Jump to content

Jaktprøve bjørn


Granleggen

Recommended Posts

Det har du nok desverre rett i Echo.

Svenska Laikaklubben har lagt ned enormt mye arbeid i å få til jaktprøver på villsvin, og de gjør også tiltak for at hunder som loser bjørn under elgprøver skal få sitt bjørnearbeid dokumentert av en dommer. (Se avsnittet "Jaktprov på björn" i linken under.)

 

http://www.jagareforbundet.se/svenskjak ... jornhund-/

 

(Regner med at dette er gammelt nytt for deg Echo, men kan sikkert være intresangt å lese for andre også.) :wink:

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Noen som vet hva som kreves for å stille til jaktprøve på bjørn i Finland? Er det noen av norges og sveriges respektive hundeklubber som er medhjelpelig med å formidle kontakt?

Ikke aktuelt for meg pr. idag, men kunne vært intresangt ved en senere anledning hvis man er så heldig å ha en hund som funker på bjørn.

Link to comment
Share on other sites

Her har du skogsprotokollen, og jeg ønsker deg bare lykke til :lol:

 

http://www.spj.fi/kkk/karhu/pdf_sivut/k ... aavake.pdf

 

Ingen av linkene for regelverket fungerte, men det hadde nok ikke hjulpet deg så mye :wink:

Det jeg vet er at lostidene ikke er i nærheten av det mange vil ha i Sverige. Finnene har skjønt at de færreste hunder loser i timesvis på bjørn, og at et arbeid på 30-40 min i aller høyeste grad er bra.

Link to comment
Share on other sites

For en som ikke kan mere finsk enn: "Ei saa peittää", så blir det der rimelig uforståelig ja. :lol:

En oversettelse av protokollen og regelverket til norsk eller svensk, pluss at dommeren er svensktalende er nok et minimum for at jeg tar turen hvis det kan bli aktuelt en gang i framtiden.

 

Hvis man sammenligner finnenes skogsprotokoll og Svenska Laikaklubbens rovdyrsprotokoll på bjørn, er det da noen store forskjeller tro? Hva gjelder losarbeidet så kreves det mer enn 30 minutter lostid for å få høyest verdi på det momentet (Svenska Laikaklubben). Altså temmelig likt det finnene mener er bra.

Link to comment
Share on other sites

Bruker du Google oversetteren på finsk, så sitter du uansett igjen med så mange finske ord, at du ikke klarer å forstå sammenhengen :lol:

 

Skal høre litt med finnene om det finns en oversatt versjon, eller om noen kan oversette den.

Blir i såfall til engelsk, men det er jo plankekjøring.

 

Har ikke lest det svenske regelverket på lenge, men husker godt da de startet opp med dette, og da lå man på 90, 60 og 30 min lostid som på elgprøvene.

Litt overkill med tanke på at 30 min er en formidabel psykisk påkjenning for hunden.

Spelltiurens vestlaika er nærmest flaska opp på bjørnelukt og bjørnekontakt, og er etter min mening en av de aller beste vi har i Norge, den unge alderen tatt med i betrakning. Han presterer 40-60 min, og det er etter min mening langt over det de fleste av oss kan forvente skulle vi ha flaks å komme over en bjørn med hunden, og den vil prøve seg.

 

Vil du gå ei bjørneprøve, så ta kontakt med Finland og hør hvordan du skal gå fram. Grensetraktene der borte har en sterk bestand av bjørn, og digre havreåkre i Karelen er jo reine skafferiet for bamse :D

Tror ikke det er et veldig stort trykk på disse prøvene, men en svensk/engelsktalende dommer får du sikkert tildelt om du ber om det.

