Jump to content
Tron

Våpenlovutvalget - arbeidet med ny lov

Recommended Posts

finnes mye verktøy som gjør jobben likt

Det er nettopp dette med "mye verktøy" som er saken, man vil ikke bære med seg 7 forskjellige verktøy hele tiden når en kniv kan brukes til alt.

 

akkurat derfor det er så sykt mye kuttskader.

en seriøs bedrift tilrettelegger og anskaffer RIKTIG verktøy til de ansatte.

 

men dette er nok offtopic.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Eg er avhengig av å ha kniv tilgjengeleg i jobben - opna pakker og avisolera ledningar er typiske gjeremål, saman med om lag fire tusen og trettiseks andre. Men eg har heller ikkje lyst til å få tyn fordi eg har det i veska mi. Løysinga mi har vore å rett og slett knekke tuppen av kniven. Om det er ei bra løysing, veit eg ikkje, men tanken er at eg då kan argumentera i retten (å jada, eg tek det heile vegen) for at eg sjølv har modifisert det påståtte våpenet slik at det heller har preg av å vera redskap. Dessutan er spissen berre i vegen for min del, for andre er det gjerne annleis. Kva dei skal gjera, har eg ikkje svar på. :forvirra:

er du avhengig?

jeg tviler sterkt på det, finnes mye verktøy som gjør jobben likt og er bedre hms.

 

Ikkje i baklomma mi, og ikkje som kan opnast med ei hand. Og den politimann som måtte vera dum nok til å starta å læra meg opp i kva verktyg som er best til å gjera jobben min, må ringa barnehagen og fortelja at han blir sein. HMS er å ha ein forutsigbar personalpolitikk og fornuftige tidsfristar på arbeid. HMS handlar like mykje om mekanikk som matlaging handlar om metallurgi. :mrgreen:

Share this post


Link to post
Share on other sites
men dette er nok offtopic.

Ja og nei. HMS er nok det, men knivens natur er det ikke. Når Hassel kaller kniv for våpen så må det være lov å reagere, en kniv er like mye våpen som balltre, brekkjern og 2tom4. Faktum er at kniven er et redskap, og etter min mening det viktigste "multifunksjonsverktøyet" som finnes. En kniv kan riktignok brukes som våpen, i likhet med veldig mange andre redskap, men det er ikke mange av landets millioner av kniver som er påtenkt brukt som våpen.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Om jeg noen gang skulle føle behovet for våpen som påtrengende så er halvstor kulehammer som skapt for formålet, alle redskaper kan missbrukes utenfor sitt egentlig tiltenkte bruksområde, bør ikke alle gjenstander da inn i våpenloven?

Om jeg slo ihjel noen med kulehammeren, ville jeg få mindre straff en om jeg brukte et "våpen"?

 

Satt på spissen, hva skal vi med hele våpenloven, det er vel handlingen som er straffbar

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jeg tror nok vi må erkjenne at skytevåpen representerer et større skadepotensiale enn de fleste andre redskaper, og at det derfor er i alles interesse at det settes noen kriterier for innehav. Jeg har ingen problemer med det, tvert i mot ser jeg på det som en fordel. Å vite at man kan miste retten til å eie våpen er svært oppdragende, og jo flere våpen man eier jo tyngre veier det. Har man bare en hagle som stort sett samler støv i skapet er ikke tapet så stort, men for aktive skyttere med en liten formue i våpenskapet er det en veldig stor greie. Legger man til sunne holdninger og gode rutiner (fåes hos dine lokale klubber) får man nesten uten unntak våpeneiere som tar ansvaret sitt svært alvorlig.

 

 

En annen ting ved dagens lovverk og det vi nå ser på er problemene rundt psykisk helse. Til tross for en håpløs stigmatisering i samfunnet som helhet vil svært mange av oss gå på en eller annen smell i løpet av livet. Dødsfall, samlivsbrudd, oppsigelser, livet generelt, det er mye som kan gi en psykisk knekk. De aller, aller fleste takler dette uten å gå bananas med våpen, men noen ganger går det ekstra ille. Men er løsningen virkelig hardere kontroll og lavere terskel for inndragelse? Vil ikke dette bare øke frykten for å be om hjelp? Selv om jeg er velsignet med en dyktig og engasjert fastlege er det svært vanskelig å gå til ham med slike problemer. Hva om jeg risikerte å få inndratt våpenkortet på toppen av det hele? Hvor lenge vil jeg da vente med å ta kontakt? Til jeg ikke lenger er i stand til å be om det? Hvorfor kunne det ikke vært motsatt? Tenk om man kunne ringe til politiet og spørre om de kunne hente børsene for en liten tid, uten at det ble noen sak av det? Tenk om det å be om hjelp var noe som ble belønnet heller enn straffet?

