Jump to content
 • Søke om våpentillatelse

     (2 reviews)

  slemmo

  Skal du kjøpe, få, eller arve skytevåpen eller våpendeler, må du ha tillatelse fra politiet.

  Før du søker

  • Du får søknadsskjemaet «Søknad om tillatelse til å erverve og inneha skytevåpen og våpendeler» på nærmeste politistasjon,  lensmannskontor eller våpenforhandler. Du kan be om å få tilsendt skjema per post. Skjemaet kan ikke lastes ned på nett.
  •  
  • Sørg for at du har nødvendig dokumentasjon til søknaden. Alle typer søknader skal ha kopi av legitimasjon, som førerkort, pass eller bankkort med bilde.
  • Politiet kan be om at søkeren fremlegger bekreftelse på at han/hun har våpenskap før våpentillatelsen blir sendt til søkeren. Det kan være en kopi av kvitteringen på våpenskapet eller bilder av FG-godkjenningen i skapet.

  I tillegg til kopi av legitimasjon trenger du følgende vedlegg:

  Våpen til jakt
  • Dokumentasjon på innføring i Jegerregisteret, for eksempel kopi av jegeravgiftskort, utskrift fra Jegerregisteret eller kopi av jegerprøve-diplom.
  Våpen til øvelses- og konkurranseskyting
  • Kopi av medlemskort i en skytterklubb som er med i et godkjent skytterforbund.
  • Kopi av medlemskort eller startkort fra forbundet (dokumentasjon på forbundstilknytning).
  • Signert aktivitetsbekreftelse fra skytterklubbens eller skytterlagets ledelse.
  • Kopi av aktivitetslogg og/eller resultatlister som understøtter aktivitetsbekreftelsen.
  •  
  • Dersom du er førstegangssøker og søker om våpentillatelse til øvelse eller konkurranse med pistol eller revolver, må du i tillegg legge ved dokumentasjon på minimum seks måneders aktivt medlemskap i en skytterklubb tilsluttet et godkjent skytterforbund.

  Tilleggsskjema – uttalelse fra skytterlag/klubb (PDF).

  Våpen til øvelse eller konkurranse med halvautomatiske våpen
  • Til bruk for Dynamisk Sportsskyting Norge (DSSN) må du i tillegg legge ved bekreftelse fra klubben på at du er aktiv (DSSN har en karantenetid på 24 måneders medlemskap og krav om et høyt aktivitetsnivå før de gir en slik bekreftelse).
  • Til bruk innen Norske Reserveoffiserers Forbund (NROF) må du fremlegge bekreftelse på aktivt medlemskap innen skytterorganisasjonen NROF.
  Overtagelse av våpen som følge av arv
  • Kopi av uskifteattest/skifteattest.
  • Fullmakter fra de som frasier seg eiendomsretten til våpenet, hvis det er flere som overtar boet.

  I søknadsskjema signerer bobestyreren, eller den i boet som har fått fullmakt fra øvrige arvinger, som selger i rubrikken «påtegning av selger».

  Levere søknad

  Du sender eller leverer søknaden med vedlegg til våpenkontoret i politidistriktet ditt. Har du spørsmål om våpensøknaden, ring 02800 og spør etter våpenkontoret eller send en e-post til politidistriktet ditt.

   

  Betaling, priser og gebyrer

  Du må betale et gebyr dersom politiet godkjenner søknaden. Du mottar betalingsinformasjonen i posten. Gebyret skal betales til politidistriktet der du søker om våpen.

  • Første våpentillatelse koster kr 1 130.
  • Deretter betaler du kr 565 for hver nye tillatelse.
  • For søknad om en våpendel betaler du kr 282.

  Utlevering av våpenkort

  Du vil få tilsendt den innvilgede søknaden i posten, deretter kan du kjøpe våpenet. Ved salg skal selgeren signere våpensøknaden og gjenpartene fordeles slik:

  • Blå gjenpart beholder du
  • Gul gjenpart beholder selgeren
  • Hvit gjenpart sendes til politiet med nødvendig dokumentasjon

  Når politiet mottar den hvite gjenparten, vil du få tilsendt et våpenkort. Frem til du mottar våpenkortet fra politiet, gjelder den blå gjenparten som et midlertidig våpenkort.

  Avslag på søknad

  Grunner til avslag kan være at søkeren

  • ikke har avlagt jegerprøve
  • ikke er aktiv konkurranseskytter
  • ikke er gammel nok
  • har utilfredsstillende vandel
  • ikke er egnet til å ha våpen av andre grunner

  Du kan klage på avslaget til Politidirektoratet. Klagen skal sendes via det politidistriktet som avslo søknaden.

  Andre våpensaker

  For andre tilfeller, som våpen til samling, slakting, beskyttelse eller andre særlige tilfeller, se retningslinjene for behandling av våpensaker i politiet (PDF).