Bare husk ei flaske med noe godt på :wink:

Link to comment
Share on other sites

En uttaker på innerlomma er nok et stort pluss å by fram i de traktene ja vil jeg tro :mrgreen:

 

Men som nevnt tidligere så er det uaktuelt for meg pr. idag, men det er greit å vite litt om regler og krav i god tid før det evt. blir aktuelt. Hadde vært greit med noen bjørnekontakter her hjemme eller i sverige (blir nok helst sverige :wink: ) før man bestemmer seg for å ta turen.

Link to comment
Share on other sites

  • 7 months later...

Store framskritt i Sverige. Fortsatt ingen offisiell godkjent bjørneprøve, men laika-rasene kan nå få rekomandert paring gjennom avelsrådet hvis hunden får godkjent dokumentert bjørnekontakt med de krav som stilles under elghundprøve. I tillegg kreves godkjent hegn-test i Junsele eller tilsvarende bjørnetest godkjent av Svenska Jägareforbundet.

 

http://laikaklubben.se/forum/showTopic. ... _id=153509

 

I sverige kan laikarasene nå altså få rekomandert paring på grunnlag av pristaging/godkjenning på 4 forskjellige vilt: Elg, villsvin, fugl og bjørn.

Link to comment
Share on other sites

hmmmm har reglene for björntest her, men vet ikke åssen jeg laster opp....

REGLER OCH DIREKTIV FÖR ANLAGSPROV PÅ BJÖRN

Godkänd i SKL-FKK:s fullmäktige 3.5.2003

Gäller fr.o.m. 1.8.2003

§ 1 Syftet med proven

Syftet med björnhundsproven är att klarlägga hundarnas anlag för björnjakt till gagn för

aveln och björnjakten samt att testa hundarna så, att de vid behov kan användas av myndigheterna som

hjälp vid elimineringen av sårade eller störda björnar.

§ 2 Provtillstånd

Dessa regler tillämpas på anlagsprov för björnhundar, beviljade av Kennelklubben eller

kenneldistriktet.

§ 3 Anordnande av prov

Kenneldistriktet står som arrangör för provet. För arrangemangen står en provbestyrelse, som distriktet valt, t

ex distriktets älghundssektion.

§ 4 Rätt att delta

Berättigade att delta är registrerade jaktspetshundar och sådana raser, som Kennelklubbens styrelse

separat har beviljat rätt att delta. Överdomarens eller hans familjemedlems hund får inte delta på prov, som

han leder. På provet får inte sjuk hund och inte löpsk tik delta. Dräktig tik får inte delta 30 dygn före beräknad

valpning och 42 dygn efter densamma.

Hunden skall uppfylla gällande vaccinationsbestämmelser. Provbestyrelsen och överdomaren skall

kontrollera att hunden har rätt att delta. Hund, som redan har gått ett prov med godkänt, kan inte delta

§ 5 Anmälan

Anmälan till provet kan göras per telefon till den överdomare, som är utsedd att leda provet. Bedömningen

anses ha börjat när hunden släpps på björnspår eller då der konstateras att hunden arbetar med björn.

§ 6 Deltagaravgift

Kenneldistriktet kan uppbära en skälig deltagaravgift, som skall täcka de allmänna kostnaderna för provet.

§ 7 Överdomare

Provet leds av en överdomare, som har godkänts av Kennelklubben. Han skall vara medlem i

Kennelklubben och specialklubben. Kenneldistriktet utser för 2-3 överdomare för en provsäsong.

§ 8 Provdomare

Provdomarna bedömer hundarna i grupper om två personer, varvid den som leder gruppen skall inneha

provdomarkort för anlagsprov för björnhundar. Domarkortet bevi ljas av kenneldistriktet åt person, som har

giltigt provdomarkort för älghundsprov och som har deltagit i domarkurs i anlagsprov för björnhundar.

Gruppdomaren skall delta i fortbildningskurs minst vartannat år, för att uppehålla kompetensen. Den andra

domaren kan vara provdomare för älghundsprov eller en person med erfarenhet av björnhundar.

