel antagelig føye til jakt på fredet art også - viltloven fungerer vel etter prinsippet at enhver art som det ikke er fastsatt jakttid på er å anse som fredet, og jeg kan ikke huske å ha sett noen jakttid for mus...

Link to post
Share on other sites

Hei igjen,

 

Til tross for mitt forrige innlegg hvor jeg naturlig nok var på din side, tror jeg at jeg ville betalt de 2000,- i forelegg. Det begrunner jeg med at dersom du tar det videre og "ypper" deg med en fra lensmannskontoret som ikke liker jegere/hunder tror jeg du ender opp med en økning i utgiftene dine.

 

Noen nevner at dette skjedde under lovlig jakt, men under lovlig jakt er mann tross alt også forpliktet til å ha kontroll på hunden sin. (Jeg er selv hundeeier og jeger)

Jeg tror du i dette tilfelle var så uheldig å treffe på den ene idioten av 1000 som faktisk oppfattet dette som et problem.

 

PS! ikke annmeld dem for musejakt, da tror de det har rablet for deg og inndrar alle våpenlisensene dine :wink:

 

mvh

Sauerhansen

Link to post
Share on other sites

Mulig norsk lov er rar : MEN det er særregler for hund i skadeerstattningslova:

 

§ 1-5. (ansvar for dyr)

 

2. Eier og innehaver av hund eller ville dyr som holdes i fangenskap, plikter uansett skyld fra sin side å erstatte også tingskade som dyret volder

 

Så hundeeier har et erstattningsansvar selv om man ikke har handlet uaktsom eller grovt uaktsomt. Ref også elg i baseng med hund etter seg...hundeeieren måtte betale.

 

Og når politiet har gitt deg et forelegg mener politiet at du har brutt loven og vil ta saken til domstolen hvis du ikke aksepterer dette.

 

Hva du bør gjøre? Ut fra det du skriver selv ville jeg bare betale forelegget og betale motpartens faktiske dokumenterte utgifter.

Link to post
Share on other sites

det enkleste er sikkert bare å betale. men jeg hadde aldri gjort det :evil: grensa går faktisk en plass. og her er den passert for min del. dette hadde blitt en prinnsipp sak for meg. men jeg skjønner deg om du bare vil ha det ut av verden og bli ferdig med det.

Link to post
Share on other sites

Jeg har jo tilbudt meg og betal demmes utgifter på som var på ca 5000kr, men de skulle ha 16000kr det går ikke jeg med på.

Jeg mener vi kunne ha ordnet opp i denne saken uten at de skulle anmelde meg, men de kom jo bare med usannheter og skyhøye krav fra første stund, og da kjenner jeg meg provosert. Jeg blir ikke og godta forelegget i første omgang og vurderer og anmelde han for steinkasting og penge utpressing. Jeg syns på dette tidspunktet at han og bør få en bot.

Link to post
Share on other sites
Ja da har jeg i dag blitt siktet for overtredelse av :

HUNDELOVEN § 28 FØRSTE LEDD JF § 4 TREDJE LEDD, for som hunde eier å ha latt vær å påse at hunden ikke for mot, hoppet på, forfulgte eller stilte seg i veien for folk som ikke godtok dette.

 

For overtredelsen er jeg idømt et forelegg på kr 2000.

 

 

Så flott at politiadvokaten fant tid til å håndtere denne saken raskt og effektivt; at fru Olsen må vente noen uker før anmeldelsen av innbruddet hos henne i fjor vår blir henlagt gjør ikke noe.

 

Hadde ikk betalt om det snødde i he...te og Jahn teigen vant Eurovison Song Festival!

Link to post
Share on other sites
Skaden ble vel gjort av katta? Altså ikke av ditt dyr. Altså er det vel ingen automatikk i at du må betale det(ref lovutdrag for et par innlegg siden)

 

Juridisk er dette noe enklere :D Ville katten forårsaket skaden uten at hunden kom? Retten vil her trolig og med all sannsynlighet svare nei...og retten vil si at skaden er en følge av hunden. Da er hundeeier erstatningspliktig uansett uaktsomhet/forsett osv.

