Jump to content

Niki

Members
 • Content Count

  905
 • Joined

Community Reputation

0 Neutral

About Niki

 • Birthday April 13

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Utlånserklæring gjelder som våpenkort og skal fremvises ved erverv av ammunisjon til lånevåpenet, kf. forskriften § 31 tredje ledd. (Det er kun lån av pistol eller halvautomatisk gevær som betinger gyldig våpenkort for tilsvarende våpen, kf. forskriften § 85 fjerde ledd.)
 2. Og videre står det (våpenloven § 9): "Har han ikke kort eller utlånserklæring på seg under kontroll, skal politiet ta skytevåpenet, våpendeler eller ammunisjon i forvaring inntil kort eller erklæring er forevist, med mindre politiet finner det ubetenkelig å la vedkommende ha skytevåpenet, våpendeler eller ammunisjon hos seg." Man kan vel anta at politiet er mindre tilbøyelig til å finne det betenkelig å la noen ha et skytevåpen "hos seg" dersom vedkommende har en kopi av våpenets våpenkort.
 3. Forhandleren på Dal har sannsynligvis lest våpenforskriften § 92 Utlån fra autorisert forhandler og tolker tredje ledd forholdsvis strengt : "Våpen kan også lånes ut inntil fire uker i forbindelse med kjøp. Låntaker skal fremvise våpenkort eller ervervstillatelse fra politiet for den aktuelle våpentype, og godkjent legitimasjon."
 4. Skifteattest http://www.signform.no/dss/?view=form&id=135
 5. Det er selgers ansvar (og interesse) å levere til politiet de eksemplarene av søknaden de skal ha (hvit forside + rosa gjennomslag). Men det er ikke noe i veien for at du som kjøper besørger det hvis selger kjenner deg godt nok til å tillate det. Legitimasjon er unødvendig, politiet registrerer at vedkommende hvis personopplysninger står på søknaden har ervervet det selger oppgir på søknaden.
 6. Niki

  Programmer

  Det er såvidt jeg vet ingen krav til 50 m pistol ("fripistol") hva angår mekanisme, hverken internasjonalt eller nasjonalt, men man lader ett og ett skudd (og dedikerte frispistoler er således gjerne enkelstkuddsvåpen).
 7. Skjemaet/oppskriften bærer preg av en frykt for at mangelfulle opplysninger vil kunne medføre erverv av våpen med ulovlig mekanisme og/eller for kort pipe. Hvis man skriver ">40 cm" i rubrikken for pipelengde og krysser av [Ja] på spørsmålet om våpenet er godkjent til jakt så er det ikke spesielt krevende å dedusere at omsøkte halvautomatiske rifle har normal pipelengde for gevær og at det er godkjent til jakt. Våpenkontorene har ikke frie hender, de må bla. forholde seg til angstbiterene i POD og deres prosedyrer. Samtidig skal våpenkontorene forholde seg til forvaltningsloven, kf. § 11 fjerde ledd annet punktum:
 8. Pliktskuddene regnes som en del av skyteprøven og den skal foregå på offentlig godkjent skytebane av permant typen (unntak for terminfestede feltstevner). Arrangør skal være tilsluttet DFS eller NJFF, men andre som disponerer skytebane kan søke MD om å bli godkjent arrangør. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2002-03-22-313/KAPITTEL_6#%C2%A718
 9. Det fremgår av forarbeidene at "bærer" innebærer 'på kroppen, i klærne, veske/sekk etc'., men det står ikke noe om 'i bil'. Som TS er inne på så er det nok ikke sikker rett at det er ulovlig å ha kniv i bil. (Våpenloven § 27b brukte opprinnelig også begrepet "bæres". Det ble endret til "medbringes" nettopp med tanke på oppbevaring i bil. Både kniv og skytevåpen på offentlig sted reguleres nå av straffeloven § 189 og det er åpenbart forskjellige bestemmelser for skytevåpen [har med] og kniv [bærer])
 10. Hovedregelen er at foreldelsesfristen regnes fra den dagen det straffbare forholdet er opphørt. Men så er det silk at fristen avbrytes ved rettergangsskritt som medfører at den mistenkte får stilling som siktet, -- poenget er at forholdet ikke foreldes så lenge politiet fortsetter en viss aktiv etterforsk­ning (heldigvis, og det skulle bare mangle). Her ble ulovlig oppbevaring avdekket i mai 2014 og politiet hadde neppe behov for videre etterforskning av forholdet. Saken er foreldet, eller iallfall så burde den være det.
 11. Gyldighetstiden fremgår av våpenforskriften § 27.
 12. Gyldighetstiden var 6 måneder frem til den nye forskriften kom i 2009. Ved bruk av gamle skjemaer pleier tante å endre teksten vha. kulepenn.
 13. At en arvlater som sådan ikke nødvendigvis er død er nok riktig, men ikke relevant i sammenhengen. POD mener at arvlater skal være død, eller ute av stand til å ta vare på våpen før "minne etter arvlater" er behovsgrunn, kf. rundskrivet punkt 3.5.1.4.2
 14. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-09-09-930/%C2%A75#%C2%A75
 15. Det er jaktforskriften som bestemmer hvilke våpen som lovlig kan benyttes til jakt: halvautomatiske våpen av militær karakter tillates ikke. Hvis DirNat mener at Tigr kan benytes, ja så kan den benyttes. Hva POD eller KRIPOS mener om våpenet er irrelevant annet enn for erverv og besittelse. Listene over halvautovåpen som kan erverves, eies og innehas etter våpenloven (-> våpenforskriften) finnes derimot i forskrift om forbudte skytevåpen og godkjente halvautomatiske skytevåpen hvor det blant annet står : "Halvautomatiske rifler som første gang var lovlig ervervet før 6. mai 2004 og som kunne lovlig benyttes til jakt er godkjent for erverv, eie og besittelse til jakt, jf. våpenforskriften § 7 annet ledd." (hvilket er slurvete formulert - man får absolutt ikke lov til å erverve en US-karabin selv om den lovlig kunne benyttes til jakt før 2. april 1982). Således burde Tigr kunne omsettes dersom den ble ervervet på lovlig vis før 6. mai 2004 (og var/er lovlig til jakt etter DirNats oppfatning). Forøvrig burde TS endre emnet; karakter og karakteristikk er ikke helt det samme.
×
×
 • Create New...