 

Man kan jo drømme.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Snakket nettopp med en skytter som er lege og innblandet i legene organisasjoner om noen av problemstillingen rundt tvungen meldeplikt. Som EM viser til, kan det kanskje få motsatt effekt av hva som er øsnket, i og med at man velger å ikke si i fra om man trenger hjelp, i frykt for å miste noe. Jfr våre intops veteraner som vet at å krysse av på at man sliter med noe eller har hattn kjipe opplevelser stort sett fører til at man ikke får fler oppdrag.

Videre er det jo ike sikkert at alle leger og lignende er så glade i skytevåpen, eller ret og slett liker pasienten. Det åpnes dor en lemfeldig praksis der hvor personlig agenda kan drastisk påvirke annen mans liv.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Å starta eit oppmjukingsarbeids mot konfidensialitetsprinsippet millom pasient og lækjar vil vera den mest dramatiske tingen som har hendt i medisinarbransjen sidan Ignaz Semmelweiss byrja å vaske hendene sine. Det irriterar meg så grenselaust kvar gong eit politikarnek skal laga ei fiks løysing på eit vanskeleg problem ved å oppheva tausheitsplikta. Kvifor er det så forbanna vanskeleg å skjøna at konfidensialiteten, tross alt, er ein overveiande god ting, og at me mistar noko utruleg bra om den blir uthula og meiningslaus?

 

Moving on...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Videre er det jo ike sikkert at alle leger og lignende er så glade i skytevåpen, eller ret og slett liker pasienten.

Jeg får meg ikke til å tro at det er et utbredt problem, min erfaring med legestanden er at de stort sett er rasjonelle og objektive mennesker. Men det er nok noe man bør ha litt i baktankene likevel, og ikke bare mtp leger. Er det noe et lovverk må strebe etter så er det klare regler som ikke gir for mye rom for trynefaktorer.

 

Jeg tror ABB ikke bare har stigmatisert oss skyttere, men også forsterket samfunnets frykt for psykiske lidelser. Dette er trist, for selv de som lider av alvorlige lidelser som schizofreni er stort sett ufarlige for andre enn seg selv. Og de som faktisk oppsøker hjelp frivillig er vel de som vi har minst å frykte fra. Jeg er mye mere bekymret for personligheten til folk når de er friske, det er faktisk en del "normale" mennesker som ikke er skikket til å eie våpen.

 

 

En fordel med dagens påbud om våpenskap er at det gjør det enklere å å be om litt hjelp fra venner, alt man trenger å gjøre er å be de sitte på nøkkelen en stund. Det er kanskje noe vi burde snakke mer om?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Generelt er jeg motstander av alt som uthuler taushetsplikten men det fines allerede en del meldeplikter for leger. Barnevernet er nevnt. Slik jeg ser det vil våpenkort på enkelte områder ble mer likt førerkort i forhold til flere krav til helse og egnethet. Helsekrav i forhold til å beholde førerkort er innskjerpet. Krav til at leger skal melde fra om pasienter som ikke oppfyller helsekrav har økt. At man har noen krav i forhold til revurderinger av egnethet for å inneha våpenkort ser jeg på som naturlig. Jeg ser på det som problematisk at meldeplikten er til politiet. Meldeplikt til fylkeslege og barnevernet er en annen ting.

 

Skal man innføre ett slikt system må man samtidig innføre klare rettigheter for innehavere av våpenkort. Bl.a må man ha mulighet til å påklage avgjørelsen. Det bør heller ikke være mulig å kunne tilbakekalle et våpenkort basert på en innmelding. Tilbakekallelsen bør kun være midlertidig og må verifiseren av annet helsepersonell som ett minimum.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Leste de to linkene Hassel la ut anngående Lovarbeidet og om Forskrifter, og kan annbefale ALLE til å lese det. Skulle ønske jeg hadde lest det FØR jeg leste rapporten siden jeg hadde sett mere sammenheng i Våpenloven og Forskrifter.