Båda domarna fyller självständigt i sitt skogskort under provets gång. Gruppdomaren skall vara medlem i

Kennelklubben eller i specialklubben. Den andra domaren skall åtminstone vara medlem i Kennelklubbens

medlemsförening.

8.1. Jäv

Enligt SKL-FKK:s allmänna direktiv för jäv. Se bilaga.

§ 9 Provmarker

Hundens förare reserverar provmarken. Före provet skall man försäkra sig om att det finns björn på området.

§ 10 Provtid

Proven kan anordnas under tiden för offentlig björnjakt ( 20.8 -31.10). Prov kan utföras då det i

provmarkerna har konstaterats eller med stor sannolikhet finns björn eller då hunden konstateras arbeta med

björn.

§ 11 Bedömning

Provdomargruppen bedömer hundens arbete. Slutresultatet är antingen godkänd eller underkänd. Poäng

eller prisplaceringar ges inte. Efter provdagens slut skall domargruppen omedelbart avge rapport till

överdomaren.

Inom en vecka görs ett provprotokoll och ett individuellt provprotokoll vare sig slutresultatet är godkänt eller

underkänt.

§ 12 Besvär och meningsskiljaktigheter

Enligt kennelklubbens gällande direktiv, se bilaga.

§ 13 Granskning och insändande av resultaten

Överdomaren skall sända de granskade och bekräftade provprotokollet och det individuella protokollet inom

en vecka efter provet till det kenneldistriktet.

§ 14 Skadad hund

Om hunden skadat sig på sådant sätt, att det inverkar på prestationsförmågan, skall provet avbrytas för

hundens del.

Hundägaren skall ta reda på var man kan få tag på dejourerande veterinär och första hjälp, så att man

snabbt kan ordna hjälp och transport åt skadade människor eller hundar.

§ 15 Specialbestämmelser

Finska Kennelklubbens styrelse har godkänt specialdirektiv beträffande bedömningen och överdomarens,

domarnas, provbestyrelsens och hundförarens uppgifter.

§ 16 Anlagsprov på björn i samband med ett vanligt jaktprov på älg

Anlagsprovet på björn kan utföras i samband med ett allmänt jaktprov på älg, ifall provets överdomare och

prisdomare innehar behörighet för anlagsprov på björn enligt reglerna. Ifall överdomaren för jaktprov med

älghund inte har överdomarrättighet för anlagsprov på björn skall arrangören klargöra med en annan av

kenneldistriktet utsedd överdomare, som kunde verka som överdomare för anlagsprovet. Till provområdet

kan hundföraren vid behov kalla på en gruppdomare med rättighet att bedöma anlagsprov, ifall en sådan inte

ingår i domargruppen för älghundsprovet.

När man övergår från älghundsprov till anlagsprov på björn, kan man inte gå tillbaks till älghundsprov.

Bedömnings-, förfarings- och tolkningsdirektiv

Gäller fr.o.m. 1.8.2003

1. Anordnande av prov

Kenneldistriktet står som arrangör för provet. Varje provprestation är ett prov för sig, för vilket det också görs

ett provprotokoll.

Provet kan även anordnas i samband med björnjakt. För godkännande krävs att hunden bedömts tillräckligt

innan björnen fälls.

2. Provomgången börjar

Provomgången börjar på ett sådant område, där man antar att det finns björn eller där man konstaterar att

hunden arbetar med björn.

3. Sök

Söket påbörjas så vitt möjligt i lä för den plats, där man antar att björnen finns. Om man vet var björnspåren

finns, testas hundens inställning till spåren med hunden i koppel. Efter detta släpps hunden lös på de färska

björnspåren eller så får den söka i lä. Hunden kan även frikopplas på en björn inom synhåll. Vid söket

bedöms hundens förmåga och lust att finna björn. Vid bedömningen skall man fästa uppmärksamhet vid

hundens beteende, då den känner lukten av björn. Man skall särskilt lägga märke till om hunden blir ivrig av

lukten. Om man med säkerhet kan konstatera, att det finns björn på området och hunden inte får upptag,

avslutas provet och prestationen underkänns.