  Mistet våpenkort

  Tap av våpenkort skal straks meldes til det politidistrikt som har utstedt kortet. Meldingen skal være skriftlig og inneholde en kort forklaring om hvordan kortet er tapt. Du vil få et nytt kort basert på det gamle.

  Mer om våpen

  Registreringsplikten

  Det er som hovedregel registreringsplikt for alle skytevåpen. Dette gjelder også vitale våpendeler, våpenimitasjoner som lett kan ombygges for å kunne brukes med skarp ammunisjon, og gassvåpen.

  Hagler

  Alle magasinhagler (pumpe- og halvautomatiske hagler) er registreringspliktige, uavhengig av hvor gamle de er. Når en hagle skal overtas av ny eier, må du søke om tillatelse.

  Luft- og fjærvåpen

  Du må ha våpentillatelse (ervervstillatelse) fra politiet for å kunne skaffe deg luft- og fjærvåpen med grovere kaliber enn 4,5 mm. Du kan skaffe deg øvrige luft- og fjærvåpen uten politiets tillatelse, men du må ha fylt 18 år. Du kan søke om dispensasjon fra aldersgrensen når du fyller 16 år.

  Paintballvåpen og softgun

  Kravet om tillatelse gjelder ikke paintballvåpen og softgun. Softgun kan kjøpes uten tillatelse av personer over 18 år. Politiet kan gi dispensasjon til personer som har fylt 16 år, og som har vært aktive medlemmer i et skytterlag eller en skytterklubb i minst seks måneder.

  Oppbevaring av skytevåpen

  Du må oppbevare registreringspliktige skytevåpen, våpendeler og ammunisjon i et FG-godkjent våpenskap på din faste adresse, slik at uvedkommende ikke får adgang til dem. Det er ikke tillatt å oppbevare skytevåpen i en ubebodd bolig. Dette gjelder for eksempel fritidsboliger, jakthytter, garasjer, uthus osv.

  For midlertidig oppbevaring av skytevåpen, for eksempel under jakt, gjelder ikke kravet om våpenskap. Våpenforskriften krever imidlertid at både våpen og ammunisjon skal oppbevares under forsvarlig tilsyn. Videre må våpenet være tømt for ammunisjon og tildekket under transport. Dersom du forlater våpenet uten tilsyn, må du ta med en vital del, slik at våpenet ikke fungerer. Det samme gjelder for våpen som oppbevares i bil.

  Politiet kan kontrollere at oppbevaring av skytevåpen skjer etter retningslinjene i våpenforskriften.

  Hvor mange skytevåpen kan jeg eie?

  Hvor mange skytevåpen du kan eie, er avhengig av om behovet for flere skytevåpen kan dokumenteres.

  En jeger kan ha behov for flere våpen til ulike typer jakt. Du kan skaffe deg inntil seks komplette skytevåpen til jakt. En konkurranseskytter kan også ha behov for flere våpen, avhengig av konkurranseaktivitet og hvilken godkjente skytterorganisasjon utøveren er tilknyttet.

  Mer om behovskravene finner du i våpenloven § 7 og våpenforskriften § 12 og 13.

  Lovlige og ulovlige våpen

  Enkelte våpentyper er forbudt, det samme er farlige gjenstander som kan brukes til å utøve vold, og som lett medfører helseskade. Det er for eksempel forbudt å ha elektrosjokkvåpen/stungun, pepperspray og andre selvforsvarsmidler med tilsvarende virkning, springkniver, slåsshansker, batonger, karatepinner, kastestjerner eller andre særlig farlige gjenstander.

  Det står om ulovlige våpentyper i retningslinjene for Politiets behandling av våpensaker (s.11–14) og i våpenforskriften.

  Strafferammen for å ha ulovlige våpen er to års fengsel, i grove tilfeller seks år. Dommene som er avsagt i slike saker de siste årene, viser at straffen ofte blir ubetinget, dvs. at den som har ulovlige våpen, må sone i fengsel.

  Deaktivering av skytevåpen

  Tekniske spesifikasjoner for deaktivering av skytevåpen (PDF). Dette er et vedlegg til Politiets behandling av våpensaker (PDF).

  Edited by slemmo


  User Feedback

  Join the conversation

  You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

  Guest

  Cardinal

    

  Under DSSN: (DSSN har en karantenetid på 24 måneders medlemskap og krav om et høyt aktivitetsnivå før de gir en slik bekreftelse)

  Bør endres til noe ala (DSSN har en karantenetid på 24 måneders medlemskap og krav om et høyt aktivitetsnivå før de gir en slik bekreftelse ved kjøp av halvautomatisk rifle)

   

  Og det å få flere enn seks jaktvåpen er vel stort sett kun teoretisk mulig.

  Link to comment
  Olesøn

    

  Toppers, men få med at jaktvåpen utover garderoben på seks stk må begrunnes godt. Har man god nok grunn/argumentasjonsevne kan man få flere. 

  Link to comment

×
×
 • Create New...