 

Etter at en lov er sanksjonert sendes den tilbake til departementet som har fagansvar for loven. Departementet har ansvar for å gjøre loven gjeldende. Stortinget kan gi forskriftshjemmel i loven. Da er det regjeringens ansvar å utforme mer detaljerte regler i form av forskrifter.

 

Jeg synes det er tragisk at regjeringen kan gjøre dette i et demokratisk land siden man da kan påvirke å forandre hensikten med loven. Jeg er klar over at forskriften må ha hjemmel i loven, men alikevel....

 

Dette er fra våpenloven:

§ 1. Med skytevåpen forstås i denne lov:

a. våpen som med ladning av krutt eller annet drivmiddel, eller ved en mekanisk innretning kan skyte ut kuler, hagl eller andre prosjektiler,

b. våpen eller apparater for utskyting eller utsending av sprengladninger, gass, signallys, raketter e.l. (herunder flammekastere).

c. våpenimitasjoner o.l. som forholdsvis lett kan gjøres om slik at skarp ammunisjon kan avfyres.

Et våpen anses likevel ikke som skytevåpen dersom det er gjort varig ubrukbart. Det samme gjelder dersom våpenet på grunn av alder eller konstruksjon ikke kan brukes som skytevåpen og heller ikke forholdsvis lett kan utbedres eller gjøres om slik at det kan brukes til å skyte med.

Erverving av våpen sier følgende i våpenlåven:

§ 7. Den som vil kjøpe eller på annen måte erverve skytevåpen eller våpendeler, må ha tillatelse fra politimesteren.

 

Tillatelse gis av politimesteren på søkerens bosted eller – hvis søkeren ikke har bopel i riket – av politimesteren på oppholdsstedet.

 

Tillatelse kan bare gis edruelige og pålitelige personer som har behov eller annen rimelig grunn for å ha skytevåpen, og som ikke av særlige grunner kan ansees som uskikket til det.

 

Tillatelse kan ikke gis til person under 18 år. Unntak kan i særskilte tilfeller gjøres for person under 18 år men over 16 år, der våpen kan oppbevares av verge eller annen person som fyller de alminnelige krav til tillatelse. Tillatelse til å erverve revolver eller pistol eller til deler av slike våpen gis ikke til personer under 21 år. Kongen kan også fastsette høyere aldersgrense for andre arter skytevåpen og våpendeler, likevel ikke over 21 år. Erverves skytevåpen eller våpendeler ved arv, kan vedkommende politimester dispensere fra aldersgrensebestemmelsene på de vilkår han finner nødvendig i hvert enkelt tilfelle.

 

Søknad fra umyndig må være tiltrådt av verje.

 

Kongen kan gi forskrifter om skytterorganisasjoners og andre juridiske personer erverv av skytevåpen og våpendeler.

 

Våpenforskriften sier:

§ 5. Forbudte skytevåpen

 

Det er forbudt å erverve, eie eller inneha

a) skytevåpen som vanligvis brukes som krigsvåpen,

b) helautomatiske skytevåpen, eller

c) skytevåpen kamuflert som annen gjenstand.

 

 

Våpentyper som er utviklet for rene militære eller politimessige formål faller inn under første ledd bokstav a. Dette gjelder likevel ikke våpentyper som tilsvarer våpen utviklet for alminnelig sivilt bruk.

 

§ 6. Forbud mot særlige typer skytevåpen

 

Politidirektoratet kan i forskrift nedlegge forbud mot å erverve, eie eller inneha skytevåpen eller typer av skytevåpen som gjennom sin utforming eller virkemåte fremstår som særlig farlig eller uten aktverdig anvendelsesområde.

 

§ 7. Godkjenning av halvautomatiske skytevåpen

 

Det er forbudt å erverve, eie eller inneha halvautomatiske skytevåpen, med mindre skytevåpenet er godkjent i forskrift etter annet ledd.

