Jump to content

jegerogskytter

Members
 • Content Count

  24
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0 Neutral
 1. Etter 3 1/2 er det endelig tid for å få saken avgjort ved tilståelsesdom, da jeg i forelegget erkjente skyld, men ikke aksepterte hverken botens størrelse eller kravet om inndragning. Kvittering for våpenskap og jegeravgift er ok og jeg er selvsagt en angrende synder. Takk til Grevling1 for meget gode råd! Jeg kommer selvsagt til å legge meg flat (noe som selvsagt bare skulle mangle), men jeg vurderer også å prøve å få klarhet i et par ting: 1. Om våpenene ble beslaglagt eller ikke og om det i så fall har påvirkning på om saken er foreldet eller ikke. Jeg ble opplyst at midlertidig tilbakekall av våpenkort for riflen var begrunnet i allmenprevantive hensyn, hvorpå jeg umiddelbart opplyste om at jeg også har to uregistrete hagler som de da også kan få til oppbevaring. Jeg har ikke fått noen kvittering eller informasjon om at dette er et beslag, og har hele tiden vært av den oppfatning at politiet hadde våpenene i forvaring og jeg ble informert om at dette var en "rutine" i turbulente samlivsbrudd. Jeg ble også informert om at "oppbevaringssaken" ville vere en egen sak, frikoblet fra sakskomplekset rundt samlivsbruddet." Da jeg etter litt over et år tok kontakt for å spør når eg skulle få våpenene tilbake, ble jeg henvist til det lokale lensmannskontoret hvor jeg ble opplyst at jeg da måtte søke på nytt. Grunnlaget for dette fortod jeg ikke, og valgte derfor ikke å søke. 2. Sikker oppbevaring kontra formkrav til oppbevaring - alvorsgrad Som jeg har sagt ble våpenene oppbevart i hht reglene om oppbevaring som var gjeldende frem til 1997. I ot.prp nr 75 (1996-97) skriver våpenlovsutvalget: "Utvalget legger stor vekt på at forsvarlig oppbevaring vil kunne hindre uønsket bruk av skytevåpen og motvirke at skytevåpen kommer på avveie" Videre leser man i NOU 2011:19 om forslaget til ny våpenlov: "Sikker oppbevaring av skytevåpen og ammunisjon er sentralt for å hindre at skytevåpen kommer i hendene på andre enn våpeninnehaveren, for eksempel barn eller ukyndige, og vil kunne bidra til å hindre at skytevåpen misbrukes. Sikker oppbevaring vil også kunne hindre at skytevåpen blir utsatt for tyveri, og på den måten tilflyter kriminelle miljøer" Politiet skriver i sin begjæring om tilståelsesdom at: "Siktede har videre forklart at våpenene ble oppbevart uten vital del, godt gjemt, og på område hvor barna ikke hadde tilgang. Han hadde til enhver tid kontroll på hvor våpenene var". Ikke berre har jeg forklart dette, men det ble observert av polititjenestemennene og jeg ba eksplisitt om at detaljene om oppbevaringen ble nedtenget av politiet på stedet. Våpenforskriftens §78 definerer krav til sikker oppbevaring som at: "...skal oppbevare gjenstandene slik at uvedkommende ikke får adgang til dem." Jeg tenker det er mulig å argumentere for at jeg har oppfylt kravene i våpenforskriftens §78 om sikker oppbevaring som er hva jeg oppfatter er lovgivers intensjon, men at det er innlysende at denne sikre oppbevaringen ikke er i henhold til de formkrav som man finner i §79. Således mener jeg det kan argumenteres for at dette IKKE "er tale om en alvorlig overtredelse (min utheving) av våpenlovens bestemmelser om forsvarlig oppbevaring" som er politiets hovedargument for inndragning. Innspill mottas med takk! PS: Hele sakskomplekset rundt samlivsbruddet er lagt dødt som følge av at min tidligere samboer trakk saken.
 2. Hva da med mine to lovlig evervede, uregistrerte hagler?
 3. Om saken er foreldet og jeg har skaffet meg våpenskap, hva skal da grunnen være? (Og til de som mener at saken ikke er foreldet; jeg er rimelig sikker på at våpenkort ble inndratt med hjemmel i Politiloven §10, slik at jeg ikke har vært siktet for noe våpenrelatert.) Forøvrig ferieavvikling på kammeret, så jeg får mer info i slutten av uken.
 4. Tett er ingen problem. Problemet er som oftest kondens innenfra. Dette løses med syntetisk undertøy og "pustende og vanntett" ytterbekleinding, der det beste man får er Gore-Tex.
 5. Dette fikk meg til å tenke på åpningsscenen i Sudden Impact. Jeg tipper Dirty Harry hadde foretrukket en slik ordning. Er dette bare Hollywood-juss, eller er forskjellen virkelig så stor mellom oss og Storebror over dammen? Jeg tenkte mer på denne: (ja, jeg vet, men man må ha lov til å ha litt humor også)
 6. Recon er fantastisk, spesielt om man skal bo ute. Her hadde jeg valgt noe lettere, f.eks Arc'teryx Theta AR jakke og Arc'teryx Alpha SL pant, selvfølgelig om passform er ok. Og skal man ta den helt ut, så er vel Arc'teryx Leaf tingen på skytebanen