4. Arbete vid björnen

Då hunden funnit björnen följer man med situationen. Då hunden självständigt funnit björnen, räcker ett

arbete enligt tabellen för godkänt.

Hundens arbete med en björn som befinner sig i ett träd eller i sitt ide eller en björn under ett år gammal får

inte räknas vid bedömning.

Med hjälp av hundens arbete skall gruppen kunna få reda på var björnen befinner sig.

Om björnen avlägsnar sig redan vid första kontakten, följer man med hur ivrigt och segt hunden följer efter

björnen. För att godkännas skall hunden arbeta med björnen enligt tabellens andra del. Arbetet måste klart

kunna konstateras. Både skall och efterföljning godkänns för en godkänd prestation. Arbetet kan under en

provdag skall bestå av en period.

Om hunden inte själv finner björn utan först med gruppens hjälp, krävs 50 % högre prestation. Detta

tillämpas också om hunden hittas i arbete med björn och sök och upptag inte kunnat bedömas.

Då skallet på björn börjar skall man fästa uppmärksamhet vid terrängen. I täckt terräng kan hundens arbete

vara försiktigt och den kan t.o.m. förefalla feg, men då björnen förflyttar sig till öppnare terräng kan hundens

uppförande förändras

Provet kan även utföras i mörker, men då skall man vara säker på att hunden skäller på björn. Hundens

arbete med björn bedöms högst under 300 minuter.

5. Bedömning av förföljande (kryss)

Följer över 5 km: uthållig, följer 2-5 km: medelmåttig, följer under 2 km: kort.

6. Hjälpmedel

Alla hjälpmedel, som underlättar bevakningen av provet, är tillåtna. Vid bedömning borde man ha en karta

som stöd.

7. Deltagares ansvar

Alla deltar på egen risk. Arrangören ansvarar inte för eventuella skador på hund, hundförare, domare eller

vägvisare.

NIVÅER PÅ KRAVEN VID ANLAGSPROV PÅ BJÖRN

90

Kraven då hunden inte självständigt hittar björn

75 eller då hunden hittas skällande på björn

Skalltid 60

45 Kraven då hunden

självständigt hittar björn

30

15

Underkänd

0

1 2 3 4 5 6 7 8

Sträckan i km

DIREKTIV FÖR ÖVERDOMARE

1. Överdomaren är ansvarig för att provet förlöper felfritt och sköter om, att bedömningen är korrekt och

enhetlig.

2. Visa ditt överdomarkort samt Kennelklubbens och specialklubbens medlemskort för provbestyrelsen.

3. I samband med samlingen inför den stundande bedömningen kan du ge direktiv åt domargruppen.

Tillfället när grupperna avlägger rapport kan samtidigt utgöra ett skolningstillfälle, varvid deltagarna får en

anteckning i sitt domarkort.

Vid skolningstillfället skall man poängtera, att björnen som provdjur är annorlunda och farlig. Man skall inte

dumdristigt gå nära en hund som skäller på björn.

4. Kontrollera vid avslutningstillfället hundarnas registerutdrag, vaccinationsintyg och domarnas rättigheter

och medlemskap.

5. Granska domarnas jäv.

6. Tag emot hela domargruppen efter provet. Sätt dig in i provets händelseförlopp och dess inverkan på

slutresultatet.

Tag reda på av domargruppen, hur prestationen har kunnat säkerställas vad det gäller provdjuret. Hör dig

för om hundförarens uppfattning i oklara fall. Se till att bedömningen sker enligt regler och direktiv.

7. Försök genast komma till en snabb lösning, som tillfredsställer båda parter, om meningsskiljaktigheter

uppstått.

8. Granska att prisdomarna egenhändigt skriver under individuella provprotokollet, åtminstone

gruppdomarens egenhändiga namn skall finnas.