 

Politidirektoratet kan i forskrift godkjenne halvautomatiske skytevåpen dersom skytevåpenet ikke enkelt kan omgjøres til å avgi helautomatisk ild. Private personer kan anmode om endring av forskriften.

 

Halvautomatiske skytevåpen godkjent etter tilsvarende regler i annet EØS-land, skal som hovedregel godkjennes av Politidirektoratet.

Våpenloven definerer våpen og hvordan det kan erverves, men så kommer forskriften og sier at enkelte våpentyper ikke er godkjente (såkalte krigsvåpen). Det er ikke noen definisjon på krigsvåpen, og man kan vel også si at en Remington 700 med Bull Barrel er en sniper rifle som har langt høyere dødlighet skudd for skudd enn en halv eller helautomatisk rifle...

 

POD sendte etter 22 juli ut melding til politimesterene om å stoppe behandling av halvautomatiske rifler. Ettersom det jeg skjønner så skulle dette bare være mulig med en ny forskrift fra Justisdepartementet, men den ser jeg ikke. Jeg vil tro at de på Justisdepartementet vet dette bedre enn meg, så kanskje noen kan forklare hvordan dette fungerer.

 

En Ruger 10/22 kan vel ikke betegnes som et krigsvåpen selv om det er halvautomatisk...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Våpenforskriften sier:

§ 5. Forbudte skytevåpen

 

Det er forbudt å erverve, eie eller inneha

a) skytevåpen som vanligvis brukes som krigsvåpen,

b) helautomatiske skytevåpen, eller

c) skytevåpen kamuflert som annen gjenstand.

 

Våpentyper som er utviklet for rene militære eller politimessige formål faller inn under første ledd bokstav a. Dette gjelder likevel ikke våpentyper som tilsvarer våpen utviklet for alminnelig sivilt bruk.

 

§ 6. Forbud mot særlige typer skytevåpen

 

Politidirektoratet kan i forskrift nedlegge forbud mot å erverve, eie eller inneha skytevåpen eller typer av skytevåpen som gjennom sin utforming eller virkemåte fremstår som særlig farlig eller uten aktverdig anvendelsesområde.

 

En Ruger 10/22 kan vel ikke betegnes som et krigsvåpen selv om det er halvautomatisk...

 

Ja, §5 a er veldig interesang.

Hva er et vanlgivis brukes som krigs våpen?

 

Da bør alle halv auto våpen (Pistoler, hagler og rifler, men ikke salong) forbys.

Alle bolt rifler, da de faktisk brukes i stor utstrekning som sniper våpen av veldig mange land.

Alle Pumpe hagler.

Ruger 10/22 har vel vært og blir (??) bruk av bl.a. Israil og noen mellom Amerikasnske land.

 

Da sitter du igjen med enkelt og dobbelt skudd og Lever Action.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jonah-Hex:

 

Men i tillegg står følgende: Dette gjelder likevel ikke våpentyper som tilsvarer våpen utviklet for alminnelig sivilt bruk.

 

AR-15 er for sivilt bruk. NFPS og NROF er aktverdig bruksområde.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Da sitter du igjen med enkelt og dobbelt skudd og Lever Action.

 

 

Pod's og JD's representanter vil jo forby magasinkapasitet over 5/6 skudd. Hvor mange Lever Action rifler nøyer seg med det? :shock:

 

Istmus

Share this post


Link to post
Share on other sites

Samfunnssikkerhet er nok det som veies tyngst for Stortinget. Ettersom jeg forstår så går flertallet inn for at halvauto er forbudt i lov, men tillates i forskrift. Så når høringen starter så trenger det gode argumenter for å beholde slike type våpen blant sivile. Hva er definisjon på aktverdig formål? Blir NFPS som er nevnt som "stridsskyting" sett som aktverdig formål i Stortinget? Ordlyden i forslaget er negativt ladet hele veien, og det hjelper oss ikke i høringen.

 

Personlig er litt optimist at vi får en ny lov som alle kan leve med. NFPS har utarbeidet retningslinje for erverv. Og det håper jeg på at de ser at det stilles betydlig større krav enn før. Ikke glem at flertallet i utvalget fortsatt vil ha halvauto i framtiden. Mindretallet som er i mot er POD/JD, men det var vel egentlig forvent ut ifra diverse avisartikkel.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Noe av det mest negative for NFPS i Våpenlivutvalgets forslag er vel at Politiets sine to representanter flere ganger bruker det negativt ladede ordet "stridsskyting" om NFPS. Så det er vel åpenbart at de har en agenda...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Foreslår at foreninger som representerer våpeneiere stiller opp 1 million kroner og sammen hyrer gode advokater og lobbyister til å påvirke denne lovrevisjonen i fornuftig retning.