Straffesaken(hundeloven) kan kanskje få et annet utfall.

Link to post
Share on other sites

Men hadde skaden skjedd om ikke eieren hadde katta i bånd?

 

Sannsynligvis ikke.

 

Ergo er det katteeier som ble bitt av egen katte fordi den ble holdt i bånd. Det samme hadde skjedd hvis de møtt en grevling eller en Gaupe.

 

Det er da kalkylert rissiko fra eierens side å ha katta i bånd.

Link to post
Share on other sites

Herregud så mye dumt hundeeiere klarer å tøkke ut av seg.....

 

Når det tilogmed står i lovteksten at du er erstatningsansvarlig for var hunden din gjør, så er det noen av dere som nekter....Makan til tullball.

 

Skaden ble vel gjort av katta? Altså ikke av ditt dyr. Altså er det vel ingen automatikk i at du må betale det(ref lovutdrag for et par innlegg siden)

 

Juridisk er dette noe enklere :D Ville katten forårsaket skaden uten at hunden kom? Retten vil her trolig og med all sannsynlighet svare nei...og retten vil si at skaden er en følge av hunden. Da er hundeeier erstatningspliktig uansett uaktsomhet/forsett osv.

Straffesaken(hundeloven) kan kanskje få et annet utfall.

 

Her er jeg nok enig med grevlingen1. Tror nok ikke katten ville skadet klær eller eier om det ikke hadde vært for hunden. Skal bli spennende å følge saken.

Link to post
Share on other sites

Dumt og dumt. Hele saken er jo dum, hvordan kan man da kreve at enhver annen jævel skal holde seg på matta? Det er jo uansett ganske dumt å være enig eller uenig i denne saken uten tilstrekkelig juridiske kunnskaper til å vite hva man snakker om. Men i og med at det først diskuteres av menigmenn, må de jo få lov å si hva de selv synes ville være fornuftig, hundeeiere også.

Link to post
Share on other sites

Winchester670:

 

Va er vitsen med en jakt hund vis du ikke kan slippe den løs under jakta?

Hvorfor kan ikke katte eieren ha katta i bur eller i band, da de sikker viste at det var jakt tid?

 

Hvor mange kan med hjerte på handa si at de klarer og kalle hunden tilbake under los? tror det er veldig få som klare det;)

 

Jeg hadde ikke godt tatt det vis noen har truet meg med og måtte alive hunden min for noe den ikke har gjort, drevet med penge utpressing OG I VÆRTFALL IKKE VIS DE KASTA STEIN ETTER MEG......

 

Synes det er mye verre en at eiren av katta måtte sy noen sting og fikk ødelagt en jakke....

Edited by Guest
Link to post
Share on other sites

Var ikke katten i denne saken i bånd da? Er det ikke det som er en del av saken?

 

Uansett så er det ikke krav fra stat i norge med båndtvang på katter det er det på hunder. Men er helt enig at katter trenger ikke løpe rundt og det gjorde ikke min heller når den var i live. Den løp rundt i bånd som en hund på eiendommen og jaktet mus og fugler som "krenket" hans eiendom. Jaget katter og hunder som forvillet seg inn på hans plass. Og de han ikke klarte å jage jaget jeg :twisted:

Link to post
Share on other sites

Hadde det vært en hund i bånd så hadde vel ikke så mange reagert. Man har ansvaret for hva huden gjør selv om den er på jakt. Erstattningsbeløp er vel det som er det springende punktet her. Hva er man ansvarlig for å dekke? Tort og svi? Hva er det? Katta har skadet eieren det må ses på som en følgeskade. Prøver man å skille 2 bikkjer som sloss så er det fort gjort at egen bikkje biter. Ødelagte klær greit nok. Avbestilt reise. Er vel avbestillingsgebyr bare på det.

Ville ikke betalt mer enn dokumenterte utgifter her.

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
×
×
  • Create New...