 7. Gore-Tex og syntetisk undertøy er det som gjelder. Fleece som mellomplagg når det er kaldt, men ikke for tykt. Ull som undertøy og mellomplagg er også ok, men egner seg desidert best ved flerdagsbruk. Svært mange tror at det er regntøyet som lekker, men som oftest er det kondens innenfra som ikke slipper ut. Bomull innenfor er fy! Edit: Gode Gore-Tex jakker har også skikkelige hetter, bare du kan å justere dem skikkelig.
 8. I ovenfor refererte sensorveiledning står det å lese: "I forbindelse med avbrytelse av foreldelse oppstår spørsmålet om forholdets identitet, idet andre straffbare forhold foreldes hvis de ikke er inntatt i siktelsen." Dette tolker jeg som dersom ulovlig oppbevaring ikke har vært inntatt i noen siktelse tidligere, så er saken foreldet.
 9. Nå har jeg ikke grunnlaget for ransakelse tilgjengelig, men jeg er rimelig sikker på at det gikk på beslag av IT-utstyr og at våpenkort ble inndratt som følge av "statsitisk sett i samlivsbrudd..... for egen og andres sikkerhet........ " samt "påstander om trusler og vold". Så vidt jeg har kunnskap om har jeg altså ikke vært siktet for brudd på våpenloven før nå. Jeg tror jeg tar en telefon på mandag til fullmektigen som har utferdiget siktelse, bot og krav om inndragelse, og hører hvordan man stiller seg til en påstand om at saken er foreldet. Så får jeg ha Grevling1 sine råd i bakhånd.
 10. Siktelse (fraflalt) omhandlet datainnbrudd, og politiet skulle dermed beslaglegge alt mitt IT-utstyr. Beslag av jaktrifle som følge av påstander som vold/trusler. Her er jeg heller ikke lenger siktet. edit: eller straffet på noen måte. Jeg opplyste selv at jeg også hadde to hagler som de sikkert også var interessert i ta med seg, fann disse og overleverte dem. Har i alle fall aldri vært siktet for ulovlig oppbevaring før jeg får dette forelegget (hvor det står "sikter herved"...)
 11. Det straffbare forholdet opphørte i mai 2014. Jeg ble siktet juni 2016. Utifra straffelovens §§67-69 ser det ut til at saken er foreldet. (se §69 1. ledd) Tror jeg først tar en telefon til kammeret og hevder at saken er foreldet og hører hva responsen er, før jeg evt følger Grevlingen1.
 12. Da gjenstår et spørsmål: Vil politiet kunne kreve at jeg skal registrere de to uregistrerte haglene mine?
 13. Tidspunktet var mai 2014, og det er våpenloven og kun denne som er gjeldende. (se avskrift av forelegg lenger oppe i tråden). Er saken altså foreldet? Fantastisk!!!! Takker!!! (da tror jeg ikke jeg sender svaret til kammeret likevel, men tar en telefon! )
 14. Etter råd fra Grevlingen, og ha tenkt grundig på saken så har jeg nå signert på at jeg godtar skyldspørsmålet, men ikke godtar boten og ikke godtar inndragingskravet. Konvolutten ligger på bordet og går i posten mandag om jeg ikke får godt funderte synspunkter på å gjøre noe annet. - 2 år og 1 måneds behandlingstid forstår jeg er et relevant argument. Videre tenker jeg argumenter ved en rettssak: - Løst jegerprøveavgift for 2014 - Grunner for å ha "somlet i 14 mnd". Har med livssituasjon å gjøre (ja, manglende fokus). - Oppbevart "nest best". (Skulle gjort grundig ransakelse (mange dagsverk) av alle 300 m2 for å komplettere de 3 våpnene) - Lagt alle kort på bordet ovenfor politiet, og til og med overlevert to halger de ikke ba om. - Gunnlaget for ranskakelse viser seg å ikke holde. Ikke mulighet til å bringe oppbevaring i orden slik andre våpeneiere har ved forhåndsmeldt oppbevaringskontroll. - Har nå våpenskap - Har løst jegeravgift for 2016. (Er grunneier i vald med 20 hjorteløyver) I forhold til skikkethet kan jeg argumentere med tidligere skytter, jeger, soldat, våpenselger, CTS-klarering, samt at jeg ved sakens start hadde diverse ombud innen samfunnet, på flere forvaltningsnivå, og vart valgt inn av kommunestyret til å sitte i heimevernsnemnden (vurdere soldaters skikkethet) , men dette kan vel like gjerne bli brukt mot meg da "jeg skulle visst bedre"... (noe jeg selvfølgelig vet). (selv om jeg mener min person nok blir bedre vurdert av et lokalsamfunn, partigrupper, kommunestyrer, venner, kjente, klareringsmyndingheter etc, enn av en politijurist. Andre innspill?
 15. Ja, men ikke i slik det var før. Jeg tenkte da selvsagt at en slik oppbevaring var "nest best". Men her er det tydeligvis enten OK eller IKKE OK. Samtidig hadde det trolig gjort en forskjell om våpnene stod funksjonible i vindfanget eller ved nattbordet. Så symetri er det tydeligvis ikke.
×
×
 • Create New...