Slike ting er det spesialister på, som kan legge en helhetlig strategi.

Heller betaler jeg 1000 kr nå enn gebyrer til surr i årene fremover.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Personlig er litt optimist at vi får en ny lov som alle kan leve med. NFPS har utarbeidet retningslinje for erverv. Og det håper jeg på at de ser at det stilles betydlig større krav enn før. Ikke glem at flertallet i utvalget fortsatt vil ha halvauto i framtiden. Mindretallet som er i mot er POD/JD, men det var vel egentlig forvent ut ifra diverse avisartikkel.

 

Det er det som er det største "problemet"! Det er JD/POD sin kommer til å skrive selve forslaget til ny lov, proposisjonen, som blir sendt til Stortinget. Og da kan du forvente at det er JD/POD's meninger som kommer fram i denne, der blir det ikke noe utvalg som kan stemme ned JD/POD's syn.

 

En lenger oppe i tråden mente også at det var et problem at JD/POD skulle skrive proposisjonen, i hvert fall at de som hadde sittet i utvalget skulle ha noe med dette å gjøre. Det er jeg enig i, habilitetsreglene burde tilsi at de frataes enhver befatning med proposisjonen.

 

Ellers, det er fritt fram for enhver å komme med sine synspunkter på hvordan loven skal utformes under høringsrunden. Det er antagelig en lang liste med organisasjoner/personer som vil bli tilsendt NOU'en med frist for å komme med kommentarer/forslag, det er dette som kalles høringsrunden. Denne høringslisten er imidlertid ikke eksklusiv, enhver som ønsker å komme med sine kommentarer kan klore disse ned og sende dem til de som skal skrive proposisjonen, dette er en demokratisk rettighet alle i Norge (og for den saks skyld resten av verdens befolkning) har. Det ligger imidlertid i kortene at selv om alle er like, så er det noen som er likere enn andre (Fra George Orwells "Animal Farm", de 7 bud) og hvis synspunkter vil tillegges større vekt enn andres. Det ligger videre i menneskehetens natur at de synspunktene som blir tillagt størst vekt er de som sammenfaller best med synspunktene til de som skriver proposisjonen!.

 

Istmus

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vedrørende legeerklæring:

Jeg tror ikke en aktiv uvilje mot våpen er utbredt blant leger (men jeg skal høre litt rundt meg), så jeg tror ikke det vil være grunnen til at legen sier nei.

Jeg tror det er mer sannsynlig at legen vil si nei pga mulige konsekvenser (for legen) dersom en person legen har godkjent går bananas med skyterne sine.

En kort konsultasjon som en "legetime" faktisk er, holder uansett kun til å plukke ut de åpenbart sinnslidende.

For min egen del ville jeg vært restriktiv og ved den minste tvil stemplet nei, blant annet for å sikre mitt eget "pars posterior".

 

Dersom forslaget om legeerklæring går gjennom bør det utarbeides en liste over diagnoser/tilstander som er klart uforenlige med våpeneierskap, samt utfyllende kriterier for hva som skal legges til grunn ved legevurderingen og hvem som kan gjøre vurderingen.

Jeg ser for meg at leger i fremtiden kan bli svært populære å ha som venner & bekjente, ikke bare på grunn av reseptblokken... ;)

Share this post


Link to post
Share on other sites
En lenger oppe i tråden mente også at det var et problem at JD/POD skulle skrive proposisjonen, i hvert fall at de som hadde sittet i utvalget skulle ha noe med dette å gjøre. Det er jeg enig i, habilitetsreglene burde tilsi at de frataes enhver befatning med proposisjonen.

 

Spiller det egentlig noen rolle? Hvem skulle det i såfall vært? Alle medlemmene i utvalget er jo representanter for sine respektive organisasjoner, ikke seg selv som person, og statens representanter har jo sine instrukser fra PD/JM/Regjeringen?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det er vel Justisdepartementet som skal skrive loven. Tror ikke de overlater det til POD.