9. Anteckna i provprotokollet överdomarens berättelse.

10. Kom ihåg att varje prov är ett värdefullt kennelevenemang, som skall ledas i god kennelanda.

11. Anskaffa provmaterial ss. skogskort, individuella provprotokoll, provprotokoll och provregler år domarna.

12. Granska och sänd in resultaten till kenneldistriktet/provprotokollgranskaren.

DIREKTIV FÖR PRISDOMARE

1. Upprätthåll dina kunskaper genom att om möjligt arbeta som domare och delta i fortbildningskurser minst

varannan gång sådana arrangeras.

2. Repetera regler och direktiv.

3. Tag med dig anteckningsblock, regelbok och annat som du eventuellt behöver. Vid anteckningar om

provet händelseförlopp, kom ihåg alla saker som skall finnas med i individuella provprotokollet. Som

anteckningsblock fungerar bäst ett skogskort för älghundsprov eller en kopia av individuella provprotokollet.

4. Diskutera med vägvisaren och hundföraren var björnen sannolikt finns och vart den troligtvis går. Ge hela

tiden direktiv åt gruppen om vilka åtgärder som skall företas.

5. När upptag kommit, klarlägg genast sträckan till upptaget ge din uppfattning för hundägaren. Undvik att

dumdristigt gå för nära björnen.

6. Berätta genast för överdomaren om provets händelseförlopp. Berätta om bedömningen grundar sig på

iakttagelser genom syn, hörseln eller genom att studera spår.

7. Underteckna provprotokollet.

8. Uppträd föredömligt inför hundägare och andra deltagare på provet.

DIREKTIV FÖR HUNDFÖRAREN

1. Anmäl hunden till provet på det sätt arrangören önskar, helst skriftligt. Betala deltagaravgiften i tid.

2. Visa för överdomaren upp hundens registerutdrag, vaccinationsintyg och eventuella andra dokument.

3. Tag med behövlig utrustning på provdagen.

4. Bjud i mån av möjlighet provgruppen på skjuts till provområdet, rådgör om ev. andra

transportarrangemang eller mötesplatser.

5. Rådgör med vägvisaren om vägval i provområdet.

6. Framför till provgruppen önskemål om marschordning och farthållning.

7. Låt provgruppen utföra bedömningen utan att störa den med onödiga önskemål.

8. Redogör inte i onödan för hundens tidigare meriter.

9. Du kan dirigera hunden med gester, vissling och kommandon. Andra bestraffnings- eller styrningssätt är

förbjudna.

10. Anmäl din åsikt och uppfattning om gruppens tolkningar omedelbart efter varje händelse, t.ex. då

avstånd eller tider diskuteras i skogen.

11. Kom ihåg att hunden får kopplas endast med prisdomarens tillåtelse, då provet avbryts eller om hunden

har råkat i en uppenbar fara. Koppla hunden då provomgången är slut och transportera provgruppen till

samlingsplatsen för provet.

12. Underteckna det individuella provprotokollet. Överdomaren redogör för provhändelserna.

13. Var närvarande vid avslutningstillfället för provet och med hund, så att ID-märkningen kan kontrolleras.

14. Uppträd föredömligt inför domargruppen, vägvisare, hundförare och alla andra, som deltar i provet, på

samma sätt som du själv skulle önska bli bemött.

15. Ta reda på var man snabbt kan få tag på första hjälp eller dejourerande veterinär vid eventuella

skadefall.

DOMARUTBILDNING

Vid utbildningen av domare följer man ”Direktiven för utbildning och auktorisering av prisdomare,

provdomare och överdomare”.

Prisdomare för anlagsprov för björnhundar skall vara auktoriserad prisdomare för älghundar och överdomare

för anlagsprov för björnhundar skall inneha rättigheter för överdomare vid jaktprov med älghund.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...