Jump to content

IvarU

Members
 • Content Count

  32
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

6 Neutral

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Disse kulene er ikke til å stole på i 14" stigning. Velg FB-kuler på maks 50gr. til å begynne med.
 2. Mitt poeng er at med 308 kan du ikke bevare skinnet med å skyte andre steder enn i hodet. Jeg skyter med 40gr. V-MAX og sikter mot kroppen.
 3. Kulevalget betyr ikke noe. Det som betyr noe, er at du treffer reven i hodet og at du har sikker bakgrunn. .
 4. Som jeg skriver ovenfor, var det nettopp faren for mantelsprengning jeg var redd for. Så langt har jeg skutt 30 skudd med de nevnte kombinasjonene uten en eneste sprengning. Ikke det store antallet, men jeg har fått svar på mitt spørsmål - dette går uten problemer.
 5. Spørsmålet for meg var: Kan jeg skyte 40gr. kuler i 7" stigning i kaliber 223 Rem? Jeg fryktet mantelsprengning og dårlig presisjon. For å prøve dette, skjøt jeg Sierra BlitzKing og A-MAX på 96 meter skyteavstand. Utgangshastigheten er over 1100 m/s. Samlingene vist på bildet holder i masse vis til min revejakt. Resultatet er slik at jeg garantert vil velge stigning for tunge kuler.
 6. "Utslitte, 74cm, Sauerpiper vokser vilt rundt alle DFS-skytebaner i Norge. Kapp av 13 cm bak på ei slik pipe og monter den i muffe. Da får du ei billig pipe, og samtidig en masse andre muligheter med det samme våpenet.
 7. Det er kommet ei pipe med 178mm stigning, og vi venter på flere, men vet ikke når de kommer. Den som jeg har målt var 6,73mm i munningen og 6,745 foran kammeret. Jeg tror det er av det beste vi kan forvente oss med den CIP-standarden som nå gjelder.
 8. https://s3-mittlag-prod.cmd.as/production/uploads/attachment/file/27404/Nordsjostevnet_2020_innbydelse_.pdf Slik foregår det i mitt skytterlag.
 9. Denne teksten ble foreslått av administrasjonen og støttet av Skytterstyret. Det er derfor ikke sannsynlig at administrasjonen har sabotert beslutningen. Det er mer sannsynlig at punktet er uteglemt i revideringen av Skytterboka.
 10. hcandersen: En instruks utstedt av norske myndigheter må ha hjemmel i lov eller forskrift. Det er nettopp dette som er det avgjørende. Instruksen i seg selv og henvisningen til beredskapsmessige hensyn spesielt, må ha en forankring i lov eller være i medhold av lov. Dette gjør at det oppstår en konflikt mellom "beredskapsmessige hensyn" og Offentlighetsloven. Skal det ha noen hensikt å holde noe hemmelig av beredskapsmessige hensyn, må dette ha forrang foran Offentlighetsloven. Uten en slik forrang eksisterer det ikke noen beredskapsmessige hensyn. Det er ikke min hensikt eller oppgave å starte noen prosess mot direktoratet eller ansvarlig statsråd. Jeg har ingen slik posisjon eller oppgave. Derfor har jeg heller ikke tenkt å send noe spørsmål til Miljødirektoratet. Jeg bare påviser at det er en graverende forskjell mellom det statrsråden tillater seg og det andre i samfunnet kan tillate seg.
 11. Hva er da hjemmelen for instruksen? Kan brudd på instruksen straffeforfølges? Hvis den kan straffeforfølges må den ha en lovhjemmel. Hvis den ikke kan straffeforfølges, er instruksens forbud meningsløst. Begrunnelsen for forbudet i instruksen er så alvorlig at det også må finnes et alvorlig grunnlag for den. Det vil forundre meg om det grunnlaget ikke er bygget på lovhjemmel og dermed er forbudt å gjøre offentlig i forhold til "eller i medhold av lov".
 12. Standarden for både SKAN og SE er: 6,50 +0,03mm for boringen, og 6,73 +0,03mm for riflingen. Den største forskjellen mellom dem, er i bredden på riflingen. For SKAN er den 3,3mm, og for SE 2,5mm. Dette er nok til å gi forskjeller i trykk og utgangshastighet.
 13. Sammenhold denne med instruks om skyteprøve for storviltjegere, så må vel offentliggjering av listene være lovstridig. "Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova) § 13.Opplysningar som er underlagde teieplikt Opplysningar som er underlagde teieplikt i lov eller i medhald av lov, er unnatekne frå innsyn. Føresegnene i forvaltningsloven om teieplikt gir sjølvstendige rettssubjekt som er nemnde i § 2 første ledd bokstav c eller d i lova her, høve til å gjere unntak for dokument og opplysningar i same omfang som dei gir forvaltningsorgan det. Gjeld innsynskravet eit dokument som inneheld opplysningar som er underlagde teieplikt, og denne plikta fell bort dersom den som har krav på tystnad samtykkjer, skal innsynskravet saman med ei eventuell grunngiving på oppmoding leggjast fram for vedkommande med ein høveleg frist til å svare. Svarar vedkommande ikkje, skal dette reknast som nekting av samtykke."
×
×
 • Create New...