 

Det må også påpekes at det satt en representant fra Justisdept i utvalget, som ikke var enige med POD om halvautomatiske rifler. Det kan trolig være at hensynet til et bredt konsensus om lovforslaget vil overkjøre korstoget til visse personer i POD.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Det er vel Justisdepartementet som skal skrive loven. Tror ikke de overlater det til POD.

 

Det må også påpekes at det satt en representant fra Justisdept i utvalget, som ikke var enige med POD om halvautomatiske rifler. Det kan trolig være at hensynet til et bredt konsensus om lovforslaget vil overkjøre korstoget til visse personer i POD.

 

 

:D

Share this post


Link to post
Share on other sites

Noen som vet hva som kommer til å skje med de 1/2 auto rifle søknaddene som ble levert like etter behandlingsstans?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ja, §5 a er veldig interesang.

Hva er et vanlgivis brukes som krigs våpen?

 

 

Jeg tenkte med en gagn jeg så den pasussen der... Garand brukes jo ikke lenger "vanigvis" som krigsvåpen :mrgreen:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Det er vel Justisdepartementet som skal skrive loven. Tror ikke de overlater det til POD.

Vi får håpe at POD ikke har kommet inn i varmen igjen etter sommerens hendelser. Mye av den opprinnelige hensikten med dette utvalget var jo nettopp å "skvise" POD ut litt, signalene da var jo at JD var gått lei av en del av faktene til POD. Om det fremdeles er slik er det kanskje håp om et nogenlunde fornuftig resultat.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det var jo tydelig fra Justis komiteen at de var lei av "to stk som tydeligvis trodde det var de som laget lovene"....

 

Når det gjelder halvauto rifler (krigs våpen) og forbud har de alltid vært forbudt, noe de antagelig kommer til å være i ny lov.

Dispensajon er gitt på noen få typer i form av "en godkjentliste"......

 

 

-g

Share this post


Link to post
Share on other sites

En årsavgift på å eie våpen hadde jo ikke vært så dumt, eller en høyere engangsavgift på å få våpenkort.

Dermed hadde man sluppet og hatt så mye våpen rundt i norske hjem, da veldig mange er passive jegere og skyttere.

Share this post


Link to post
Share on other sites
En årsavgift på å eie våpen hadde jo ikke vært så dumt, eller en høyere engangsavgift på å få våpenkort.

Dermed hadde man sluppet og hatt så mye våpen rundt i norske hjem, da veldig mange er passive jegere og skyttere.

 

Har du noe statistikk å vise til her? eller er det bare synsing?

Share this post


Link to post
Share on other sites
En årsavgift på å eie våpen hadde jo ikke vært så dumt, eller en høyere engangsavgift på å få våpenkort.

Dermed hadde man sluppet og hatt så mye våpen rundt i norske hjem, da veldig mange er passive jegere og skyttere.

Mener du det????

Det finnes ingen god grunn til og tre enda mer avgifter ned over huene våres.

Er kanskje ikke så farlig hvis en har to våpen..

Litt værre når enn har over 20...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det kan nok være at en del passive eiere vil kvitte seg med sine våpen på legalt vis, om det kommer en årsavgift ja. Ikek en usansynlig konsekvens det. Men... løser det et problem? Vil det positve med et slikt tiltak oppveie de negative?

 

Nå er lovutvalget forpliktet til å komme med minst ett budsjettnøytralt forslag, så det er vel i bunn og grunn årsaken til at det ligger i forslaget. Og det vil være behov for en del ekstra penger om alt det ekstra byråkratiet forslaget legger opp til blir implementert, så det ligger der. Dog er det altså ikke nødvendigvis gitt at stortinget vedtar dette i en eller annen form.

Share this post


Link to post
Share on other sites
En årsavgift på å eie våpen hadde jo ikke vært så dumt, eller en høyere engangsavgift på å få våpenkort.

Dermed hadde man sluppet og hatt så mye våpen rundt i norske hjem, da veldig mange er passive jegere og skyttere.

Mener du det????

Det finnes ingen god grunn til og tre enda mer avgifter ned over huene våres.

Er kanskje ikke så farlig hvis en har to våpen..

Litt værre når enn har over 20...

 

Det mener jeg !

 

For eksempel for å få våpenkort på :

 

jaktvåpen : 10000,- i engangsavgift

Grener innen NJFF og DFS: 10000,- i engangsavgift

Pistol/revolver og Praktiskskyting: 25000,- i engangsavgift.

Samlerlisens: 100000,- i engangsavgift

Edited by Guest

Share this post


Link to post
Share on other sites

Slettet sitatet av forrige innlegg. Jegermeistern.

 

Oversatt:

 

"Jeg mener bare de rike og ekstremt ressurssterke skal få ha våpen i Norge. Den vanlige borger trenger/fortjener ikke det."

 

 

Resultatet av ditt forslag ville være nedleggelse av skytesporten i Norge. Så jeg regner nesten bare med at du er ute og troller....

Share this post


Link to post
Share on other sites
En årsavgift på å eie våpen hadde jo ikke vært så dumt, eller en høyere engangsavgift på å få våpenkort.

Dermed hadde man sluppet og hatt så mye våpen rundt i norske hjem, da veldig mange er passive jegere og skyttere.

 

Hvorfor?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Oversatt:

"Jeg mener bare de rike og ekstremt ressurssterke skal få ha våpen i Norge. Den vanlige borger trenger/fortjener ikke det."

Resultatet av ditt forslag ville være nedleggelse av skytesporten i Norge. Så jeg regner nesten bare med at du er ute og troller....

(Kortet ned sitatet. Jegermeistern.)

 

Rik eller ikke rik spiller ingen rolle, har man interesse så spiller det ingen rolle hva det koster.

Share this post


Link to post
Share on other sites
En årsavgift på å eie våpen hadde jo ikke vært så dumt, eller en høyere engangsavgift på å få våpenkort.

Dermed hadde man sluppet og hatt så mye våpen rundt i norske hjem, da veldig mange er passive jegere og skyttere.

Hvorfor?

 

Mindre våpen i Norske hjem, det er mange passive jegere og skyttere.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Så lenge våpnene er korrekt oppbevart og eierne ellers er skikket til å ha de, kan jeg ikke fatte og begripe hva som skulle være et problem med det?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Å betala ei avgift på 10000 for å få kjøpt sitt fyrste våpen er nok ikkje veldig fristande for ei ung jegerspire som ynskjer å kjøpe ei hagle til eit par tusenlappar etter bestått jegerprøve. Noko slikt ville kvela så godt som all rekruttering til jakt og skytesport.

Share this post


Link to post
Share on other sites
En årsavgift på å eie våpen hadde jo ikke vært så dumt, eller en høyere engangsavgift på å få våpenkort. For eksempel, for å få våpenkort på :

 

jaktvåpen : 10000,- i engangsavgift. Grener innen NJFF og DFS: 10000,-. Pistol/revolver og Praktiskskyting: 25000,-

(Komprimerte sitatet. Jegermeistern.)

 

så det er bare ressurs sterke folk som skal ha våpen?? Får alle som ikke har mye peng ikke er skikket til å ha våpen? Jakt og våpen er dyrt nok fra før...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Så lenge våpnene er korrekt oppbevart og eierne ellers er skikket til å ha de, kan jeg ikke fatte og begripe hva som skulle være et problem med det?

+1 :P

Share this post


Link to post
Share on other sites
For eksempel for å få våpenkort på :

jaktvåpen : 10000,- , grener innen NJFF og DFS: 10000,- , pistol/revolver og praktiskskyting: 25000,- , samlerlisens: 100000,- i engangsavgift

(Ordnet og komprimerte sitatet. Jegermeistern.)

 

:lol::lol::lol: i hvilken verden lever du???? :lol::lol::lol: ønsker du og ha alt for deg selv

Share this post


Link to post
Share on other sites
jaktvåpen : 10000,- i engangsavgift

Grener innen NJFF og DFS: 10000,- i engangsavgift

Pistol/revolver og Praktiskskyting: 25000,- i engangsavgift.

 

Og vilke problemer skulle dette løse?

Kronidiot

 

Godt vi har ignorerknappen på brukere her på kammeret, lista mi vokser til stadihet

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...